Dynasty tietopalvelu Haku RSS Espoon kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Tekninen lautakunta
Pöytäkirja 20.01.2021/Pykälä 3

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


6523/14.05.00/2020

 

 

 

Tekninen lautakunta 20.01.2021 § 3

 

 

§ 3

Espoon huleveden viemäröintialueen 2020 hyväksyminen

 

Valmistelijat / lisätiedot:

Vainio Petri

 

 etunimi.sukunimi@espoo.fi

 Vaihde 09 816 21

 

Päätösehdotus Kaupunkitekniikan johtaja Tanska Harri

 

Tekninen lautakunta

a) hyväksyy Espoon huleveden viemäröintialueen 2020 (liite 1)

b) hyväksyy huleveden viemäröintialueen sanallisen määrittelyn (liite 2).

 

 

 

Käsittely 

 

 

 

Päätös

Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

Selostus Taustaa

 

 Vesihuoltolain (119/2001) 17 a § mukaan kunta voi vesihuoltolaitoksen kanssa neuvoteltuaan päättää, että vesihuoltolaitos huolehtii huleveden viemäröinnistä päätöksessä määritellyllä alueella (huleveden viemäröintialue). HSY ja Espoon kaupunki ovat solmineet 1.1.2019 voimaan tulleen hulevesisopimuksen, jossa sovitaan huleveden viemäröinnista alueella. Hulevesisopimuksen mukaan huleveden viemäröintialue tarkistetaan vuosittain vesihuollon toiminta-alueen tarkistamisen yhteydessä.

 

 Vesihuoltolain 17 a §:n mukaan huleveden viemäröinnistä tehtävän päätöksen liitteeksi on liitettävä kartta, jossa esitetään alueet, joilla on vesihuoltolaitoksen hulevesiviemäriverkosto, sekä alueet, joille verkosto rakennetaan.

 

 Luonnos Espoon huleveden viemäröintialueen päivittämistä on ollut julkisesti nähtävillä 1.11. - 31.11. 2020 ja siitä on pyydetty lausunnot Espoon kaupungin Ympäristökeskukselta ja Espoon seudun ympäristöterveydestä.

 

 Luonnoksesta on saatu lausunnot Espoon ympäristökeskukselta ja Espoon seudun ympäristöterveydestä. Espoon ympäristökeskus on esittänyt pienehköjä lisäyksiä sekä supistuksia nähtävillä olleeseen toiminta-alueeseen. Espoon ympäristökeskuksen esitykset otetaan huomioon seuraavaa hulevedenviemäröintialuetta määriteltäessä.

 

 

 Espoon huleveden viemäröintialueen päivitys 2020-2022

 

 Päivityksen lähtökohtana on ollut hulevesisopimuksen yhteydessä 18.4.2018 hyväksytty huleveden viemäröintialue, siihen kohdistuvat muutostarpeet sekä kaupungeilta saadut tiedot huleveden viemäröinnin laajentumisessa vuosille 2021-2022. Huleveden viemäröintialue 2020 on muodostettu 1.1.2019 voimassa olleiden kiinteistörajojen mukaan ja se koskee kyseisenä ajankohtana kiinteistörekisterissä olleita kiinteistöjä. Mikäli kiinteistörajat ovat muuttuneet kyseisen ajankohdan jälkeen tai uusia kiinteistöjä on rekisteröity, kyseisten kiinteistöjen kuuluminen huleveden viemäröinti alueeseen arvioidaan erikseen sanallisen määrittelyn mukaan.

 

 Huleveden viemäröintialueeseen kuuluvat hulevesiviemärin välittömässä läheisyydessä olevat kiinteistöt sekä muut hulevesiviemäröinnin piirissä olevat kiinteistöt. Hulevesiviemäröinnin piiriin kuuluvat tarkoitetaan esimerkiksi kiinteistöt, joiden läheisyydessä kaikki kadut ovat hulevesiviemäröityjä eli alueen hulevedet kerätään hulevesiviemäreihin.

 

 Voimassa olevassa huleveden viemäröintialueessa on havaittu epätarkkuuksia ja puutteita, joita on tarkistamisen yhteydessä korjattu. Kiinteistöjä sekä lisätään että poistetaan huleveden viemäröintialueesta tarkistamisen perusteella. Tarkistamiseen perustuvat huleveden viemäröintialueen supistukset ovat teknisluontoisia, eivätkä edellytä huleveden viemäröinnin palveluiden järjestämisen uudelleen arviointia. Tarkistamisen perusteella huleveden viemäröintialueelle lisättyjen kiinteistöjen osalta kyseisen alueen huleveden viemäröinnin palvelut eivät ole muuttuneet. Tämä tarkoittaa sitä, että alueella on jo aiemmin ollut hulevesiviemäriverkosto. Tarkistamiseen perustuvien laajennusten lisäksi huleveden viemäröintialuetta laajennetaan hulevesiviemäriverkostojen laajenemisen perusteella.

 

 Osa kiinteistöistä on rajattu kuulumaan huleveden viemäröintialueeseen vain osittain. Huleveden viemäröintialuepäätös koskee näiden kiinteistöjen osalta vain sitä osaa kiinteistöstä, joka on rajattu kuuluvaksi huleveden viemäröintialueeseen.

 

 Huleveden viemäröintialueeseen kuuluminen tulkitaan pääsääntöisesti kiinteistökohtaisesti karttatarkasteluna. Mikäli karttatulkinnassa on epäselvyyttä, arvioidaan kyseisen kiinteistön kuuluminen huleveden viemäröintialueeseen erikseen sanallisen määrittelyn mukaan. Tulkintatilanteessa sanallinen määrittely huleveden viemäröintialueeseen kuuluvista kiinteistöistä on suhteessa karttaan määräävä.

 

 Huleveden viemäröintialueeseen kuuluvista kiinteistöistä on laadittu sähköisessä muodossa oleva karttaesitys (liite 1), joka on päätöksenteon jälkeen tarkasteltavissa HSY:n karttapalvelussa. Sanallinen määrittely on liitteenä 2. Kartta huleveden viemäröintialueeseen tehdyistä muutoksista on liitteenä 3.

 

 

Päätöshistoria

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa