Dynasty tietopalvelu Haku RSS Espoon kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta
Pöytäkirja 31.03.2021/Pykälä 69

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

2265/12.01.00/2021

 

 

 

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta 31.03.2021 § 69

 

 

§ 69

Lukuvuoden 2021-2022 oppilaspaikoista päättäminen vuosiluokille 7-9

 

Valmistelijat / lisätiedot:

Gould Merivuokko

Solala Sariminna
Lakovaara Leena
Alaviiri Kaisa
Kotiniemi Kari

 etunimi.sukunimi@espoo.fi

 Vaihde 09 816 21

 

Päätösehdotus Perusopetuslinjan päällikkö Salonen Ilpo

 

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta

1
Päättää lukuvuoden 2021-2022 seitsemännen vuosiluokan yleisopetuksen koulukohtaiset enimmäisoppilasmäärät seuraavasti:

Espoonlahden oppilasalue
- Espoonlahden koulu   94
- Kaitaan koulu   57
- Mainingin koulu   105
- Martinkallion koulu   71
- Nöykkiön koulu   130
- Saunalahden koulu   89

Itäisen Leppävaaran oppilasalue
- Leppävaaran koulu   50*
- Lintumetsän koulu   139
- Ruusutorpan koulu   89

*) Mikäli Leppävaaran koulun oppilasmäärä myöhemmin putoaa, paikkoja ei täytetä yli 48 oppilaaseen toissijaiseen kouluun hakevilla.

Keski- ja Pohjois-Espoon oppilasalue
- Juvanpuiston koulu   87
- Järvenperän koulu   124
- Kalajärven koulu   54
- Karhusuon koulu   65
- Kauklahden koulu   89
- Kirkkojärven koulu   135
- Saarnilaakson koulu   106
- Vanttilan koulu   65

Läntisen Leppävaaran oppilasalue
- Karakallion koulu   107
- Kilonpuiston koulu   71
- Viherlaakson koulu   95

Matinkylä-Olarin oppilasalue
- Kuitinmäen koulu   93
- Olarin koulu   65
- Tiistilän koulu   104

Tapiolan oppilasalue
- Haukilahden koulu   102
- Mankkaan koulu   109**
- Pohjois-Tapiolan koulu   91***
- Tapiolan koulu   86

**) Mikäli Mankkaan koulun oppilasmäärä myöhemmin putoaa, paikkoja ei täytetä yli 100 oppilaaseen toissijaiseen kouluun hakevilla.

***) Mikäli Pohjois-Tapiolan koulun oppilasmäärä myöhemmin putoaa, paikkoja ei täytetä yli 88 oppilaaseen toissijaiseen kouluun hakevilla.

Edellä mainittuja koulukohtaisia oppilasmääriä ei ylitetä muiden kuin niiden lähikoulupaikkaa tarvitsevien oppilaiden osalta, jotka eivät olleet tiedossa asian valmisteluhetkellä. Rehtori/koulunjohtaja voi ylittää lautakunnan päättämän oppilasmäärän 1-2 lähikoulupaikkaa tarvitsevalla oppilaalla ryhmää kohden perustellusta syystä (esim. muuttajat).

2
Päättää perustaa seitsemänsien vuosiluokkien erityisluokat lukuvuodeksi 2021-2022 seuraaviin kouluihin (yksi ryhmä, ellei toisin mainita):

Oppimisen erityisvaikeudet
- Espoonlahden koulu
- Haukilahden koulu
- Karakallion koulu
- Lintumetsän koulu
- Nöykkiön koulu
- Ruusutorpan koulu
- Saarnilaakson koulu
- Tiistilän koulu

Laaja-alaiset oppimisen erityisvaikeudet
- Viherlaakson koulu

Tunne-elämän ja sosiaalisten taitojen säätely
- Kaitaan koulu

3
Päättää perustaa erityisluokat vuosiluokkien 7-8 oppilaille (yhdysluokat) lukuvuodeksi 2021-2022 seuraaviin kouluihin (yksi ryhmä, ellei toisin mainita):

Autismin kirjo
- Karhusuon koulu

4
Päättää perustaa joustavan perusopetuksen opetusryhmän (JOPO) lukuvuodeksi 2021-2022 Karakallion kouluun. Opetusryhmän vähimmäisoppilasmäärä on kuusi ja enimmäisoppilasmäärä on 10.

5
Päättää perustaa maahanmuuttajien valmistavan opetuksen ryhmät lukuvuodeksi 2021-2022 seuraaviin kouluihin (yksi ryhmä, ellei toisin mainita):

- Espoonlahti
- Haukilahti
- Kaitaa
- Kirkkojärvi
- Kuitinmäki
- Lintumetsä
- Saarnilaakso
- Vanttila

Ryhmät ovat yhdysluokkia ja niiden oppilasmäärät tarkentuvat myöhemmin.

6
Päättää perustaa erilliset maahanmuuttajaopetuksen ryhmät vuosiluokille 7-9 valmistavasta opetuksesta perusopetukseen siirtyneille oppilaille lukuvuodeksi 2021-2022 seuraaviin kouluihin (yksi ryhmä, ellei toisin mainita):

- Kauklahden koulu (2 ryhmää)
- Kuitinmäen koulu
- Mainingin koulu (2 ryhmää)
- Ruusutorpan koulu (2 ryhmää)

Ryhmät ovat yhdysluokkia ja niiden oppilasmäärät tarkentuvat myöhemmin.

7
Merkitsee tiedoksi seuraavat englanninkieliseen opetukseen, kaksikieliseen opetukseen (suomi-englanti), ruotsin kielikylpyopetukseen ja painotettuun opetukseen seitsemännelle luokalle lukuvuodeksi 2021-2022 valittujen oppilaiden määrät:

 

- Espoonlahden koulu, ruotsin kielikylpy   16

- Espoonlahden koulu, matemaattis-luonnontieteellinen  24

- Kaitaan koulu, kuvataide     24

- Mainingin koulu, musiikki    8

- Mainingin koulu, tanssi     5

- Nöykkiön koulu, matemaattis-luonnontieteellinen   24

- Nöykkiön koulu, kaksikielinen (suomi-englanti)   24

- Leppävaaran koulu, urheilu (URHEA)    48

- Kauklahden koulu, liikunta    24

- Saarnilaakson koulu, informaatioteknologia   20

- Kilonpuiston koulu, kaksikielinen (suomi-englanti)   24

- Kilonpuiston koulu, ilmaisutaito    24

- Karakallion koulu, musiikki    32

- Viherlaakson koulu, kuvataide    44

- Kuitinmäen koulu, kaksikielinen (suomi-englanti)   24

- Olarin koulu, matemaattis-luonnontieteellinen   44

- Järvenperän koulu matemaattis-luonnontieteellinen   24

- Espoo International School, englanninkielinen   81

- Haukilahden koulu, ruotsin kielikylpy    21

- Haukilahden koulu, kaksikielinen (suomi-englanti)   24

- Mankkaan koulu, matemaattis-luonnontieteellinen   20

- Pohjois-Tapiolan koulu, ilmaisutaito    24

- Tapiolan koulu, musiikki     44

Käsittely 

 

 

 

Päätös

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta

Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

Selostus 

Lautakunta päättää vuosittain peruskouluihin perustettavista uusista opetusryhmistä ja niiden enimmäisoppilasmääristä. Lähikoulut osoitetaan näiden enimmäisoppilasmäärien puitteissa noudattaen lautakunnan 11.11.2020 § 207 hyväksymiä perusopetuksen oppilaaksiottoa koskevia linjauksia. Erityisluokan osoittamisessa noudatetaan ko. linjauksia soveltuvin osin.

 

Nyt päätettäväksi tulevat lukuvuodeksi 2021-2022 perustettavat seitsemännen vuosiluokan yleisopetuksen opetusryhmät, vuosiluokille 7-9 perustettavat erityisluokat, perusopetukseen valmistavat luokat ja joustavan perusopetuksen opetusryhmät. Vuosiluokille 1-6 perustettavat opetusryhmät ja niiden enimmäisoppilasmäärät tuodaan lautakunnalle päätettäväksi 21.4.2021.

 

Painotettuun opetukseen, kaksikieliseen opetukseen (suomi-englanti), englanninkieliseen opetukseen ja ruotsin kielikylpyopetukseen perustettavista opetusryhmistä opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta on päättänyt 28.10.2020 § 186 lukuvuoden 2021-2022 oppilaaksiottoa koskevien ennakoivien päätösten yhteydessä. Oppilasvalinnat on tehty ko. päätöksessä olevien koulukohtaisten enimmäisoppilasmäärien puitteissa noudattaen kunkin opetusmuodon oppilasvalintaperusteita. Opetukseen valittujen oppilaiden määrät annetaan lautakunnalle nyt tiedoksi.

 

Lautakunnan toimivalta on määrätty Espoon kaupungin hallintosäännön I osan 4 luvun 12 §:n kohdassa 4.

 

Yleisopetuksen oppilaaksiotto

 

Opetus tulee järjestää kunnassa perusopetuslain 6 §:n 1 momentissa säädetyn mukaisesti siten, että oppilaiden matkat ovat asutuksen, koulujen ja muiden opetuksen järjestämispaikkojen sijainti sekä liikenneyhteydet huomioon ottaen mahdollisimman turvallisia ja lyhyitä. Pykälän 2 momentin mukaisesti kunta osoittaa oppivelvolliselle 1 momentin mukaisen lähikoulun tai muun soveltuvan paikan. Opetusryhmät tulee muodostaa perusopetuslain 30 §:n 2 momentissa säädetyn mukaisesti siten, että opetuksessa voidaan saavuttaa opetussuunnitelmassa asetetut tavoitteet.

 

Lukuvuoden 2021-2022 yleisopetuksen oppilaaksiotto on valmisteltu perusopetuksen oppilaaksiottoa koskevien linjausten mukaisesti huomioiden em. opetuslainsäädäntö ja lautakunnan 28.10.2020 § 186 ja 11.11.2020 § 206 päättämät seitsemänsien vuosiluokkien A-kielten ryhmät. Kunkin koulun yleisopetuksen seitsemännelle luokalle osoitettavien oppilaiden enimmäismäärä perustuu rehtoreiden kanssa käytyihin neuvotteluihin. Opetusryhmien muodostamisessa on pyritty siihen, että ryhmät ovat opetuksellisesti mielekkään kokoisia ja taloudellisesti muodostettuja.

 

Opetusryhmät eivät muodostu yläkouluissa tasakokoisiksi, koska koulujen sijainti, oppilaiden koulumatkat ja A-kielet sekä huoltajien esittämät lähikoulutoiveet vaikuttavat ehdotukseen muodostaa ryhmät. Lisäksi yläkouluun osoitettavien oppilaiden määrään vaikuttaa samassa kiinteistössä toimivien lukioiden opiskelijamäärät.

 

Päätösehdotuksen mukaisessa oppilaaksiotossa huoltajien esittämistä lähikoulutoiveista jää toteutumatta noin 8 %. Lähikoulutoiveita jää toteutumatta pääasiassa siksi, että koulujen tilat ja opetuksen asianmukainen järjestäminen eivät mahdollista suuremman oppilasmäärän ottamista aloittaviin ryhmiin. Lähikoulutoivetta ei myöskään ole mahdollista toteuttaa perusopetuksen oppilaaksiottoa koskevien linjausten mukaisesti, mikäli sen toteuttamisesta aiheutuu kaupungille ylimääräisiä koulumatkakustannuksia.

 

Koulujen opetusryhmät pyritään pitämään mahdollisimman tasakokoisina ja koulujen tilat mahdollisimman tasaisella täyttöasteella. Koulukohtaisia oppilasmääriä ei tästä syystä ylitetä muiden kuin niiden perusopetuslain 6 §:n mukaista lähikoulupaikkaa tarvitsevien oppilaiden osalta, jotka eivät ole olleet tiedossa asian valmisteluhetkellä. Rehtori voi ylittää lautakunnan päättämän oppilasmäärän 1-2 lähikoulupaikkaa tarvitsevalla oppilaalla ryhmää kohden perustellusta syystä. Tällainen perusteltu syy on esim. muuttava oppilas. Sen sijaan perusopetuslain 28 §:n nojalla toissijaiseen kouluun yleisopetuksen ryhmään hakevalla oppilaalla rehtori/koulunjohtaja ei voi ylittää lautakunnan päättämää oppilasmäärää.

 

Erityisluokkien oppilaaksiotto

 

Erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden opetusryhmien muodostamisesta säädetään perusopetusasetuksen 2 §:ssä.

 

Lukuvuoden 2021-2022 erityisluokkien perustamista koskeva esitys ja erityisluokkien oppilaaksiotto on valmisteltu alueellisissa kokouksissa, joiden työskentelyyn ovat osallistuneet suomenkielisen opetuksen tulosyksikön erityisen tuen suunnittelijat, aluepäälliköt sekä tarvittaessa muita asiantuntijoita. Oppilaaksiottoehdotukset on käsitelty perusopetuksen aluepäälliköiden johdolla ao. rehtoreiden kanssa oppilaaksiottokokouksissa, joihin erityisen tuen suunnittelija on osallistunut tarvittaessa.

 

Päätösehdotuksen mukaisesti lukuvuodeksi 2021-2022 perustettavaksi esitetään kahdeksan alueellisesti muodostettua seitsemännen vuosiluokan erityisluokkaa oppimisen erityisvaikeuksia omaaville oppilaille, joista yksi on yhdistetty oppimisen erityisvaikeuksien ja laaja-alaisten oppimisvaikeuksien oppilaille tarkoitettu luokka, yksi kaupunkitasoisesti muodostettu erityisluokka laaja-alaisia oppimisvaikeuksia omaaville oppilaille ja kaksi kaupunkitasoisesti muodostettavaa seitsemännen vuosiluokan erityisluokkaa oppilaille, joilla on vaikea-asteinen kielellinen erityisvaikeus tai kuulovamma. Näillä erityisluokilla opiskelee enintään 10 oppilasta. Lisäksi perustetaan yksi kaupunkitasoisesti muodostettava yhdistetty seitsemännen ja kahdeksannen vuosiluokan autismin kirjon oppilaille tarkoitettu erityisluokka, jolla opiskelee enintään kahdeksan oppilasta.

 

Kieli- ja kulttuuriryhmien opetuksen oppilaaksiotto

 

Kieli- ja kulttuuriryhmien valmistavan opetuksen ryhmien määrä on arvioitu aikaisempien vuosien oppilasmäärien ja pääkaupunkiseudun väestöennusteen perusteella.

 

Päätösehdotuksen mukaisesti esitetään perustettavaksi kahdeksan yläkoulun valmistavan opetuksen ryhmää sekä seitsemän perusopetuksen pienryhmää vuosiluokkien 7-9 valmistavan opetuksen käyneille maahanmuuttajanuorille, joilla on puutteellinen koulunkäyntitausta. Muut valmistavan opetuksen käyneet oppilaat siirtyvät valmistavan opetuksen jälkeen lähikouluun yleisopetuksen ryhmiin.

 

Painotetun ja vieraskielisen opetuksen oppilaaksiotto

 

Perusopetuksen oppilailla on mahdollisuus hakea perusopetuslain 28 §:n nojalla muuhun kuin kunnan osoittamaan lähikouluun. Espoossa tällaisia perusopetuslain 28 §:n mukaisia opetusmuotoja ovat mm. painotettu opetus, englanninkielinen opetus, kaksikielinen opetus (suomi-englanti) ja ruotsin kielikylpyopetus. Em. opetusmuotoihin valittavien oppilaiden vähimmäis- ja enimmäisoppilasmäärät on tullut päättää kouluittain ennalta, jotta huoltajia on voitu tiedottaa niistä asianmukaisesti hakuohjeiden yhteydessä ennen haun alkamista.

 

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta on päättänyt 28.10.2020 § 186 lukuvuoden 2021-2022 oppilaaksiottoa koskevien ennakoivien päätösten yhteydessä painotetun opetuksen, kaksikielisen opetuksen (suomi-englanti), englanninkielisen opetuksen ja ruotsin kielikylpyopetuksen perustettavista ryhmistä sekä niiden vähimmäis- ja enimmäisoppilasmääristä. Oppilasvalinnat on tehty näiden enimmäisoppilasmäärien puitteissa noudattaen kunkin em. opetusmuodon oppilasvalintaperusteita. Opetukseen valittujen oppilaiden määrät annetaan lautakunnalle nyt tiedoksi.

 

Kuitinmäen koulun musiikkipainotetun opetuksen ryhmää ei perusteta, sillä valintaperusteet täyttäviä hakijoita ei ollut riittävästi.

 

Muuta huomioitavaa

 

Oppilaskohtaiset päätökset tehdään nyt päätettävien koulukohtaisten enimmäisoppilasmäärien sekä tiedoksi annettavien painotetun ja vieraskielisen opetuksen oppilasmäärien puitteissa. Päätökset annetaan tiedoksi huoltajille 7.4.2021.

 

Päätöshistoria

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa