Dynasty tietopalvelu Haku RSS Espoon kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 14.02.2022/Pykälä 49425/00.01.02/2022

 

 

 

Kaupunginhallitus 14.02.2022 § 49

 

 

§ 49

Poikkihallinnollisten kehitysohjelmien hyötytavoitteiden hyväksyminen (Kv-asia)

 

Valmistelijat / lisätiedot:

Hoverfält Päivi

Laitala Pasi
Lyytikäinen Johanna
Rönkkönen Sanna
Viik-Kajander Maarit
Toivonen Kaisu M  SUKO
Rintala Lea

 etunimi.sukunimi@espoo.fi

 Vaihde 09 816 21

 

Päätösehdotus Kaupunginjohtaja Mäkelä Jukka

 

Kaupunginhallitus ehdottaa, että valtuusto hyväksyy liitteenä olevat poikkihallinnollisten kehitysohjelmien hyötytavoitteet.

 

Käsittely 

 

 

Päätös

Kaupunginhallitus:
Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

Selostus 

Poikkihallinnolliset kehitysohjelmat ovat yksi keskeinen keino Espoo-tarinan toteuttamisessa. Ohjelmat ovat kehittämisen, kokeilemisen ja oppimisen alustoja, joiden avulla haetaan ratkaisuja valtuustokauden keskeisiin haasteisiin ja kehittämiskokonaisuuksiin yhdessä kaupungin toimijoiden, asukkaiden, asiakkaiden, kumppanien ja sidosryhmien kanssa.

 

Valtuusto hyväksyi valtuustokauden 2021 - 2025 kehitysohjelmien aiheet kokouksessaan 7.6.2021. Valtuusto päätti kehitysohjelmien ohjausryhmien luottamushenkilöjäsenet sekä puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat varajäsenineen 30.8.2021. Kaupunginjohtaja on nimennyt ohjausryhmien viranhaltijajäsenet.

 

Kehitysohjelmien ohjausryhmät ovat laatineet liitteenä olevat ohjelmakohtaiset hyötytavoitteet valtuuston hyväksyttäväksi. Hyötytavoitteilla kuvataan ohjelmatyöllä tavoiteltavia vaikutuksia ja muutoksia kehitysohjelman kohdealueella.

 

Ohjelmakohtaiset ohjelmasuunnitelmat viedään kaupunginhallituksen päätettäväksi huhtikuussa 2022. Ohjelmasuunnitelmissa kuvataan tarkemmin kehitysohjelman kokonaisuus ja suunnitelmat ohjelman toteutusta ja hallintaa varten.

 

Ohjelmia toteutetaan projekteina ja toimenpiteinä yhteistyössä asukkaiden, asiakkaiden ja kumppanien kanssa. Ohjelmissa voidaan kehittää ja kokeilla uusia palveluja, toimintatapoja ja muita ratkaisuja, joiden mahdollisesta laajemmasta käyttöönotosta päätetään linjaorganisaatiossa. Ohjelmien välistä vuoropuhelua ja yhteistyömahdollisuuksien tunnistamista tuetaan mm. ohjausryhmien yhteisillä tilaisuuksilla.

 

Ohjelmien etenemisestä raportoidaan valtuustolle ensimmäisen kerran 31.12.2022 tilanteesta.

 

Elinvoimainen Espoo

 

Kehitysohjelma tavoittelee positiivista vaikutusta Espoon elinvoimaan aktiivisella kehittämistyöllä ja kokeilemalla uusia toimintatapoja yhdessä kaupungin toimialojen ja eri kumppanien kanssa. Ohjelman kautta kohennetaan kaupungin houkuttelevuutta kansainvälisten yritysten ja osaajien keskuudessa, parannetaan työvoiman ja työn tarjonnan parempaan kohtaamista ja vahvistetaan yritys- ja yrittäjämyönteisyyttä koko kaupunkiorganisaatiossa. Tavoitteena on luoda kaupunkiin uudenlaista tekemisen kulttuuria ja kanavoida elinvoimaa veto- ja pitovoimaksi.

 

Hyvinvoiva Espoo

 

Hyvinvoiva Espoo -kehitysohjelma toimii poikkihallinnollisesti lisäten espoolaisten osallisuutta, yhteisöllisyyttä, terveyttä ja turvallisuutta. Hyvinvointityötä tehdään yhdessä asukkaiden, järjestöjen ja yritysten kanssa. Hyötytavoitteiden avulla ideoidaan, toteutetaan ja viestitään toimintamalleja, joiden avulla myös kuntalaiset itse voivat lieventää korona-aikana syntynyttä hyvinvoinnin vajetta kuten yksinäisyyttä. Ennaltaehkäisevässä hyvinvointityössä huomioidaan eri asuinalueet, ikä-, kulttuuri- ja sosiaaliryhmät. Kuntalaisten ja etenkin lasten ja nuorten kuulemista lisätään toimintamalleja suunniteltaessa. Hyvinvointityötä tehdään Espoon ja Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen yhdyspinnassa yhteistyössä.

 

Kestävä Espoo

 

Kestävän kehityksen ohjelmatyöllä tuetaan Espoon tavoitetta toimia globaalina esimerkkinä YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamisessa sekä olla hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä. Kestävä Espoo -ohjelma edistää osaltaan poikkihallinnollisesti koko kaupunkiorganisaatiossa ja Espoo-yhteisössä valtuuston hyväksymien Espoo-tarinan kestävyys- ja ilmastotavoitteiden saavuttamista. Aktiivisella kehittämistyöllä ja ekosysteemisellä toimintatavalla vahvistetaan Espoon ja koko pääkaupunkiseudun yritystoimintaa, vihreää siirtymää, työllisyyttä ja taloutta mm. älykaupungin, kiertotalouden, energian ja liikkumisen kokonaisuuksissa sekä vähennetään ympäristöpäästöjä, turvataan luontoarvoja sekä lisätään hyvinvointia. Tavoitteet saavutetaan kaupungin toimialojen, kaupunkikonsernin, asukkaiden, yritysten ja yhteistyökumppanien kanssa tehtävällä yhteistyöllä sekä vahvistamalla osaamista. Ohjelmatyöllä tavoitellaan kansainvälistä edelläkävijyyttä sekä vahvaa roolia EU-ohjelmien toteuttamisessa.

 

Tapahtumien yhteisöllinen Espoo

 

Espoon voimavara on aktiivisissa asukkaissa, yhteisöissä ja laajoissa kumppaniverkostoissa. Ohjelman tavoitteena on edistää hyvinvointia, yhteisöllisyyttä, elämyksiä ja toimeentuloa tapahtumatyön keinoin Espoossa. Kasvava tapahtumatarjonta vahvistaa kaupungin kansainvälisyyttä sekä elin-, pito- ja vetovoimaa. Ohjelma hyödyntää tapahtumien tarjoamaa positiivista julkisuutta kaupunkimarkkinoinnissa sekä vahvistaa Espoon asemaa houkuttelevana ja kilpailukykyisenä tapahtumakaupunkina.

 

Päätöshistoria

 

 

Liitteet

1

Elinvoimainen Espoo -kehitysohjelman hyötytavoitteet

2

Hyvinvoiva Espoo -kehitysohjelman hyötytavoitteet

3

Kestävä Espoo -kehitysohjelman hyötytavoitteet

4

Tapahtumien yhteisöllinen Espoo -kehitysohjelman hyötytavoitteet

 

Oheismateriaali

 

 

 

Tiedoksi