Dynasty tietopalvelu Haku RSS Espoon kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunkisuunnittelulautakunta
Pöytäkirja 18.02.2021/Pykälä 32

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


5108/10.02.03/2020

 

 

 

Kaupunkisuunnittelulautakunta 18.02.2021 § 32

 

 

§ 32

Karakallion keskusta, asemakaavan muutosehdotuksen hyväksyminen nähtäville (MRA 27 §), alue 131609, 57. kaupunginosa Karakallio

 

Valmistelijat / lisätiedot:

Mikkola Jenni

Sillanpää Minna-Maija
Kinnunen Kati

 etunimi.sukunimi@espoo.fi

 Vaihde 09 816 21

 

Päätösehdotus Kaupunkisuunnittelujohtaja Hokkanen Torsti

 

Kaupunkisuunnittelulautakunta

1
yhtyy vastineisiin, jotka ilmenevät asian liitteistä. Mielipiteet on annettu Karakallion keskustan osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta, alue 131609,

2
hyväksyy MRA 27 §:n mukaisesti nähtäville 18.2.2021 päivätyn Karakallion keskusta - Karabacka centrum, asemakaavan muutosehdotuksen, piirustusnumero 7297, 57. kaupunginosassa (Karakallio), alue 131609,

3
pyytää asemakaavan muutoksesta tarvittavat lausunnot sekä toimialojen kannanotot.

 

Käsittely 

Keskustelun aluksi puheenjohtaja teki ehdotuksen päätöskohtalisäyksestä: "Kaupungin nettisivulla luvataan asukastilaisuus tästä kaavasta. Lautakunta päättänee, että asemakaavaehdotuksesta järjestetään asukastilaisuus ja valitsee tilaisuudelle puheenjohtajan."

 

Kivekäs puheenjohtajan kannattamana ehdotti asukastilaisuuden puheenjohtajaksi Mika Hentusta.

 

Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja totesi, että lautakunta oli yksimielisesti kannattanut asukastilaisuuden järjestämistä. Myös ehdotusta Mika Hentusen valinnaksi tilaisuuden puheenjohtajaksi kannatetaan, joten puheenjohtajaksi tiedusteli, voidaanko ehdotukset yksimielisesti hyväksyä. Koska ehdotuksia ei vastustettu, puheenjohtaja totesi kaupunkisuunnittelulautakunnan hyväksyneen ehdotuksen asukastilaisuuden järjestämisestä ja valinneen Hentusen sen puheenjohtajaksi.

 

Päätös

Esittelijän ehdotus lautakunnan kokouksessa tekemällä lisäyksellä hyväksyttiin yksimielisesti seuraavasti.

Kaupunkisuunnittelulautakunta

1
yhtyy vastineisiin, jotka ilmenevät asian liitteistä. Mielipiteet on annettu
Karakallion keskustan osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta, alue 131609,

2
hyväksyy MRA 27 §:n mukaisesti nähtäville 18.2.2021 päivätyn Karakallion keskusta - Karabacka centrum, asemakaavan muutosehdotuksen,
piirustusnumero 7297, 57. kaupunginosassa (Karakallio), alue 131609,

3
pyytää asemakaavan muutoksesta tarvittavat lausunnot sekä toimialojen kannanotot,

4
järjestää asemakaavan muutosehdotuksesta tiedotus- ja keskustelutilaisuuden ja valitsi sen puheenjohtajaksi Mika Hentusen.

 

 

Selostus 

Asemakaavan muutoksella mahdollistetaan nykyisen ostoskeskuksen ja siihen liittyvien pysäköintialueiden korvaaminen rakennuskokonaisuudella, johon sisältyy uuden asuinrakentamisen ja pysäköintilaitoksen lisäksi kaupunginosan tarpeita palvelevia liiketiloja.

 

Alue muutetaan asuin-, liike- ja toimistorakentamisen korttelialueeksi. Rakennusoikeutta osoitetaan yhteensä 13 100 kerrosneliömetriä, josta liike-, palvelu- tai toimitotiloille on varattu 1 100 kerrosneliömetriä. Rakennusoikeus kasvaa nykyisestä 10 600 kerrosneliömetriä.

 

Suunnittelualueen likimääräinen sijainti Espoon opaskarttapohjalla:

 

Karakallion keskusta - Karabacka centrum, asemakaavan muutosehdotus, piirustusnumero 7297, kortteli 57007, liikenne- ja katualueet, 57. kaupunginosassa (Karakallio), alue 131609.

 

Aloite ja vireilletulo

 

Aloite asemakaavan laatimiseksi on tullut alueen maanomistajalta. Kaavan vireilletulosta on tiedotettu 2.9.2015.

 

Alueen nykytila

 

Kaavamuutosalue sijaitsee keskeisellä paikalla Karakallion kaupunginosassa, Karakalliontien varressa. Kaavamuutosalue käsittää Karakallion ostoskeskuksen, siihen liittyviä pysäköintialueita ja osan Karakallion torin alueesta.

 

Karakallion ostoskeskus on keskeinen osa kaupunginosan toiminnallisuutta. Ulkoasultaan alkuperäiskunnossa olevassa, 1960-luvulla rakennetussa ostoskeskuksessa sijaitsee pääosa kaupunginosan kaupallisista palveluista. Ostoskeskus reunustaa Karakallion toria. Ostoskeskuksen välittömässä läheisyydessä sijaitsevat myös Karakallion monitoimitalo Karatalo, Karakallion ala-aste pelikenttineen, asukaspuisto, palvelutalo Hopeakotka sekä seurakuntatalo.

 

Suunnittelualueen tontit 49-57-7-4 ja 49-57-7-1 omistaa Karakallion Ostoskeskus Oy. Yleiset alueet omistaa Espoon kaupunki.

 

Voimassa oleva maakuntakaava-, yleiskaava- ja asemakaavatilanne

 

Uudenmaan maakuntakaavojen yhdistelmässä suunnittelualue sijoittuu taajamatoimintojen alueelle. Sen pohjoispuolelle on merkitty pääkaupunkiseudun poikittainen joukkoliikenteen yhteysväli, liikennetunneli (Kehä II tunnelivaraus) sekä viheryhteystarve. Eteläpuolella kulkeva Turuntie on merkitty seudulliseksi tieksi.

 

Espoon eteläosien yleiskaavassa suunnittelualue on osoitettu keskustatoimintojen alueena merkinnällä C. Merkinnän suunnittelumääräyksen mukaan alueelle saa osoittaa keskustaan soveltuvaa asumista sekä hallinto-, toimisto-, palvelu-, koulutus- ja myymälätiloja. Laadittu asemakaavan muutos on voimassa olevan yleiskaavan mukainen.

 

Suunnittelualueella on voimassa 31.5.1968 hyväksytty Karakallion keskusta asemakaava (alue 131600), 29.8.1995 hyväksytty Karakallion keskusta asemakaavan muutos (alue 131605) sekä 8.6.2009 hyväksytty Karakallion keskusta asemakaavan muutos (alue 131608).

 

Lainvoimaisissa asemakaavoissa kortteli 57007 on osoitettu liike- ja toimistorakennusten korttelialueeksi (K). Rakennusoikeutta on kortteliin osoitettu yhteensä 2 500 kerrosneliömetriä. Suurin sallittu kerrosluku pääosassa korttelia on yksi, mutta osassa on sallittu kaksi kerrosta. Kaavat osoittava alueelle lisäksi pysäköinti-, tori- ja katualueita sekä jalankulun ja pyöräilyn alueita.

 

Osallistuminen ja vuorovaikutus (MRA 30 §)

 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on valmistunut 14.8.2015. Osallisille on varattu mahdollisuus lausua mielipiteensä suunnitelmasta 6.10.2015 mennessä.

 

Nähtävilläolon aikana kirjaamoon saapui kolme mielipidettä lähiseudun asukkailta ja yhdeltä taloyhtiöltä. Lausuntoja ei saapunut. Mielipiteissä toivottiin rakennusten kerroskorkeuden ja massoittelun pysymistä maltillisena ja ympäristöä kunnioittavana. Erityisesti oltiin huolissaan rakentamisen aiheuttamasta varjostushaitasta niin naapuruston alueelle kuin Karakallion torille.

 

Lautakunnan tavoitteiden mukainen tiedotus- ja keskustelutilaisuus järjestettiin osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävilläolon aikana 10.9.2015.

 

Kaavaehdotusta ei ole laadittu minkään osallistumis- ja arviointisuunnitelman yhteydessä nähtävillä olleen vaihtoehdon pohjalta, vaan suunnitelman massoittelu ja tehokkuus ovat muuttuneet merkittävästi luonnosvaiheesta. Saapuneista mielipiteistä on kuitenkin pyritty huomioimaan niitä yleisiä toivomuksia, joita mielipiteiden jättäjillä on Karakallion keskustan kehittämisen suhteen ollut.

 

Asemakaavan muutos

 

Yleisperustelu

 

Asemakaavan muutoksella toteutetaan laadukasta asumista hyvän saavutettavuuden alueella valtakunnallisten alueidenkäyttötavoitteiden ja MAL-toteutusohjelman mukaisesti.

 

Karakallion ostoskeskuksen kehittäminen eheyttää kaupunginosan keskuksen ympäristökuvaa ja mahdollistaa asumisen esteettömässä ympäristössä lähellä paikallispalveluita. Kaupunkirakenteen tiivistäminen ylläpitää asiakaskuntaa nykyisille ja tuleville palveluille auttaen pitämään kaupunginosan elinvoimaisena.

 

Mitoitus

 

Kaava-alueen kokonaispinta-ala on noin 1,65 hehtaaria. Alueelle osoitettava rakennusoikeus on 13 100 kerrosneliömetriä. Asemakaavan muutoksen myötä alueen rakennusoikeus kasvaa 10 600 kerrosneliömetriä.

 

Asuin-, liike- ja toimistotilojen korttelialue

 

Asemakaavan muutoksessa Karakallioon muodostuu tiivis, kaupunkikuvallisesti korkeatasoisen keskustakortteli, johon sijoittuu asumista, liiketiloja sekä pysäköintitalo. Kokonaisrakennusoikeus on 13 100 kerrosneliömetriä, josta vähintään 1 100 kerrosneliömetriä on varattu liike-, palvelu- tai toimistotiloille.

 

Korttelin asuinrakennukset ovat neljä-, kuusi- sekä kahdeksankerroksisia. Rakennusmassat ovat korkeimpia Karakalliontien ja Kotkatien risteyksessä ja madaltuvat torin suuntaan. Rakennukset sijoittuvat korttelin laidoille ja niiden keskelle jää rauhallinen piha-alue asukkaiden käyttöön. Piha-aluetta Kotkapolun puolelta rajaa talousrakennus sekä pysäköintilaitos. Piha-alue avautuu Karakalliontielle kahden aukiomaisen korttelinosan kautta.

 

Liiketilat sijoittuvat asuinrakennusten maantasokerroksiin ja aukeavat

Karakalliontien, Kotkatien sekä korttelin itäreunalla Karakallion torin suuntaan. Torin laitaan sijoittuu myös yksikerroksinen päivittäistavarakaupan yksikkö.

 

Korttelin pysäköinti on ratkaistu pysäköintilaitokseen, jossa on yksi maanalainen ja kolme maanpäällistä kerrosta.

 

Rakennusmassojen muotokielellä ja julkisivumateriaaleilla on pyritty kiinnittämään uutta rakentamista olemassa olevaan pääosin 60- luvulla rakentuneeseen ympäristöön. Pysäköintilaitos sekä talousrakennus toteutetaan viherkattoisina.

 

Alueella on toiminut lämpökeskus, joten alueen maaperä saattaa olla pilaantunutta. Pilaantuneisuutta päästään selvittämään kuitenkin vasta, kun olemassa olevat rakennukset on purettu.

 

Torialue

 

Kaavamuutoksessa asuin-, liike ja toimistorakennusten korttelialue laajenee torin suuntaan ja torialue pienenee noin 630 neliömetriä.

 

Liikenne ja yleinen pysäköinti

 

Kulkuyhteydet keskustakorttelin ympärillä suunnitellaan siten, että ne mahdollistavat turvallisen ja esteettömän liikkumisen keskustan eri toimintojen välillä. Torilta Karataloa kohden kulkevaa jalankulun- ja pyöräilyn yhteyttä parannetaan kulkuväylää leventämällä. Kotkatien ja Karakalliontien poikki kulkevien jalankulkuyhteyksien jatkuvuutta ja turvallisuutta korostetaan.

 

Asuin-, liike- ja toimistokorttelin ajoneuvo- ja huoltoliikenne sijoittuu pääasiassa Kotkapolulle, jonka kautta on kulku pysäköintilaitokseen sekä päivittäistavarakaupan huoltolaiturille. Kotkatien ja Karakalliontien puoleisten liiketilojen huoltoa varten Kotkatielle on varattu tilaa huoltotaskulle.

 

Kortteliin sijoittuvien liiketilojen toimintaedellytysten takaamiseksi yleistä pysäköintiä on pyritty järjestämään katujen varsille. Kotkatien katualueen mitoitusta on tarkistettu siten, että kadunvarsipysäköintiä on mahdollista toteuttaa.

 

Karakallion tien liikenteestä aiheutuu meluhaittoja, jotka tulee huomioida rakentamisessa. Liikenteen toimivuustarkastelun perusteella nykyinen liittymäjärjestely Karakalliontien ja Kotkatien välillä kestää liikennemäärien kasvun.

 

Sopimusneuvottelut

 

Tonttiyksikkö on ilmoittanut, että asemakaavan muutokseen liittyy maankäyttösopimus. Sopimus tulee olla allekirjoitettu ennen kuin asemakaavan muutos on kaupunginhallituksen hyväksyttävänä.

 

Viitesuunnitelma

 

Korttelialueen rakentamista havainnollistaa viitesuunnitelma, joka sisältää alustavat rakennussuunnitelmat.

 

Perittävät maksut

 

Hakija on maksanut 11.11.2015 asemakaavan muutoksen kustannuksista 60 % ja kuulutuskustannuksista 2/3.

 

Hyväksyminen

 

Maankäyttö- ja rakennuslain 52 §:n mukaan asemakaavan ja asemakaavan muutoksen hyväksyy valtuusto.

 

Jatkokäsittely

 

-          Ote: Hakijat

-          Kaupunginmuseo, kannanottopyyntö

-          Kaupunkitekniikan keskus, kannanottopyyntö

-          Ympäristökeskus, kannanottopyyntö

-          Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos, kannanottopyyntö

-          Tonttiyksikkö, kannanottopyyntö

-          Operaattorit, lausuntopyyntö

-          ELY, lausuntopyyntö

-          HSL, lausuntopyyntö

-          Vammaisasiamies, lausuntopyyntö

-          Caruna Oy, lausuntopyyntö

-          Fortum Power and Heat Oy, lausuntopyyntö

-          HSY, lausuntopyyntö

-          Kuulutus ja kuulutuskirjeet

 

Päätöshistoria

 

Kaupunkisuunnittelulautakunta 10.6.2015 § 101

 

Päätösehdotus Kaupunkisuunnittelupäällikkö Torsti Hokkanen

 

Kaupunkisuunnittelulautakunta:

 

1

hyväksyy seuraavat kaavalliset tavoitteet Karakallion keskusta asemakaavoituksen pohjaksi.

 

1.1

Asemakaavan muutoksen tavoitteena on mahdollistaa uuden liike- ja asuinkerrostalokorttelin rakentaminen olemassa olevan kauppakeskuksen tilalle.

 

1.2

Kehitetään ja laajennetaan Karakallion jalankulkukeskustaa ja liiketiloja uudeksi palvelukokonaisuudeksi Karakallion torin ja Monitoimitalon väliselle alueelle hyödyntäen olemassa olevia avopysäköintikenttiä.

 

1.3

Mahdollistetaan liiketilojen sijoittuminen jalankulkuvirtojen kannalta hyvin saavutettaville paikoille ja niin, että Karakallion tori yhteisöllisyyttä edistävänä paikkana pysyy alueen painopisteenä.

 

1.4

Mahdollistetaan muodostuvaan keskustakortteliin merkittävä määrä uutta asuntorakentamista, jolla varmistetaan kaupallisten palveluiden kysyntää alueella ja mahdollistetaan alueellista, esteetöntä elinkaariasumista.

 

1.5

Kehitetään keskustakorttelista kaupunkikuvassa erottuva kokonaisuus, joka kokoaa ja jäsentää Karakalliontien ja Kotkatien katutiloja. 

 

1.6

Keskustakorttelin ajoneuvoliikenne suunnitellaan jalankulkijoiden ja kaupan asiakkaiden turvallisuutta tukevaksi ja varmistetaan palvelutalon liikenteen hallittu erottuminen jalankulkuympäristöstä.

 

1.7

Jalankulkualueet ja keskustakortteli suunnitellaan huomioiden esteettömyyden erikoistaso.

 

1.8

Tutkitaan yleisen pysäköinnin kehittämistä lähialueella.

 

2

järjestää asemakaavan ja asemakaavan muutoksen lähtökohdista ja tavoitteista tiedotus- ja keskustelutilaisuuden ja valitsee sen puheenjohtajaksi _________.

 

Käsittely Jäsen Lahti ehdotti, että asemakaavan lähtökohdista ja asemakaavan muutoksen lähtökohdista järjestettävän tiedotus- ja keskustelutilaisuuden puheenjohtajaksi valitaan jäsen Klar-Nykvist.

 

Julistettuaan keskustelun päättyneeksi, puheenjohtaja Markkula tiedusteli, voidaanko jäsen Lahden ehdotus yksimielisesti hyväksyä. Koska ehdotusta ei vastustettu, puheenjohtaja Markkula totesi kaupunkisuunnittelulautakunnan hyväksyneen sen yksimielisesti.

 

Päätös Kaupunkisuunnittelulautakunta:

 

1

hyväksyy seuraavat kaavalliset tavoitteet Karakallion keskusta asemakaavoituksen pohjaksi.

 

1.1

Asemakaavan muutoksen tavoitteena on mahdollistaa uuden liike- ja asuinkerrostalokorttelin rakentaminen olemassa olevan kauppakeskuksen tilalle.

 

1.2

Kehitetään ja laajennetaan Karakallion jalankulkukeskustaa ja liiketiloja uudeksi palvelukokonaisuudeksi Karakallion torin ja Monitoimitalon väliselle alueelle hyödyntäen olemassa olevia avopysäköintikenttiä.

 

1.3

Mahdollistetaan liiketilojen sijoittuminen jalankulkuvirtojen kannalta hyvin saavutettaville paikoille ja niin, että Karakallion tori yhteisöllisyyttä edistävänä paikkana pysyy alueen painopisteenä.

 

1.4

Mahdollistetaan muodostuvaan keskustakortteliin merkittävä määrä uutta asuntorakentamista, jolla varmistetaan kaupallisten palveluiden kysyntää alueella ja mahdollistetaan alueellista, esteetöntä elinkaariasumista.

 

1.5

Kehitetään keskustakorttelista kaupunkikuvassa erottuva kokonaisuus, joka kokoaa ja jäsentää Karakalliontien ja Kotkatien katutiloja. 

 

1.6

Keskustakorttelin ajoneuvoliikenne suunnitellaan jalankulkijoiden ja kaupan asiakkaiden turvallisuutta tukevaksi ja varmistetaan palvelutalon liikenteen hallittu erottuminen jalankulkuympäristöstä.

 

1.7

Jalankulkualueet ja keskustakortteli suunnitellaan huomioiden esteettömyyden erikoistaso.

 

1.8

Tutkitaan yleisen pysäköinnin kehittämistä lähialueella.

 

2

järjestää asemakaavan ja asemakaavan muutoksen lähtökohdista ja tavoitteista tiedotus- ja keskustelutilaisuuden ja valitsee sen puheenjohtajaksi Harriet Klar-Nykvistin.

 

Päätöshistoria

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa