Dynasty tietopalvelu Haku RSS Espoon kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaosto
Pöytäkirja 12.04.2021/Pykälä 54

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


4267/10.00.02/2021

 

 

 

Kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaosto 12.04.2021 § 54

 

 

§ 54

Fortum Power and Heat Oy:lle datakeskushanketta varten myönnetyn varauksen täsmentäminen ja täydentäminen tontinluovutuksen periaatteilla

 

Valmistelijat / lisätiedot:

Hakala Katja  TYT

 

 etunimi.k.sukunimi@espoo.fi

 Vaihde 09 816 21

 

Päätösehdotus Teknisen toimen johtaja Isotalo Olli

 

Kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaosto päättää täsmentää Fortum Power and Heat Oy:lle datakeskushanketta varten 16.9.2019 § 40 päätetyn ja 7.9.2020 § 94 jatketun varauksen ehtoja sekä täydentää varausta tontinluovutuksen periaatteilla seuraavasti.  

Varausehdot:

1
Päätös on voimassa 31.12.2021 saakka.

2
Jatkovaraus tai tontinluovutuspäätös valmistellaan erikseen, mikäli alueen suunnittelu etenee kaupungin asettamien tavoitteiden mukaisesti. Tontin hinnoittelussa ei hyvitetä suunnittelukuluja.

3
Varauksensaaja on tietoinen siitä, että hanke edellyttää asemakaavan laatimista. Varauksensaaja on velvollinen laatimaan kustannuksellaan kaupunkisuunnittelukeskuksen ohjauksessa kaikki asemakaavoituksen ja hankkeen edellyttämät suunnitelmat. Varauksensaajan tulee yhteistyössä kaupungin kanssa varmistaa suunnitelmien toteutettavuus. Varauksensaaja vastaa kaikista hankkeen edellyttämistä suunnittelu- ym. kustannuksista.

4
Kaupunki ei vastaa varauksensaajalle mahdollisesti aiheutuvista kustannuksista, haitoista tai vahingoista siinäkään tapauksessa, että varaus raukeaa tai tontinluovutusehdoista ei päästä sopimukseen ja varaus ei johda tontin luovutukseen.

5
Kaupungilla on oikeus seuraamuksitta olla jatkamatta varausta, mikäli varausalueen suunnittelu ei etene kaupungin asettamien periaatteiden ja tavoitteiden mukaisesti tai kaupunkia tyydyttävällä tavalla. Kaupunki ei vastaa vahingoista, haitoista eikä kustannuksista, mikäli se päättää olla jatkamatta varausta.

6
Varauksensaaja on velvollinen pyydettäessä luovuttamaan teettämänsä aluetta koskevat selvitykset ja tutkimukset (esimerkiksi maaperätutkimus, luontoselvitys) ja kaavoituksen tai poikkeamismenettelyn pohjana olleet suunnitelmat kaupungille korvauksetta siinäkin tapauksessa, että varaus raukeaa. Kaupungilla on oikeus hyödyntää em. asiakirjoja rajoituksitta.

7
Kaupungilla on oikeus käyttää varausaluetta muuhun tarkoitukseen varauksensaajaa kuulematta.

8
Varauksensaajalla tai sen valtuuttamalla on oikeus tehdä varattavalla alueella hankkeen edellyttämiä maaperä- ym. tutkimuksia.

9
Suunnittelussa on huomioitava alueen viheryhteydet, ekologisen verkoston kannalta tärkeät luontoalueet ja virkistysarvot sekä latuverkosto ja yhteyden säilyminen Oittaan virkistysalueelle myös Kehä III:n suunnasta.

10
Osana hankkeen valmistelua varauksensaaja ja kaupunki laativat yhteistyössä selvityksen ja toimenpidesuunnitelman datakeskuksen vaikutuksista osana Espoon tiekarttaa kohti energia- ja ilmastotoimien hiilineutraaliutta, etenkin hukkaenergian hyväksikäytössä lämmitysjärjestelmissä sekä sähkönkulutuksen tehokkuuden kehittämisessä.

Tontinluovutuksen periaatteet:

11
Tontit voidaan luovuttaa datakeskushanketta varten myymällä tai vuokraamalla.

12
Varauksensaajan esityksestä tontit voidaan myydä tai vuokrata datakeskushanketta varten muulle taholle kuin varauksensaajalle. Tonttien ostaja / vuokralainen on kuitenkin hyväksytettävä etukäteen kaupungilla ennen kauppakirjan / maanvuokrasopimuksen allekirjoittamista.

13
Datakeskuksen tuottama hukkalämpö on hyödynnettävä kaukolämmityksessä tontinluovutusehdoissa tarkemmin määriteltävällä tavalla.

14
Tontinluovutusehdot tulevat sisältämään rakentamisvelvoitteen, joka määritetään tarkemmin lopullisissa tontinluovutuspäätöksissä huomioiden datakeskuksen laajuus ja vaiheittainen toteuttamisaikataulu.

15
Datakeskuksen tulee osoittaa, että toiminnan tarvitsema sähköenergia on CO2-vapaata.

Muutoin tontinluovutusehdot tulevat sisältämään kaupungin tonttien luovutuksessa noudatettavia yleisiä ehtoja sekä tarvittaessa asemakaavan sisällöstä ja toiminnan luonteesta johtuvia erityisiä ehtoja.

Kauppakirjan / maanvuokrasopimuksen allekirjoittaminen edellyttää vielä erillisen kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaoston myynti- / vuokrauspäätöksen.

 

 

Käsittely Esittelijän kokouksessa tekemät muutokset on huomioitu pöytäkirjassa.

 

Helenius teki seuraavat ehdotukset:

-          "Espoon tulee tehdä laaja kokonaisvaltainen digitaalisen kestävyyden ja talouden itsenäisyyden näkökulmasta riippumaton tarkastelu sekä teknologisesta että taloudellisesta näkökulmasta ennen kaavoituksen aloittamista."

 

-          "Hankkeen tulee tehdä laaja kokonaisvaltainen digitaalisen kestävyyden ja talouden itsenäisyyden näkökulmasta riippumaton tutkimukseen perustuva tarkastelu sekä teknologisesta että taloudellisesta näkökulmasta."

 

Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja totesi Heleniuksen ehdotusten rauenneen kannattamattomina ja esittelijän ehdotuksen tulleen siten hyväksytyksi yksimielisesti.

 

 

Päätös

Kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaosto:
Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

Selostus 

 

Aiemmat päätökset ja hakemus

 

Kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaosto varasi 16.9.2020 § 40 ohjeellisen alueen Högnäsistä Fortum Power and Heat Oy:lle datakeskushankkeen suunnittelua varten. Varausta on jatkettu kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaoston päätöksellä 7.9.2020 § 94. Varaus on voimassa 31.12.2021 saakka.

 

Fortum hakee 31.3.2021 päivätyllä hakemuksella suunnitteluvarausehtojen täsmentämistä sekä alustavien tontinluovutusehtojen määrittämistä varausalueelle kaavoitettaville tonteille datakeskushankkeen neuvottelujen edistämistä varten. Forumin kanssa neuvotteleva datakeskustoimija on tuonut esille tarvitsevansa yksinoikeuden maan hankintaan tässä vaiheessa, kun toimija on sitoutumassa datakeskushankkeen vaatimiin esiselvityksiin ja niistä aiheutuviin kustannuksiin.

 

Alueen asemakaavoitus

 

Varausalueella vireillä oleva Hepokorvenkallion asemakaavan kaavaehdotus on parhaillaan nähtävillä. Asemakaava on tarkoitus saada hyväksymiskäsittelyyn syksyn 2021 aikana.

 

Päätöshistoria

 

Kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaosto 11.2.2019 § 18 

Päätösehdotus             Teknisen toimen johtaja Olli Isotalo

 

Kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaosto päättää varata Fortum Power and Heat Oy:lle (Fortum) oheiseen liitekarttaan ohjeellisesti merkityn alueen datakeskushankkeen suunnittelua varten.

 

Varausehdot:

 

1

Varaus on voimassa 31.3.2020 saakka.

 

2

Jatkovaraus tai tontinluovutuspäätös valmistellaan erikseen, mikäli alueen suunnittelu etenee kaupungin asettamien tavoitteiden mukaisesti. Kaupunki voi tarvittaessa luovuttaa alueelta työpaikkatontteja myös muille toimijoille. Tontin hinnoittelussa ei hyvitetä suunnittelukuluja.

 

3

Varauksensaaja on tietoinen siitä, että hanke edellyttää asemakaavan laatimista. Varauksensaaja on velvollinen laatimaan kustannuksellaan kaupunkisuunnittelukeskuksen ohjauksessa kaikki asemakaavoituksen ja hankkeen edellyttämät suunnitelmat. Varauksensaajan tulee yhteistyössä kaupungin kanssa varmistaa suunnitelmien toteutettavuus. Varauksensaaja vastaa kaikista hankkeen edellyttämistä suunnittelu- ym. kustannuksista.

 

4

Kaupunki ei vastaa varauksensaajalle mahdollisesti aiheutuvista kustannuksista, haitoista tai vahingoista siinäkään tapauksessa, että varaus raukeaa tai tontinluovutusehdoista ei päästä sopimukseen ja varaus ei johda tontin luovutukseen.

 

5

Kaupungilla on oikeus seuraamuksitta määrätä varaus kesken varausajan raukeamaan tai olla jatkamatta varausta ja varata varauksen kohde kolmannelle, mikäli varausalueen suunnittelu ei etene kaupungin asettamien periaatteiden ja tavoitteiden mukaisesti tai kaupunkia tyydyttävällä tavalla. Kaupunki ei vastaa vahingoista, haitoista eikä kustannuksista, mikäli se määrää varauksen raukeamaan tai päättää olla jatkamatta varausta.

 

6

Varauksensaaja on velvollinen pyydettäessä luovuttamaan teettämänsä aluetta koskevat selvitykset ja tutkimukset (esimerkiksi maaperätutkimus, luontoselvitys) ja kaavoituksen tai poikkeamismenettelyn pohjana olleet suunnitelmat kaupungille korvauksetta siinäkin tapauksessa, että varaus raukeaa. Kaupungilla on oikeus hyödyntää em. asiakirjoja rajoituksitta.

 

7

Kaupungilla on oikeus käyttää varausaluetta muuhun tarkoitukseen varauksensaajaa kuulematta.

 

8

Varauksensaaja on tietoinen, että mikäli asemakaavoitus / hankkeen toteuttaminen ulottuu muille kuin kaupungin omistamille maa-alueille, on asiasta sovittava erikseen yksityisen maanomistajan kanssa.

 

9

Varauksensaaja on tietoinen, että kaupunki on vuokrannut varausalueelta alueita pellonvuokrasopimuksin.

 

10

Varauksensaajalla tai sen valtuuttamalla on oikeus tehdä varattavalla alueella hankkeen edellyttämiä maaperä- ym. tutkimuksia. Mikäli tutkimuksia on tehtävä kohdassa 8 mainituilla vuokra-alueilla, on siihen saatava vuokralaisen suostumus.

 

Käsittely                       Helenius esitti, että asia hylätään.

 

Puheenjohtaja Anthonin kannattamana esitti, että asia jätetään pöydälle.

 

Keskustelun pöydällepanosta päätyttyä puheenjohtaja tiedusteli, voidaanko asia jättää yksimielisesti pöydälle. Koska pöydällepanoehdotusta ei vastustettu, puheenjohtaja totesi kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaoston hyväksyneen sen yksimielisesti.

 

Päätös                           Kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaosto:

                                       Asia jätettiin yksimielisesti pöydälle.

 

Kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaosto 16.9.2019 § 40 

Päätösehdotus             Teknisen toimen johtaja Olli Isotalo

 

Kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaosto varaa Fortum Power and Heat Oy:lle (Fortum) oheiseen liitekarttaan ohjeellisesti merkityn alueen datakeskushankkeen suunnittelua varten.

 

Varausehdot:

 

1

Varaus on voimassa 31.8.2020 saakka.

 

2

Jatkovaraus tai tontinluovutuspäätös valmistellaan erikseen, mikäli alueen suunnittelu etenee kaupungin asettamien tavoitteiden mukaisesti. Kaupunki voi tarvittaessa luovuttaa alueelta työpaikkatontteja myös muille toimijoille. Tontin hinnoittelussa ei hyvitetä suunnittelukuluja.

 

3

Varauksensaaja on tietoinen siitä, että hanke edellyttää asemakaavan laatimista. Varauksensaaja on velvollinen laatimaan kustannuksellaan kaupunkisuunnittelukeskuksen ohjauksessa kaikki asemakaavoituksen ja hankkeen edellyttämät suunnitelmat. Varauksensaajan tulee yhteistyössä kaupungin kanssa varmistaa suunnitelmien toteutettavuus. Varauksensaaja vastaa kaikista hankkeen edellyttämistä suunnittelu- ym. kustannuksista.

 

4

Kaupunki ei vastaa varauksensaajalle mahdollisesti aiheutuvista kustannuksista, haitoista tai vahingoista siinäkään tapauksessa, että varaus raukeaa tai tontinluovutusehdoista ei päästä sopimukseen ja varaus ei johda tontin luovutukseen.

 

5

Kaupungilla on oikeus seuraamuksitta määrätä varaus kesken varausajan raukeamaan tai olla jatkamatta varausta ja varata varauksen kohde kolmannelle, mikäli varausalueen suunnittelu ei etene kaupungin asettamien periaatteiden ja tavoitteiden mukaisesti tai kaupunkia tyydyttävällä tavalla. Kaupunki ei vastaa vahingoista, haitoista eikä kustannuksista, mikäli se määrää varauksen raukeamaan tai päättää olla jatkamatta varausta.

 

6

Varauksensaaja on velvollinen pyydettäessä luovuttamaan teettämänsä aluetta koskevat selvitykset ja tutkimukset (esimerkiksi maaperätutkimus, luontoselvitys) ja kaavoituksen tai poikkeamismenettelyn pohjana olleet suunnitelmat kaupungille korvauksetta siinäkin tapauksessa, että varaus raukeaa. Kaupungilla on oikeus hyödyntää em. asiakirjoja rajoituksitta.

 

7

Kaupungilla on oikeus käyttää varausaluetta muuhun tarkoitukseen varauksensaajaa kuulematta.

 

8

Varauksensaaja on tietoinen, että mikäli asemakaavoitus / hankkeen toteuttaminen ulottuu muille kuin kaupungin omistamille maa-alueille, on asiasta sovittava erikseen yksityisen maanomistajan kanssa.

 

9

Varauksensaaja on tietoinen, että kaupunki on vuokrannut varausalueelta alueita pellonvuokrasopimuksin.

 

10

Varauksensaajalla tai sen valtuuttamalla on oikeus tehdä varattavalla alueella hankkeen edellyttämiä maaperä- ym. tutkimuksia. Mikäli tutkimuksia on tehtävä kohdassa 9 mainituilla vuokra-alueilla, on siihen saatava vuokralaisen suostumus.

 

11

Suunnittelussa on huomioitava alueen viheryhteydet, ekologisen verkoston kannalta tärkeät luontoalueet ja virkistysarvot sekä latuverkosto ja yhteyden säilyminen Oittaan virkistysalueelle myös Kehä III:n suunnasta.

 

12

Osana hankkeen valmistelua varauksensaaja ja kaupunki laativat yhteistyössä selvityksen ja toimenpidesuunnitelman datakeskuksen vaikutuksista osana Espoon tiekarttaa kohti energia- ja ilmastotoimien hiilineutraaliutta, etenkin hukkaenergian hyväksikäytössä lämmitysjärjestelmissä sekä sähkönkulutuksen tehokkuuden kehittämisessä.

 

Käsittely                       Ennen tämän asian käsittelyn aloittamista puheenjohtaja keskeytti kokouksen. Keskeytyksen aikana kuultiin Vice President  Mikael Lemströmin, Fortum Heating and Cooling esitys hankkeesta.

 

Puheenjohtaja Markkula Laakson kannattamana ehdotti, että käsittelyjärjestystä muutetaan siten, että tämä asia käsitellään pöytäkirjan tarkastajien valitsemisen § 32 jälkeen. Kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaosto hyväksyi yksimielisesti puheenjohtajan käsittelyjärjestyksen muuttamista koskevan ehdotuksen.

 

Esittelijän kokouksessa tekemät muutokset on huomioitu pöytäkirjassa.

 

Päätös                          Kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaosto:

 

Kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaosto varaa Fortum Power and Heat Oy:lle (Fortum) oheiseen liitekarttaan ohjeellisesti merkityn alueen datakeskushankkeen suunnittelua varten.

 

Varausehdot:

 

1

Varaus on voimassa 31.8.2020 saakka.

 

2

Jatkovaraus tai tontinluovutuspäätös valmistellaan erikseen, mikäli alueen suunnittelu etenee kaupungin asettamien tavoitteiden mukaisesti. Kaupunki voi tarvittaessa luovuttaa alueelta työpaikkatontteja myös muille toimijoille. Tontin hinnoittelussa ei hyvitetä suunnittelukuluja.

 

3

Varauksensaaja on tietoinen siitä, että hanke edellyttää asemakaavan laatimista. Varauksensaaja on velvollinen laatimaan kustannuksellaan kaupunkisuunnittelukeskuksen ohjauksessa kaikki asemakaavoituksen ja hankkeen edellyttämät suunnitelmat. Varauksensaajan tulee yhteistyössä kaupungin kanssa varmistaa suunnitelmien toteutettavuus. Varauksensaaja vastaa kaikista hankkeen edellyttämistä suunnittelu- ym. kustannuksista.

 

4

Kaupunki ei vastaa varauksensaajalle mahdollisesti aiheutuvista kustannuksista, haitoista tai vahingoista siinäkään tapauksessa, että varaus raukeaa tai tontinluovutusehdoista ei päästä sopimukseen ja varaus ei johda tontin luovutukseen.

 

5

Kaupungilla on oikeus seuraamuksitta määrätä varaus kesken varausajan raukeamaan tai olla jatkamatta varausta ja varata varauksen kohde kolmannelle, mikäli varausalueen suunnittelu ei etene kaupungin asettamien periaatteiden ja tavoitteiden mukaisesti tai kaupunkia tyydyttävällä tavalla. Kaupunki ei vastaa vahingoista, haitoista eikä kustannuksista, mikäli se määrää varauksen raukeamaan tai päättää olla jatkamatta varausta.

 

6

Varauksensaaja on velvollinen pyydettäessä luovuttamaan teettämänsä aluetta koskevat selvitykset ja tutkimukset (esimerkiksi maaperätutkimus, luontoselvitys) ja kaavoituksen tai poikkeamismenettelyn pohjana olleet suunnitelmat kaupungille korvauksetta siinäkin tapauksessa, että varaus raukeaa. Kaupungilla on oikeus hyödyntää em. asiakirjoja rajoituksitta.

 

7

Kaupungilla on oikeus käyttää varausaluetta muuhun tarkoitukseen varauksensaajaa kuulematta.

 

8

Varauksensaaja on tietoinen, että mikäli asemakaavoitus / hankkeen toteuttaminen ulottuu muille kuin kaupungin omistamille maa-alueille, on asiasta sovittava erikseen yksityisen maanomistajan kanssa.

 

9

Varauksensaaja on tietoinen, että kaupunki on vuokrannut varausalueelta alueita pellonvuokrasopimuksin.

 

10

Varauksensaajalla tai sen valtuuttamalla on oikeus tehdä varattavalla alueella hankkeen edellyttämiä maaperä- ym. tutkimuksia. Mikäli tutkimuksia on tehtävä kohdassa 9 mainituilla vuokra-alueilla, on siihen saatava vuokralaisen suostumus.

 

11

Suunnittelussa on huomioitava alueen viheryhteydet, ekologisen verkoston kannalta tärkeät luontoalueet ja virkistysarvot sekä latuverkosto ja yhteyden säilyminen Oittaan virkistysalueelle myös Kehä III:n suunnasta.

 

12

Osana hankkeen valmistelua varauksensaaja ja kaupunki laativat yhteistyössä selvityksen ja toimenpidesuunnitelman datakeskuksen vaikutuksista osana Espoon tiekarttaa kohti energia- ja ilmastotoimien hiilineutraaliutta, etenkin hukkaenergian hyväksikäytössä lämmitysjärjestelmissä sekä sähkönkulutuksen tehokkuuden kehittämisessä.

 

Kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaosto 7.9.2020 § 94 

Päätösehdotus             Teknisen toimen johtaja Olli Isotalo

 

Kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaosto jatkaa 16.9.2019 § 40 päätettyä varausta Högnäsistä Fortum Power and Heat Oy:lle datakeskuksen suunnittelua varten 31.12.2021 saakka entisin ehdoin.

 

Päätös                          Kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaosto:

Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa