Dynasty tietopalvelu Haku RSS Espoon kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallituksen konsernijaosto
Pöytäkirja 19.04.2021/Pykälä 24

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


6449/00.04.00/2021

 

 

 

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 19.04.2021 § 24

 

 

§ 24

Edustajan nimeäminen ja toimiohjeen antaminen Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymän (HSY) ylimääräiseen yhtymäkokoukseen 23.4.2021

 

Valmistelijat / lisätiedot:

Jyrkkä Maria

 

 etunimi.sukunimi@espoo.fi

 Vaihde 09 816 21

 

Päätösehdotus Kaupunginjohtaja Mäkelä Jukka

 

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

1
nimeää Espoon kaupungin edustajaksi HSY:n ylimääräiseen yhtymäkokoukseen 23.4.2021 Olli Isotalon tai hänen määräämänsä

2
kehottaa kaupungin yhtymäkokousedustajaa kannattamaan kokouksessa esityslistan mukaisia päätösesityksiä ja esittämään, että kuntalain 35 §:ssä tarkoitetun tilapäiseen valiokuntaan valitaan puolueiden piirijärjestöjen neuvottelutuloksen mukaiset puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä muut jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet.

 

 

Käsittely 

 

 

 

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto:
Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

Selostus  HSY:n hallitus on päättänyt kokouksessaan 14.4.2021 kutsua koolle

ylimääräisen yhtymäkokouksen käsittelemään toimitusjohtajan luottamuspulakysymystä kuntalain 43 §:n mukaisen menettelyn aloittamiseksi.

 

Ylimääräinen yhtymäkokous pidetään perjantaina 23.4.2021.

HSY:n hallitus esittää yhtymäkokoukselle, että se päättää:

-          asettaa keskuudestaan kuntalain 35 §:ssä tarkoitetun tilapäisen valiokunnan valmistelemaan toimitusjohtajan irtisanomista koskevaa asiaa,

-          valitsee tilapäiseen valiokuntaan neljä jäsentä ja kullekin henkilökohtaisen varajäsenen,

-          nimeää varsinaisista jäsenistä valiokunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan,

-          että valiokunnan työskentelyssä noudatetaan soveltuvin osin HSY:n hallintosäännön määräyksiä ja että asiat käsitellään puheenjohtajan selostuksen pohjalta ja että valiokunta voi ottaa itselleen sihteerin,

-          että valiokunnan tulisi tehdä esitys yhtymäkokoukselle, mikäli mahdollista kolmen viikon kuluessa valiokunnan asettamisesta.

 

Kuntalain 64 §:n mukaan kuntayhtymän johtavan viranhaltijan irtisanomiseen tai siirtämiseen muihin tehtäviin sovelletaan, mitä kunnanjohtajasta säädetään 43 §:ssä. Kuntayhtymän toimitusjohtajaan sovelletaan soveltuvin osin myös kuntalain 35 §:ä, jonka mukaan toimitusjohtajan irtisanomista tai muihin tehtäviin siirtämistä koskevan asian valmistelemiseksi voidaan asettaa tilapäinen valiokunta.

 

Kuntalain 58 §:n 3 momentin mukaan kuntayhtymän muiden kuin 58

§:n 1 momentissa tarkoitettujen toimielinten kokoonpano on sovitettava

sellaiseksi, että se vastaa jäsenkuntien valtuustoissa edustettuina olevien

eri ryhmien kuntavaaleissa saamaa ääniosuutta kuntayhtymän

alueella vaalilaissa säädetyn suhteellisuusperiaatteen mukaisesti. Tilapäinen valiokunta on em. lainkohdassa tarkoitettu toimielin. Kuntalaissa

ei ole nimenomaisia määräyksiä tilapäisen valiokunnan jäseniksi nimettävistä henkilöistä, mutta tulkintana on, että tilapäisen valiokunnan jäseniksi tulee nimetä valtuutettuja ja/tai varavaltuutettuja. Tilapäisen valiokunnan kokoonpanosta ja nimettävistä jäsenistä sovitaan puolueiden

kesken erikseen Uudenmaan Liiton vaalitoimikunnan valmistelun pohjalta

ennen yhtymäkokousta.

 

 

Päätöshistoria

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa