Dynasty tietopalvelu Haku RSS Espoon kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallituksen konsernijaosto
Pöytäkirja 19.04.2021/Pykälä 27

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


5658/00.04.00/2020

 

 

 

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 19.04.2021 § 27

 

 

§ 27

Edustajan nimeäminen ja toimiohjeiden antaminen Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnian yhtymäkokoukseen

 

Valmistelijat / lisätiedot:

Penttinen Jukka

 

 etunimi.sukunimi@espoo.fi

 Vaihde 09 816 21

 

Päätösehdotus Sivistystoimen johtaja Rinta-aho Harri

 

Kaupunginhallituksen konsernijaosto nimeää kaupungin edustajaksi Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnian 18.5.2021 pidettävään yhtymäkokoukseen sivistystoimen hallintopäällikkö Tiina Pesosen sekä antaa yhtymäkokousedustajalle toimiohjeeksi

1
vahvistaa vuoden 2020 talousarvion määrärahapoikkeaman

2
päättää hyväksyä esitykset tilikauden tuloksen käsittelystä 

2
tarkastuslautakunnan esityksen mukaisesti hyväksyy vuoden 2020 tilinpäätöksen ja pyytää kuntayhtymän hallitukselta vastineen arviointikertomuksessa esitettyihin havaintoihin

3
tarkastuslautakunnan esityksen mukaisesti myöntää vastuuvapauden toimielinten jäsenille ja tehtäväalueiden johtaville viranhaltijoille tilikaudelta 1.1.-31.12.2020.

 

 

Käsittely 

 

 

 

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto:
Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

Selostus 

Yhtymäkokous

 

Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnian yhtymäkokous pidetään tiistaina 18.5.2021 kello 11.00 alkaen. Kokous pidetään etäkokouksena.

 

Kuntayhtymän tehtävät ja jäsenkunnat

 

Kuntayhtymän tehtävänä on perussopimuksen mukaan edistää kansalaisten osallisuutta,

osaamista ja hyvinvointia sekä alueen kuntien, yhteisöjen ja yritysten elinvoimaa.

 

Kuntayhtymän jäsenkunnat ja niiden osuudet peruspääomasta ovat:

 

Espoon kaupunki 86,89 osuutta

Kirkkonummen kunta 11,46 osuutta

Kauniaisten kaupunki 1,65 osuutta

 

Jäsenkuntien edustajien äänivalta määräytyy kuntien peruspääoman osuuksien suhteessa.

 

Yhtymäkokouksessa käsiteltävät asiat:

 

1. Vuoden 2020 talousarvion määrärahapoikkeaman vahvistaminen

 

Tuloslaskelmaosan sitova määräraha oli rahoitustuottojen ja -kulujen erotus (nettorahoituskulut/-

tuotot). Tilikauden 2020 tulos sisältää sijoitusrahastoista realisoituneita nettotuottoja noin 80.000

euroa, mutta sitovaa tavoitetta 150.000 euroa ei saavutettu. Rahoituskuluja realisoitui pandemian vaikutuksesta oletettua enemmän johtuen sijoitusomaisuuden uudelleen allokoinnista ja rahoitusinstrumenttien kirjanpidollisesta alaskirjauksesta tilinpäätöshetkellä.

 

Sijoitusten tuottokehitys vuonna 2020 oli keskimäärin 2,5 prosenttia ja sijoitusomaisuuden markkina-arvo ylittää kirjanpitoarvon 2,8 milj. eurolla tilinpäätöshetkellä. Rahoitusomaisuus arvostetaan tilinpäätöksessä kuitenkin hankintamenoon tai sitä alempaan todennäköiseen luovutushintaan.

 

Esityksenä on, että yhtymäkokous vahvistaa 2020 tilinpäätöksen yhteydessä tuloslaskelmaosan sitovuustason alituksen 70.000 euroa, joka katetaan käyttötalousosan ylityksestä.

 

2. Kuntayhtymän tilikauden 2020 tuloksen käsittely

 

Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnian käyttötalous on toteutunut talousarvion mukaisesti.

 

 

Toimintatuotot olivat 8 milj. euroa talousarviota paremmat ja kasvoivat 12,4 prosenttia vuoteen 2019 verrattuna. Kasvua selittää valtion vuosien 2019 ja 2020 lisätalousarvioiden perusteella saatu lisärahoitus yhteensä 4,9 milj. euroa kohdennettavaksi opettajien, ohjaajien ja tukihenkilöstön resursointiin. Toiminnan volyymin ja tuloksellisuuden perusteella saatu rahoitus kasvoi puolestaan 4,3 milj. euroa.

 

Toimintakulut olivat 187.000 euroa talousarviota korkeammat. Vuoteen 2019 verrattuna henkilöstökulut kasvoivat 3,2 prosenttia em. lisäresursoinnin ja työ- ja virkaehtosopimuskorostusten myötä. Palvelujen ja materiaalien käyttö puolestaan väheni, joten toimintakulut pysyivät edellisen vuoden tasolla.

 

Vuosikatteeksi muodostuu 9,1 milj. euroa, joka riittää kattamaan 3 milj. euron poistot. Tilikauden tulokseksi muodostuu 6.181.786,14 euroa.

 

Tilinpäätössiirtoina esitetään tehtäväksi:

- 617.500 euron poistoeron tuloutus sekä

- 6.000.000 milj. euron investointivaraus tuleviin uudisrakennus- ja perusparannushankkeisiin

 

Näiden jälkeen tilikauden ylijäämäksi muodostuu 799.286,14 euroa, joka esitetään kirjattavaksi taseen oman pääoman tilikauden yli-/alijäämä -tilille.

 

3. Kuntayhtymän vuoden 2020 tilinpäätöksen hyväksyminen, vastuuvapauden myöntäminen ja tarkastuslautakunnan arviointikertomus

 

Toimintakertomuksessa todetaan, että pandemiasta huolimatta, Omnia-yhteisö onnistui kuitenkin hyvin säilyttämään tilannehallinnan ja monilta osin jopa kehittämään toimintaansa ja turvaamaan perustehtävänsä mukaiset palvelut ja henkilöstön jaksamisen erittäin haastavassa toimintaympäristössä. Taloudellisin mittarein vuodesta selvittiin odotettua paremmin, mutta pandemian todelliset kustannukset ovat kuitenkin arvioitavissa vasta tulevina vuosina.

 

Opetus, ohjaus ja muu työskentely tapahtuivat pääosin etänä koko kevätlukukauden ja osin myös syksyllä. Kansainvälinen työskentely siirtyi kokonaisuudessaan verkkoon. Vaihtoja ei toteutettu maaliskuun alun jälkeen.

 

Keväällä tehty päätös pidättäytyä henkilökunnan irtisanomisista, osa-aikaistamisista tai lomautuksista on pitänyt pandemian eri vaiheissa ja mahdollistanut useille henkilöille työskentelyn uusissa tehtävissä. Työtehtäväpoolin kautta on osoitettu korvaavia työtehtäviä, niille joiden työtehtävät ovat vähentyneet. Pandemia-aika on vahvistanut henkilöstön digitaalista osaamista.

 

Vuonna 2020 ajettiin sisään edellisenä vuonna uudistettua organisaatiokokonaisuutta. Yrityspalveluita, työllisyyttä ja maahanmuuttoa sekä osallisuutta koskevat palvelut etenivät suunnitellusti ja asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Osana Business- Espoota saavutettiin uudenlaisia kumppanuusverkostoja ja tiivistettiin yhteistyötä jäsenkuntien kanssa mm. sidosyksikkökoulutusten osalta.

 

Vuoden 2020 aikana on edistetty toimitilastrategian tavoitteita sekä toteutettu eri toimipisteissä kuntoarvioita ja -tarkastuksia sekä tehty elinkaariajattelun mukaisia korjaus- ja ylläpitotöitä.

 

 

Toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen

 

Espoo-konsernin asettamat tavoitteet ovat toteutuneet talouden, tutkintosuoritusten sekä työllistymisen ja jatko-opintoihin sijoittumisen osalta.

 

Tutkintokoulutuksesta eronneiden määrä ei ollut tavoitteen mukainen. Mittari vuodelle 2020 oli uusi ja tulosta asetettaessa ei ollut vielä käytössä vertailulukua, josta syystä tavoite asetettiin liian optimistisesti. Vaikka asetettua tavoitetta ei saavutettu, niin eroprosentti laski vuodesta 2019 kolmella prosenttiyksiköllä.

 

 

Koulutus- ja opiskelijapalveluiden toiminta on toteutunut pääsääntöisesti asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Ammatillisen koulutuksen opiskelijavuodet kasvoivat noin 500 opiskelijavuodella. Sen sijaan ammatillisen koulutuksen tutkintojen ja niiden osien suoritukset jäivät tavoitteista. Pandemia on hidastuttanut valmistumisia ja kokonaisuutena vaikuttanut koulutusten osallistujamääriin. Työväenopiston kurssit saatiin suurimmalta osin järjestettyä etäopetuksena.

 

Nuorten työpajoissa pandemian negatiivinen vaikutus on ollut merkittävä eikä määrällisiä tavoitteita saavutettu. Palveluun ohjautuminen hidastui ja osa asiakkaista ei halunnut tai kyennyt osallistumaan työpajatoimintaan pandemian aikana.

 

 

Arviointikertomus:

 

Yhteenvetona toimintavuoden 2020 osalta tarkastuslautakunta toteaa arvionaan, että kuntayhtymän tilinpäätökseen sisältyvä toimintakertomus on kattava ja antaa oikeat sekä riittävät tiedot yhtymäkokouksen asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta. Kuntayhtymä on pääosiltaan saavuttanut vuodelle 2020 asetetut toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet.

 

Arviointikertomuksessa nostetaan esille mm. seuraavia huomioita:

  • Tarkastuslautakunta pitää tärkeänä poikkeusolojen edellyttämän selkeän johtamisen, oikea-aikaisen viestinnän sekä ohjeistuksen merkitystä ja kannustaa jatkamaan hyväksi havaittuja käytänteitä etätyöskentelyn osalta siten, että asiantuntevalla esimiestyöllä varmistetaan tavoitteiden saavuttaminen myös etätyön aikana.
  • Lautakunta pitää tärkeänä, että laajennetun oppivelvollisuuden astuessa voimaan vuonna 2021, kaikille oppivelvollisille varmistetaan opiskelupaikka sekä mahdollisen sote-uudistuksen yhteydessä opiskelijoiden hyvinvoinnin turvaamiseksi varmistetaan tiiviin yhteistyön jatkuminen opiskeluhuollon ja terveydenhuollon kanssa.
  • Lautakunta suosittaa, että talouden suunnittelua ja seurantaa tuetaan avustavilla (proformatiivisilla) tuloslaskelmilla, joilla pystytään osoittamaan taloudellisen tilanteen kehitystä rahoituksen kirjanpidollisesta käsittelystä huolimatta.
  • Lautakunta toteaa, että mittareiden määrään sekä niiden kytkeytymiseen toimenpiteisiin ja tavoitteisiin tulee kiinnittää huomiota.
  • Lautakunta suosittaa, että talouden kehitystä ja rahoituksen riittävyyttä investointeihin arvioidaan myös pitkällä tähtäimellä, jotta talouden tasapaino pystytään säilyttämään.
  • Lautakunta pitää hyvänä, että riskienhallintaa on kyetty kehittämään kokonaisvaltaisesti ja riskien vaikutuksia on pystytty arvioimaan muuttuneet olosuhteet huomioiden. Lautakunta kannustaa jatkamaan sisäisen valvonnan ja riskien hallinnan kehittämistä Omnia-konsernin näkökulmasta.

 

 

 

Päätöshistoria

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa