Dynasty tietopalvelu Haku RSS Espoon kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kasvun ja oppimisen lautakunta
Pöytäkirja 09.02.2022/Pykälä 1711675/12.01.00/2021

 

 

 

Kasvun ja oppimisen lautakunta 09.02.2022 § 17

 

 

§ 17

Päivänkehrän koulun Komeetan toimipisteen toiminnan päättyminen

 

Valmistelijat / lisätiedot:

Sirviö Jemina

Gould Merivuokko
Valkama Venla
Solala Sariminna

 etunimi.sukunimi@espoo.fi

 Vaihde 09 816 21

 

Päätösehdotus Perusopetuksen johtaja Nurmi Juha

 

Käsittely 

Puheenjohtaja Räf Lönnqvistin kannattamana ehdotti asian pöydällepanoa.

 

Puheenjohtaja Räf tiedusteli, voidaanko pöydällepanoehdotus yksimielisesti hyväksyä. Koska sitä ei vastustettu, puheenjohtaja totesi sen tulleen yksimielisesti hyväksytyksi.

 

 

Päätös

Kasvun ja oppimisen lautakunta:

Asia jätettiin yksimielisesti pöydälle.

 

Selostus 

Espoossa jo tehdyt päätökset

 

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan 18.4.2018 hyväksymän tilankäyttösuunnitelman mukaan Päivänkehrän koulun Komeetan toimipisteen käytössä olevat tilat siirtyvät varhaiskasvatuksen käyttöön arviolta vuonna 2024.

 

Valtuuston 19.10.2020 hyväksymässä Taloudellisesti kestävä Espoo -ohjelmassa on asetettu tavoitteeksi suuremmat kouluyksiköt ja perusopetuksen palveluverkon järkeistäminen. Tavoitteen saavuttamiseksi pienistä kouluyksiköistä luovutaan ja lähekkäin sijaitsevia yksiköitä yhdistetään mahdollisuuksien mukaan yhtenäisiksi peruskouluiksi. Näiden toimenpiteiden seurauksena

-          oppilaat ohjautuvat kouluihin laajemmalta alueelta vähentäen osaltaan segregaatiota

-          tilat ovat joustavammat pedagogisten ratkaisujen toteuttamiseen

-          valinnaisainetarjonta on monipuolisempi

-          mahdollisuudet oppilaiden tukemiseen eri lahjakkuusalueilla ovat paremmat

-          oppilaiden hyvinvoinnin kannalta keskeisten oppilashuoltopalveluiden saatavuus on parempi

-          edellytykset oppilaan tarvitseman erityisen tuen tai vieraskielisyyteen liittyvän tuen järjestämiseen ovat paremmat

-          vuokrakulut ja toimintokustannukset oppilasta kohden ovat pienemmät.

 

Valtuuston 8.12.2021 hyväksymän vuoden 2022 talousarvion ja siihen sisältyvän investointiohjelman mukaan Komeetan toimipisteen tilat puretaan ja tilalle rakennetaan kaksi päiväkotia.? Talousarvioneuvotteluissa on sittemmin päätetty, että uudisrakennukset korvataan palveluseteliverkkoon kuuluvalla yksityisellä? päiväkoti-investoinnilla.? Aikataulu on tarkentunut siten, että Komeetan toimipisteen tiloista luovutaan kesällä 2024.?

 

Komeetan toimipisteen nykytila

 

Päivänkehrän koulun Komeetan toimipiste sijaitsee tiiviisti rakennetulla asuinalueella hyvien kävely- ja kevyen liikenteen yhteyksien päässä osoitteessa Komeetankuja 6, 02210 Espoo. Toimipisteessä toimii vuosiluokat 1-6. Oppilaita on 124 ja vakinaista henkilöstöä on 10.

 

Komeetan toimipisteen luokat tekevät yhteistyötä Päivänkehrän koulun tiloissa (Päivänkehräntie 2,02210 Espoo) toimivien luokkien kanssa. Opetuksen järjestämiseen tarkoitetut tilat ja toimipisteiden välinen yhteistyö mahdollistavat joustavat ryhmittelyt, laitteiden nykyaikaisen käytön ja perusopetuksen opetusmenetelmien perusteiden mukaisten uusien menetelmien hyödyntämisen kaikissa oppiaineissa. Opettajilla on pitkä kokemus Espoo International Schoolin kanssa tehdystä yhteistyöstä ja Erasmus-yhteistyöstä, opettajien erityisosaamistaan voidaan hyödyntää taito- ja taideaineissa. Oppilailla on mahdollisuus opiskella A2-kielenä ranskaa. Suomi toisena kielenä (S2) -opetus toteutuu pääosin kolmena päivänä viikossa. Kiinteistöissä ja opetustiloissa on puutteita (esimerkiksi liikunta, tekstiilityö ja musiikki), jotka edellyttävät korjaustöitä.

 

Komeetan toimipistettä johtaa Päivänkehrän koulun rehtori. Rehtori ja virka-apulaisrehtori ovat Komeetan toimipisteessä noin 1 päivä/viikko. Laaja-alaisen erityisopettajan ja oppilashuoltohenkilöstön saatavuus on hyvä (4-5 päivää/viikko). Terveydenhoitajan saatavuus on sen sijaan huono (1 päivä/viikko).

 

Komeetan toimipistettä koskevat vaihtoehdot

 

Suomenkielisen perusopetuksen tulosyksikkö on tarkastellut Päivänkehrän koulun Komeetan toimipisteen osalta kahta vaihtoehtoa:

  1. Toimipisteen toiminnan päättyminen ja toimipisteessä opiskelevien oppilaiden sijoittuminen Kuitinmäen yhtenäiseen peruskouluun
  2. Toimipisteen toiminnan jatkuminen.

 

Päätösten vaikutuksista on laadittu ennakkoarviointi ja laajennettu

lapsivaikutusten arviointi. Laajennettu lapsivaikutusten arviointi on

toteutettu Komeetan toimipisteen oppilaille 11.1.2022 järjestetyn virtuaalisen "Päivä isossa koulussa" -esittelyn ja oppilaskyselyn avulla. Oppilailla on ollut mahdollisuus tutustua Kuitinmäen koulun tiloihin ja opetuksen järjestämistapoihin sekä ilmaista mielipiteensä suuremmassa koulussa opiskelusta.

 

Päivänkehrän koulun oppilaiden huoltajille, alueen asukkaille ja kunnan

palveluita käyttäville tahoille on 27.1.2022 järjestetty asukastilaisuus

Teamsin välityksellä. Tilaisuudessa on esitelty tarkastelussa olleet kaksi

vaihtoehtoa ja varattu mahdollisuus ilmaista mielipiteensä.

 

Päivänkehrän ja Kuitinmäen koulujen johtokuntia, henkilöstöä ja oppilaskuntia sekä Espoon nuorisovaltuustoa on pyydetty antamaan oma lausuntonsa.

 

Ennakkoarviointi, oppilaskyselyn tulokset, asukastilaisuudesta laadittu muistio ja asiassa toimitetut lausunnot ovat oheismateriaalina.

 

Vaihtoehtojen vertailu

 

Vaihtoehtoja 1-2 on vertailtu tarkemmin päätösten vaikutuksista laaditussa ennakkoarvioinnissa. Alla vaihtoehtojen vertailu lyhyesti.

 

Vaihtoehto 1: Komeetan toimipisteen toiminnan päättyminen ja toimipisteen oppilaiden sijoittaminen Kuitinmäen yhtenäiseen peruskouluun

 

Komeetan toimipisteessä opiskeleville yleisopetuksen oppilaille voidaan tarjota ehyt koulupolku alakoulusta yläkouluun ilman erillistä hakua. Espoossa tarjottaviin eri painotuksiin hakeminen tapahtuu, kuten ennenkin.

 

Oppilaiden sijoittuessa suurempaan kouluyksikköön, joustavan ryhmittelyn ja erilaisten oppilaiden edun mukaisten pedagogisten ratkaisujen toteuttaminen helpottuu, mahdollisuudet valinnaisuuteen, eri A2-kielten toteutumiseen, projektimaiseen työskentelyyn ja yhteistyöhön koulun sisällä paranevat. Kaveripohja laajenee oppilasmäärän kasvaessa.

 

Joidenkin oppilaiden koulumatkat pitenevät hieman, mutta pysyvät edelleen kohtuullisina. Koulumatkakustannuksista ei synny lisäkustannuksia, sillä kulkeminen kouluun on mahdollista kävellen tai pyöräillen.

 

Jo aloitetun A2-ranskan opiskelun jatkaminen ei ole mahdollista nykyisen Espoon perusopetuksen kieliohjelman puitteissa. A-ranskan lisääminen Kuitinmäen koulun kieliohjelmaan ei aiheuta lisäkustannuksia.

 

Komeetan toimipisteen toiminnan päättyminen on 18.4.2018 hyväksytyn tilankäyttösuunnitelman sekä valtuuston 8.12.2021 hyväksymän talousarvion ja siihen sisältyvän investointiohjelman mukainen. Ratkaisu edistää osaltaan 19.10.2020 hyväksytyssä Taloudellisesti kestävä Espoo -ohjelmassa asetettujen tavoitteiden toteutumista.

 

Vaihtoehto 2: Komeetan toimipisteen toiminnan jatkuminen

 

Komeetan toimipisteessä opiskelevat oppilaat voivat jatkaa nykyisin opetusjärjestelyin ja palveluin heille tutussa oppimisympäristössä kuudennen vuosiluokan loppuun asti. Pieni yksikkö voi tuntua joistakin oppilaista hallittavammalta.

 

Pienessä kouluyksikössä mahdollisuudet valinnaisuuteen ja eri A2-kielten toteutumiseen ovat rajallisemmat. Kaveripohja on niukempi.

Kuudennella luokalla opiskelevat oppilaat hakevat yläkouluun, kuten ennenkin. Oppilailla ei ole ennalta määriteltyä koulupolkua alakoulusta yläkouluun tai etusijaa mihinkään alueen kouluun. Lähikoulut osoitetaan perusopetuksen oppilaaksiottoa koskevien linjausten ja niissä ilmoitetun etusijajärjestyksen mukaisesti jostakin Matinkylä-Olarin oppilasalueella sijaitsevasta koulusta.

 

Kiinteistössä ja opetustiloissa olevat puutteet edellyttävät peruskorjausta. Peruskorjauksesta syntyvät kustannukset ovat noin 5,3 M€. Peruskorjausta ei ole sisällytettynä investointiohjelmaan.

 

Komeetan toimipisteen toiminnan jatkuminen ei ole 18.4.2018 hyväksytyn tilankäyttösuunnitelman mukainen. Toiminnan jatkuminen ei ole myöskään valtuuston 8.12.2021 hyväksymän talousarvion ja siihen sisältyvän investointiohjelman mukainen. Toiminnan jatkuminen edellyttäisi näin ollen valtuuston hyväksymän investointiohjelman muuttamista. Ratkaisu ei huomioi varhaiskasvatuksen tilatarpeita eikä edistä osaltaan 19.10.2020 hyväksytyssä Taloudellisesti kestävä Espoo -ohjelmassa asetettujen tavoitteiden toteutumista.

 

Ehdotus

 

Päivänkehrän koulun Komeetan toimipisteen toiminta päättyy 31.7.2024 ja toimipisteessä opiskelevat oppilaat siirtyvät 1.8.2024 lukien Kuitinmäen koulun yhtenäiseen peruskouluun.

 

Oppilaiden sijoittaminen Kuitinmäen yhtenäiseen peruskouluun ja suurempaan kouluyksikköön on perusteltua mm. seuraavista syistä:

-          Oppilaiden koulupolku alakoulusta yläkouluun on jatkossa ehyt ja ennakoitava.

-          Kaveripohja laajenee.

-          Tiloja ja opetusresursseja voidaan hyödyntää suuressa kouluyksikössä joustavammin ja tarkoituksenmukaisemmin kokonaisuuden tasolla.

-          Monipuolisten palvelukokonaisuuksien muodostaminen oppilaiden hyvinvoinnin, yhteisöjen syntymisen ja yhteistoimintamahdollisuuksien sekä vapaa-ajan arjen tukemiseksi helpottuu.

-          Joustava ryhmittely ja erilaisten oppilaiden edun mukaisten pedagogisten ratkaisujen toteuttaminen helpottuu.

-          Mahdollisuus valinnaisuuteen ja eri A2-kielten ryhmien toteutumiseen, projektimaiseen työskentelyyn ja kokonaisuuksien opiskeluun sekä yhteistyöhön koulun sisällä paranee.

-          Merkittävä osa Komeetan toimipisteeseen aiempina vuosina ohjatuista oppilaista on toivonut lähikouluksi Kuitinmäen tai Päivänkehrän koulua.

 

Ratkaisu on 18.4.2018 hyväksytyn tilankäyttösuunnitelman sekä valtuuston 8.12.2021 hyväksymän talousarvion ja siihen sisältyvän investointiohjelman mukainen. Ratkaisu edistää osaltaan 19.10.2020 hyväksytyssä Taloudellisesti kestävä Espoo -ohjelmassa asetettujen tavoitteiden toteutumista.

 

Keskeiset vaikutukset

 

Oppilaat

 

Komeetan toimipisteessä lukuvuonna 2023-2024 lähikoulupäätöksellä opiskeleville oppilaille tehdään kevään 2024 aikana uudet lähikoulupäätökset ja he ovat 1.8.2024 lukien Kuitinmäen yhtenäisen peruskoulun oppilaita perusopetuksen loppuun asti. Kuudennella luokalla opiskelevien oppilaiden ei tarvitse erikseen hakea lähikouluun seitsemännelle luokalle lukuvuodeksi 2024-2025, vaan he voivat halutessaan jatkaa koulussa em. päätöksen mukaisesti perusopetuksen loppuun asti. Painotettuun opetukseen kolmannelle ja seitsemännelle luokalle hakeminen tapahtuu, kuten ennenkin.

 

Komeetan toimipisteessä toissijaisina hakijoina lukuvuonna 2023-2024 opiskeleville oppilaille tehdään kevään 2024 aikana uudet toissijaiseen kouluun valitsemispäätökset ja he ovat 1.8.2024 lukien Kuitinmäen yhtenäisen peruskoulun oppilaita perusopetuksen loppuun asti. Poikkeuksena ovat ne oppilaat, joille on tehty päätös toissijaiseen kouluun valitsemisesta koulun alueelta poismuuton vuoksi vain kyseisen lukuvuoden loppuun asti. Kuudennella luokalla lukuvuonna 2023-2024 opiskelevien toissijaisten oppilaiden ei tarvitse (em. poikkeus lukuunottamatta) erikseen hakea seitsemännelle luokalle lukuvuodeksi 2024-2025 jatkaessaan toissijaisessa koulussa. Oppilaan luopuessa toissijaisesta oppilaspaikastaan seitsemännelle luokalle siirtyessään tai myöhemmin, hänen tulee hakea erikseen lähikouluun. Painotettuun opetukseen kolmannelle ja seitsemännelle luokalle hakeminen tapahtuu, kuten ennenkin. Toissijaiseen kouluun valittujen muiden vuosiluokkien oppilaiden on mahdollista hakea lähikouluun missä vaiheessa tahansa.

 

Komeetan toimipisteen oppilaiden jo aloitetun A2-ranskan opetus turvataan muuttamalla Espoon perusopetuksen kieliohjelmaa.

 

Lukuvuoden 2024-2025 oppilaaksiotto toteutetaan voimassa olevien perusopetuksen oppilaaksiottoa koskevien linjausten ja oppilasvalintaperusteiden mukaisesti. Komeetan toimipistettä ei voi esittää lähikoulutoiveeksi.

 

Koulumatkaetuutta ja tukipalveluita koskevat päätökset tehdään samoin perustein, kuin ennenkin.

 

Henkilöstö

 

Komeetan toimipisteen toiminnan päättyminen ei vaikuta vakituisen henkilöstön palvelussuhteisiin, mutta sijoituskoulu muuttuu. Henkilöstön erityisosaamista ja pitkäaikaista kokemusta kansainvälisten verkostojen kanssa tehdystä yhteistyöstä voidaan hyödyntää jatkossakin.

 

Vakinaiselle henkilöstölle annetaan tietoa muissa kouluissa avoinna olevista vastaavista vakinaisista tehtävistä ja henkilöstö voi esittää näiden puitteissa toiveen sijoituskoulusta. Myös ao. koulujen rehtorit antavat näkemyksensä sijoitettavan henkilöstön osaamisprofiili huomioiden.

 

Henkilöstölle on 2.2.2022 järjestetty yhteistoimintalain mukainen työpaikkakokous ja viranhaltijoille kuuleminen.

 

Johtaminen

 

Komeetan toimipisteen toiminnan päättymisen seurauksena Päivänkehrän koulun rehtorilta poistuu Komeetan toimipisteen johtaminen. Koulun johtamisresurssit sovitetaan muutoksen jälkeen vastaamaan henkilöstömäärältään samansuuruisten koulujen resurssia. Johtokunnan jäsenissä ja/tai varajäsenissä mahdollisesti tapahtuvista muutoksista päätetään lautakunnassa erikseen.

 

Komeetan toimipisteen henkilöstön sijoittuessa suurempaan kouluyksikköön, pedagoginen johtaminen vahvistuu ja vuoropuhelu oppilaiden, henkilöstön ja huoltajien kanssa lisääntyy.

 

Tilat ja puitteet

 

Kuitinmäen yhtenäisen peruskoulun tilat ovat terveelliset, turvalliset ja esteettömät sekä mahdollistavat uusien opetusmenetelmien ja laitteiden monipuolisen käytön kaikissa oppiaineissa.

 

Komeetan toimipisteen toiminnan päättymisen vuoksi poistuva tilakapasiteetti korvataan Kuitinmäen kentän siirtokoulutilaa ja Kuitinmäen koulun vapaata kapasiteettiä hyödyntämällä. Kyseiset tilat ovat nyt Kuitinmäen koulun väistökäytössä ja ne vapautuvat kesällä 2023.

 

Oheismateriaalina on Olarin tilastoalueen peruskouluikäisten väestöennuste (sisältää myös ruotsinkieliset). Alue kattaa suunnilleen sen alueen, josta tällä hetkellä tullaan Friisilän koulun, Kuitinmäen koulun ja Päivänkehrän kouluun (ml. Komeetan toimipiste). Ennusteen mukaan peruskouluikäisten määrä alueella vähenee tästä lukuvuodesta vuoteen 2030 mennessä 200 oppilaalla. Alueen peruskoulun oppilaat mahtuvat oppilasalueen kouluihin.

 

Oppilashuoltopalvelut

 

Kuraattoripalveluiden laskennallinen resurssi on 5 päivää/viikko. Psykologipalveluiden laskennallinen resurssi on vastaavasti 5 päivää/viikko.

 

Espoon perusopetuksen kieliohjelma

 

Kuitinmäen koulussa ei ole tällä hetkellä mahdollista opiskella A-kielenä ranskaa vuosiluokilla 1-6. Espoon perusopetuksen kieliohjelmaa tulee muuttaa Kuitinmäen koulun osalta siten, että Komeetan toimipisteen oppilaiden jo aloittaman A2-ranskan opetus voidaan turvata. Kieliohjelmaa koskeva muutos tuodaan lautakunnalle erikseen päätettäväksi.

 

Kustannukset

 

Komeetan toimipisteen toiminnan päättymisestä on saatavissa nettosäästöä joka vuosi 274 691 € (kiinteistökulut, ml. vuokrat 269 023 € ja siivous 5 668 €). Komeetan toimipisteen oppilaiden sijoittamisesta Kuitinmäen yhtenäiseen peruskouluun ei aiheudu ylimääräisiä koulumatkakustannuksia, sillä kulkeminen kouluun on mahdollista kävellen tai pyöräillen. Myöskään A-ranskan lisääminen Kuitinmäen koulun kieliohjelmaan ei aiheuta lisäkustannuksia.

 

Esitetyt näkemykset ja mielipiteet

 

Oppilaskysely

 

Komeetan toimipisteen oppilaille on 11.1.2022 järjestetty virtuaalinen "Päivä isossa koulussa" -esittely Kuitinmäen koulun tiloihin ja opetuksen järjestämistapoihin tutustumiseksi. Oppilaat ovat voineet kertoa esittelyn päätteeksi mielipiteensä nykyisestä koulusta ja mahdollisesta suureen kouluyksikköön siirtymisestä (asteikko 1-5: 1 = harmittaa todella paljon, 5 = tuntuu todella hyvältä). Kysely on toteutettu koulun ulkopuolisen henkilön toimesta objektiivisuuden varmistamiseksi.

 

Komeetan toimipisteen oppilaille tehdyn kyselyn perusteella suhtautuminen toiseen kouluun siirtymisessä vaihtelee. Oppilaat suhtautuvat luokalle tuleviin uusiin oppilaisiin hyvin (ka 3,88), mutta suurempaan oppilasmäärään neutraalisti (ka 3,14). Uusien kavereiden saaminen koetaan mielekkäänä (ka 4,51). Uuden opettajan saaminen harmittaisi vähän (ka 2,81), kuten myös se, että oppilas opiskelisi eri luokalla kuin nykyiset luokkakaverit (ka 2,56). Avoimiin kysymyksiin annetuista vastauksista käy ilmi, että toiseen kouluun siirtymisessä mielekkäimmäksi koetaan uusien kavereiden saaminen, tulevan koulun tilat ja mahdollisuus opiskella laajemmin kieliä. Ikävintä siirtymisessä on huoli kaverisuhteiden säilymisestä ja luokkakaverien sijoittumisesta eri luokille, osa kokee myös koulun suuruuden ikävänä. Oppilaskyselyn tulokset ovat kokonaisuudessaan oheismateriaalina.

 

Asukastilaisuus

 

Päivänkehrän koulun oppilaiden huoltajille, alueen asukkaille ja kunnan

palveluita käyttäville tahoille on 27.1.2022 järjestetty asukastilaisuus

Teamsin välityksellä. Tilaisuudessa on esitelty tarkastelussa olleet kaksi

vaihtoehtoa ja varattu mahdollisuus mielipiteensä ilmaisemiseksi. Asukastilaisuudesta laadittu muistio on oheismateriaalina.

 

Johtokunnat

 

Päivänkehrän ja Kuitinmäen koulujen johtokunnille on varattu tilaisuus esittää mielipiteensä Komeetan toimipisteen toiminnan päättymistä koskevasta ehdotuksesta. Johtokuntien lausunnot ovat oheismateriaalina.

 

Päivänkehrän koulun johtokunta toteaa lausunnossaan, että alueella on käynnissä voimakas perheasuntojen uudisrakentaminen. Komeetan toimipisteestä luovuttaessa huolena on, onko Olarin alueella asuville lapsille riittävästi tilaa. Johtokunta katsoo, ettei Kuitinmäen uudisrakennuksessa ole vuonna 2023 luokkatiloja enempää kuin nyt jo puretussa koulukiinteistössä. Ennen Komeetan toimipisteen tiloista luopumista olisikin syytä tarkistaa alueen oppilasmäärää koskeva ennuste oppilaspaikkojen riittävyyden varmistamiseksi. Komeetan kiinteistöstä luopumista olisi myös järkevää siirtää ainakin muutamalla vuodella eteenpäin. Näin esimerkiksi väliaikaiseksi tarkoitettuja siirtokelpoisia vuokraparakkeja ei tarvitsisi ottaa pysyvään opetustilakäyttöön. Johtokunnan näkemys on, ettei Komeetan toimipisteen tiloissa ole lähivuosina peruskorjaustarvetta. Komeetan toimipisteen tilat voisivat olla alueen koulujen ja tarvittaessa myös tiloja tarvitsevan varhaiskasvatuksen järjestämän esiopetuksen käytössä lukuvuoden 2023-2024 alkaessa.

 

Kuitinmäen koulun johtokunta esittää lausunnossaan huolensa Kuitinmäen koulun tilojen riittävyydestä ja oppilaiden tasa-arvoisen kohtelun varmistamisesta sekä alueen kasvun ja kehityksen johdosta tarvittavien oppilaspaikkojen riittävyydestä tulevaisuudessa. Mikäli päätös Komeetan toimipisteen oppilaiden ja henkilökunnan siirtymisestä Kuitinmäen kouluun tehdään, tulee Kuitinmäen koulun oppilashuollon ja hallinnon resursseihin, henkilökunnan yhteisöllisyyden tukemiseen, kouluympäristöön kiinnittää erityisesti huomiota.

 

Henkilöstö

 

Päivänkehrän ja Kuitinmäen koulujen henkilöstölle on varattu tilaisuus esittää mielipiteensä Komeetan toimipisteen toiminnan päättymistä koskevasta ehdotuksesta ja mahdollisuus antaa oma lausuntonsa. Toimitetut lausunnot ovat oheismateriaalina.

 

Päivänkehrän henkilöstö toteaa lausunnossaan koulun toimipisteiden välisen yhteistyön olevan toimivaa ja mahdollistavan paljon valinnaisuutta. Opetustiloja on oppilaille riittävästi ja peruskorjauksella tiloista saisi entistä nykyaikaisemmat. Tilojen ja piha-alueiden käyttöä on mahdollista kehittää entisestään. Henkilöstö katsoo, ettei toimipisteestä luopuminen ole tarkoituksenmukaista, sillä alueen koulut (Kuitinmäki, Päivänkehrä, Olari, Friisilä) kärsivät tilan ahtaudesta. Toiminnan päättymisestä saatava säästö on myös suhteellisen pieni. Henkilöstö esittääkin, että Komeetan toimipisteen toiminnan päättymistä harkitaan muutaman vuoden kuluttua uudelleen. 

 

Kuitinmäen koulun opetushenkilöstö on antanut lausunnon. Opetushenkilöstö vastustaa Komeetan toimipisteen toiminnan päättymistä ja oppilaiden sijoittumista Kuitinmäen kouluun mm. tiloihin, opetusjärjestelyihin, työturvallisuuteen ja resursseihin liittyvin perustein.

 

Oppilaskunnat

 

Päivänkehrän ja Kuitinmäen koulujen oppilaskunnille on varattu tilaisuus esittää mielipiteensä Nuuksion koulun toiminnan päättymistä koskevasta ehdotuksesta ja mahdollisuus antaa oma lausuntonsa.

 

Päiväkehrän koulun oppilaskunnan lausunnossa esitetään Komeetan toimipisteen toiminnan jatkumista. Kuitinmäen koulun oppilaskunnan lausunnossa esitetään huoli koulun tilojen ja resurssien riittävyydestä. Lausunnot ovat oheismateriaalina.

 

Johtopäätökset

 

Päivänkehrän koulun Komeetan toimipisteellä on entisenä Komeetan kouluna vahva identiteetti. Toimipiste tarjoaa laadukasta opetusta ja opettajien erityisosaamista (ml. pitkäaikaista yhteistyökokemusta kansainvälisen koulun/verkostojen kanssa) voidaan hyödyntää monipuolisesti. Pienen koulun tarjoamiin opetusjärjestelyihin ja palveluiden saatavuuteen ollaan pääasiassa tyytyväisiä eikä suuren kouluyksikön tuomia mahdollisuuksia nähdä kaikilta osin tarpeellisina. Oppilasalueen koulujen tilojen riittävyys alueella tapahtuvan voimakkaan perheasuntojen uudisrakentamisen ja koulujen tilojen puitteissa aiheuttaa kuitenkin huolta.

 

Komeetan toimipisteen tiloissa ja piha-alueella tehtävien korjaustöiden toteuttaminen peruskorjauksena on kallis. Peruskorjauksen sijaan onkin arvioitu olevan tarkoituksenmukaisempaa purkaa tilat ja rakentaa tilalle uudisrakennus. Valtuuston 8.12.2021 hyväksymän talousarvion ja siihen sisältyvän investointiohjelman mukaisesti tilat eivät ole kuitenkaan jatkossa perusopetuksen käytettävissä, vaan uudisrakennuksen tilat rakennetaan varhaiskasvatuksen tarpeisiin. Ratkaisussa on huomioitu lautakunnan 18.4.2018 hyväksymä tilankäyttösuunnitelma, joka sisältää Komeetan toimipisteen tilojen luopumista koskevan periaatepäätöksen. Komeetan toimipisteen toiminnan jatkuessa erikseen ratkaistavaksi jäisi varhaiskasvatuspaikkojen riittävyys.

 

Lausunnoissa esitettyjen huomioiden ja seikkojen osalta voidaan viedä

todeta seuraavaa:

 

Komeetan toimipisteen peruskorjaustarve

 

Espoon peruskoulujen tiloista vastaa Tilapalvelut. Tilapalvelut on selvittänyt Komeetan toimipisteen tilojen kuntoa ja arvioinut tarvittavien muutos- ja korjaustöiden perusteella, että rakennus on tarkoituksenmukaisinta purkaa ja rakentaa tilalle uudisrakennus. Valtuuston hyväksymässä talousarviossa paikalle toteutetaan yksityinen palveluseteliverkkoon kuuluva päiväkoti.

 

Investointiohjelman muuttaminen

 

Peruskorjauksesta syntyvien kustannusten on arvioitu olevan 5,3 M€. Peruskorjausta ei ole sisällytettynä valtuuston hyväksymään investointiohjelmaan ja edellyttäisi siksi investointiohjelman muuttamista. Koska hankkeiden toteuttamisessa on kova kilpailu, mahdollisuudet eri investointien toteuttamiseen investointikaton puitteissa on rajallinen.

 

Oppilasmäärän kehitys ja oppilaspaikkojen riittävyys

 

Väestöennusteen perusteella oppilaspaikat alueella riittävät, vaikka Komeetan toimipisteen tiloista luovutaan.

 

Asukkaiden kuuleminen

 

Kuntalaki 22 §:ssä säädetyn mukaan kunnan asukkailla ja palvelujen käyttäjillä on oikeus osallistua ja vaikuttaa kunnan toimintaan. Kunta voi järjestää esimerkiksi keskustelu- ja kuulemistilaisuuksia sekä selvittää asukkaiden ja kunnassa säännönmukaisesti, pitempiaikaisesti asuvien tai oleskelevien palvelujen käyttäjien mielipiteitä ennen päätöksentekoa. Tilanteessa, jossa asian ratkaisulla voi olla huomattava vaikutus elinympäristöön, työntekoon tai muihin oloihin, hallintolain 41 §:ssä säädetyn mukaan viranomaisen tulee varata mahdollisuus saada tietoja asian käsittelyn lähtökohdista ja tavoitteista sekä lausua mielipiteensä asiasta. Asian vireilläolosta ja vaikuttamismahdollisuuksien käyttämisestä on ilmoitettava asian merkityksen ja laajuuden kannalta sopivalla tavalla. 

 

Komeetan toimipisteen toiminnan päättymisestä ja tilojen siirtymisestä varhaiskasvatuksen käyttöön arviolta vuonna 2024 on tehty periaatepäätös opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan 18.4.2018 hyväksymän tilankäyttösuunnitelman yhteydessä. Ennen tilankäyttösuunnitelmaa koskevan päätöksen tekemistä tilankäyttösuunnitelma ja siinä esitetyt koulukohtaiset ratkaisut on esitelty kuntalaisille kahdessa saman sisältöisessä asukastilaisuudessa. Asukastilaisuuksista ja vaikuttamismahdollisuuksista on tiedotettu laajasti. Kuntalaiset ovat voineet antaa palautetta tilankäyttösuunnitelmasta tilaisuuksissa jaetuilla palautelomakkeilla ja kaupungin verkkosivuilla 11.1.-23.1.2018 SurveyPal-järjestelmän kautta. Espoon nuorisovaltuustolta ja koulujen johtokunnilta on pyydetty erikseen lausunnot.

 

Valtuustossa sittemmin tehdyt päätökset (talousarvio ja investointiohjelma, Taloudellisesti kestävä Espoo-ohjelma) ja lautakunnalle nyt ehdotettava ratkaisu perustuvat voimassa olevaan tilankäyttösuunnitelmaan sekä tulosyksiköiden ja Tilapalveluiden yhteistyössä valmistelemiin esityksiin.

 

Komeetan toimipisteen toiminnan jatkoa koskevan valmistelun käynnistymisestä on 15.12.2021 tiedotettu Espoon kaupungin verkkosivuilla. Asukkaille ja kunnan palveluita käyttäville tahoille on 27.1.2022 järjestetty Komeetan toimipisteen toiminnan jatkoa koskeva asukastilaisuus, jossa on kerrottu Komeetan toimipisteen nykytilasta, suomenkielisen perusopetuksen tulosyksikössä tarkastelluista vaihtoehdoista sekä valmistelussa olevan ehdotuksen taustoista ja perusteluista. Tilaisuuteen osallistuneilla on ollut mahdollisuus ilmaista mielipiteensä valmistelussa olevasta ehdotuksesta ja saada lisätietoa vaikutusmahdollisuuksista. Ao. koulujen johtokunnilta, henkilöstöltä, oppilaskunnilta ja Espoon nuorisovaltuustolta on pyydetty erikseen lausunnot.

 

Kustannukset

 

Komeetan toimipisteen toiminnan päättymisestä syntyvä vuosittainen säästö suomenkielisen perusopetuksen tulosyksikössä on 274 691 €. Summa vastaa 4-5 opettajan henkilöstökustannuksia. Toiminnan jatkuessa säästöä ei synny ja vastaava säästö on Taloudellisesti kestävä Espoo -ohjelman periaatteiden mukaisesti etsittävä muualta suomenkielisen perusopetuksen budjetista.

 

 

Päätöshistoria

 

 

Liitteet

 

 

 

Oheismateriaali

-

Ennakkoarviointi

-

Oppilaskyselyn tulokset

-

Oppilaiden piirustukset

-

Olarin tilastoalueen peruskouluikäisten väestöennuste

-

Päivänkehrän koulun johtokunnan lausunto

-

Päivänkehrän henkilökunnan lausunto

-

Päivänkehrän koulun oppilaskunnan lausunto

-

Kuitinmäen koulun johtokunnan lausunto

-

Kuitinmäen koulun opetushenkilöstön lausunto

-

Kuitinmäen koulun oppilaskunnan lausunto

-

Asukastilaisuuden esitys

-

Asukastilaisuuden muistio

 

Tiedoksi