Dynasty tietopalvelu Haku RSS Espoon kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Valtuusto
Pöytäkirja 13.09.2021/Pykälä 124

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

8947/00.00.01/2021

 

 

 

Valtuusto 13.09.2021 § 124

 

 

§ 124

Länsi-Uudenmaan käräjäoikeuden lautamiesten vaali

 

Valmistelijat / lisätiedot:

Kaukonen Katariina

 

 etunimi.sukunimi@espoo.fi

 Vaihde 09 816 21

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus

 

Valtuusto valitsee Länsi-Uudenmaan käräjäoikeuden lautamiehiksi toimikaudeksi 30.8.2021 - 31.5.2025 seuraavat 48 henkilöä:

1. Katri Alén-Niskasaari
2. Jaakko Jokela
3. Johanna Stenros
4. Minna Salo
5. Ilkka Virtanen
6. Katariina Ahvonen
7. Mirjami Tuomikoski
8. Jorma Kajaste
9. Paula Hämäläinen
10. Satu Paajanen
11. Aleksi Sarasmaa
12. Jaakko Karas
13. Veera Löthman
14. Juha Kuusinen
15. Petteri Kilpinen
16. Erja Selin
17. Toni Simonen
18. Ilkka Taivassalo
19. Kimmo Runonen
20. Mervi Lampenius
21. Jouni Meriluoto
22. Sofia Virtanen
23. Juha Palin
24. Henna Ruusu
25. Pia Litmo
26. Minna Taivassalo
27. Janne Peltola
28. Heidi Luukkanen
29. Johanna Huttu
30. Anna Pajari
31. Kai Hurskainen
32. Kari Karjalainen
33. Jonne Hänninen
34. Niko Ohvo
35. Petri Väätäinen
36. Mikko Ekström
37. Pia Polviander
38. Eija Pirinen
39. Ann-Christine Slotte
40. Mette Strauss
41. Anders Blomberg
42. René Blomster
43. Sari Mäki
44. Terttu Laaksonen
45. Janei Hossein
46. Liisa McDermott
47. Juhana Turpeinen
48. Heikki Tuppurainen

 

Käsittely 

 

 

 

Päätös

Valtuusto:
Kaupunginhallituksen ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

Selostus Espoon ja Länsi-Uudenmaan käräjäoikeudet yhdistyivät 1.1.2019 Länsi-Uudenmaan käräjäoikeudeksi.

 

Käräjäoikeuden lautamiehistä annetun lain (Lautamieslaki) 1 § 2 mom mukaan käräjäoikeiden lautamiehen vaaliin, valituksi tulleen lautamiehen oikeuteen kieltäytyä tehtävästä sekä lautamiehen tehtävän hoitamiseen valituksen käsittelyn ja vaalin aikana sovelletaan kuntalain (410/2015) 10 luvun kunnan luottamushenkilöä koskevia säännöksiä. Kuntalain (410/2015) 79 §:n mukaan luottamushenkilö pysyy toimessaan sen ajan, joksi hänet on valittu ja senkin jälkeen siihen saakka, kunnes toimeen on valittu toinen.

 

Lautamiesten kelpoisuusvaatimukset ja valintaperusteet

 

Lautamieslain 2 §:n mukaan lautamiehen tulee olla käräjäoikeuden tuomiopiiriin kuuluvassa kunnassa asuva Suomen kansalainen, joka ei ole konkurssissa, jonka toimintakelpoisuutta ei ole rajoitettu ja jota on pidettävä sopivana toimimaan lautamiehenä.

 

Lautamieheksi ei saa valita henkilöä, joka on alle 25-vuotias tai joka on täyttänyt 65 vuotta. Lautamiehenä ei saa olla henkilö, jolla on virka yleisessä tuomioistuimessa tai Rikosseuraamuslaitoksessa taikka joka virassaan suorittaa ulosottotehtäviä, rikosten esitutkintaa taikka tulli- tai poliisivalvontaa, eikä myöskään syyttäjä, asianajaja taikka muu ammatikseen asianajoa harjoittava henkilö.

 

Mainitun lain 3 § (22.2.2019/211) mukaan käräjäoikeuden lautamiesten lukumäärän vahvistaa Tuomioistuinvirasto. Jos käräjäoikeuden tuomiopiiriin kuuluu useampia kuntia, Tuomioistuinvirasto vahvistaa kunkin kunnan alueelta valittavien lautamiesten määrän ensisijaisesti kuntien henkikirjoitettujen asukkaiden lukumäärän suhteessa. Jokaisesta kunnasta on kuitenkin valittava vähintään yksi lautamies.

 

Lautamieslain 4 § mukaan kunnanvaltuusto valitsee lautamiehet valtuuston toimikautta vastaavaksi ajaksi.

 

Kunnasta valittavien lautamiesten tulee mahdollisimman tasapuolisesti edustaa kunnan väestön ikä-, elinkeino-, sukupuoli- ja kielijakaumaa.

 

Sidonnaisuuksien ilmoittaminen

 

Lautamiehen on ennen tehtävään ryhtymistä sekä tehtävän kestäessä annettava käräjäoikeudelle tuomioistuinlain 11 luvun 12 §:ssä tarkoitettu sidonnaisuusilmoitus.

 

Länsi-Uudenmaan käräjäoikeuden kokoonpano

 

Tuomioistuinvirasto on päätöksellään 16.6.2021 vahvistanut

Länsi-Uudenmaan käräjäoikeuden kokoonpanoksi seuraavan (ei muutosta edelliseen toimikauteen):

 

Espoo   48

Hanko    4

Inkoo   2

Karkkila   2

Kauniainen   2

Kirkkonummi   13

Lohja   14

Raasepori   10

Siuntio   2

Vihti   7

Yhteensä   104

 

Lautamiesten asemaan liittyviä Tuomioistuinviraston kannanottoja:

 

Tuomioistuinvirasto kiinnittää päätöksessään 16.6.2021 valtuustoryhmien ja lautamiesehdokkaiden huomiota eräisiin kannanottoihin ja seikkoihin, jotka ovat aika ajoin nousseet esiin lautamiesjärjestelmän toimivuutta ja uskottavuutta arvioitaessa.

 

Eduskunnan perustuslakivaliokunta on käsitellessään valtioneuvoston

oikeuskanslerin kertomusta oikeudenkanslerin virkatoimista ja lain

noudattamista koskevista havainnoista vuodelta 1994 käsitellyt myös

lautamiesjärjestelmää. Perustuslakivaliokunta on 5.6.1996 antamassaan

mietinnössä (PeVM 3/96) ottanut kantaa useisiin lautamiesjärjestelmää koskeviin seikkoihin, mitkä kannanotot ovat edelleenkin ajankohtaisia ja syytä saattaa valtuustojen ja valtuustoryhmien sekä lautamiesehdokkaiden tietoon.

 

Perustuslakivaliokunta toteaa muun muassa seuraavaa: "Lautamiesten

valinnassa tulee korostaa lautamiehen tuomarintehtävää. Lautamies ei ole

poliittisella valtakirjalla toimiva kunnallinen luottamushenkilö, vaan hänen

tulee olla riippumaton. Valtuustoryhmillä on tämän suhteen erityinen vastuu. Sama koskee sitä, että lautamiehiksi valittavat ovat valmiita toimimaan tehtävässään koko kauden. Ottaen huomioon lautamiehen tehtävän ja aseman tuomioistuimen jäsenenä puolueiden ei pidä vaatia lautamiehiksi valittavilta sitoumuksia ns. puolueveron maksamisesta istuntopalkkiostaan.".

 

Lautamiestehtävän luonne

Lautamiehen tehtävää ei voida pitää kunnallisena luottamustehtävänä, vaikka valtuusto valitsee lautamiehet. Perustuslain mukaan tuomiovaltaa käyttävät itsenäiset ja riippumattomat tuomioistuimet.

Lautamiehet, joilla on yksilöllinen äänioikeus, ovat tuomioistuimen jäseniä ja toimivat tuomarin vastuulla. Näin ollen tehtävä on pikemminkin valtiollinen luottamustehtävä, jonka hoitamisesta maksettavat kustannukset

(istuntopalkkio, ansionmenetyskorvaus ja matkakustannukset) suoritetaan

valtion varoista.

 

Lautamiehen tehtäväeroaa kunnallisista lautakunnan jäsenyyksistä ja eräistä muista kunnallisista luottamustehtävistä siinäkin suhteessa, että

tuomioistuimen istunnot alkavat yleensä aamulla kello 9.00 ja istuntoja

jatketaan niin pitkään, että kaikki istuntopäivälle haastetut jutut saadaan

käsitellyksi. Lautamiehen tehtävä edellyttää siis varautumista koko päivän

kestävään istuntoon. Erityisesti laajoissa rikosasioissa lautamiesten tulee

varautua olemaan läsnä useampana päivänä peräkkäin.

 

Esteellisyyskysymyksistä

Tuomioistuinten jäsenten esteellisyyskysymyksiin kiinnitetään nykyään

huomattavan paljon huomiota. Esteellisyyttä koskevat säännökset on

uudistettu syyskuussa 2001 voimaan tulleella lailla. Mainittu lain muutos ja

Euroopan Ihmisoikeustuomioistuimen kannanotot ovat merkinneet sitä, että esteellisten piiri on laajentunut. Vakiintunut periaate on, että tuomioistuimen on paitsi oltava puolueeton myös näytettävä puolueettomalta. Käytännön kokemukset ovat osoittaneet, että esteellisyyskysymykset ovat usein ajankohtaisia erityisesti silloin, kun lautamiehinä on esimerkiksi kunnanhallituksen tai kuntayhtymän hallituksen jäseniä.

 

Tuomioistuinviraston näkemyksen mukaan merkittävässä asemassa olevien kunnallisten luottamushenkilöiden tai kansanedustajien valitsemiseen lautamieheksi tulisi suhtautua pidättyväisesti.

 

Lautamiesten valintaan liittyviä kysymyksiä

 

Lautamiehen yleinen kelpoisuus tehtävään

Lautamiesten valinnan osalta Tuomioistuinvirasto kiinnittää huomiota lain

käräjäoikeuksien lautamiehistä 2 §:ään kokonaisuudessaan. Sen ensimmäinen momentti kuuluu seuraavasti: "Lautamiehen tulee olla käräjäoikeuden tuomiopiiriin kuuluvassa kunnassa asuva Suomen kansalainen, joka ei ole konkurssissa, jonka toimintakelpoisuutta ei ole rajoitettu ja jota on pidettävä sopivana toimimaan lautamiehenä.".

Siten lautamieheksi ei voida valita henkilöä, jota ei ole pidettävä sopivana

tehtävään. Sopivaisuuden arviointi saattaa olla hankalaa, mutta säännöksellä on ajateltu suljettavan lautamiestehtävän ulkopuolelle henkilöt, joilla on esimerkiksi rikosrekisterimerkintöjä tai jotka ovat syyllistyneet toistuvasti vähäisempiin rikoksiin. Sopivaisuuden arviointi edellyttää yleensä ehdokkaan kokonaisvaltaista arviointia, jonka lopputuloksena tulisi olla johtopäätös siitä, että asianomaisen henkilönvalinnalla ei horjuteta tuomioistuinta kohtaan

tunnettua luottamusta. Valtuustoryhmällä tai valtuustoilla ei kuitenkaan

yleensä ole mahdollisuutta selvittää tällaisia tietoja ja sen vuoksi

lautamiesehdokkaiden tietoon tulisi saattaa edellä mainittu

kelpoisuusvaatimus. Näin erityisesti sen vuoksi, että käräjäoikeudet yleensä selvittävät lautamiehiksi valittujen rikosrekisteritiedot.

 

Väestö- ja kieliryhmät

Lautamieslain 4 §:n 3 momentin mukaan kunnasta valittavien lautamiesten tulee tasapuolisesti edustaa kunnan väestön ikä-, elinkeino-,

kielijakaumaa. Lautamiesjärjestelmän uskottavuutta ja kansalaisten luottamusta järjestelmään saattaisi lisätä, mikäli lautamiesten joukossa olisi myös eri etnisiä ryhmiä edustavia henkilöitä.

 

Kielitaitovaatimukset

Lautamiehille ei ole asetettu erityisiä kielitaitoa koskevia kelpoisuusvaatimuksia, toisin kuin tuomareille. Valtuustojen tehtävänä on huolehtia siitä, että lautamiehiksi valittavilla henkilöillä on tehtävän suorittamiseksi vaadittava riittävä kielitaito ja käräjäoikeuden tehtävänä on huolehtia lautamiesten istuntokokoonpanosta. Käytännössä kielitaito vaatimukset korostuvat sellaisissa käräjäoikeuksissa, jotka ovat kaksikielisiä. Tuomioistuinviraston näkemyksen mukaan valittavien lautamiesten kielitaitoon tulee kiinnittää aiempaa enemmän huomiota.

 

Päätöshistoria

 

Kaupunginhallitus 23.08.2021 § 270

 

Päätösehdotus Kaupunginjohtaja Mäkelä Jukka

 

Kaupunginhallitus ehdottaa, että valtuusto valitsee Länsi-Uudenmaan käräjäoikeuden lautamiehiksi toimikaudeksi 30.8.2021 - 31.5.2025 seuraavat 48 henkilöä:

1. Katri Alén-Niskasaari
2. Jaakko Jokela
3. Johanna Stenros
4. Minna Salo
5. Ilkka Virtanen
6. Katariina Ahvonen
7. Mirjami Tuomikoski
8. Jorma Kajaste
9. Paula Hämäläinen
10. Satu Paajanen
11. Aleksi Sarasmaa
12. Jaakko Karas
13. Veera Löthman
14. Juha Kuusinen
15. Petteri Kilpinen
16. Erja Selin
17. Toni Simonen
18. Ilkka Taivassalo
19. Kimmo Runonen
20. Mervi Lampenius
21. Jouni Meriluoto
22. Sofia Virtanen
23. Juha Palin
24. Henna Ruusu
25. Pia Litmo
26. Minna Taivassalo
27. Janne Peltola
28. Heidi Luukkanen
29. Johanna Huttu
30. Anna Pajari
31. Kai Hurskainen
32. Kari Karjalainen
33. Jonne Hänninen
34. Niko Ohvo
35. Petri Väätäinen
36. Mikko Ekström
37. Pia Polviander
38. Eija Pirinen
39. Ann-Christine Slotte
40. Mette Strauss
41. Anders Blomberg
42. René Blomster
43. Sari Mäki
44. Terttu Laaksonen
45. Janei Hossein
46. Liisa McDermott
47. Juhana Turpeinen
48. Heikki Tuppurainen

 

Päätös

Kaupunginhallitus:
Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

Päätöshistoria

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa