Dynasty tietopalvelu Haku RSS Espoon kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Rakennuslautakunta
Pöytäkirja 28.01.2021/Pykälä 12

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

6278/10.03.00/2020

 

 

 

 

 

 

§ 12

Uudelleen käsittely oikaisuvaatimuksen johdosta, rakennuslupa 2020-1358 Särkikuja 10

 

Päätöspäivämäärä

28.1.2021

Päätös annetaan julkipanon jälkeen

3.2.2021 

Rakennuspaikka

49-14-41-6

Särkikuja 10

HAUKILAHTI

02170 ESPOO

Pinta-ala 1809.0

 

 

Kaava

Asemakaava

Kaavanmukainen käyttötarkoitus

AO Erillispientalojen korttelialue

Kaavanmukainen rakennusoikeus

452.3 k-m2

Valmiiden rakennusten kerrosala

280.0 k-m2

Hakija

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

Toimenpide

Kolme erillistaloa (749A, 760N, 761P), talousrakennus (762R), jätekatos, aitaaminen, maalämpökaivoja, aloittamisoikeus

Pääsuunnittelija:    Nissilä Mikko arkkitehti
Uusi rakennus

Luvan rakennus

Pysyvä rakennustunnus

Kokonaisala

Kerrosala

Tilavuus

Kerrosten lukumäärä

1

103870749A

157.0

157.0

580.0

2

2

103870760N

157.0

157.0

580.0

2

3

103870761P

157.0

157.0

580.0

2

4

103870762R

90.0

90.0

310.0

1Pääsuunnittelijan suunnittelutehtävän vaativuusluokka: Tavanomainen

Rakenteellinen paloturvallisuus

Paloluokka P3
 

Lausunnot

Kaupunkimittausyksikkö

19.08.2020

Puoltava

Hakemuksen liitteet

Pääpiirustukset 12 kpl

Aloittamisoikeushakemus

Valtakirja

Poikkeamispäätös lainvoimaisuustodistuksineen

Naapurin suostumus

Naapurin kuuleminen 7 kpl

Naapurin huomautus

Hakijan vastine 2 kpl

Katukorkeusilmoitus

HSY:n liitoslausunto

Maalämpökaivon etäisyydet

Kerrosalalakaavio

Selvitys rakennusjätteen määrästä, laadusta ja lajittelusta

Selvitys rakennuspaikan perustamis- ja pohjaolosuhteista

Energiaselvitys ja -todistus 3 kpl (B), ilmanvuotoluku q50 (1,2), E-luku (93-96)

Melu- ja ääneneristysselvitys

Havainnekuvia

Ympäristöselvitys

Hulevesisuunnitelma

Selvitys auton kääntymisestä

Puustokartoitus

Lisäselvitykset ja poikkeukset

HANKE
Hakija on hakenut lupaa kolmen yksiasuntoisen kaksikerroksisen pientalon, talousrakennuksen ja jätekatoksen rakentamiseen. Lisäksi on haettu lupaa kolmen maalämpökaivon poraamiseen sekä tontin osittaiseen aitaamiseen. Puurakenteisten rakennusten julkisivumateriaalina on musta pystypaneeli ja harjakaton katteena musta peltikate. Hankkeelle on myönnetty poikkeamispäätös 49-2020-212-S, jonka mukaan talo A saa sijoittua enintään 5 metrin matkalla rakennusalueen ylitse. Lisäksi on haettu aloittamisoikeutta rakennuksille kokonaisuudessaan.

Rakennusoikeudellista asuinkerrosalaa käytetään 450 kem2 ja jäljelle jää 2 kem2. Lisäkerrosala 90 kem2 käytetään kokonaan.

Jätekatos sijaitsee tonttiyksikön suostumuksella alle 4 metrin päässä katualueen rajasta etäisyydellä 2,5 metriä. Tasamaalle sijoittuvien talojen B ja C sisäänkäynti järjestetään esteettömyysasetuksesta poiketen luiskavarauksella pääkaupunkiseudun rakennusvalvontojen yhtenäisen käytännön mukaisesti. Talon A esteettömän sisäänkäynnin järjestämistä ei maasto-olosuhteista johtuen velvoiteta. Poikkeamiset ovat vähäisiä.

Lupa-arkkitehti myönsi luvan päätöksellään 10.11.2020 § 35.

HUOMAUTUKSET
Lupaprosessin yhteydessä hakija toimitti selvityksen naapureiden kuulemisesta. Huomautuksia saapui yhteensä kaksi, kiinteistöiltä 49-14-41-7 ja 49-415-1-218. Naapuri 49-14-41-7 toivoi huomautuksessaan suurikokoisten vaahteran ja tammen kaatamista hakijan tontin etelälaidasta heidän puolelleen aiheutuvan lehtiroskahaitan vuoksi. Antamassaan vastineessa hakija ilmoitti merkinneensä suunnitelmiin kyseiset puut kaadettaviksi.

Naapuri 49-415-1-218 arvioi huomautuksessaan rakennusten sijoittelun tuottavan hänelle varjostus- ja häikäisyvaikutusta sekä häiriötä yksityisyyden suhteen. Naapuri ehdotti hakijalle uutta rakennusten sijoittelua, joka sisälsi talon C siirtämisen kauemmas hänen pääikkunastaan. Rakennusten hakemuksen mukainen sijoittelu on kuitenkin asemakaavan sekä maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) mukainen, minkä myös hakija totesi vastineessaan. Huomautuksen ehdottama sijoittelu talousrakennuksen suhteen on asemakaavan vastainen ja voi hakijan mukaan vaikeuttaa piha-alueen suojaamista melulta. Huomauttajaa lähellä oleva talo C ikkunoineen ja oleskelutiloineen on pääosin suunnattu etelään pihalle päin, eikä hakijan mukaan erityistä haittaa yksityisyydelle synny. Hakija ilmoittaa ottavansa huomioon huomauttajan toiveen vaahteran karsimisesta.

OIKAISUVAATIMUS
Kiinteistön 49-415-1-218 asukas on tehnyt oikaisuvaatimuksen, jossa toistetaan huomautuksen mukainen vaatimus rakennusten sijoittelusta. Oikaisuvaatimuksen tekijän mukaan aikaisempi selvitys yksityisyydestä on ontuva ja harhaanjohtava. Yläkerran huoneista yksikerroksisen talon olohuoneeseen katsottaessa näkyy kaikki, vaikka etäisyys olisi kohtalaisen pitkäkin. Lisäksi oikaisuvaatimuksen tekijä toteaa, että kiinteistöjä 49-14-41-6, 49-415-1-218 ja 49-14-41-25 tulee käsitellä kokonaisuutena.

Oikaisuvaatimuksen tekijä kommentoi rakennusluvan hakijan melu- ja liikenneselvitystä siten, ettei se ole validi vaan ainoastaan spekulatiivinen tulevaisuuden skenaario. Oikaisuvaatimuksen tekijä mukaan raportin käyrät ovat täyttä liioittelua. Terasseilla ja pihoilla oleillaan pääasiassa kesäisin, jolloin liikenteen melu on pientä kesälomista johtuen. Melu nousee ylöspäin. Särkikuja 10:n uudisrakennukset olisi pitänyt siksi rakentaa osittain maan alle.

Oikaisuvaatimus on kokonaisuudessaan oheismateriaalissa.

PÄÄTÖSEHDOTUS

Rakennuslautakunta hylkää oikaisuvaatimuksen.

 

PÄÄTÖSEHDOTUKSEN PERUSTELUT

Oikaisuvaatimuksen tekijä ei ole esittänyt oikaisuvaatimuksessaan sellaisia uusia seikkoja, joiden perusteella rakennuslupapäätöstä tulisi muuttaa.

 

Rakennusten hakemuksen mukainen sijoittelu on asemakaavan sekä MRL:n mukainen. Oikaisuvaatimuksen tekijän huomautuksessa ehdottama talousrakennuksen sijoittaminen, jonka hän nyt toistaa, on puolestaan asemakaavan ja MRL:n vastainen.

 

Hankkeelle on myönnetty poikkeamislupa 49-2020-212-S rakennuksen A sijoittamiseksi enintään 5 metriä rakennusalan rajan ulkopuolelle. Rakennus A ei kuitenkaan sijaitse oikaisuvaatimuksen tekijän asuttaman Särkikuja 12 puolella vaan Särkikuja 8:n puoleisella tontinosalla. Lisäksi oikaisuvaatimuksen tekijää lähellä oleva talo C ikkunoineen ja oleskelutiloineen on pääosin suunnattu etelään pihalle päin, eikä oikaisuvaatimuksen tekijän mainitsemaa erityistä haittaa yksityisyydelle synny.

 

Oikaisuvaatimuksen tekijää on asianmukaisesti kuultu rakennuslupamenettelyn yhteydessä, ja hän on kuulemisen johdosta antanut huomautuksen.

 

 

Esittelijän päätösehdotus

Ehdotuksen tekijä: vs. rakennusvalvontajohtaja Pasi Timo

Oikaisuvaatimus hylätään.

Rakennustyötä ei saa aloittaa ennen kuin on hyväksytty:

vastaava työnjohtaja

KVV-työnjohtaja

IV-työnjohtaja


Ennen kunkin työvaiheen aloittamista on rakennusvalvontaviranomaiselle esitettävä:

rakennesuunnitelmat
lujuuslaskelmat
vesi- ja viemärisuunnitelmat
ilmanvaihtosuunnitelmat
lämpösuunnitelmat
Erityissuunnitelmien sähköisen tallentamisen jälkeen erityissuunnittelijoiden on otettava yhteyttä alueen rakenne- ja lvi-insinööriin suunnitelmien esittelytavan sopimiseksi.


Rakennustyön edistymisen mukaan pyydettävä seuraavat katselmukset:

paikan merkitseminen

pohjakatselmus

sijaintikatselmus

rakennekatselmus, suoritetaan vaiheittain, jotka määrätään aloituskokouksessa tai edellisellä työmaakäynnillä

vesilaitteiden katselmus

ilmanvaihtolaitteiden katselmus

lämmityslaitteiden katselmus

loppukatselmus, edellyttää rakennushankkeeseen ryhtyvän MRL 153 § mukaista ilmoitusta


Muut ehdot:

Ennen rakentamista valmistelevien toimenpiteiden aloittamista on pidettävä aloituskokous, jossa on esitettävä johtokartta maalämpökaivoille.
 


 

Ennen rakentamista valmistelevien toimenpiteiden aloittamista on otettava yhteys rakennusvalvontaan mahdollisen taloteknisen aloituskokouksen järjestämiseksi.
 


 

Rakennustyön aikana on pidettävä rakennustyön tarkastusasiakirjaa ja laadittava rakennuksen käyttö- ja huolto-ohje.
 


 

Hulevesisuunnitelmassa osoitettava ajoliittymään valuvan pintaveden ohjautuminen kunnalliseen hulevesiverkkoon.
 


 

Vastaava työnjohtaja huolehtii siitä, että maalämpökaivon sijaintikartta ja porausraportti toimitetaan kaupunkitekniikan keskuksen geotekniikkayksikköön.
 


 


 

Sovelletut oikeusohjeet

MRL 125 §, 133 §, 135 §, 144 §, 175 §

 

 

 

Valmistelijat / lisätiedot:

Eemi Mäntymaa, puh. 040 639 4885

etunimi.sukunimi@espoo.fi

 

 

Käsittely 

Esittelijän kokouksessa tekemät esitystekstin korjaukset ja oheismateriaalin lisääminen on huomioitu pöytäkirjassa.

Päätös 

Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

6278/10.03.00/2020

 

 

 

 

 

 

§ 12

Uudelleen käsittely oikaisuvaatimuksen johdosta, rakennuslupa 2020-1358 Särkikuja 10

 

Päätöspäivämäärä

28.1.2021

Päätös annetaan julkipanon jälkeen

3.2.2021 

Rakennuspaikka

49-14-41-6

Särkikuja 10

HAUKILAHTI

02170 ESPOO

Pinta-ala 1809.0

 

 

Kaava

Asemakaava

Kaavanmukainen käyttötarkoitus

AO Erillispientalojen korttelialue

Kaavanmukainen rakennusoikeus

452.3 k-m2

Valmiiden rakennusten kerrosala

280.0 k-m2

Hakija

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

Toimenpide

Kolme erillistaloa (749A, 760N, 761P), talousrakennus (762R), jätekatos, aitaaminen, maalämpökaivoja, aloittamisoikeus

Pääsuunnittelija:    Nissilä Mikko arkkitehti
Uusi rakennus

Luvan rakennus

Pysyvä rakennustunnus

Kokonaisala

Kerrosala

Tilavuus

Kerrosten lukumäärä

1

103870749A

157.0

157.0

580.0

2

2

103870760N

157.0

157.0

580.0

2

3

103870761P

157.0

157.0

580.0

2

4

103870762R

90.0

90.0

310.0

1Pääsuunnittelijan suunnittelutehtävän vaativuusluokka: Tavanomainen

Rakenteellinen paloturvallisuus

Paloluokka P3
 

Lausunnot

Kaupunkimittausyksikkö

19.08.2020

Puoltava

Hakemuksen liitteet

Pääpiirustukset 12 kpl

Aloittamisoikeushakemus

Valtakirja

Poikkeamispäätös lainvoimaisuustodistuksineen

Naapurin suostumus

Naapurin kuuleminen 7 kpl

Naapurin huomautus

Hakijan vastine 2 kpl

Katukorkeusilmoitus

HSY:n liitoslausunto

Maalämpökaivon etäisyydet

Kerrosalalakaavio

Selvitys rakennusjätteen määrästä, laadusta ja lajittelusta

Selvitys rakennuspaikan perustamis- ja pohjaolosuhteista

Energiaselvitys ja -todistus 3 kpl (B), ilmanvuotoluku q50 (1,2), E-luku (93-96)

Melu- ja ääneneristysselvitys

Havainnekuvia

Ympäristöselvitys

Hulevesisuunnitelma

Selvitys auton kääntymisestä

Puustokartoitus

Lisäselvitykset ja poikkeukset

HANKE
Hakija on hakenut lupaa kolmen yksiasuntoisen kaksikerroksisen pientalon, talousrakennuksen ja jätekatoksen rakentamiseen. Lisäksi on haettu lupaa kolmen maalämpökaivon poraamiseen sekä tontin osittaiseen aitaamiseen. Puurakenteisten rakennusten julkisivumateriaalina on musta pystypaneeli ja harjakaton katteena musta peltikate. Hankkeelle on myönnetty poikkeamispäätös 49-2020-212-S, jonka mukaan talo A saa sijoittua enintään 5 metrin matkalla rakennusalueen ylitse. Lisäksi on haettu aloittamisoikeutta rakennuksille kokonaisuudessaan.

Rakennusoikeudellista asuinkerrosalaa käytetään 450 kem2 ja jäljelle jää 2 kem2. Lisäkerrosala 90 kem2 käytetään kokonaan.

Jätekatos sijaitsee tonttiyksikön suostumuksella alle 4 metrin päässä katualueen rajasta etäisyydellä 2,5 metriä. Tasamaalle sijoittuvien talojen B ja C sisäänkäynti järjestetään esteettömyysasetuksesta poiketen luiskavarauksella pääkaupunkiseudun rakennusvalvontojen yhtenäisen käytännön mukaisesti. Talon A esteettömän sisäänkäynnin järjestämistä ei maasto-olosuhteista johtuen velvoiteta. Poikkeamiset ovat vähäisiä.

Lupa-arkkitehti myönsi luvan päätöksellään 10.11.2020 § 35.

HUOMAUTUKSET
Lupaprosessin yhteydessä hakija toimitti selvityksen naapureiden kuulemisesta. Huomautuksia saapui yhteensä kaksi, kiinteistöiltä 49-14-41-7 ja 49-415-1-218. Naapuri 49-14-41-7 toivoi huomautuksessaan suurikokoisten vaahteran ja tammen kaatamista hakijan tontin etelälaidasta heidän puolelleen aiheutuvan lehtiroskahaitan vuoksi. Antamassaan vastineessa hakija ilmoitti merkinneensä suunnitelmiin kyseiset puut kaadettaviksi.

Naapuri 49-415-1-218 arvioi huomautuksessaan rakennusten sijoittelun tuottavan hänelle varjostus- ja häikäisyvaikutusta sekä häiriötä yksityisyyden suhteen. Naapuri ehdotti hakijalle uutta rakennusten sijoittelua, joka sisälsi talon C siirtämisen kauemmas hänen pääikkunastaan. Rakennusten hakemuksen mukainen sijoittelu on kuitenkin asemakaavan sekä maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) mukainen, minkä myös hakija totesi vastineessaan. Huomautuksen ehdottama sijoittelu talousrakennuksen suhteen on asemakaavan vastainen ja voi hakijan mukaan vaikeuttaa piha-alueen suojaamista melulta. Huomauttajaa lähellä oleva talo C ikkunoineen ja oleskelutiloineen on pääosin suunnattu etelään pihalle päin, eikä hakijan mukaan erityistä haittaa yksityisyydelle synny. Hakija ilmoittaa ottavansa huomioon huomauttajan toiveen vaahteran karsimisesta.

OIKAISUVAATIMUS
Kiinteistön 49-415-1-218 asukas on tehnyt oikaisuvaatimuksen, jossa toistetaan huomautuksen mukainen vaatimus rakennusten sijoittelusta. Oikaisuvaatimuksen tekijän mukaan aikaisempi selvitys yksityisyydestä on ontuva ja harhaanjohtava. Yläkerran huoneista yksikerroksisen talon olohuoneeseen katsottaessa näkyy kaikki, vaikka etäisyys olisi kohtalaisen pitkäkin. Lisäksi oikaisuvaatimuksen tekijä toteaa, että kiinteistöjä 49-14-41-6, 49-415-1-218 ja 49-14-41-25 tulee käsitellä kokonaisuutena.

Oikaisuvaatimuksen tekijä kommentoi rakennusluvan hakijan melu- ja liikenneselvitystä siten, ettei se ole validi vaan ainoastaan spekulatiivinen tulevaisuuden skenaario. Oikaisuvaatimuksen tekijä mukaan raportin käyrät ovat täyttä liioittelua. Terasseilla ja pihoilla oleillaan pääasiassa kesäisin, jolloin liikenteen melu on pientä kesälomista johtuen. Melu nousee ylöspäin. Särkikuja 10:n uudisrakennukset olisi pitänyt siksi rakentaa osittain maan alle.

Oikaisuvaatimus on kokonaisuudessaan oheismateriaalissa.

PÄÄTÖSEHDOTUS

Rakennuslautakunta hylkää oikaisuvaatimuksen.

 

PÄÄTÖSEHDOTUKSEN PERUSTELUT

Oikaisuvaatimuksen tekijä ei ole esittänyt oikaisuvaatimuksessaan sellaisia uusia seikkoja, joiden perusteella rakennuslupapäätöstä tulisi muuttaa.

 

Rakennusten hakemuksen mukainen sijoittelu on asemakaavan sekä MRL:n mukainen. Oikaisuvaatimuksen tekijän huomautuksessa ehdottama talousrakennuksen sijoittaminen, jonka hän nyt toistaa, on puolestaan asemakaavan ja MRL:n vastainen.

 

Hankkeelle on myönnetty poikkeamislupa 49-2020-212-S rakennuksen A sijoittamiseksi enintään 5 metriä rakennusalan rajan ulkopuolelle. Rakennus A ei kuitenkaan sijaitse oikaisuvaatimuksen tekijän asuttaman Särkikuja 12 puolella vaan Särkikuja 8:n puoleisella tontinosalla. Lisäksi oikaisuvaatimuksen tekijää lähellä oleva talo C ikkunoineen ja oleskelutiloineen on pääosin suunnattu etelään pihalle päin, eikä oikaisuvaatimuksen tekijän mainitsemaa erityistä haittaa yksityisyydelle synny.

 

Oikaisuvaatimuksen tekijää on asianmukaisesti kuultu rakennuslupamenettelyn yhteydessä, ja hän on kuulemisen johdosta antanut huomautuksen.

 

 

Esittelijän päätösehdotus

Ehdotuksen tekijä: vs. rakennusvalvontajohtaja Pasi Timo

Oikaisuvaatimus hylätään.

Rakennustyötä ei saa aloittaa ennen kuin on hyväksytty:

vastaava työnjohtaja

KVV-työnjohtaja

IV-työnjohtaja


Ennen kunkin työvaiheen aloittamista on rakennusvalvontaviranomaiselle esitettävä:

rakennesuunnitelmat
lujuuslaskelmat
vesi- ja viemärisuunnitelmat
ilmanvaihtosuunnitelmat
lämpösuunnitelmat
Erityissuunnitelmien sähköisen tallentamisen jälkeen erityissuunnittelijoiden on otettava yhteyttä alueen rakenne- ja lvi-insinööriin suunnitelmien esittelytavan sopimiseksi.


Rakennustyön edistymisen mukaan pyydettävä seuraavat katselmukset:

paikan merkitseminen

pohjakatselmus

sijaintikatselmus

rakennekatselmus, suoritetaan vaiheittain, jotka määrätään aloituskokouksessa tai edellisellä työmaakäynnillä

vesilaitteiden katselmus

ilmanvaihtolaitteiden katselmus

lämmityslaitteiden katselmus

loppukatselmus, edellyttää rakennushankkeeseen ryhtyvän MRL 153 § mukaista ilmoitusta


Muut ehdot:

Ennen rakentamista valmistelevien toimenpiteiden aloittamista on pidettävä aloituskokous, jossa on esitettävä johtokartta maalämpökaivoille.
 


 

Ennen rakentamista valmistelevien toimenpiteiden aloittamista on otettava yhteys rakennusvalvontaan mahdollisen taloteknisen aloituskokouksen järjestämiseksi.
 


 

Rakennustyön aikana on pidettävä rakennustyön tarkastusasiakirjaa ja laadittava rakennuksen käyttö- ja huolto-ohje.
 


 

Hulevesisuunnitelmassa osoitettava ajoliittymään valuvan pintaveden ohjautuminen kunnalliseen hulevesiverkkoon.
 


 

Vastaava työnjohtaja huolehtii siitä, että maalämpökaivon sijaintikartta ja porausraportti toimitetaan kaupunkitekniikan keskuksen geotekniikkayksikköön.
 


 


 

Sovelletut oikeusohjeet

MRL 125 §, 133 §, 135 §, 144 §, 175 §

 

 

 

Valmistelijat / lisätiedot:

Eemi Mäntymaa, puh. 040 639 4885

etunimi.sukunimi@espoo.fi

 

 

Käsittely 

Esittelijän kokouksessa tekemät esitystekstin korjaukset ja oheismateriaalin lisääminen on huomioitu pöytäkirjassa.

Päätös 

Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa