Dynasty tietopalvelu Haku RSS Espoon kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaosto
Pöytäkirja 11.01.2021/Pykälä 13

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


5597/10.00.02/2020

 

 

 

Kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaosto 11.01.2021 § 13

 

 

§ 13

Suunnitteluvarauksen jatkaminen Kulmakorvesta Espoon Moottoriradat rylle

 

Valmistelijat / lisätiedot:

Laine Henry

 

 etunimi.sukunimi@espoo.fi

 Vaihde 09 816 21

 

Päätösehdotus Teknisen toimen johtaja Isotalo Olli

 

Kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaosto jatkaa Espoon Moottoriradat ry:lle motocross-radan suunnittelua ja tarvittavien lupien hakemista varten sekä enduro-radan sijoittamista varten Espoonkartanon kylän tilojen Björkskog 1:388 ja Kartanonmetsä 1:415 alueelta varatun noin 24,9 ha suuruisen alueen suunnitteluvarausta 30.11.2021 saakka seuraavin, myös vuokrauspäätöksen valmistelua koskevin ehdoin:

1
Suunnitelmia laadittaessa varauksensaajan tulee toimia yhteistyössä Espoon kaupungin kaupunkitekniikan keskuksen, kaupunkisuunnittelukeskuksen, ympäristökeskuksen sekä liikuntatoimen kanssa.

2
Pitkäaikainen maanvuokrasopimus valmistellaan, kun hankkeen tarvitsemat luvat on saatu.

3
Jos varaus raukeaa siksi, ettei tarvittavia lupia saada tai maanvuokrausehdoista ei päästä sopimukseen, kaupunki ei vastaa varauksensaajalle mahdollisesti aiheutuvista kustannuksista tai vahingoista.

4
Varauksensaajan tulee suunnitella ja rakentaa tarvittavat yhteydet alueelle kaupunkisuunnittelukeskuksen ja kaupunkitekniikan keskuksen hyväksymällä tavalla. Kulkuyhteyksien tulee sijainniltaan sopia hankkeen pohjoispuolella Kulmakorpi I -asemakaavan yhteydessä laadittuihin liikenteellisiin suunnitelmiin.

5
Alueen rakentaminen voi alkaa vasta sen jälkeen, kun maanvuokrasopimus on allekirjoitettu.

6
Suunnitteluvarauksen aikana alueen vuokrauspäätöstä valmistellaan ja neuvotellaan seuraavista lähtökohdista. Vuokra-aika on 20 vuotta. Alueen vuokra tämän hetken hintatason mukaan on 18 750 euroa vuodessa (perusvuokra). Viideltä ensimmäiseltä vuodelta vuokra peritään porrastetusti siten, että vuokra nousee viiden ensimmäisen vuoden aikana tasaisesti. Ensimmäisen vuoden vuokra on suuruusluokaltaan noin 5 000 euroa ja viidenneltä vuodelta peritään täysmääräinen vuokra. Vuokra sidotaan elinkustannusindeksiin.

7
Varauksensaajan tulee kehittää aluetta kaupungin asettamien kaavallisten ja kaupunkitekniikan keskuksen tavoitteiden mukaisesti ja sovittaa yhteen vuokra-alueen suunnitelmansa kaupungin Lankasuon alueen suunnitelmien kanssa.

8
Alueen pengerryksiin tulee käyttää alueella olevia maa-aineksia. Mikäli alueen rakentaminen vaatii, että alueelle tuodaan maa-aineksia alueen ulkopuolelta, on vuokralainen velvollinen ilmoittamaan ja hyväksyttämään kaupungilla maa-ainesten laadun ja määrät. Vuokralainen vastaa kaikista toiminnan edellyttämien lupien hakemisesta ja vuokrakauden päättyessä vuokralainen on velvollinen poistamaan maa-ainekset kustannuksellaan. Maa-ainesten poistamisvelvoitteen täyttämiseksi vuokralainen asettaa vakuuden erikseen sovittavalla tavalla.

9
Varauksensaajan vastuulla on selvittää alueella mahdollisesti sijaitsevat johdot ja niiden siirtämistarve.

10
Vuokrasopimuksen allekirjoittaminen edellyttää vielä erillistä vuokrauspäätöstä.

 

 

Käsittely Åkerlund Ahlforsin kannattaman ehdotti, että asia jätetään pöydälle. Keskustelun pöydällepanosta päätyttyä puheenjohtaja tiedusteli, voidaanko asia yksimielisesti jättää pöydälle. Koska pöydällepanoehdotusta ei vastustettu, puheenjohtaja totesi kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaoston yksimielisesti päättäneen jättää asian pöydälle.

 

 

Päätös

Kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaosto:
Kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaosto yksimielisesti päätti jättää asian pöydälle.

 

 

Selostus 

Kuva, jossa suunnitteluvarausalueen sijainti on osoitettu opaskartalla.

 

Aikaisemmat päätökset

 

Kiinteistölautakunta on myöntänyt 13.12.2007 § 10 suunnitteluvarauksen karting- ja motocross-ratojen, toimintojen tarvitsemien rakennusten sekä huolto- ja pysäköintipaikkojen suunnittelua ja tarvittavien lupien hakemista varten Kolmperän - Kulmakorven alueelta Espoon yleiskaavassa EM-alueeksi merkitylle noin 24,9 ha:n suuruiselle Espoonkartanon kylän tilojen RN:o 1:388 ja RN:o 1:415 alueelle.

 

Varauspäätöstä on jatkettu viimeksi kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaoston tekemällä päätöksellä 17.12.2018 § 166, joka on voimassa 30.11.2020 saakka.

 

Hakemus

 

Espoon Moottoriradat ry on pyytänyt 27.10.2020 päivätyllä hakemuksella suunnitteluvarauksen jatkamista kahdella vuodella. Varauksen jatkamista perustellaan uuden moottorialueen toteutumisen viivästymisellä.

 

Alueelle on saatu lainvoimainen ympäristölupa heinäkuussa 2013 ja lainvoimainen suunnittelutarveratkaisu marraskuussa 2015. Radan rakennuslupahakemus on jätetty marraskuussa 2017 ja sen käsittely on kesken. Suunnitteluvarauksen jatkamista tarvitaan tulevien ratojen lupien hakemiseksi.

 

Tiedot varattavasta alueesta

 

Alue sijaitsee Espoonkartanon kylän tilojen Björkskog 1:388 ja Kartanonmetsä 1:415 alueella. Sen pinta-ala on noin 24,9 ha. Alueella on voimassa Espoon pohjoisosien yleiskaava osa I, jossa alue on varattu moottorirata-alueeksi (EM).

Alue on varattu vireillä olevassa Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaavassa erityisalueeksi (E). Alue on tarkoitettu maa-ainestoiminnalle, yhdyskuntatekniselle huollolle, moottori -, ampuma- ja muille urheilutoiminnoille sekä virkistykselle ja aurinkoenergian tuotannolle. Muiden toimintojen suunnittelussa on kiinnitettävä huomiota kiviainesten oton ja ylijäämämassojen sijoittamisen edellytysten säilymiseen.

 

Perustelu varauspäätöksen jatkamiselle

 

Hankkeen keskeneräisyydestä johtuen varausta esitetään jatkettavaksi Espoon Moottoriradat ry:lle 30.11.2021 saakka. Varauspäätöksen jatkamisen yhteydessä kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaosto antaa lähtökohdat vuokrauspäätöksen valmistelulle ja neuvotteluille.

 

 

Päätöshistoria

 

Kiinteistölautakunta 13.12.2007 § 10

 

Ehdotus Tonttipäällikkö päättää varata Espoon Moottoriradat ry:lle karting-radan ja motocross-radan suunnittelua ja tarvittavien lupien hakemista varten yhteensä noin 24,9 ha suuruisen oheiseen karttaan merkityn alueen Espoonkartanon kylän tiloista Björkskog 1:388 ja Kartanonmetsä 1:415.

 

Alueella on voimassa Espoon pohjoisosien yleiskaava osa I, jossa alue on varattu moottorirata-alueeksi (EM).

 

Varausehdot ovat seuraavat:

 

1.

Varaus on voimassa 31.12.2009 saakka.

 

2.

Suunnitelmia laadittaessa varauksensaajan tulee toimia yhteistyössä Espoon kaupungin teknisen keskuksen, kaupunkisuunnittelukeskuksen, ympäristökeskuksen sekä liikuntatoimen kanssa.

 

3.

Pitkäaikainen maanvuokrasopimus valmistellaan kiinteistölautakunnalle välittömästi, kun hankkeen tarvitsemat luvat on saatu.

 

4.

Jos varaus raukeaa siksi, ettei tarvittavia lupia saada tai maanvuokrausehdoista ei päästä sopimukseen, kaupunki ei vastaa varauksensaajalle mahdollisesti aiheutuvista kustannuksista tai vahingoista.

 

5.

Hakijan tulee suunnitella ja rakentaa tarvittavat yhteydet alueelle kaupunkisuunnittelukeskuksen ja teknisen keskuksen hyväksymällä tavalla.

 

6.

Alueen rakentaminen voi alkaa vasta sen jälkeen, kun maanvuokrasopimus on allekirjoitettu.ecblank

 

Päätös Kiinteistölautakunta:

Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

Kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaosto 7.12.2009 § 19

 

Ehdotus Teknisen toimen johtaja:

 

ecblankKaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaosto päättää, että Espoon kaupunki jatkaa Espoon Moottoriradat ry:n varausaikaa karting-radan ja motocross-radan suunnittelua ja tarvittavien lupien hakemista varten noin 24,9 ha suuruiselle oheiseen karttaan merkitylle alueelle Espoonkartanon kylän tiloista Björkskog 1:388 ja Kartanonmetsä 1:415.

 

Alueella on voimassa Espoon pohjoisosien yleiskaava osa I, jossa alue on varattu moottorirata-alueeksi (EM).

 

Varausehdot ovat seuraavat:

 

1.

Varaus on voimassa 31.12.2010 saakka.

 

2.

Suunnitelmia laadittaessa varauksensaajan tulee toimia yhteistyössä Espoon kaupungin teknisen keskuksen, kaupunkisuunnittelukeskuksen, ympäristökeskuksen sekä liikuntatoimen kanssa.

 

3.

Pitkäaikainen maanvuokrasopimus valmistellaan, kun hankkeen tarvitsemat luvat on saatu.

 

4.

Jos varaus raukeaa siksi, ettei tarvittavia lupia saada tai maanvuokrausehdoista ei päästä sopimukseen, kaupunki ei vastaa varauksensaajalle mahdollisesti aiheutuvista kustannuksista tai vahingoista.

 

5.

Hakijan tulee suunnitella ja rakentaa tarvittavat yhteydet alueelle kaupunkisuunnittelukeskuksen ja teknisen keskuksen hyväksymällä tavalla.

 

6.

Alueen rakentaminen voi alkaa vasta sen jälkeen, kun maanvuokrasopimus on allekirjoitettu.

 

Päätös Kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaosto:

Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

Kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaosto 7.2.2011 § 11

 

Päätösehdotus Teknisen toimen johtaja Olavi Louko

 

Kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaosto jatkaa Espoon Moottoriradat ry:n varausaikaa karting-radan ja motocross-radan suunnittelua ja tarvittavien lupien hakemista varten noin 24,9 ha suuruiselle oheiseen karttaan merkitylle alueelle Espoonkartanon kylän tiloista Björkskog 1:388 ja Kartanonmetsä 1:415.

 

Alueella on voimassa Espoon pohjoisosien yleiskaava osa I, jossa alue on varattu moottorirata-alueeksi (EM).

 

Varausehdot ovat seuraavat:

 

1.

Varaus on voimassa 31.12.2011 saakka.

 

2.

Suunnitelmia laadittaessa varauksensaajan tulee toimia yhteistyössä Espoon kaupungin teknisen keskuksen, kaupunkisuunnittelukeskuksen, ympäristökeskuksen sekä liikuntatoimen kanssa.

 

3.

Pitkäaikainen maanvuokrasopimus valmistellaan, kun hankkeen tarvitsemat luvat on saatu.

 

4.

Jos varaus raukeaa siksi, ettei tarvittavia lupia saada tai maanvuokrausehdoista ei päästä sopimukseen, kaupunki ei vastaa varauksensaajalle mahdollisesti aiheutuvista kustannuksista tai vahingoista.

 

5.

Hakijan tulee suunnitella ja rakentaa tarvittavat yhteydet alueelle kaupunkisuunnittelukeskuksen ja teknisen keskuksen hyväksymällä tavalla.

 

6.

Alueen rakentaminen voi alkaa vasta sen jälkeen, kun maanvuokrasopimus on allekirjoitettu.

 

Päätös Kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaosto:

Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

Kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaosto 5.12.2011 § 138

 

Päätösehdotus Teknisen toimen johtaja Olavi Louko

 

Kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaosto jatkaa Espoon Moottoriradat ry:n varausaikaa karting-radan ja motocross-radan suunnittelua ja tarvittavien lupien hakemista varten noin 24,9 ha suuruiselle oheiseen karttaan merkitylle alueelle Espoonkartanon kylän tiloista Björkskog 1:388 ja Kartanonmetsä 1:415.

 

Alueella on voimassa Espoon pohjoisosien yleiskaava osa I, jossa alue on varattu moottorirata-alueeksi (EM).

 

Varausehdot ovat seuraavat:

 

1.

Varaus on voimassa 31.12.2013 saakka.

 

2.

Suunnitelmia laadittaessa varauksensaajan tulee toimia yhteistyössä Espoon kaupungin teknisen keskuksen, kaupunkisuunnittelukeskuksen, ympäristökeskuksen sekä liikuntatoimen kanssa.

 

3.

Pitkäaikainen maanvuokrasopimus valmistellaan, kun hankkeen tarvitsemat luvat on saatu.

 

4.

Jos varaus raukeaa siksi, ettei tarvittavia lupia saada tai maanvuokrausehdoista ei päästä sopimukseen, kaupunki ei vastaa varauksensaajalle mahdollisesti aiheutuvista kustannuksista tai vahingoista.

 

5.

Hakijan tulee suunnitella ja rakentaa tarvittavat yhteydet alueelle kaupunkisuunnittelukeskuksen ja teknisen keskuksen hyväksymällä tavalla.

 

6.

Alueen rakentaminen voi alkaa vasta sen jälkeen, kun maanvuokrasopimus on allekirjoitettu.

 

Päätös Kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaosto:

Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

Kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaosto 4.11.2013 § 117

 

Päätösehdotus Teknisen toimen johtaja Olavi Louko

 

Kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaosto jatkaa Espoon Moottoriradat ry:n varausaikaa karting-radan ja motocross-radan suunnittelua ja tarvittavien lupien hakemista varten noin 24,9 ha suuruiselle oheiseen karttaan merkitylle alueelle Espoonkartanon kylän tiloista Björkskog 1:388 ja Kartanonmetsä 1:415.

Alueella on voimassa Espoon pohjoisosien yleiskaava osa I, jossa alue on varattu moottorirata-alueeksi (EM).

 

Varausehdot ovat seuraavat:

 

1.

Varaus on voimassa 31.12.2014 saakka.

 

2.

Suunnitelmia laadittaessa varauksensaajan tulee toimia yhteistyössä Espoon kaupungin teknisen keskuksen, kaupunkisuunnittelukeskuksen, ympäristökeskuksen sekä liikuntatoimen kanssa.

 

3.

Pitkäaikainen maanvuokrasopimus valmistellaan, kun hankkeen tarvitsemat luvat on saatu.

 

4.

Jos varaus raukeaa siksi, ettei tarvittavia lupia saada tai maanvuokrausehdoista ei päästä sopimukseen, kaupunki ei vastaa varauksensaajalle mahdollisesti aiheutuvista kustannuksista tai vahingoista.

 

5.

Hakijan tulee suunnitella ja rakentaa tarvittavat yhteydet alueelle kaupunkisuunnittelukeskuksen ja teknisen keskuksen hyväksymällä tavalla.

 

Päätös Kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaosto:

Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

Kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaosto 12.1.2015 § 10

 

Päätösehdotus Teknisen toimen johtaja Olavi Louko

 

Kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaosto jatkaa Espoon Moottoriradat ry:lle myönnettyä varausta karting-radan ja motocross-radan suunnittelua ja tarvittavien lupien hakemista varten, noin 24,9 ha suuruiselle, oheiseen karttaan merkitylle alueelle Espoonkartanon kylän tiloista Björkskog 1:388 ja Kartanonmetsä 1:415.

 

Alueella on voimassa Espoon pohjoisosien yleiskaava osa I, jossa alue on varattu moottorirata-alueeksi (EM).

 

Varausehdot ovat seuraavat:

 

1

Varaus on voimassa 31.12.2015 saakka.

 

2

Suunnitelmia laadittaessa varauksensaajan tulee toimia yhteistyössä Espoon kaupungin teknisen keskuksen, kaupunkisuunnittelukeskuksen, ympäristökeskuksen sekä liikuntatoimen kanssa.

 

3

Pitkäaikainen maanvuokrasopimus valmistellaan, kun hankkeen tarvitsemat luvat on saatu.

 

4

Jos varaus raukeaa siksi, ettei tarvittavia lupia saada tai maanvuokrausehdoista ei päästä sopimukseen, kaupunki ei vastaa varauksensaajalle mahdollisesti aiheutuvista kustannuksista tai vahingoista.

 

5

Hakijan tulee suunnitella ja rakentaa tarvittavat yhteydet alueelle kaupunkisuunnittelukeskuksen ja teknisen keskuksen hyväksymällä tavalla.

 

6

Alueen rakentaminen voi alkaa vasta sen jälkeen, kun maanvuokrasopimus on allekirjoitettu.

 

Päätös Kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaosto:

Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

Kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaosto 14.12.2015 § 139

 

Päätösehdotus Teknisen toimen johtaja Olli Isotalo

 

Kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaosto jatkaa Espoon Moottoriradat ry:lle karting-radan ja motocross-radan suunnittelua ja tarvittavien lupien hakemista varten Espoonkartanon kylän tilojen Björkskog 1:388 ja Kartanonmetsä 1:415 alueelta varatun noin 24,9 ha suuruisen alueen suunnitteluvarausta 30.11.2016 saakka entisin ehdoin.

 

Päätös Kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaosto:

Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

Kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaosto 28.11.2016 § 117

 

Päätösehdotus Teknisen toimen johtaja Olli Isotalo

 

Kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaosto jatkaa Espoon Moottoriradat ry:lle karting-radan ja motocross-radan suunnittelua ja tarvittavien lupien hakemista varten Espoonkartanon kylän tilojen Björkskog 1:388 ja Kartanonmetsä 1:415 alueelta varatun noin 24,9 ha suuruisen alueen suunnitteluvarausta 30.11.2018 saakka entisin ehdoin.

 

Päätös Kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaosto:

Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

Kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaosto 17.12.2018 § 166

 

Päätösehdotus Teknisen toimen johtaja Olli Isotalo

 

Kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaosto jatkaa Espoon Moottoriradat ry:lle karting-radan ja motocross-radan suunnittelua ja tarvittavien lupien hakemista varten Espoonkartanon kylän tilojen Björkskog 1:388 ja Kartanonmetsä 1:415 alueelta varatun noin 24,9 ha suuruisen alueen suunnitteluvarausta 30.11.2020 saakka entisin ehdoin.

 

Päätös Kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaosto:

Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa