Dynasty tietopalvelu Haku RSS Espoon kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaosto
Pöytäkirja 30.11.2020/Pykälä 148

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


5858/10.00.02/2020

 

 

 

Kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaosto 30.11.2020 § 148

 

 

§ 148

Tontin varauksen jatkaminen Keilaniemestä NCC Property Development Oylle korttelin 10065 tontti 9

 

Valmistelijat / lisätiedot:

Mäkinen Antti O.

Hakala Katja  TYT

 etunimi.o.sukunimi@espoo.fi

 etunimi.k.sukunimi@espoo.fi

 Vaihde 09 816 21

 

Päätösehdotus Teknisen toimen johtaja Isotalo Olli

 

Kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaosto jatkaa 2.12.2019 § 86 päätettyä tontin 10065/9 varausta NCC Property Development Oy:lle toimisto- / asuinrakennushankkeen kehittämistä ja suunnittelua varten entisin ehdoin.

Varausehdot:

1
Varaus on voimassa 31.12.2021 saakka.

2
Varauksensaajan tulee yhteistyössä kaupungin kanssa kehittää tontin suunnitelmia tontille laadittavaa asemakaavanmuutosta silmälläpitäen ottaen huomioon kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaoston 16.4.2018 § 59 päättämät tavoitteet ja teesit sekä 11.2.2019 § 13 päättämät tavoitteet yleisen kalliopysäköintilaitoksen kehittämiseksi ja suunnittelemiseksi Keilaniemeen.

3
Rakennuksen alimpiin kerroksiin tulee toteuttaa sekä Keilaniementielle että Keilaniemenpuistoon aukeavia liike- ja palvelutiloja.

4
Varauksensaaja laatii kaikki varausalueen asemakaavanmuutoksen edellyttämät ja muut suunnitelmat ja selvitykset sekä toteuttaa niihin liittyvät muut työt. Varauksensaaja vastaa kaikista edellä mainituista suunnittelu- ja muista kustannuksista.

5
Mikäli kaupungin arvion mukaan hankkeen toteuttaminen varattavalle alu-eelle realisoituu varausaikana, valmistellaan jatkovaraus tai tontinluovutus-päätös erikseen. Tontinluovutuksen yhteydessä suunnittelukuluja ei hyvitetä tontin hinnoittelussa.

6
Mikäli varauspäätös ei johda tontinluovutukseen, ei kaupunki vastaa varauksensaajalle aiheutuneista kustannuksista miltään osin.

7
Kaupungilla on oikeus seuraamuksitta määrätä varaus kesken varausajan raukeamaan tai olla jatkamatta varausta ja varata varauksen kohde kolmannelle, mikäli varausalueen suunnittelu ei etene kaupungin asettamien periaatteiden ja tavoitteiden mukaisesti tai kaupunkia tyydyttävällä tavalla tai mikäli varauksensaaja varausaikana asetetaan konkurssiin tai selvitystilaan tai muutoin joutuu tilanteeseen, jossa on ilmeistä, ettei varauksensaaja pysty suoriutumaan velvoitteistaan. Kaupunki ei vastaa vahingoista, haitoista eikä kustannuksista, mikäli se määrää varauksen raukeamaan tai päättää olla jat-kamatta varausta.

8
Varauksensaaja on velvollinen osallistumaan koko Keilaniemen alueen yh-teiseen visiotyöhön ja yhteisten toteutussuunnitelmien laadintaan, jotta kau-pungin strategiset tavoitteet saavutetaan.

9
Varauksensaajan tulee ottaa huomioon Keilaniemessä vireillä oleva yleinen kalliopysäköintilaitos.

Lisäksi Keilaniemen alueesta laaditaan yhteistyössä kaupungin ja kaikkien alueen suunnitteluvarauksen omaavien tahojen ja tonttien omistajien kanssa kokonaisesitys, jota käytetään alueen kehittämisen, eri hankkeiden yhteensovittamisen ja myös markkinoinnin tukena. Esityksessä painotetaan kaupunkikuvallisten tekijöiden lisäksi alueen toiminnallista kehittämistä ja tulevaisuutta työpaikka- ja myös asuinalueena ottaen erityisesti huomioon myös liikenne ja liikkuminen sekä merellisyys ja rantaraitti.

 

 

Käsittely 

 

Esittelijän kokouksessa tekemät muutokset on huomioitu pöytäkirjassa.

 

 

 

Päätös

Kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaosto:
Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

Selostus 

Kohteen sijainti opaskartalla

 

Aiemmat päätökset, hakemus ja hankkeen tiedot

 

Kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaosto päätti 2.12.2020 § 86 tontin 10065/9 varaamisesta NCC Property Development Oy:lle toimisto-, hotelli- ja asuinrakennushankkeen suunnittelua varten. Varaus on voimassa 31.12.2020.

 

NCC Property Development Oy hakee 27.10.2020 päivätyllä hakemuksella varauksen jatkoa hankkeen suunnittelua ja kaavamuutoksen edistämistä varten. NCC on vienyt tontin suunnittelua eteenpäin varauspäätöksen mukaisesti ja varsinainen kaavaprosessi on nyt käynnistymässä. NCC:n tavoitteena on saada tontille kaavamuutos voimaan vuoden 2021 lopussa niin, että rakentaminen saataisiin käyntiin keväällä 2022. NCC:llä on rakenteilla viereisellä tontilla toimistorakennus NEXT, johon tulee Fiskarsin pääkonttori. Se valmistuu vuoden 2021 lopussa.

 

Varausalueelle suunnitellaan hybridikohdetta, jossa alakerroissa on toimist-tiloja 18 000 k-m2 ja niiden päällä asuntoja 9 000 km2. Hotellia tontille ei enää suunnitella. Varausehtojen mukaan alimpiin kerroksiin tulee toteuttaa liike- ja palvelutiloja. Pysäköintipaikat sijoitetaan korttelin pysäköintilaitokseen ja alueelle suunniteltavaan kalliopysäköintilaitokseen.

 

Ympäristön kehittymisestä

 

Korttelin kaksi eteläisintä asuintornitonttia omistavat SRV Rakennus Oy ja Suomen Hypoteekkiyhdistyksen hallinnoimat rahastot. Eteläisimmän asuintornin suunnittelu on käynnissä ja rakentaminen käynnistynee vuonna 2021.

 

NCC:lle varatun tontin eteläpuolinen asuintornitontti on edelleen kaupungin omistuksessa eikä siihen kohdistu varausta.

 

Koko korttelin laajuisesta pysäköintijärjestelystä on tehty toteutussopimus, jonka kaupunginhallitus hyväksyi 13.5.2019. NCC:n NEXT-hankkeen (varausalueen pohjoispuolinen toimistohanke) yhteydessä toteutetaan pysäköintikokonaisuuden pohjoiset ajorampit ja SRV:n eteläisen asuintornin yhteydessä eteläiset ajorampit. Pysäköintikokonaisuuteen sisältyy 180 liityntäpysäköintipaikkaa.

 

Keilaniemen alueen kehittäminen on kaupunginhallituksen elinkeino- ja kil-pailukykyjaoston keväällä 2018 tekemien päätösten jälkeen edennyt jatkuvasti voimistuen.

 

Kehä I:n liikenne kulkee tunnelissa ja puisto tunnelin päällä on valmis. Tunnelin keskikohdalle rakennetaan keväällä 2021 puistosta Keilaniementielle johtava tilapäinen jalankulkusilta hisseineen parantamaan yhteyksiä Tapiolan Itärannasta metroasemalle. Lisäksi tunnelin eteläpäähän Keilaniemestä Länsiväylälle johtavien ramppien suunnittelu on käynnissä.

 

Raide-Jokerin rakennustyöt etenevät alueella ja liikennöinti käynnistyy kesällä 2024.

 

Regenero Oy:n Keilaniemenranta-hanke etenee. Entinen Fortumin torni on nyt Accountor Tower. Metroasemaa vastapäätä valmistuu uusi Keilaniementori paviljonkeineen 2020 lopussa. Samalla valmistuu Keilalampi-toimistorakennus. Täyttötyöt on tehty. Asemakaava on vielä valituksen johdosta korkeimmassa hallinto-oikeudessa. Kaupunginhallitus päätti kuitenkin kaavan voimaantulosta 30.3.2020. Sen pohjalta on päästy eteenpäin. Rantaan kaavailtua uutta tornirakennusta suunnitellaan.

 

Regenero Oy on kehittämässä ja suunnittelemassa Keilaniemeen yleistä kalliopysäköintilaitosta kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaoston 11.2.2019 ja 13.1.2020 tekemien päätösten pohjalta. Kaupunkisuunnittelulautakunta hyväksyi maanalaisen asemakaavaehdotuksen 4.11.2020. Se on tulossa kaupunginhallituksen käsittelyyn lähiviikkoina. Tavoitteena on, että kalliopysäköintilaitoksen ensimmäisen vaiheen (noin 1500 autopaikkaa) rakentaminen käynnistetään keväällä 2021. Näin ensimmäinen vaihe valmistuisi vuoden 2023 lopussa.

 

Keilaniemessä on lisäksi vireillä Raide-Jokerin päätepysäkin ympäristön kehittäminen (Regenero Oy ja Ilmarinen), Keilaranta 9:n ja 11:n kehittäminen (Ilmarinen), Työeläkeyhtiö Varman puurakenteinen toimistorakennus Keilalahdenportti sekä Nordic Urban Oy:n Keilaniemenrannan hyvinvointikeskus. Keilaniemeen liittyy myös Otaniemen eteläosan Kivimiehen alueen kehittäminen sekä Miestentien varrella rakenteilla olevat Työeläkevakuutusyhtiö Elon uusi toimistorakennus ja hotelli.

 

Päätöshistoria

 

Kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaosto 2.12.2019 § 86

 

Päätösehdotus Teknisen toimen johtaja Olli Isotalo

 

Kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaosto päättää varata NCC Property Development Oy:lle Keilaniemestä oheiseen liitekarttaan merkityn korttelin nro 10065 tontin toimisto/hotelli/asuinrakennushankkeen kehittämistä ja suunnittelua varten seuraavin ehdoin:

 

Varausehdot ovat seuraavat:

 

1

Suunnitteluvaraus on voimassa 31.12.2020 saakka.

 

2

Varauksensaajan tulee yhteistyössä kaupungin kanssa kehittää tontin suunnitelmia tontille laadittavaa asemakaavanmuutosta silmälläpitäen ottaen huomioon kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaoston 16.4.2018 § 59 päättämät tavoitteet ja teesit sekä 11.2.2019 § 13 päättämät tavoitteet yleisen kalliopysäköintilaitoksen kehittämiseksi ja suunnittelemiseksi Keilaniemeen.

 

3

Rakennuksen alimpiin kerroksiin tulee toteuttaa sekä Keilaniementielle että Keilaniemenpuistoon aukeavia liike- ja palvelutiloja.

 

4

Varauksensaaja laatii kaikki varausalueen asemakaavanmuutoksen edellyttämät ja muut suunnitelmat ja selvitykset sekä toteuttaa niihin liittyvät muut työt. Varauksensaaja vastaa kaikista edellä mainituista suunnittelu- ja muista kustannuksista.

 

5

Mikäli kaupungin arvion mukaan hankkeen toteuttaminen varattavalle alueelle realisoituu varausaikana, valmistellaan jatkovaraus tai tontinluovutuspäätös erikseen. Tontinluovutuksen yhteydessä suunnittelukuluja ei hyvitetä tontin hinnoittelussa.

 

6

Mikäli varauspäätös ei johda tontinluovutukseen, ei kaupunki vastaa varauksensaajalle aiheutuneista kustannuksista miltään osin.

 

7

Kaupungilla on oikeus seuraamuksitta määrätä varaus kesken varausajan raukeamaan tai olla jatkamatta varausta ja varata varauksen kohde kolmannelle, mikäli varausalueen suunnittelu ei etene kaupungin asettamien periaatteiden ja tavoitteiden mukaisesti tai kaupunkia tyydyttävällä tavalla tai mikäli varauksensaaja varausaikana asetetaan konkurssiin tai selvitystilaan tai muutoin joutuu tilanteeseen, jossa on ilmeistä, ettei varauksensaaja pysty suoriutumaan velvoitteistaan. Kaupunki ei vastaa vahingoista, haitoista eikä kustannuksista, mikäli se määrää varauksen raukeamaan tai päättää olla jatkamatta varausta.

 

8

Varauksensaaja on velvollinen osallistumaan koko Keilaniemen alueen yhteiseen visiotyöhön ja yhteisten toteutussuunnitelmien laadintaan, jotta kaupungin strategiset tavoitteet saavutetaan.

 

9

Varauksensaajan tulee ottaa huomioon Keilaniemessä vireillä oleva yleinen kalliopysäköintilaitos.

 

Päätös Kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaosto:

Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa