Dynasty tietopalvelu Haku RSS Espoon kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kasvun ja oppimisen lautakunta
Pöytäkirja 24.11.2021/Pykälä 120

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

10309/12.01.03/2021

 

 

 

Kasvun ja oppimisen lautakunta 24.11.2021 § 120

 

 

§ 120

Perusopetuksen iltapäivätoiminnan palveluntuottajien valintojen laatukriteerit

 

Valmistelijat / lisätiedot:

Loisa-Turunen Miia

Wendell Kasper
Stolt-Haglund Ida
Grönroos Elina

 Krusius Erika

 etunimi.sukunimi@espoo.fi

 Vaihde 09 816 21

 

Päätösehdotus Kasvun ja oppimisen toimialajohtaja Rinta-aho Harri

 

Kasvun ja oppimisen lautakunta merkitsee tiedoksi saadun selostuksen.

 

Käsittely 

 

 

Päätös

Kasvun ja oppimisen lautakunta:

Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

Selostus 

Perusopetuslain 8 a luvussa säädetyn mukaisesti kunta voi järjestää ja hankkia aamu- ja iltapäivätoimintaa. Jos kunta järjestää tai hankkii ko. lain mukaista aamu- ja iltapäivätoimintaa, tulee sitä tarjota kunnassa toimivien koulujen ensimmäisen ja toisen vuosiluokan oppilaille sekä muiden vuosiluokkien osalta 17 §:n 1 momentissa tarkoitetuille oppilaille kunnan päättämässä laajuudessa.

 

Valtuusto on 19.10.2020 § 144 hyväksynyt taloudellisesti kestävä Espoo - tuottavuus ja sopeutusohjelman (TAKE). TAKEn linjausten mukaisesti kaupungin palvelut on järjestettävä ja tuotettava kokonaistaloudellisesti järkevimmällä järjestämistavalla. Palvelu voidaan ottaa omaksi toiminnaksi silloin, kun se on kokonaistaloudellisesti edullisempaa. Palveluja siirretään ostopalveluilla tai kumppanuudella järjestettäväksi, mikäli tulosyksikön oma toiminta on kalliimpaa/tehottomampaa kuin markkinoilta saatava palvelu.

 

Nykyiset sopimukset iltapäivätoiminnan palveluntarjoajien kanssa päättyivät lukuvuoden 2021-2022 lopussa ja iltapäivätoiminnan palveluntuottajien valinnan hankintaprosessi on alkanut kouluihin, jotka eivät järjestä toimintaa omana toimintana lukuvuoden 2022-2023 alussa.

 

Lautakunnat pyysivät kokouksissaan 3.11.2021 ja 4.11.2021 lisäselvitystä iltapäivätoiminnan palveluntuottajien valintakriteereistä ostopalvelutilanteessa (hankinta eli kilpailutus).

 

Perusopetuksen iltapäivätoiminnan hankinnassa (kilpailutus) palveluntuottajien valintaperusteena on tarjouksen kokonaistaloudellinen edullisuus, joka arvioidaan hinnan ja laadun perusteella. Kaikkia palveluntuottajia koskevien vähimmäisvaatimusten (sisältäen lainsäädännön vaatimukset ym. vaatimuksia mitä palveluntuottajan tulee täyttää) lisäksi perusopetuksen iltapäivätoiminnan palveluntuottajien valintojen lisälaatua määritellään seuraavien laatukriteerien perusteella:

 

  • Palveluntuottajien yrityksen luottoluokituksesta (A),
  • Palveluntuottajien henkilökunnalleen tarjoamasta koulutuksesta,
  • Iltapäivätoiminnan vastuuohjaajan työkokemuksesta iltapäivätoiminnassa
  • Referenssiasiakkaan tyytyväisyydestä palvelujen laatuun

 

Palveluntuottaja sitoutuu tarjoamaan koulutusta kaikille iltapäivätoiminnassa toimiville ohjaajilleen vähintään kerran lukuvuodessa. Koulutuksen tulee edistää iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelman mukaisia arvoja, tavoitteita ja toimintakulttuuria. Näihin sisältyvät lapsen hyvinvointiin, tunne-elämään, sosiaaliseen ja moraaliseen kehitykseen, osallisuuteen, tasa-arvoon sekä yhdenvertaisuuteen ja sosiaaliseen vahvistumisen liittyvät koulutukset. Koulutus edistää myös yhteistyötä koulun, kodin ja muiden osapuolten välillä tai iltapäivätoimintaan osallistuvien lasten hyvinvointia ja turvallisuutta.

 

Vastuuohjaajan kokemuksen laatukriteerinä on vastuuohjaan iltapäivätoiminnassa hankkima työkokemus. Vastuuhenkilö on kelpoisuusehdot täyttävä henkilö, jonka palveluntuottaja on nimennyt yksikön vastuuhenkilöksi.

 

Referenssiasiakkaana palveluntuottaja nimeää yhden aiemman toimintayksikkönsä, jonka johdolle Espoon kaupunki lähettää palveluntuottajan aiempaa toimintaa koskeva kysely.

 

Päätöshistoria

 

 

Liitteet

 

 

 

Oheismateriaali

 

 

 

Tiedoksi

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa