Dynasty tietopalvelu Haku RSS Espoon kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 22.06.2021/Pykälä 223

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


5579/10.02.03/2020

 

 

 

Kaupunginhallitus 22.06.2021 § 223

 

 

§ 223

Lausunnon antaminen Helsingin hallinto-oikeudelle Tapiolan jalkapallostadion, asemakaavan muutos, alue 210807, koskevista valituksista

 

Valmistelijat / lisätiedot:

Hämäläinen Mauri

Saastamoinen Toni
Hanttu Marno
Asanti Jenny

 etunimi.sukunimi@espoo.fi

 Vaihde 09 816 21

 

Päätösehdotus Teknisen toimen johtaja Isotalo Olli

 

Kaupunginhallitus antaa Helsingin hallinto-oikeudelle seuraavan lausunnon Tapiolan jalkapallostadion, asemakaavan muutos, koskevista valituksista:

Kaupunginhallitus kiistää vaatimuksen valtuuston hyväksymän Tapiolan jalkapallostadion, asemakaavan muutos, palauttamisesta, muutoksista tai kumoamisesta, ja pyytää kunnioittavasti, että hallinto-oikeus hylkää valitukset lakiin perustumattomana.

Toimivalta

Espoon kaupungin hallintosääntö I osan 2. luvun, kaupunginhallituksen tehtävät ja ratkaisuvalta, 3 §:n kohta 28:n mukaan kaupunginhallitus antaa selityksen valtuuston päätöstä koskevan valituksen johdosta, jos kaupunginhallitus katsoo voivansa yhtyä valtuuston päätöksen lopputulokseen.

Valituksenalainen päätös

Valtuusto hyväksyi 22.3.2021 § 39 Tapiolan jalkapallostadion, asemakaavan muutos, alue 210807.

Kaavapäätöksestä on jätetty Helsingin hallinto-oikeudelle kolme valitusta. Hallinto-oikeus pyytää kaupunginhallitusta antamaan valitusten johdosta lausunnon.

Asemakaavan muutos

Asemakaavan muutos edistää Tapiolan urheilupuiston alueen kehittämisen monipuolisemmaksi urheilupalvelujen keskittymäksi mahdollistamalla urheilupalvelurakennusten, mukaan lukien stadionin, rakentamisen (YU).  Kaavassa osoitetaan lisäksi asuntoja (AK). Alueen lounaiskulmaan sijoittuu 14-kerroksinen hotelli (KL-1).

Kaavan puistovyöhyke muodostaa maisemallisen rajan Tuohimäen asuinalueen ja Kaskiniityn suuntaan. Espoon Metroareenan itäpuolella sijaitsee vanha tykkitie (s-2) ja liito-oravan elinalue (s-1). Liito-oravan elinalueelta on osoitettu ekologinen yhteystarve (eko-1) pohjoiseen ja Tuohipuiston kautta länteen.

Uutta, vehreää ympäristöä osoitetaan pienempinä kokonaisuuksia eri osiin urheilupuistoa. Hulevesien hallinnassa edistetään monimuotoisia, viherrakentein toteutettavia ratkaisuja.

Kaava-alueen koko on noin 24 hehtaaria. Rakennusoikeus on yhteensä 108 200 k-m2. Asumiseen osoitettu rakennusoikeus on yhteensä 40 500 k-m2; stadioniin, monitoimihalliin, palvelutiloihin ja mailapelihalliin 27 000 k-m2; ja hotellia varten 10 000 k-m2. Loput kerrosalasta osoitetaan alueella oleville urheilurakennuksille. Alueen voimassa olevissa asemakaavoissa rakennusoikeutta on yhteensä 69 950 k-m2. Kaava-alueen tehokkuus eli rakennusoikeuden suhde pinta-alaan on noin e=0,45.

Kaavanmuutos lisää palveluita ja asuntotonttivarantoa hyvän saavutettavuuden alueella valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden ja MAL-toteutusohjelman mukaisesti. Alueen nykyinen yleisilme on avara. Urheilupuiston metroasema sijaitsee lyhyen kävelymatkan päässä alueen eteläpuolella. Alueella jo olevat rakennukset säilyvät pääosin. Tällä Espoon urheilupalveluiden keskittymällä sijaitsevat muun muassa Espoon Metro Areena, harjoitusjäähalli, Tapiolan liikuntahalli, Honkahalli, jalkapallostadion, kolme tekonurmikenttää, pienpelikenttiä, yleisurheilun suorituspaikkoja ja FC Honka ry:n toimistona toimiva rakennus. Kaava-alueen eteläpuolella ovat lisäksi Esport Center ja Esport Arena. Voimassa olevassa asemakaavassa 210803 Koivu - Mankkaa on runsaasti käyttämätöntä rakennusoikeutta liikuntapalveluille. Alue on toteutunut ainoastaan osittain kaavassa suunnitellulla tavalla.

Valitukset

Kuusi kuntalaista (seur. "yhteisvalittajat") on jättänyt hallinto-oikeudelle yhteisen valituksen. Yhteisvalittajat esittävät, että asiassa ei ole kuunneltu lähistöllä asuvien viiden omakotitalon asukkaille aiheutuvia melusta johtuvia ongelmia. Viertopolulla sijaitsee viisi omakotitaloa noin 400m:n päässä suunnitellusta stadionista ja 180 m:n päässä lähimmästä harjoituskentästä. Pienempi pelikenttä on noin 100 m:n päässä. Valittajien kokemusten mukaan kolme harjoituskenttää tulevat olemaan käytössä aina iltamyöhään asti. Melusimulointi on tehty pääasiassa tulevien kerrostalojen tarpeita silmällä pitäen. Valittajat viittaavat asiassa THL:n esittämiin melun aiheuttamiin riskeihin. Valituksessa todetaan lisäksi nimenomaisesti, että valitus koskee ainoastaan melun aiheuttamaa haittaa. Valituksen vaatimuksina valittajat esittävät kolme toimenpide-ehdotusta melun vaimentamiseksi: meluvallit, harjoituskenttien sijoitus / poisto ja yhden pelikentän poisto.

As. Oy Tuohipuisto ("asuntoyhtiö") esittää kirjelmässään, että asemakaavamuutoksen ongelmat liittyvät hule- ja tulvavesien riittämättömään huomioimiseen asemakaavamuutoksen hulevesisuunnitelmassa sekä Tuohipuiston virkistysalueen säilytettäviksi tarkoitettujen istutusten ja puuston riittämättömään huomioimiseen, ja pyytää että Tapiolan urheilupuiston asemakaavamuutos (alue 210807) palautetaan valmisteluun.

Kuntalainen ("kuntalainen") vaatii, että hallinto-oikeus kumoaa asemakaavamuutoksesta ja kaavamääräysten tarkistamisesta tehdyt päätökset lainvastaisena. Päätökset ovat syntyneet virheellisessä järjestyksessä, valtuusto on ylittänyt toimivaltansa, poikennut tasapuolisuuden vaatimuksesta, käyttänyt harkintavaltaansa väärin ja päätös on muutoinkin lainvastainen. Päätösten toimeenpano keskeytettävä ja kiellettävä.

Espoon kaupunki esittää lausuntonaan seuraavaa.

Yleiskaava

Kuntalaisen valituksessa esitetään, että asemakaavamuutos on ristiriidassa voimassa olevan Etelä-Espoon yleiskaavan kanssa.

Espoon kaupunki toteaa, että maakuntakaavassa alue on taajamatoimintojen aluetta. Espoon eteläosien yleiskaavassa (lainvoimainen 17.2.2010) alue on varattu julkisten palvelujen ja hallinnon alueeksi PY sekä virkistysalueeksi V. Alue on osittain kaupunkikuvallisesti arvokasta, alueen läpi kulkee virkistysyhteyksiä, päävoimansiirtolinja ja maakaasulinja, sekä myös yksiajoratainen päätie, pääkatu tai alueellinen kokoojakatu.

Suunnittelualue on voimassa olevissa asemakaavoissa urheilualuetta, urheilutoimintaa palvelevien rakennusten korttelialuetta, istutettavaa puistoaluetta, lähivirkistysaluetta ja katualuetta. Valtaosalla valituksenalaisesta alueesta on voimassa asemakaava 210803 Koivu-Mankkaa (lainvoimainen 2013).

Espoon eteläosien yleiskaava käsittää Leppävaaran, Tapiolan, Matinkylän Espoonlahden ja Kauklahden suuralueet. Yleiskaava osoittaa kunkin alueen pääasiallisen käyttötarkoituksen. Pääkäyttötarkoituksen ohella alueella sallitaan myös muuta maankäyttöä, mikäli se ei aiheuta haittaa alueen pääkäyttötarkoitukselle. Liikuntatoimen palveluja voidaan sijoittaa myös virkistysalueille V.

Yleiskaava on kunnan maankäytön yleispiirteinen suunnitelma, jossa tehdyt ratkaisut tarkentuvat alueelle laadittavassa / muutettavassa asemakaavassa.

Espoon kaupunki katsoo, että asemakaavan muutoksessa on kyse yleiskaavassa osoitetun maankäytön tarkentamisesta. Asemakaavan muutos ei ole kokonaisuutena ristiriidassa yleiskaavan keskeisten tavoitteiden ja periaatteiden kanssa. Asemakaavaratkaisu ei ole yleiskaavan pääkäyttötarkoituksen vastainen ottaen huomioon voimassa oleva maakuntakaava, yleiskaavan pääpiirteisyys, laajuus, ja valituksenalaisen alueen maankäyttö. Yleiskaava on ollut kokonaisuus huomioon ottaen maankäyttö- ja rakennuslain 42 §:n tarkoittamalla tavalla riittävästi ohjeena muutettaessa asemakaavaa. Tapiolan jalkapallostadionin asemakaavan muutos ei ole maankäyttö- ja rakennuslain 54 §:n sisältövaatimusten vastainen.

Vuorovaikutus

Yhteisvalittajien mukaan asiassa ei ole kuunneltu lähistöllä asuvien, viiden omakotitalon asukkaille aiheutuvia melusta johtuvia ongelmia.

Espoon kaupunki toteaa, että "Tapiolan urheilupuisto, vuorovaikutus ja visio" -hankkeen yhteydessä tiedotettiin 19.9.2017 vuorovaikutus- ja visiotyön tavoitteista ja kutsuttiin kiinnostuneet visioimaan urheilupuistoa 10.10.2017 järjestettyyn työpajaan. Sittemmin 12.10.2017 tiedotettiin visiotyöpajan tuloksista sekä kannustettiin osallisia vastaamaan juuri avattuun karttakyselyyn. Kolmas tiedote julkaistiin 22.11.2017, jossa tiivistettiin karttakyselyn tulokset ja kutsuttiin kiinnostuneita osallistumaan toiseen työpajaan 18.1.2018. Tiedotteet julkaistiin kaupungin internet-sivujen lisäksi muun muassa Espoo liikkuu- sekä useiden eri ryhmien facebook-sivuilla.

Tapiolan jalkapallostadionin asemakaavan ja asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma on päivätty 2.12.2019. Asukastilaisuus pidettiin 9.1.2020 osallistumis- ja arviointisuunnitelman ollessa nähtävillä. Asemakaavaehdotus oli nähtävillä 29.6.-25.8.2020.

Kuntalainen esittää, että nähtävilläolon jälkeen asemakaavamuutosta on muutettu niin oleellisesti, että se olisi tullut asettaa uudelleen nähtäville.

Espoon kaupunki toteaa, että kaavaan on tehty vaikutuksiltaan vähäisiä muutoksia ja tarkistuksia nähtävilläolon jälkeen, esimerkiksi muutettu rajauksia ja lisätty rakennusoikeutta seuraavasti: Lisätty korttelin 12277 rakennusoikeutta 500 kerrosneliömetrillä; lisätty korttelin 12282 rakennusoikeutta 5 000 kerrosneliömetrillä ja tarkastettu korttelin rajausta; kaavan lisärakennusoikeuksia on tarkistettu.

Korttelin 12282:n sijainti ja alueen rakennusoikeus huomioiden ei ole kyse olennaisesta muutoksesta. Kaavaehdotus on lain mukaan asetettava uudelleen nähtäville, jos kaavaa on olennaisesti muutettu sen jälkeen, kun se on asetettu julkisesti nähtäville. Kaavaehdotukseen tehdyt muutokset eivät ole olleet olennaisia, eikä kaavaa siten ole tullut asettaa uudelleen nähtäville.

Espoon kaupunki katsoo, että vuorovaikutuksella on mahdollistettu osallisten tiedonsaanti ja vuorovaikutteisuus valituksenalaisessa kaavoituksessa. Osallisilla on ollut oikeus ja mahdollisuus tehdä muistutuksia kaavaehdotuksesta. Vuorovaikutus on toteutunut maankäyttö- ja rakennuslain tarkoittamalla tavalla. Kaavaehdotukseen tehdyt muutokset eivät ole olleet olennaisia, eikä kaavaa siten ole tullut asettaa uudelleen nähtäville.

Melu

Yhteisvalittajat toteavat asuneensa alueella pitkään, ja eivät voi hyväksyä sellaista kaavamuutosta, joka tekee normaalin omakotiasumisen mahdottomaksi. Lisääntyvä meluaminen asuntoalueen melkein rajalla ei ole sitä, mitä Tapiolan puutarhamiljööltä voidaan edellyttää.

Espoon kaupunki toteaa, että viitesuunnitelman mukaan Stadionin ja nykyisten urheiluhallien pohjoispuolelle sijoittuu viheraluevyöhyke, jossa ulkopelikentät ja lähiliikuntapaikat muuttuvat pohjoiseen mennessä puistomaiseksi Tuohipuistoksi.

Tapiolan urheilupuiston meluselvityksessä (Sitowise 29.5.2020) tarkasteltiin melumallinnuksen avulla parveke- ja julkisivumelutasot sekä meluvaikutukset viitesuunnitelman mukaisille oleskeluun ja leikkiin tarkoitetuille piha-alueille. Työssä määritettiin suositukset rakennusten rakenteiden äänitasoerovaatimuksille ja suositukset parvekelasituksen äänitasoerovaatimuksille. Lisäksi tutkittiin meluntorjunnan tarvetta ja esitettiin ohjeet ja suositukset alueiden melunhallinnan ja -torjunnan jatkosuunnittelulle. Melulaskennan tuloksia on verrattu valtioneuvoston päätöksessä (993/1992) annettuihin melutason ohjearvoihin.

Laaditussa meluselvityksessä on huomioitu ennustettu liikenne sekä alueella järjestettävät tapahtumat, pelikenttien käyttö ja väliaikaisen stadionin käyttö. Jalkapallo-ottelun ja -harjoitusten lähtöarvot perustuvat saksalaisiin mittausten keskiarvoihin, joissa on ottelusta riippuen jonkin verran hajontaa. Jalkapallostadionin ottelut ja jalkapalloharjoitukset huomioitiin melumallissa melulähteinä ja niistä laskettiin ottelun ja harjoituksen aikaiset keskiäänitasot ja enimmäisäänitasot.

Sovelletun standardin mukaan jalkapallopelissä melulähteenä ovat katsojien lisäksi kentällä tuomarin pilli ja pelaajat. Selvityksen perusteella nykyiselle asutukselle jalkapallostadionin ja jalkapalloharjoitusten aiheuttama melu ei ylitä melun ohjearvoja, mutta harjoittelun ääni voi siitä huolimatta häiritä joitakin nykyisiä asukkaita.

Espoon kaupunki katsoo, että valituksenalainen asemakaava ei aiheuta kenenkään elinympäristön laadun merkityksellistä heikentymistä, joka ei ole perusteltua asemakaavan tarkoitus huomioon ottaen.

Yhteisvalittajat esittävät toimenpide-ehdotuksina meluvallien rakentamista, harjoituskenttien sijoittamista pois reuna-alueilta sekä pienemmän pelikentän sijoittamista aivan Honkahallin viereen.

Espoon kaupunki toteaa, että ehdotukset on huomioitu kaavaa valmisteltaessa. Muistuttajille on ilmoitettu asiassa perustellut kannanotot. Ympäröiville alueille kohdistuvat melutasot pysyvät valtioneuvoston ohjearvojen mukaisina. Melulta suojaavat rakenteet ja vallit eivät ole tarpeen, mutta ne ovat kaavan puitteissa mahdollisia. Meluntorjuntarakenteet vaikuttavat puistomaisen alueen maisemaan merkittävästi, eikä niitä ole suunniteltu alueelle.

Espoon kaupunki katsoo, että kaavan valmistelussa noudatettu menettely on ollut lain mukaista. Asemakaava perustuu riittäviin asemakaavatasoisiin selvityksiin, mukaan lukien meluselvitys. Meluselvitys kohdistuu riittävän laajalle alueelle. Asemakaava on laadittu siten, että asemakaavan sisältövaatimusten mukaisesti on muun ohella luotu edellytykset terveelliselle, turvalliselle ja viihtyisälle elinympäristölle.

Hulevedet

Asuntoyhtiön mukaan hule- ja tulvavesiä on huomioitu valmistelussa riittämättömästi. Ojien tulviminen yhä lisääntyy nykytilanteesta, kun vettä imevä pinta häviää lähes täydellisesti. Yhtiön salaojan purkuputki on ollut pitkäaikaisesti veden alla, eikä tontin ja rakennusten kuivatus ole siten toiminut suunnitellusti.

Espoon kaupunki toteaa, että alueelle on laadittu yleissuunnitelmat hulevesien hallinnasta ja vesihuollosta. Suunnitelmissa on huomioitu erityispiirteisen urheilualueen tarpeet ja huomioitu hulevesien hallinta, joka parantaisi alapuolisten vesistöjen tilannetta. Nykytilanteessa urheilupuiston hulevedet johtuvat sekä pohjoiseen Tuohipuiston alueen avo-ojiin että kaakkoon Nässelkärrinojaan. Urheilupuiston alueella pyritään lisäämään vehreyttä mahdollisimman paljon ja hyötykäyttämään hulevesiä istutuksille. Säilytettävien puiden elinolosuhteet turvataan ja tarkempi hulevesien mitoitus ratkaistaan jatkosuunnittelussa. Suunnitellussa tilanteessa hulevesiä viivytetään alueella, jonka jälkeen ne johdetaan joko pohjoiseen tai kaakkoon avo-ojiin. Laajalta alueelta tulevat sadevedet eivät enää johdu pintoja pitkin avo-ojaan. Toteutuksen suunnittelussa putkien mitoitus ja vastaanottavan ojan kapasiteetti tarkistetaan.

Espoon kaupunki katsoo, että kaavamääräyksissä on huomioitu hulevedet asianmukaisesti.

Lisäksi asuntoyhtiön mukaan Tuohipuiston virkistysalueen säilytettäviksi tarkoitettuja istutuksia ja puustoa on huomioitu riittämättömästi. Urheilupuiston ja Tuohimäen väliin jäävä Tuohipuisto on asukkaille tärkeä virkistysalue.

Espoon kaupunki toteaa, että kaavan tavoitteena on vehreä ja elävä urheilupuisto, jonka alueelle sijoittuu monipuolisesti erilaisia toimintoja. Kaavassa avoimet ulkotilat on merkitty kolmella eri merkinnällä: Puisto (VP) ja urheilu- ja virkistyspalvelujen alue (VU) sekä katuaukio/tori. Puistoalue (VP) sijoittuu nykyisille Tuohipuiston ja Kaskiniityn puistoalueille. Näiden alueiden osalta Tuohipuiston pohjoisosan puustoista vyöhykettä täydennetään uusilla istutuksilla. Merkittävin muutos puistoalueilla kohdistuu uudelle VU-alueelle. Tuohipuiston etelä- ja länsireunalla puoliavoin maisematila muuttuu eri luonteiseksi pelikenttien ja asuinrakentamisen myötä. Urheiluhallien alueella avara maisematila muuttuu rakennusten rajaamaksi erilaisten aukiotilojen sarjaksi. Vehreys alueen keskellä lisääntyy merkittävästi. Rakentamista ja kenttiä on sijoitettu suurelta osin etelämmäksi. Tämä lisää tilaa Tuohipuistoon ja vastaavasti tiivistää avaria aukioita. Tuohipuisto toimii reunavyöhykkeenä Tuohimäen asuinalueen ja urheilupuiston välillä. Idässä Kaskiniitty toimii rajaavana viheralueena Tapiolan asuinalueita ja WeeGee-taloa vasten. Viheralueverkko yhdistää Kaskiniityn ja Tonttuleikin viheralueet toisiinsa aiempaa paremmin, joka mahdollistaa sujuvan kulkuyhteyden alueen läpi.

Liikenne

Kuntalainen esittää pääasiassa, että alueella sijaitsevan Espoo Metro Areenan tapahtumien aikana liikenne on pahasti ruuhkautunut. Liikenteelle ei kaavamuutoksesta ole esitetty mitään parannustoimia.

Espoon kaupunki toteaa, että alue sijaitsee Espoon katuverkossa pääkadun varrella. Ajoneuvoliikenne keskitetään pääasiassa pohjoisen kautta pysäköintilaitokseen ja saattoliikenne- ja ulkopysäköintialueille LP. Palloilutie mahdollistaa saattoliikenteen Esport Arenalle ja hotellille. Metron käyttäjiä palvelee Koivu-Mankkaan tien yhdistetty jalankulku- ja pyöräilytie. Yhteys on esitetty levennettäväksi nykyisestä. Lisäksi on huomioitu Tapiolan urheilupuiston eteläosan yhteys, joka kulkisi korttelirakenteen sisällä suoraan metroasemalta Esport Arenan editse stadionille. Yhteyden toteuttaminen mahdollistuu kehitettäessä urheilupuiston eteläosia.

Suunnitelmassa alueen sisäistä katuverkkoa on jäsennetty ja Koivu-Mankkaan tielle lisätty kiertoliittymät nykyisten suuntaisliittymien sijaan.

Itä-länsisuuntainen jalankulun pääreitti kulkee keskusaukion kautta. Palloilutien yhdistetty jalankulku- ja pyörätie säilyy kadun etelälaidalla ja pyöräilyn pääreitti ohjataan sitä myöten keskusaukion rauhoittamiseksi läpikulkupyöräilyltä. Pohjois-eteläsuuntaiselle kululle on osoitettu myös asuinkorttelin ja stadionin välissä oleva Kulmalipunkujan kävelyn ja pyöräilyn yhteys.

Alueen liikenne-ennusteessa vuodelle 2040 on selvitetty liikenteen toimivuus iltahuipputunnin aikana pääkadun ja urheilupuiston liittymissä.

Toimivuustarkastelun mukaan Koivu-Mankkaan tien pääsuunnalla toimivuus ja välityskyky on riittävä (palvelutaso A-C); urheilupuiston liittymät toimivat palvelutasojen ja jonopituuksien osalta riittävän hyvin (palvelutaso A-C). Palvelutasoluokituksessa A on paras ja F erittäin huono.

Espoon kaupunki katsoo, että asemakaava on laadittu siten, että on luotu edellytykset liikenteen järjestämiselle. Ennustetun liikennemäärän perusteella HSY:n ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen määrittelemien ilmanlaatuvyöhykkeiden minimi- ja suositusetäisyydet asumiselle ja muille toiminnoille täyttyvät.

Lopuksi

Espoon kaupunki katsoo, että kaavoitusmenettely on ollut lain mukaista. Valtuuston hyväksymässä Tapiolan jalkapallostadion asemakaavan muutoksessa on noudatettu maankäyttö- ja rakennuslain tarkoittamalla tavalla asemakaavan sisältövaatimuksia. Yleiskaava on ollut riittävästi ohjeena kaavan muutoksessa. Kaavaratkaisu perustuu ajantasaisiin, riittäviin selvityksiin, jotka on tehty kaavaan nähden riittävän laajalta alueelta. 

 

 

Käsittely 

 

 

 

Päätös

Kaupunginhallitus:
Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

Selostus Valtuusto hyväksyi 22.3.2021 § 39 Tapiolan jalkapallostadion, asemakaavan muutos, alue 210807.

 

Kaavapäätöksestä on jätetty Helsingin hallinto-oikeudelle kolme valitusta. Hallinto-oikeus pyytää kaupunginhallitusta antamaan valitusten johdosta lausunnon.

 

Valituksissa vaaditaan toimenpide-ehdotuksia, kaavan palauttamista valmisteluun ja kaavan kumoamista.

 

Kuusi kuntalaista on jättänyt hallinto-oikeudelle yhteisen valituksen. Yhteisvalittajat esittävät, että asiassa ei ole kuunneltu lähistöllä asuvien viiden omakotitalon asukkaille aiheutuvia melusta johtuvia ongelmia. Valittajien kokemusten mukaan kolme harjoituskenttää tulevat olemaan käytössä aina iltamyöhään asti. Valituksen vaatimuksina valittajat esittävät kolme toimenpide-ehdotusta melun vaimentamiseksi: meluvallit, harjoituskenttien sijoitus / poisto ja yhden pelikentän poisto.

 

As. Oy Tuohipuisto esittää valituskirjelmässään, että asemakaavamuutoksen ongelmat liittyvät hule- ja tulvavesien riittämättömään huomioimiseen asemakaavamuutoksen hulevesisuunnitelmassa sekä Tuohipuiston virkistysalueen säilytettäviksi tarkoitettujen istutusten ja puuston riittämättömään huomioimiseen, ja pyytää että Tapiolan urheilupuiston asemakaavamuutos (alue 210807) palautetaan valmisteluun.

 

Kuntalainen vaatii, että hallinto-oikeus kumoaa asemakaavamuutoksesta ja kaavamääräysten tarkistamisesta tehdyt päätökset lainvastaisena. Päätökset ovat syntyneet virheellisessä järjestyksessä, valtuusto on ylittänyt toimivaltansa, poikennut tasapuolisuuden vaatimuksesta, käyttänyt harkintavaltaansa väärin ja päätös on muutoinkin lainvastainen. Päätösten toimeenpano keskeytettävä ja kiellettävä.

 

Annettavassa lausunnossa katsotaan perustellusti, että valituksissa ei ole esitetty sellaisia lakiin perustuvia seikkoja, joiden vuoksi kaavapäätös olisi palautettava tai kumottava.

 

Päätöshistoria

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa