Dynasty tietopalvelu Haku RSS Espoon kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta
Pöytäkirja 09.12.2020/Pykälä 235

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

Liitteet
  Äänestys
  Eriävien mielipiteiden perustelut
Oheismateriaali
  Oikaisuvaatimus 2.12.2020

5042/12.01.02/2020

 

 

 

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta 09.12.2020 § 235

 

 

§ 235

Nuuksion koulun ensimmäistä vuosiluokkaa koskeva oikaisuvaatimus

 

Valmistelijat / lisätiedot:

Sirviö Jemina

Gould Merivuokko
Nurmi Juha
Latvala Tero
Alaviiri Kaisa

 etunimi.sukunimi@espoo.fi

 Vaihde 09 816 21

 

Päätösehdotus Perusopetuslinjan päällikkö Salonen Ilpo

 

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta hylkää lautakunnan 11.11.2020 § 206 päätöksestä tehdyn, Nuuksion koulun ensimmäisen vuosiluokan oppilaiden ottamista koskevan oikaisuvaatimuksen, selostusosassa mainituin perustein.

 

 

Käsittely 

 Walls Hellströmin ja Suntion kannattamana teki seuraavan muutosehdotuksen:

 

"Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta päättää hyväksyä lautakunnan 11.11.2020 § 206 päätöksestä tehdyn, Nuuksion koulun ensimmäisen vuosiluokan oppilaiden ottamista koskevan oikaisuvaatimuksen ja päättää, että Nuuksion kouluun otetaan ensimmäisen vuosiluokan oppilaita lukuvuodelle 2021-2022, joustavin yhdysluokkajärjestelyin. Perustelut: aloittavia oppilaita Nuuksion koulussa syksyllä 2021 olisi 4, ja vastaavasti syksyllä 2021 toisella vuosiluokalla 10 oppilasta, joten yhdysluokka on täysin mahdollinen ja toimiva ratkaisu, perustuen sivistystoimen 20.9.2020 opetushallitukseen ilmoittamaan oppilasmäärään. Vastaavasti, Pakankylän koulun luvut ovat ensimmäisen vuosiluokan syksyllä 2021 aloittavien osalta 5 ja toisen vuosiluokan osalta syksyllä 2021 9 oppilasta, yhteensä siis sama oppilasmäärä kuin Nuuksiossa, yhdysluokka -ratkaisussa (luokat 1-2)."

 

Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja totesi, että on tehty esittelijän ehdotuksesta poikkeava kannatettu ehdotus, jonka vuoksi oli äänestettävä.

 

Esittelijän ehdotuksen puolesta äänesti 9 jäsentä ja Wallsin muutosehdotuksen puolesta äänesti 4 jäsentä.

 

Puheenjohtaja totesi opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan 9 äänellä 4 ääntä vastaan hyväksyneen esittelijän ehdotuksen. Äänestyslista on pöytäkirjan liitteenä.

 

Walls, Suntio ja Hellström esittivät eriävän mielipiteensä. Eriävien mielipiteiden perustelut ovat pöytäkirjan liitteenä.

 

 

 

Päätös

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta päätti hylätä lautakunnan 11.11.2020 § 206 päätöksestä tehdyn, Nuuksion koulun ensimmäisen vuosiluokan oppilaiden ottamista koskevan oikaisuvaatimuksen, selostusosassa mainituin perustein.

Walls, Suntio ja Hellström esittivät eriävän mielipiteensä. Eriävien mielipiteiden perustelut ovat pöytäkirjan liitteenä.

 

Selostus 

Kuntalainen on tehnyt oikaisuvaatimuksen opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan 11.11.2020 § 206 päätöksestä. Kuntalainen vaatii oikaisuvaatimuksessaan lautakuntaa oikaisemaan tekemänsä päätöksen siten, että Nuuksion kouluun otetaan ensimmäisen vuosiluokan oppilaita lukuvuonna 2021-2022. Kuntalainen perustelee vaatimustaan sillä, että samassa päätöksessä Pakankylän kouluun on päätetty ottaa ensimmäisen vuosiluokan oppilaita joustavin yhdysluokkajärjestelyin lukuvuodeksi 2021-2022. Kuntalainen katsoo lisäksi, että lautakunta ei ole perustellut tekemäänsä päätöstä hallintolain 45 §:n mukaisesti eikä päätöksestä siten ilmene, mitkä seikat ja selvitykset ovat vaikuttaneet siihen, että Pakankylän ja Nuuksion kouluja ei kohdeltu yhdenvertaisesti.

 

Oikaisuvaatimus on oheismateriaalina.

 

Opetusryhmien perustaminen

 

Espoossa opetusryhmien perustamisesta päättää Espoon kaupungin hallintosäännön I osan 4 luvun 12 §:n kohdan 4 mukaan opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta.

 

Lautakunta päättää vuosittain syys-lokakuussa joistakin seuraavan vuoden perusopetuksen oppilaaksiottoa koskevista ennakoivista päätöksistä, jotta huoltajilla on käytössään tarvittavat tiedot ennen kouluun ilmoittautumisen alkamista. Tällaisia vuosittain tehtäviä ennakoivia päätöksiä ovat esimerkiksi painotettuun opetukseen valittavien oppilaiden vähimmäis- ja enimmäismäärät, toteutuvat A-kielten ryhmät seitsemännellä luokalla ja yleisopetuksen oppilaaksiotossa huomioitavat yksittäisiä kouluja/alueita koskevat ratkaisut.

 

Oppilaaksiotto valmistellaan ennakoivat päätökset huomioiden. Lautakunnalle tuodaan päätettäväksi vuosittain maaliskuussa vuosiluokkien 7-9 oppilaaksiotto ja huhtikuussa vuosiluokkien 1-6 oppilaaksiotto.

 

Vuosittain tehtävillä ratkaisuilla pyritään siihen, että opetusryhmät ovat opetuksen asianmukaisen järjestämisen näkökulmasta tarkoituksenmukaisia ja mielekkään kokoisia sekä taloudellisesti muodostettuja.

 

Lukuvuoden 2021-2022 oppilaaksiottoa koskevat ennakoivat päätökset

 

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta käsitteli 28.10.2020 § 186 lukuvuoden 2021-2022 oppilaaksiottoa koskevaa ehdotusta. Ehdotuksen mukaan Nuuksion ja Pakankylän kouluihin ei oteta ensimmäisen vuosiluokan oppilaita. Selostusosaan kirjatun mukaan ei ole taloudellisesti tai oppilaiden asianmukaisen opetuksen järjestämisen näkökulmasta järkevää muodostaa ensimmäisen vuosiluokan ryhmiä koska alueella, jolta lähikoulun osoittamisessa noudatettavien perusopetuksen oppilaaksiottoa koskevien linjausten mukaan on mahdollista ohjata oppilaita Nuuksion kouluun, asuu neljä ensimmäisen vuosiluokan aloittavaa lasta. Pakankylän alueella asuu viisi ensimmäisen luokan aloittavaa lasta.

 

Lautakunta päätti 28.10.2020 palauttaa Nuuksion ja Pakankylän kouluja koskevan ehdotuksen uudelleen valmisteltavaksi siten, että opetustoimea velvoitettiin käymään läpi koulujen tulevaa ensimmäistä luokkaa koskevat opetusjärjestelyt.

 

Em. kokouksen selostusosassa mainittujen perusteluiden lisäksi lautakunnalle annettiin 11.11.2020 kokouksessa selostus Pakankylän ja Nuuksion koulujen opetusjärjestelyistä lukuvuonna 2021-2022. Lautakunta päätti, että Nuuksion kouluun ei oteta ensimmäisen vuosiluokan oppilaita lukuvuonna 2021-2022.

 

Vaatimus 11.11.2020 § 206 tehdyn päätöksen muuttamisesta

 

Opetusryhmien muodostamisessa tulee huomioida perusopetuslain 30 §:n 2 momentin mukaisesti se, että opetuksessa voidaan saavuttaa opetussuunnitelmassa asetetut tavoitteet. Espoolla, kuten muillakin kunnilla, on oikeuskäytännössä vakiintuneen tulkinnan (esim. Hämeenlinnan HAO 3.6.2013; 13/0335/2; dnro 01516/12/1301) mukaan harkintavaltaa opetusryhmien perustamisessa huomioiden kulloinkin käytettävissä olevat henkilöstö-, tila-, ynnä muut voimavarat. Opetusryhmistä päätetään tästä syystä lautakunnassa vuosittain ja ratkaisut ovat koulukohtaisia.

 

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnalle tehty Pakankylän ja Nuuksion kouluja koskeva päätösehdotus perustui opetustoimen virkamiesten näkemykseen oppilaiden asianmukaisen opetuksen järjestäminen ja resurssit huomioiden. Lautakunta päätti, että Pakankylän kouluun otetaan lukuvuonna 2021-2022 ensimmäisen vuosiluokan oppilaita. Nuuksion kouluun ei sen sijaan ensimmäisen vuosiluokan oppilaita oteta.

 

Nuuksion ja Pakankylän koulujen tilanteet eivät ole täysin yhteneväiset.

 

Alueella, josta koulutulokkaat on viime vuosina ohjattu Nuuksion kouluun, on tämänhetkisten tietojen mukaan vuoden 2021 koulutulokasikäisiä lapsia neljä ja seuraavan vuoden ikäluokkaa seitsemän. Alueella, josta koulutulokkaat ovat ohjautuneet Pakankylän kouluun, on vuonna 2021 koulutulokasikäisiä lapsia viisi ja seuraava vuonna 13. Alueella asuvien koulutulokasikäisten lasten määrä vaikuttaa olennaisesti yhdysluokkien muodostamiseen. Pakankylän koulussa on kohtuullisempi tilanne yhdysluokkien muodostamisessa kuin Nuuksiossa.

 

Alla olevassa taulukossa on erittely alueittain ja syntymävuosittain lasten määristä. Vuonna 2014 syntyneet lapset aloittavat koulun elokuussa 2021.

 

Alue

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Nuuksio

4

12

4

7

4

6

2

6

Pakankylä

7

8

5

13

9

6

8

2

Lähde: Väestötietojärjestelmä

 

On myös huomionarvoista, että Pakankylän koulun oppilaista osa voi kulkea kouluun kävellen. Nuuksion koulussa opiskelevat oppilaat eivät kulje kouluun kävellen vaan bussilla. Sama bussi kulkee Karhusuon koulun lähelle.

 

Päätöksen muuttamiseksi ei ole edellä selostetuin perustein perusteita.

 

Oikeus lähikouluun

 

Koulupaikan määräytymisestä säädetään perusopetuslain 6 §:ssä. Kyseinen säännös ei edellytä kunnan osoittavan lyhimmän ja turvallisimman matkan päässä sijaitsevaa koulua. Myöskään perusopetuksen oppilaaksiottoa koskevissa linjauksissa lähikoululla ei tarkoiteta maantieteellisesti lähintä koulua vaan jotakin oppilaan asuinpaikan mukaisen oppilasalueen koulua. Kunnan tulee lähikouluja osoittaessaan kuitenkin varmistaa, että koulumatkat ovat kokonaisuutena tarkastellen mahdollisimman turvallisia ja lyhyitä. Oppilasalueita tarkastellaan tästä syystä kokonaisuuksina, huomioiden kaikki oppilasalueilla asuvat koulutulokkaat ja heidän koulumatkansa - ei yksittäisen koulutulokkaan koulumatka.

 

Espoossa on 1.1.2021 lukien kuusi oppilasaluetta: Espoonlahti, Keski- ja Pohjois-Espoo, Itäinen Leppävaara, Läntinen Leppävaara, Matinkylä-Olari ja Tapiola. Nuuksio kuuluu Keski- ja Pohjois-Espoon oppilasalueeseen. Alueella sijaitsee 20 alakoulua, joista kukin voidaan osoittaa oppilaan lähikouluksi lautakunnan keväällä 2021 päättämien enimmäisoppilasmäärien puitteissa. Lähikoulu osoitetaan perusopetuksen oppilaaksiottoa koskevien linjausten mukaisesti oppilaan asuinpaikan mukaiselta oppilasalueelta seuraavassa etusijajärjestyksessä:

  1. Oppilaat, joiden lähikoulun osoittamisessa tulee huomioida jokin terveydentilaan liittyvä tai muu erityinen syy
  2. Oppilaat, joiden lähikoulun osoittamisessa tulee huomioida sisarusperuste
  3. Oppilaat koulumatkan perusteella siten, että koulumatka on kaikki oppilasalueen oppilaat huomioiden mahdollisimman turvallinen ja lyhyt
  4. Oppilaat, joiden lähikoulutoive voidaan toteuttaa.

 

Lähikoulutoiveen esittäminen ei siten tarkoita kyseiseen kouluun hakemista eikä oppilaalla ole subjektiivista oikeutta päästä johonkin tiettyyn kunnan kouluun.

 

Siltä osin kuin oikaisuvaatimuksessa vedotaan saman perheen sisarusten sijoittumiseen lukuvuonna 2021-2022 eri kouluun, kyseisessä perheessä ei ole ensimmäisen vuosiluokan aloittavaa lasta.

 

 

Päätöshistoria

 

Tiedoksi Oikaisuvaatimuksen tekijä


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa