Dynasty tietopalvelu Haku RSS Espoon kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kasvun ja oppimisen lautakunta
Pöytäkirja 20.04.2022/Pykälä 625096/02.08.00/2020

 

 

 

Kasvun ja oppimisen lautakunta 20.04.2022 § 62

 

 

§ 62

Varhaiskasvatuksen palvelusetelin enimmäisarvo ja lapsen tukeen liittyvät kertoimet

 

Valmistelijat / lisätiedot:

Peltonen Anne

Bigos Lucia
Mattila Virpi
Vataja Anita
Turunen Jaana M

 etunimi.sukunimi@espoo.fi

 Vaihde 09 816 21

 

Päätösehdotus Kasvun ja oppimisen toimialajohtaja Rinta-aho Harri

 

Kasvun ja oppimisen lautakunta esittää kaupunginhallitukselle päiväkodissa tapahtuvan varhaiskasvatuksen palvelusetelin lapsikohtaiseksi enimmäisarvoksi 1.8.2022 alkaen 891 euroa kuukaudessa.

Lisäksi lapsen tuen mukaisiksi kertoimiksi esitetään tuen tarpeen laajuuden perusteella kertomia 1,50, 2,00 ja 3,00. Lapsen tuen kerroin päätetään palveluntuottajan hakemuksen ja lapsen tehostetun tai erityisen tuen hallintopäätöksen tai varhaiskasvatukseen osallistumisen edellyttämän yleisen tuen tulkitsemis- ja avustamispalvelun hallintopäätöksen pohjalta.

 

Käsittely 

Esittelijän päätösehdotukseen ja selostusosaan tekemät muutokset on huomioitu pöytäkirjassa.

 

Päätös

Kasvun ja oppimisen lautakunta:

Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

Selostus Espoon kaupungin yksityisessä varhaiskasvatuksessa lapsikohtaisen palvelusetelin arvo määräytyy lapsen iän, perheen koon ja bruttotulojen sekä asiakkaan ja palveluntuottajan palvelusopimuksessa sovitun varhaiskasvatusajan perusteella. Kunnallisessa varhaiskasvatuksessa käytössä oleva sisarusalennus huomioidaan myös palveluseteliä määriteltäessä.

 

 Varhaiskasvatuksen palvelusetelin enimmäisarvo hyväksytään kaupunginhallituksessa kasvun ja oppimisen lautakunnan ja Svenska rum -lautakunnan esityksestä. Palvelusetelin enimmäisarvo tarkistetaan vähintään kahden vuoden välein elokuussa samaan aikaan kun kunnallisen varhaiskasvatuksen asiakasmaksuun tulee valtakunnallisia muutoksia.

 

 Tulosidonnaisen lapsikohtaisen palvelusetelin arvo varhaiskasvatuksessa määräytyy kaupunginhallituksen päättämän enimmäisarvon mukaan. Enimmäisarvon määrittelyperusteena käytetään 3-6-vuotiaan lapsen kokoaikaisen varhaiskasvatuspaikan hintaa.

 Enimmäisarvoa käytetään tulosidonnaisen lapsikohtaisen palvelusetelin arvoa määritettäessä. Lapsikohtaista arvoa laskettaessa Espoossa käytetään lisäksi lapsen iän ja varhaiskasvatuksen tarpeen mukaisia kertoimia.

 

 Nykyinen enimmäisarvo ja kertoimet ovat seuraavat:

 

1.8.2021 alkaen

 

Palvelusetelin enimmäisarvo päiväkodissa tapahtuva varhaiskasvatus

870 €

Lapsen iän ja varhaiskasvatuksen tarpeen mukaiset kertoimet

kerroin

Ikäkerroin:

  Alle 3-vuotiaat

1,55

  3 vuotta täyttänyt lapsi

1

Varhaiskasvatusaikakerroin: tuntia (h) viikossa

 

  Kokoaikainen varhaiskasvatus

1

  Osa-aikainen varhaiskasvatus, enintään 25 h

0,60

  Esiopetukseen liittyvä varhaiskasvatus

0,50

 

 

 Oppivelvollisuutta edeltävä esiopetus ei kuulu palvelusetelilainsäädännön piiriin. Kunta maksaa esiopetuksen järjestämisestä palveluntuottajalle lapsikohtaisen esiopetuskorvauksen Esiopetukseen liittyvä varhaiskasvatus on palvelusetelilainsäädännön piiriin kuuluvaa toimintaa.

 

 Espoon palvelusetelillä järjestetyssä varhaiskasvatuksessa on lisäksi käytössä hintakatto. Hintakatolla tarkoitetaan kunnan asettamaa ylärajaa sille, minkä hinnan palveluntuottaja voi periä palvelusta. Hintakatto on 50 euroa lasta kohden kuukaudessa. Perheen maksettavaksi tulee tuolloin palveluntuottajan hinnoittelusta riippuen 0-50 euroa perheen tuloihin perustuvan kunnallisen varhaiskasvatuksen maksua vastaavan maksun lisäksi.

 

 Palvelusetelin arvon tarkistaminen

 

 Nykyinen palvelusetelin enimmäisarvo on ollut voimassa palvelusetelitoiminnan käynnistymisestä 1.8.2021 alkaen.

 

 Palvelusetelin enimmäisarvo tarkistetaan Espoon varhaiskasvatuksen palvelusetelisääntökirjan mukaisesti vähintään kahden vuoden välein elokuussa samaan aikaan kun kunnallisen varhaiskasvatuksen asiakasmaksuun tulee valtakunnallisia muutoksia. Kunnallisen varhaiskasvatuksen asiakasmaksut ja varhaiskasvatuksen palvelusetelillä asiakkaan omavastuuosuus muuttuvat 1.8.2022 alkaen. Uusi opetustoimen hintaindeksillä tarkistettu enimmäismaksu on 295 euroa/kk. Korotus aiemmasta 288 euron enimmäismaksusta on 2,4 % (7 e/kk).

 

 Lautakunnille ja edelleen kaupunginhallitukselle esitetään, että palvelusetelin arvoa korotetaan 1.8.2022 alkaen vastaavasti 2,4 prosentilla. Palvelusetelin enimmäisarvo korotuksen jälkeen olisi 891 euroa/kk, korotus on 21 e/kk. Suomenkielisen varhaiskasvatuksen käyttösuunnitelmassa on varauduttu tähän 2,4 prosentin korotukseen.

 

 Lapsen ikään ja varhaiskasvatusaikaan liittyviin kertoimiin ei esitetä muutoksia. Niiden laskennassa pohjana käytetään palvelusetelin enimmäisarvoa. Siten niiden euromäärät nousevat, kun enimmäisarvoa korotetaan. Myöskään hintakattoon ei esitetä muutoksia.

 

 Lapselle varhaiskasvatuksessa annettava tuki

 

 Varhaiskasvatuslaki ja varhaiskasvatussuunnitelman perusteet muuttuvat 1.8.2022 alkaen. Uusi laki velvoittaa yksityistä varhaiskasvatusta samalla tavalla kuin kunnallista varhaiskasvatusta.  Laissa on määritelty aiempaa tarkemmin lapsen tukeminen varhaiskasvatuksessa. Lapsen on saatava tarvitsemansa tuki osana varhaiskasvatuksen perustoimintaa heti tuen tarpeen ilmettyä. Lapselle annettavan tuen muodot voivat olla pedagogisia, rakenteellisia ja hoidollisia.

 

 Lapselle annettava tuki jakautuu yleiseen, tehostettuun ja erityiseen tukeen. Tehostetusta ja erityisestä tuesta on tehtävä hallintopäätös. Lisäksi hallintopäätös on tehtävä avustamis- ja tulkitsemispalveluista yleisessä tuessa. Hallintopäätöksen tekee varhaiskasvatuksen järjestämisvastuussa oleva kunta.

 

 Yksityisessä varhaiskasvatuksessa tukea tarvitsevien lasten määrä ja osuus on ollut alhainen. Helmikuussa 2022 Espoon palvelusetelipäiväkodeissa oli viisi tukea tarvitsevaa lasta, mikä on alle 0,5 prosenttia palvelusetelillä olevista lapsista. Kunnallisen varhaiskasvatuksen lapsista 12,3 % (N=1491) oli tukea tarvitsevia.

 

 Ennen lakiuudistusta on ollut käytäntönä, että laajempaa tukea tarvitsevat lapset ohjataan kunnalliseen varhaiskasvatukseen. Uudistuksen myötä tukea tarvitsevien lasten määrän palvelusetelipäiväkodeissa arvioidaan kasvavan ja osa tukea tarvitsevista tulee tarvitsemaan myös rakenteellisia, taloudellista lisäresurssia edellyttäviä tukitoimia. Lasten tukemiseen liittyvien kustannusten kompensointi yksityisille palveluntuottajille perustuu kuntien harkintaan.

 

 Espoon palvelusetelivarhaiskasvatukseen on jo kohdennettu kaksi varhaiskasvatuksen erityisopettajan tehtävää. Näillä palvelusetelivarhaiskasvatuksen erityisopettajilla on mahdollisuus antaa tarpeen mukaan konsultaatiota ja muuta erityispedagogista tukea palveluseteliyksiköihin. Heidän tehtäviinsä kuuluu jatkossa myös yhteistyössä palveluseteliyksikön johtajan kanssa valmistella lapsen tehostetun tai erityisen tuen hallintopäätökset. Hallintopäätöksen tuesta tekee varhaiskasvatuksen aluepäällikkö. Päätös on lapsikohtainen ja sen pohjalta palveluntuottaja voi tarvittaessa hakea lisäresurssia lapsen tuen järjestämiseen.

 

 Esitys tukemisen kertoimiksi

 

 Palvelusetelin arvon määrittelyssä on käytössä lapsen iän ja varhaiskasvatusajan mukaiset kertoimet. Lisäresurssi esitetään myönnettäväksi vastaavasti palvelusetelin arvon kertoimilla. Kerroin päätetään tapauskohtaisesti lapsen tukemisen hallintopäätöksen perusteella. Kertoimiksi esitetään 1,50, jolloin palvelusetelin arvo olisi 50 % suurempi kuin enimmäisarvo. Muut kertoimet olisivat 2,00 ja 3,00. Kerrointen määrittely perustuu kunnallisen varhaiskasvatuksen eri tukitoimien kustannuseroon verrattuna tavanomaiseen varhaiskasvatukseen.

 

 

 

 Esitys palvelusetelin uudeksi arvoksi ja lapsen tuen kertoimiksi 1.8.2022 alkaen

 

1.8.2022 alkaen

 

Palvelusetelin enimmäisarvo päiväkodissa tapahtuva varhaiskasvatus

891 €

Lapsen tuen tarpeen mukainen kerroin:

 

Kerroin määritellään lapsikohtaisesti lapsen tehostetun tai erityisen tuen päätöksen tai
varhaiskasvatukseen osallistumisen edellyttämän tulkitsemis- ja avustamispalvelupäätöksen perusteella (kun näistä palveluista ei päätetä tehostetun tai erityisen tuen päätöksen yhteydessä)

1,50

2,00

3,00

 

 Kertoimien laskenta perustuu kunnallisessa varhaiskasvatuksessa käytettyjen tukitoimien kustannuksiin. Esimerkiksi lasten ja henkilöstön välisen suhdeluvun väljentäminen yhdellä nostaa tukea tarvitsevan lapsen kustannuksia noin 80 prosenttia, jolloin kerroin olisi 2,00. Oheismateriaalissa on esimerkkejä tukitoimista ja niiden kustannuksista.  

 

 Lapsikohtaisen palvelusetelin arvon laskennassa otetaan huomioon lapsen iästä ja varhaiskasvatusajasta johtuva kerroin. Esimerkiksi kokoaikaisessa varhaiskasvatuksessa olevan alle 3-vuotiaan kertoimella 2,00 tukea tarvitsevan lapsen palvelusetelin arvo on 891 e x ikäkerroin 1,55 = 1 381 e/kk. Tämä euromäärä kerrotaan tukemisen kertoimella 2,00 = 2762 e/kk ja sen jälkeen kokoaikaisen varhaiskasvatuksen kertoimella 1. Saadusta euromäärästä vähennetään perheen omavastuuosuus (0-295 e/kk), jonka perhe maksaa suoraan palveluntuottajalle.

 

 Lisäksi Espoon kaupungille tulee kustannuksia palvelusetelitoiminnan hallinnoinnista, palveluohjauksesta, lapsen tuen järjestelyistä sekä palvelusetelitoimijoiden lakisääteisestä ohjauksesta ja valvonnasta.

 

 

Päätöshistoria

 

 

Liitteet

 

 

 

Oheismateriaali

-

Lapsen tukeen liittyvät kertoimet palvelusetelillä

 

Tiedoksi