Dynasty tietopalvelu Haku RSS Espoon kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Sosiaali- ja terveyslautakunta
Pöytäkirja 21.01.2021/Pykälä 3

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


5029/02.05.02/2020

 

 

 

Sosiaali- ja terveyslautakunta 21.01.2021 § 3

 

 

§ 3

Sosiaali- ja terveystoimen järjestöavustukset vuodelle 2021

 

Valmistelijat / lisätiedot:

Björksten Jenni

Rysti Maria
Ahonen Sanna

 etunimi.sukunimi@espoo.fi

 Vaihde 09 816 21

 

Päätösehdotus  

vs. perusturvajohtaja Sanna Svahn

Sosiaali- ja terveyslautakunta myöntää terveyden ja hyvinvoinnin edistämistä tukevaan sekä kaupungin sosiaali- ja terveyspalveluja täydentävään järjestötoimintaan sekä veteraanien kuntoutukseen 470 000 euroa liitteen mukaisesti.

 

Käsittely 

 Seuraavat jäsenet poistuivat esteellisenä asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi

 

 Mustakallio hallintolain 28.1 § kohta 5

Värmälä hallintolain 28.1 § kohta 5

 

 

Päätös

Sosiaali- ja terveyslautakunta

Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

Selostus  Valtuuston hyväksymässä talousarviossa vuodelle 2021 Sosiaali- ja

terveyslautakunnan myöntämiin järjestöavustuksiin on varattu 470 000 euroa.

 

Sosiaali- ja terveyslautakunta on hyväksynyt 13.5.2020 kokouksessaan avustusperiaatteet vuodelle 2021. Järjestöavustukset ovat luonteeltaan yleisavustuksia. Avustuksia myönnetään eläkeläis- ja veteraanijärjestöille, sairaus- ja vammaisjärjestöille sekä muille järjestöille tai yhteisöille, joiden toiminta luo espoolaisille sujuvan arjen perusedellytyksiä, lisää heidän osallistumismahdollisuuksiaan ja edistää heidän toimintakykyään, hyvinvointiaan ja terveyttään. Järjestöavustuksia myönnetään myös veteraanien avokuntoutukseen.

 

Järjestöavustuksilla tuetaan toimintaa, joka

 • kohdistuu syrjäytymisvaarassa oleviin väestöryhmiin
 • kaventaa väestöryhmien välisiä hyvinvointi- ja terveyseroja
 • edistää sairaiden ja vammaisten henkilöiden arjessa toimimista ja kuntoutumista
 • tukee ikääntyneiden arjessa toimimista ja vähentää yksinäisyyttä
 • lisää vertaistukea ja vapaaehtoistoimintaa
 • on kaikille avointa ja toimii matalan kynnyksen periaatteella
 • edistää kuntalaisten terveellisiä elämäntapoja ja lisää heidän voimavarojaan

 

Avustusta myönnettäessä kiinnitetään erityisesti huomiota järjestöjen kykyyn

 • tarjota ja kehittää sellaisia vertaistuen muotoja, jotka edistävät espoolaisten arjessa toimimista sekä
 • tehdä yhteistyötä muiden järjestöjen kanssa.

Avustuksia myönnettäessä huomioidaan hakijan toiminnan laatu, hakijan tarve avustukseen sekä hakijan muu varainhankinta. Avustusta myönnettäessä kiinnitetään lisäksi huomiota avustettavan toiminnan suunnitelmallisuuteen sekä arvioidaan kaupungin edellisinä vuosina myöntämien avustusten käyttötarkoituksen toteutumista, huomioiden että korona on luonut haasteita järjestöjen toiminnan toteutukseen. Avustusta myönnetään enintään anottu summa.

Järjestöavustusten hakuaika oli 1.10.2020 - 30.10.2020. Hakemukset tuli olla toimitettuna kirjaamoon 30.10.2020 klo 15.45 mennessä. Määräaikaan mennessä saapui 125 hakemusta (139/2019). Näiden lisäksi kaksi hakemusta saapui myöhässä ja yksi hakemus vedettiin pois käsittelyn aikana. Avustusta ehdotetaan myönnettäväksi 120 järjestölle. Avustushakemukset ovat nähtävillä Valtuustotalon TV-studiossa, Espoonkatu 5, ma 18.1. - to 21.1.2021 klo 8-18.

Koronatilanne on vaikeuttanut erityisesti riskiryhmille kohdennettua järjestötoimintaa ja luonut epävarmuutta vuoden 2021 toiminnan suunnitteluun. Esitykseen on huomioitu hieman sitä, miten järjestöt ovat muokanneet toimintaansa korona-aikaan sopivaksi. Järjestöjen rooli korona-ajan negatiivisten vaikutusten lieventämisessä sekä asukkaiden hyvinvoinnin tukemisessa koronasta palauduttaessa on merkittävä.

Lisäksi järjestöavustusten kehittämiseksi ehdotetaan seuraavia asioita:

 

 • Arvioidaan suhteessa kaupungin muiden toimialojen sekä muiden tahojen myöntämiin avustuksiin, mihin sosiaali- ja terveyslautakunnan myöntämä avustusmääräraha erityisesti kannattaa kohdentaa.
 • Avustusta hakevat järjestöt ja avustettavan toiminnan kirjo on hyvin laaja, erityisesti ryhmässä "muut järjestöt". Selvitetään, voisiko avustusten hakemista ja myöntämistä selkiyttää niin, että eri tyyppiseen toimintaan luodaan eri kriteerit.
 • Selkiytetään avustusten arviointiprosessia ja -resursseja.
 • Kehitetään sähköistä avustushakua.
 • Tieto avustuksista ja hakulomakkeet tulee olla saatavilla jatkossa myös englannin kielellä.

 

 

 

Päätöshistoria

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa