Dynasty tietopalvelu Haku RSS Espoon kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 11.04.2022/Pykälä 1161078/00.01.03/2022

 

 

 

Kaupunginhallitus 11.04.2022 § 116

 

 

§ 116

Espoon kaupungin vammaisasiamiehen selvitys vuodelta 2021

 

Valmistelijat / lisätiedot:

Kiviniitty Sirkku

 

 etunimi.sukunimi@espoo.fi

 Vaihde 09 816 21

 

Päätösehdotus Perusturvajohtaja Svahn Sanna

 

Kaupunginhallitus

1
merkitsee tiedoksi liitteenä olevan Espoon kaupungin vammaisasiamiehen selvityksen vuodelta 2021,

2
kehottaa toimialoja ottamaan huomioon selvityksessä esitetyt ehdotukset ja näkökohdat palvelutoiminnan kehittämisessä sekä talousarviovalmistelussa.

 

Käsittely Perusturvajohtajan estyneenä ollessa asian esitteli vanhusten palvelujen johtaja Minna Hoffström.

 

Juvonen Guzeninan ym. kannattamana teki seuraavan muutosesityksen:

 

Esitän, että vammaisasiamiehen selvitys tuodaan valtuustolle tiedoksi ja siitä käydään valtuustossa keskustelu.

 

Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja totesi, että on tehty esittelijän esityksestä poikkeava kannatettu ehdotus, jonka johdosta on äänestettävä.

 

Puheenjohtaja totesi kaupunginhallituksen 8 äänellä 7 ääntä vastaan hyväksyneen Juvosen ehdotuksen. Äänestyslista on pöytäkirjan liitteenä.

 

Päätös

Kaupunginhallitus:

1
ehdottaa, että valtuusto merkitsee tiedoksi liitteenä olevan Espoon kaupungin vammaisasiamiehen selvityksen vuodelta 2021,

2
kehottaa toimialoja ottamaan huomioon selvityksessä esitetyt ehdotukset ja näkökohdat palvelutoiminnan kehittämisessä sekä talousarviovalmistelussa.

 

Selostus Vammaisasiamies tekee vuosittain selvityksen toiminnastaan, vammaisten henkilöiden yhdenvertaisuuden toteutumisesta, osallisuudesta, palvelujen saatavuudesta, saavutettavuudesta sekä ympäristön esteettömyydestä.

 

Vammaisasiamiehen työn painopisteitä ovat:

 

- Vammaisten henkilöiden yhdenvertaisuuden, osallisuuden ja syrjimättömyyden edistäminen

- Asiantuntijana toimiminen kehittämisohjelmissa, työryhmissä ja kehittämishankkeissa

- Vammaisneuvosto- ja vammaisjärjestöyhteistyö

- Asiakkaiden ja kuntalaisten neuvonta

 

Yhteydenotot vammaisasiamieheen lisääntyivät vuonna 2021 edelliseen vuoteen verrattuna. Vammaisasiamiehelle tulee vuosittain asiakkaiden ja omaisten yhteydenottoja ja asiakaspalautteita, joita voidaan hyödyntää mm. palvelujen kehittämisessä. Vammaisasiamieheen otettiin yhteyttä 450 kertaa vuoden 2021 aikana (neuvonta 109, tyytymättömyys 341). Yhteydenotoista ensimmäisiä yhteydenottoja oli 270 eli n. 60 % oli ensimmäisiä yhteydenottoja eli 180 yhteydenottoa koski asiaa, joka ei ollut edennyt. Näitä useampia yhteydenottoja tuli erityisesti asumispalveluista ja kuljetuspalveluista.

 

Vammaisasiamies ehdottaa seuraavia kehittämistoimenpiteitä:

 

Vammaispalvelut:

 

Palvelujen saatavuuden ja palvelun laadun kehittäminen

 

Erityisesti kuljetuspalveluissa, asumispalveluissa ja henkilökohtaisessa avussa. Korjaavat toimet tulisi näkyä asiakkaiden kokemuksena itselle sopivasta ja toimivasta palvelusta ja korjaukset tehdä nopeasti. Asumispalvelujen toteuttamisessa on erityisen tärkeää asiakkaan kuuleminen ja yksilölliset ratkaisut. Asumispalvelujen valvontaa on ryhdytty kehittämään, mikä on tärkeää.

 

Asiakasprosessin edelleen kehittäminen

 

Asiakasprosessissa on kohtia, joissa osa asiakkaista kokee, että heidän asiansa ei etene ja yhteys vammaispalveluun katkeaa. Nämä tilanteet tulee ennaltaehkäistä ja korjata nopeasti yhteisymmärryksessä asiakkaan kanssa. Myös kaikki hakemukset tulee käsitellä lakisääteisessä määräajassa.

 

Vammaisten henkilöiden työllistymisen ja työtoiminnan kehittäminen. Jatkossa on tärkeää kehittää työllistymismahdollisuuksia ja työtoimintaa polkuna työelämään. Espoo on käynnistänyt moninaisen rekrytoinnin, minkä tavoitteena on edistää mm. vammaisten henkilöiden työllistymistä kaupungille.

 

Terveyspalvelut:

 

Terveyspalvelujen esteettömyyden ja saatavuuden kehittäminen ja varmistaminen.

 

Terveyspalvelut tulee kuulua kaikille ja huolehtia, että terveysasemilla on nostin, pyörätuolivaaka ja palvelut soveltuvat kaikille kuntalaisille. Asiakkaille sopivien ja yksilöllisten tarpeiden mukaisten apuvälineiden saatavuus tulee varmistaa.

 

Yhdenvertaisuuden toteuttaminen, hyvinvoinnin edistäminen ja vammaisvaikutusten arviointi:

 

Vammaisten henkilöiden yhdenvertaisuus tulee toteutua käytännössä ja syrjintä, myös rakenteellinen syrjintä, poistaa kaupungin toiminnoissa. Vammaisten henkilöiden hyvinvointia ja osallisuutta tulee kehittää systemaattisesti ja ottaa käyttöön menettelyjä, joilla vammaisten henkilöiden osallisuudesta ja hyvinvoinnista saadaan tietoa (esimerkiksi säännölliset kyselyt). Vammaisvaikutusten arviointi tulee liittää osaksi ihmisiin kohdistuvaa vaikutusten arviointia kaikkeen päätöksentekoon ja toimintaan. Vaikutusten arviointia tulee toteuttaa useiden ominaisuuksien arvioinnilla yhtä aikaa. Vammaisvaikutusten arviointi tulee liittää osaksi tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmaa ja hyvinvointisuunnitelmia.

 

Luottamuselimet ja kehittämisohjelmat:

 

Vammaisten henkilöiden huomioimista kaupungin päätöksenteossa on tärkeää vahvistaa siten, että vammaisneuvosto saa nimetä edustajansa kaupungin luottamuselimiin, hyvinvointialueen luottamuselimiin sekä kehittämisohjelmiin.

 

 

Vammaisasiamiehen selvitys lähetetään tiedoksi kaupunkisuunnittelulautakunnalle, ympäristö- ja rakennuslautakunnalle, kasvun ja oppimisen lautakunnalle ja svenska rum -lautakunnalle.

 

Päätöshistoria

 

Hyvinvoinnin ja terveyden lautakunta 15.03.2022 § 27

 

Päätösehdotus Perusturvajohtaja Svahn Sanna

 

Hyvinvoinnin ja terveyden lautakunta

1
merkitsee tiedoksi liitteenä olevan Espoon kaupungin vammaisasiamiehen selvityksen vuodelta 2021,

2
kehottaa hyvinvoinnin ja terveyden toimialaa ottamaan huomioon selvityksessä esitetyt ehdotukset ja näkökohdat palvelutoiminnan kehittämisessä sekä raportoimaan toimenpiteistä lautakunnalle toisen osavuosikatsauksen yhteydessä,

3
lähettää selvityksen edelleen kaupunginhallitukselle ja esittää, että siinä esitetyt ehdotukset ja näkökohdat otetaan huomioon palvelujen ja toimintojen kehittämisessä, talousarviossa ja taloussuunnitelmassa.

 

Päätös

Hyvinvoinnin ja terveyden lautakunta
Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

Liitteet

1

Espoon kaupungin vammaisasiamiehen selvitys 2021

2

Äänestyslista § 116

 

Oheismateriaali

 

 

 

Tiedoksi