Dynasty tietopalvelu Haku RSS Espoon kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kasvun ja oppimisen lautakunta
Pöytäkirja 03.11.2021/Pykälä 114

Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa

10822/02.06.04/2021

 

 

 

Kasvun ja oppimisen lautakunta 03.11.2021 § 114

 

 

§ 114

Oikaisuvaatimus varhaiskasvatuksen asiakasmaksupäätöksestä

 

Valmistelijat / lisätiedot:

Rauman Maria

Askolin-Berggren Anni

 etunimi.sukunimi@espoo.fi

 Vaihde 09 816 21

 

Päätösehdotus Varhaiskasvatuksen johtaja Mattila Virpi

 

Kasvun ja oppimisen lautakunta hylkää varhaiskasvatuksen asiakasmaksupäätöksestä tehdyn oikaisuvaatimuksen selostusosassa mainituin perustein.

 

Käsittely 

 

 

Päätös

Kasvun ja oppimisen lautakunta:

Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

Selostus Tausta
 

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksupäätöksestä 31.8.2021 on tehty määräajassa saapunut oikaisuvaatimus. Oikaisuvaatimuksessa on katsottu, että oikaisuvaatimuksen tekijän lapsen varhaiskasvatusmaksussa olisi pitänyt huomioida perheessä 50 % ajasta vuoroasumisen periaatteella asuva sisarus. Oikaisuvaatimuksen mukaan varhaiskasvatusmaksun tulisi olla varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain 8 §:n mukaisesti enintään 40 % sisaruksen maksusta. Oikaisuvaatimus on kokonaisuudessaan oheismateriaalina.

 

Lainsäädäntö

 

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista annetun lain (1503/2016) 2 §:ssä määritellään palvelun käyttäjän tarkoittavan varhaiskasvatuksessa olevaa lasta sekä lapsen ohella hänen kanssaan yhteistaloudessa eläviä vanhempia tai muita huoltajia ja perheellä tarkoitetaan yhteistaloudessa avioliitossa tai avioliitonomaisissa olosuhteissa eläviä henkilöitä sekä molempien samassa taloudessa eläviä alaikäisiä lapsia.

 

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain 8 §:ssä säädetään sisarusten maksujen määräytymisestä (ns. sisarusalennus):
 

Jos samasta perheestä on useampi kuin yksi lapsi kunnan järjestämässä varhaiskasvatuksessa, voidaan nuorimmasta kokoaikaisessa varhaiskasvatuksessa olevasta lapsesta määrätä 5 §:n mukaan määräytyvä asiakasmaksu. Ikäjärjestyksessä seuraavasta kokoaikaisessa varhaiskasvatuksessa olevasta lapsesta voidaan määrätä maksu, joka on enintään 40 prosenttia nuorimman lapsen maksusta. Kustakin seuraavasta lapsesta määrättävä maksu on enintään 20 prosenttia nuorimman lapsen maksusta. Määrättäessä perheen muiden kuin nuorimman lapsen maksua käytetään määräytymisen perustana nuorimman lapsen laskennallista kokoaikaisen varhaiskasvatuksen maksua.
 

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain 4 §:n 5 momentin mukaan jos lapsen huoltajat asuvat eri osoitteissa, mutta lapselle järjestetään varhaiskasvatusta vain yhdessä kunnassa, määrätään maksu sen perheen tulojen perusteella, jonka luona lapsella on väestötietojärjestelmästä ja Väestörekisterikeskuksen varmennepalveluista annetun lain (661/2009) mukainen asuinpaikka.

 

Asian harkinta

 

Lapsella voi olla vain yksi virallinen asuinpaikka. Lapsen katsotaan asuvan hänen väestötietojärjestelmään merkityssä kotiosoitteessa. Varhaiskasvatusmaksun sisarusalennus koskee varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain 8 §:n mukaisesti sisaruksia, jotka asuvat samassa perheessä. Tässä tapauksessa sisarus, jonka varhaiskasvatusmaksu halutaan huomioitavaksi oikaisuvaatimuksen tekijän lapsen varhaiskasvatusmaksussa, asuu väestötietojärjestelmän tietojen mukaan äidin luona. Äidin luona asuvan sisaruksen varhaiskasvatusmaksu on määrätty äidille hänen tulojensa perusteella varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain 4 §:n 5 momentin mukaisesti. Toisin sanoen sisaruksen maksu on määrätty eri perheeseen eikä sitä näin ollen voida huomioida oikaisuvaatimuksen tekijän lapsen varhaiskasvatusmaksussa.

 

Todettakoon lisäksi, että varhaiskasvatusmaksun suuruus on katsottu olevan salassa pidettävä tieto, koska se kuvaa henkilön taloudellista asemaa (julkisuuslaki 24.1 § 23-kohta). Korkeimman hallinto-oikeuden päätöksen 4521/?2016 mukaan varhaiskasvatusmaksun suuruus ei ole sellainen lasta koskeva tieto, joka toisella huoltajalla olisi oikeus saada julkisuuslain 11 tai 12 §:n perusteella. Näin ollen myös salassapitosäännökset estävät toiselle huoltajalle määrätyn varhaiskasvatusmaksun huomioimisen maksua määrättäessä.

 

Edellä todetuin perustein varhaiskasvatuksen asiakasmaksupäätös 31.8.2021 ei ole lainvastainen ja oikaisuvaatimus tulee hylätä.

 

 

Päätöshistoria

 

 

Liitteet

 

 

 

Oheismateriaali

-

Salassa pidettävä, Päätös varhaiskasvatuksen asiakasmaksusta 31.8.2021, JulkL 24.1 § 23 -kohta

-

Salassa pidettävä, Oikaisuvaatimus varhaiskasvatuksen asiakasmaksusta 7.10.21, JulkL 24.1 § 32-kohta

 

Tiedoksi

Oikaisuvaatimuksen tekijä

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Kokousasia PDF-muodossa