Dynasty tietopalvelu Haku RSS Espoon kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunkisuunnittelulautakunta
Pöytäkirja 09.12.2021/Pykälä 197

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


2474/10.02.03/2021

 

 

 

Kaupunkisuunnittelulautakunta 09.12.2021 § 197

 

 

§ 197

Pikkukoulu, asemakaavan muutoksen hyväksyminen, alue 620601, 71. kaupunginosa Gumböle

 

Valmistelijat / lisätiedot:

Nuotio Johanna

 

 etunimi.sukunimi@espoo.fi

 Vaihde 09 816 21

 

Päätösehdotus Kaupunkisuunnittelujohtaja Hokkanen Torsti

 

Kaupunkisuunnittelulautakunta

1
yhtyy vastineisiin, jotka ilmenevät asian liitteistä. Lausunnot, kannanotot ja muistutukset on annettu Pikkukoulun asemakaavan muutosehdotuksesta, alue 620601,

2
hyväksyy 25.8.2021 päivätyn ja 9.12.2021 muutetun Pikkukoulu - Småskolan asemakaavan muutoksen, piirustusnumero 7380, 71. kaupunginosassa (Gumböle), alue 620601,

3
ilmoittaa asemakaavan muutoksen hakijalle, että kaupunki tulee MRL 59 §:n mukaisesti perimään asemakaavan muutoksen laatimiskulujen loppuosan, 1 600 euroa sekä 1/3 kuulutuskustannuksista, 600 euroa, eli yhteensä 2 200 euroa asemakaavan muutoksen hyväksymisen jälkeen.

 

Käsittely 

 

Päätös

Kaupunkisuunnittelulautakunta

Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

 

Selostus 

Asemakaavan muutoksen tavoitteena on suunnittelualueen käyttötarkoituksen muuttaminen yleisten rakennusten korttelialueesta (Y-k) toimitilarakennusten korttelialueeksi (KTY-1). Voimassa olevassa asemakaavassa alueelle on merkitty myös toinen suojeltava rakennus, jonka merkintä poistetaan tarpeettomana, sillä rakennus on purettu. Entinen Gumbölen koulu eli nykyinen toimistorakennus suojelumääräys päivitetään. Alueen kokonaisrakennusoikeudeksi tulee 2 000 k-m2, josta 180 k-m2 osoitetaan suojellulle rakennukselle. Rakennusoikeus nousee noin 255 k-m2.

 

Lisäksi istutettavan alueen osaa muokataan sekä hulevesi- ja pysäköintimääräykset päivitetään. Nykyisen voimajohtoa varten varatun alueen osan lisäksi tontin itärajalle osoitetaan maanalaista johtoa varten varattu alueen osa.

 

Suunnittelualueen likimääräinen sijainti Espoon opaskarttapohjalla:

 

Pikkukoulu - Småskolan, asemakaavan muutosehdotus, piirustusnumero 7380, käsittää korttelin 71036 71. kaupunginosassa Gumböle, alue 620601

 

Aloite ja vireilletulo

 

Aloite asemakaavan laatimiseksi on tullut Espoon kaupungin tonttiyksiköltä alueen maanomistajana. Kaavan vireilletulosta on tiedotettu 5.2.2020.

 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

 

Asemakaavan muutokseen liittyen on laadittu osallistumis- ja arviointisuunnitelma, joka on päivätty 27.1.2020.

 

Alueen nykytila

 

Suunnittelualue on asemakaavoitettu ja se sijaitsee Kehä III:n varrella, Koulumestarinsillan länsipuolella. Suunnittelualue rajautuu idässä Kehä III:een, etelässä Vanhaan Muuralantiehen sekä muilta reunoiltaan rakentamattomaan suojaviheralueeseen, joka on osittain puustoista ja osittain avoimeksi raivattua. Suunnittelualueena olevan kiinteistön luoteiskulmassa kulkee 400 kV:n suurjännitelinja.

Asemakaavan muutoksen kohteena olevalla yleisten rakennusten korttelialueella sijaitsee kaksikerroksinen, vuonna 1908 valmistunut koulurakennus. Tämä asemakaavassa suojeltu rakennus on toiminut alakansakouluna ja päiväkotina. Vuonna 2020 rakennuksen käyttötarkoitus muutettiin määräaikaisella poikkeamispäätöksellä päiväkodista toimistorakennukseksi. Lisäksi tontille rakennettiin uusi, yksikerroksinen varastorakennus. Molemmat rakennukset sijoittuvat noin 2 400 m2:n kokoiselle vuokra-alueelle. Yksityinen vuokralainen velvoitettiin kunnostamaan vanha koulurakennus, mikä on sittemmin toteutunut. Alueen omistaa Espoon kaupunki.

Voimassa oleva maakuntakaava-, yleiskaava- ja asemakaavatilanne

Maakuntakaava

Uudenmaan maakuntavaltuusto hyväksyi 25.8.2020 kolmella eri päätöksellä Uusimaa-kaavan 2050. Helsingin hallinto-oikeus kielsi välipäätöksellään 22.1.2021 valtuuston hyväksymispäätösten täytäntöönpanon kaavoista jätettyjen valitusten perusteella. 24.9.2021 Uusimaa-kaava 2050 tuli pääosin voimaan eli niiltä osin kuin valitukset hylättiin hallinto-oikeudessa.

Uusimaa-kaavassa 2050 suunnittelualue on osoitettu taajamatoimintojen kehittämisvyöhykkeeksi, jonka läheisyyteen on osoitettu voimajohto.

 

Ote Uusimaa-kaavasta 2050, johon suunnittelualue on merkitty

punaisella ympyrällä.

 

Yleiskaava

 

Alueella on voimassa Espoon pohjoisosien yleiskaava, osa I. Kaava sai lainvoiman vuonna 1997.

 

Voimassa olevassa yleiskaavassa suunnittelualue on osoitettu osittain pientalovaltaiseksi asuntoalueeksi (AP), joka varataan ensisijaisesti asuinpientaloille. Alueella sallitaan lisäksi työtilojen rakentaminen edellyttäen, että ne eivät aiheuta haittaa asumiselle. Osittain alue on virkistysaluetta (V), joka varataan yleiseen virkistys-, ulkoilu- ja urheilukäyttöön. Alueen luoteiskulmaa sivuaa päävoimansiirtolinja ja pääulkoilureitti.

 

 

Ote epävirallisesta Espoon yleiskaavayhdistelmästä, johon suunnittelualue on merkitty punaisella rajauksella.

Asemakaavamuutos poikkeaa voimassa olevasta yleiskaavasta, mutta maankäyttö- ja rakennuslain 42 §:n 4. momentin mukaan "Jos yleiskaava on ilmeisen vanhentunut, asemakaava voidaan perustellusta syystä laatia tai muuttaa sisällöltään 1 momentissa säädetystä poiketen. Tällöin on kuitenkin huolehdittava siitä, että asemakaava sopeutuu yleiskaavan kokonaisuuteen ja otettava huomioon, mitä 39 §:ssä säädetään yleiskaavan sisältövaatimuksista." Voimassa oleva yleiskaava on todettu vanhentuneeksi, minkä vuoksi alueella on vireillä uusi yleiskaava. Yleiskaavan vanhentuneisuus suunnittelualueella ilmenee siten, ettei alue nykysuunnittelustandardien mukaan sovellu asumiselle Kehä III:sta aiheutuvien melujen ja ilmanlaadun vuoksi.

Alueella on vireillä uusi yleiskaava. Valtuusto hyväksyi Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaavan 7.6.2021. Suunnittelualue oli alun perin mukana yleiskaavaehdotuksessa, mutta kaupunginhallitus päätti 31.5.2021 rajata muun muassa tämän alueen pois eteenpäin vietävästä kaavaehdotuksesta. Hallitus päätti samalla jatkovalmistelulinjauksia ulosrajattujen alueiden osalta. Yleiskaavaehdotuksessa suunnittelualue oli osoitettu pääosin elinkeinoelämän ja asumisen alueeksi (TP/A) sekä asuntovaltaiseksi alueeksi (A2). Alueella on yhä vireillä yleiskaava, vaikka alue rajattiinkin pois Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaavasta.

 

Asemakaava

 

Suunnittelualueella on voimassa Hirvisuo I -asemakaava, aluenumero 620600 (lainvoimainen 14.1.1998). Kortteli 71036 on osoitettu yleisten rakennusten korttelialueeksi, joka varataan kaupungin tarpeeseen (Y-k). Korttelin alueelle on osoitettu kaksi suojeltavaa rakennusta, joista läntisempi on jo purettu. Korttelin kerrosluku on II ja tehokkuus e=0.20. Autopaikkoja on rakennettava vähintään yksi kerrosalan 200 neliömetriä kohti.

Korttelin pohjois- ja itäreunalla on alueen osa, jolle on kehitettävä puista ja pensaista tiivis suojavyöhyke, ja luoteisnurkkaan on osoitettu vaara-alue voimalinjan vuoksi. Vaara-aluetta saadaan käyttää autopaikoitukseen, huoltopihana tai vastaavana. Muilta osin se on istutettava enintään kahden metrin korkeuteen kasvavin istutuksin. Vaara-alueelle ei saa sijoittaa asunnon tai yleisen rakennuksen oleskelupihaa. Kaavassa määrätään myös tonttiliittymän paikasta, melusuojauksesta sekä kiinteistön hoidon kannalta välttämättömistä asunnoista ja niiden ulko-oleskelualueista.