Dynasty tietopalvelu Haku RSS Espoon kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 11.10.2021/Pykälä 358

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


10511/00.01.02/2021

 

 

 

Kaupunginhallitus 11.10.2021 § 358

 

 

§ 358

Espoo-tarinan ja valtuustokauden tavoitteiden päivittäminen (Kv-asia) (Pöydälle 4.10.2021)

 

Valmistelijat / lisätiedot:

Valve Jorma

Ferm Niko

 etunimi.sukunimi@espoo.fi

 Vaihde 09 816 21

 

Päätösehdotus Kaupunginjohtaja Mäkelä Jukka

 

1
hyväksyy liitteenä olevat valtuustokauden tavoitteet ja Espoo-tarinan

2
ohjeistaa poikkihallinnollisten kehitysohjelmien hyötytavoitteiden laadintaa liitteen mukaisesti

3
oikeuttaa konsernihallinnon muokkaamaan Espoo-tarinaa viestinnällisesti ilman, että sen sisältö muuttuu.

Lisäksi kaupunginhallitus kehottaa kaupunginjohtajaa valmistelemaan valtuustokauden tavoitteiden mittarit ja indikaattorit ja seurannan päätettäväksi valtuuston talousarvio- ja taloussuunnitelmapäätöksen yhteydessä.

 

Käsittely Juvonen Ampujan kannattamana ehdotti, että asia palautetaan uudelleen valmisteluun seuraavasti:

 

Strategiassa ei huomioida taloudellisia kustannuksia ja turvallisuuteen liittyviä uhkia aiheuttavaan maahanmuuttoon perustuvan väestönkasvun hillitsemistä. Strategiassa esitetty ilmastopoliittinen tavoite Espoon hiilineutraaliudesta vuoteen 2030 mennessä on liian kunnianhimoinen ja se ylittää jopa valtioneuvoston määrittelemän valtakunnallisen tavoitteen, joka on 2035. Strategiassa ei huomioida Espoon tarkastuslautakunnan esittämiä huomioita strategiatavoitteiden asettamisesta. Tavoitteita on liikaa ja ne ovat esitettyinä liian kunnianhimoisia ja vaikeita toteuttaa. Perussuomalaiset esittävät, että strategiaa ei hyväksytä vaan se valmistellaan uudelleen edellämainitut seikat huomioiden.

 

Puheenjohtaja totesi, että koska on tehty kannatettu palautusesitys, on seuraavien puhujien keskitettävä puheenvuoronsa asian palauttamiseen.

 

Keskustelun palautuksessa päätyttyä puheenjohtaja totesi, että on äänestettävä. Puheenjohtaja ehdotti, että ne, jotka kannattavat palautusta äänestävät " jaa" ja jotka vastustavat asian palauttamista äänestävät "ei".  Kaupunginhallitus hyväksyi puheenjohtajan äänestysjärjestysehdotuksen.

 

Äänestyksessä 12 ääntä 2 ääntä vastaan kaupunginhallitus päätti jatkaa asian käsittelyä.

 

Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja totesi esittelijän ehdotuksen tulleen hyväksytyksi yksimielisesti.

 

Päätös

Kaupunginhallitus:
Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Juvonen ja Ampuja ilmoittivat eriävän mielipiteensä päätökseen.

 

 

Selostus Espoo-tarina on yhteinen suunnitelmamme, miten paras mahdollinen Espoon tulevaisuus rakennetaan. Espoo-tarina kertoo, mistä olemme tulossa, missä olemme ja minne olemme menossa. Se kertoo espoolaisista arvoista, asenteista, toimintakulttuurista ja yhteisistä tavoitteista.

 

Espoo-tarina konkretisoidaan strategian muotoon. Strategiaperusta sisältää vision, arvot ja toimintaperiaatteet sekä valtuustokauden tavoitteet.

Espoo-tarina on kaupungin toimintaa ja kehittämistä ohjaava strategia, jota toteutetaan vuosittain asetettavilla tulostavoitteilla, toimialatasoisilla tarinoilla ja tulosyksikkötasoisilla tavoitteilla sekä poikkihallinnollisilla kehitysohjelmilla.

 

Espoo-tarina ohjaa kehyksen ja taloussuunnitelman valmistelua sekä talousarvioon liittyvien tulostavoitteiden laadintaa.

Espoo-tarina laadittiin vuonna 2013 alkaneen valtuustokauden kaupunkistrategiaksi. Espoo-tarina on ollut onnistunut tapa ohjata Espoon kehitystä. Kaupungin henkilöstö kokee, että Espoo-tarina näkyy heidän arjen työssään.

 

Strategiaprosessi

Espoo-tarinaa on valmisteltu hyvässä vuorovaikutuksessa espoolaisten, henkilöstön ja luottamushenkilöiden kanssa.

 

Aineistoa ja ideoita Espoo-tarinaan on kerätty monin eri tavoin:

-          Kaikille avoin Mun Espoo -kysely 21.8. - 4.11.2020

-          Uusille asukkaille tehtävät säännölliset kyselyt

-          Asukkaiden kanssa järjestetyt työpajat

  • Asukasyhdistysten puheenjohtajien työpaja
  • Town Hall -tilaisuus (vieraskieliset)
  • Active NGO yhdistyksille työpaja
  • Nuorisovaltuuston kokous
  • Vammaisneuvoston työpaja
  • Vanhusneuvoston kokous
  • Vähemmistöryhmille työpajoja

-          Useat säännölliset tutkimukset kuten

  • Espoon yritysten toimintaympäristötutkimus
  • Kaupunki- ja kuntapalvelututkimus

-          Edellisen valtuuston seminaari 17.2.2021, jossa aiheina Espoo-tarinan tilannekuva ja evästykset Espoo-tarinan päivittämiseen

-          Strategiasyötteiden kerääminen ja keskustelut: kaupunginjohtaja / toimialajohtoryhmät 8-9/2021

-          Valtuuston strategia- ja talousseminaari I 17.8.2021

-          Valtuuston strategia- ja talousseminaari II 14.9.2021

-          Kaupunginhallituksen ja valtuuston neuvottelutoimikunnan iltakoulu 27.9.2021

Keskeisin ideoiden keräämistapa oli kaikille kuntalaisille suunnattu verkkokysely ja sen pohjalta pidettyjen asukastyöpajojen tulokset. Verkkokysely jakaantui kahteen erilliseen kyselyyn, joista toinen oli karttapohjainen. Kyselyihin saatiin yhteensä yli 10 000 vastausta ja noin 70 000 karttamerkintää.

 

Valtuuston strategia- ja talousseminaarit jouduttiin järjestämään koronasta johtuen etäseminaarina. Seminaareissa tutustuttiin Espoo-tarinan, toimintaympäristön ja talouden tilannekuvaan, keskusteltiin yhdessä valtuustokauden haasteista ja ideoitiin niiden edellyttämiä toimenpiteitä.

 

Espoo-tarina 2021-2025 ja strategiaperusta

 

Espoo-tarina ja strategiaperusta liittyvät kiinteästi toisiinsa. Espoo-tarina konkretisoidaan strategiaperustan muotoon, mikä sisältää vision, arvot ja toimintaperiaatteet sekä valtuustokauden tavoitteet.

Espoo-tarinan visio, arvot ja toimintaperiaatteet on tarkoitus pysyä samana koko valtuustokauden ajan. Koronapandemiasta sekä sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksesta johtuen osa valtuustokauden tavoitteista asetetaan vain osaksi strategiakautta, jotta ajankohtaiseen tilanteeseen pystytään reagoimaan riittävällä vakavuudella. Toimintaympäristön tilannetta tarkastellaan vuoden 2022 aikana ja siinä yhteydessä valtuustokauden tavoitteita täsmennetään tarvittaessa tarvittavilta osin strategiakauden loppupuolelle.

 

Espoon visio

 

Verkostomainen viiden kaupunkikeskuksen Espoo on vastuullinen ja inhimillinen edelläkävijäkaupunki, jossa kaikkien on hyvä asua, oppia, tehdä työtä ja yrittää ja jossa espoolainen voi aidosti vaikuttaa.

 

Espoon arvot

 

Espoo on asukas- ja asiakaslähtöinen.

Espoo on vastuullinen edelläkävijä.

Espoo on oikeudenmukainen.

 

Arvoihin liittyvät toimintaperiaatteet on kuvattu liitteenä olevan Espoo-tarinan yhteydessä. Toimintaperiaatteet konkretisoivat ja osoittavat, mitä arvot merkitsevät käytännön arjessa.

 

Valtuustokauden tavoitteet

 

Espoo-tarinan keskeisenä tavoitteena on, että Espoo on taloudellisesti, ekologisesti, sosiaalisesti ja kulttuurisesti Euroopan kestävin kaupunki.

 

Korona ja sote-uudistus muuttavat merkittävästi Espoon toimintaa ja roolia. Kaupunkina varaudumme tähän vuosina 2021-2022 siten, että määrätietoisesti poistamme koronan aiheuttamia negatiivisia vaikutuksia ja valmistaudumme toiminnan suuntaamiseen elinvoimatoimiin ja sivistykseen.

 

Valtuustokauden tavoitteet ovat seuraavat:

 

1. Espoo on oppimisen ja sivistyksen kärkikaupunki

2. Espoo toteuttaa palveluja koko espoolaisen yhteisön voimin

3. Espoo on taloudellisesti kestävä ja verotukseltaan kilpailukykyinen

4. Espoo on kansainvälisesti vetovoimainen yrittäjyys- ja innovaatiopääkaupunki

5. Espoo on viihtyisä, turvallinen ja luonnonläheinen kotikaupunki

6. Espoo saavuttaa hiilineutraaliuden vuoteen 2030 mennessä

7. Espoo on Suomen paras kotouttaja

 

Valtuustokauden tavoitteet sisältöineen on esitetty liitteenä.

 

Espoo-tarinan toteutus

 

Espoo-tarina on kaupungin toimintaa ja kehittämistä ohjaava kaupunkitasoinen strategia, jota toteutetaan vuosittain päätettävillä tulostavoitteilla, toimialatasoisilla tarinoilla ja tulosyksikkötasoisilla tavoitteilla sekä poikkihallinnollisilla kehitysohjelmilla. Valtuustoon nähden sitoville tulostavoitteille asetetaan konkreettiset mittarit, joiden toteutumista seurataan kuluvan vuoden aikana osavuosikatsausten yhteydessä.

 

Poikkihallinnolliset kehitysohjelmat

 

Kehitysohjelmien avulla organisoidaan ja ohjataan kehittämistyötä Espoo-tarinan linjaamien tavoitteiden toteuttamiseksi. Kehitysohjelmalla johdetaan samaan aihealueeseen liittyviä projekteja ja toimenpiteitä. Näin pystytään paremmin huomioimaan kehitystoimenpiteiden yhteyksiä ja riippuvuuksia, kohdentamaan olemassa olevat rajalliset resurssit keskeisiin kehittämiskohteisiin ja saamaan aikaan laaja-alaista vaikuttavuutta.

Valtuustokaudella toteutetaan neljä poikkihallinnollista kehitysohjelmaa. Valtuuston hyväksymien kehitysohjelmien hyötytavoitteet tuodaan valtuuston päätettäväksi. Ohjelmasuunnitelmat hyväksyy kaupunginhallitus ensi vuoden alussa.

 

Poikkihallinnollisia kehitysohjelmia ovat

-          Elinvoimainen Espoo

-          Kestävä Espoo

-          Hyvinvoiva Espoo

-          Tapahtumien yhteisöllinen Espoo

 

Poikkihallinnollisten kehitysohjelmien hyötytavoitteiden laadintaa ohjeistetaan liitteen mukaisesti.

 

Kehitysohjelmat sekä niitä toteuttavat projektit ja toimenpiteet toteutetaan Espoon projekti- ja ohjelmajohtamisen mallin EsPro mukaisesti.

 

Espoo-tarinan toteutumisen arviointi

 

Espoo-tarinan valtuustokauden tavoitteiden toteutumista arvioidaan vuosittain.

 

Espoo-tarinan toteutumisen arviointia tukemaan päivitetään mittarit ja indikaattorit. Tarkoitus on kuvata, miten asian tila on muuttunut keskeisten mittareiden ja indikaattoreiden kohdalla.

Valtuustokauden viimeisenä vuotena tehtävällä arvioinnilla selvitetään, kuinka hyvin ja miltä osin valtuustokauden tavoitteet ovat toteutuneet ja mikä on Espoo-tarinan tilannekuva.

 

 

Päätöshistoria

 

Kaupunginhallitus 04.10.2021 § 330

 

Päätösehdotus Kaupunginjohtaja Mäkelä Jukka

 

Kaupunginhallitus ehdottaa, että valtuusto

1
hyväksyy liitteenä olevan Espoo-tarinan ja valtuustokauden tavoitteet

2
oikeuttaa konsernihallinnon muokkaamaan Espoo-tarinaa viestinnällisesti ilman, että sen sisältö muuttuu.

 

Käsittely Puheenjohtaja Elon kannattamana ehdotti, että asia jätetään pöydälle valtuuston neuvottelutoimikunnan lausuntoa varten.

 

Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja tiedusteli, voidaanko puheenjohtajan ehdotus yksimielisesti hyväksyä. Koska ehdotusta ei vastustettu, puheenjohtaja totesi kaupunginhallituksen hyväksyneen sen.

 

Päätös

Kaupunginhallitus:
Asia jätettiin yksimielisesti pöydälle valtuuston neuvottelutoimikunnan lausuntoa varten.

 

 

Päätöshistoria

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa