Dynasty tietopalvelu Haku RSS Espoon kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Tekninen lautakunta
Pöytäkirja 11.11.2020/Pykälä 104

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

5141/08.01.00/2020

 

 

 

Tekninen lautakunta 11.11.2020 § 104

 

 

§ 104

Henttaan ja Suurpellon väliset liikenneyhteydet

 

Valmistelijat / lisätiedot:

Tanska Harri

 

 etunimi.sukunimi@espoo.fi

 Vaihde 09 816 21

 

Päätösehdotus Kaupunkitekniikan johtaja Tanska Harri

 

Tekninen lautakunta päättää

1) Kehottaa kaupunkitekniikan johtajaa laatimaan Opinmäen koulun ympäristön liikenneturvallisuutta parantavista toimenpiteistä suunnitelman ja toimeenpanemaan suunnitelman sen hyväksymisen jälkeen mahdollisimman nopeasti. Tilannekatsaus toimenpiteiden etenemisestä tuodaan joulukuun 2020 lautakuntaan.

2) Kehottaa infrapalvelupäällikköä arvioimaan kaupunginhallituksen 26.10.2020 § 347 käsittelyn yhteydessä antaman valmistelukehotuksen mukaisten tavoitteiden toteuttamisen mahdollisuuksia ja laatimaan niitä toteuttavan suunnitelman. Kaupunginhallituksen kehotuksen tavoitteena on henkilöautoliikenteen tilapäinen palauttaminen puistossa kulkevalle Vanhalle Lillhemtintielle.

3) Keskeyttää teknisen lautakunnan 11.12.2019 § 130 hyväksymän kunnallistekniikan toimintasuunnitelman mukaisen Lillhemtinpuiston, Vähäniityn, Vanhan Lillhemtintien ja Maakirjantien länsipään toteuttamisen ja kehottaa kaupunkitekniikan johtajan keskeyttämään niiden rakentamisurakan hankinnan.

 

 

Käsittely Esittelijä lisäsi kokousaineistoon Henttaan liikenneyhteyksiä koskevan esityksen.

 

 Keskustelun kuluessa Ulla Palomäki ehdotti, että päätösehdotukseen lisätään seuraavaa:

 

 "Tekninen lautakunta kehottaa kaupunkitekniikan keskusta tarkastelemaan Vanhan Lillhemtintien avaamisen lisäksi sen kaksisuuntaisuutta. Tien avaamista voisi valmistella kaksisuuntaiseksi niin, että raskas liikenne kiellettäisiin avattavalta tiealueelta."

 

 Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja totesi, että Palomäen ehdotus oli jäänyt ilman kannatusta ja siten raukeaa.

 

 

 

Päätös

Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

Selostus Asemakaava

 

Valtuusto on 21.11.2016 § 212 hyväksynyt Suurpelto III asemakaavan ja asemakaava on lainvoimainen. Kyseinen asemakaava on ensimmäinen asemakaava Henttaan ja Suurpellon välisellä alueella. Asemakaavaselostuksen mukaan: "Asemakaavan tavoitteena on muodostaa asuinaluekokonaisuus, joka kytkee kaupunkirakenteellisesti yhteen Lillhemtin pientaloalueen ja rakentumassa olevat Suurpelto I - ja Suurpelto II - asemakaava-alueet. Suurpelto III -alueen halki suunnitellaan uusi kokoojakatu, joka palvelee myös Lillhemtin liikennettä. Tiivein kerrostalorakentaminen sijoitetaan alueen keskelle ja korttelirakenne avautuu reunoille päin. Idän avoimeen maisematilaan liitytään matalin pistetaloin. Lillhemtiin puoleiselle reunalle on suunniteltu runsaat kaksikymmentä erillispientalotonttia. Kaava-alueeseen kuuluu myös Lillhemtinpuiston jo toteutettua puisto- ja lähivirkistysaluetta. Kaava-alueen kokonaiskerrosala on noin 36 800 k-m2, mikä on kokonaisuudessaan uutta asemakaavavarantoa."

 

Katu- ja puistosuunnitelmat

 

Tekninen lautakunta on 18.10.2017 § 34 hyväksynyt Suurpelto III -asemakaava-alueen katujen katu- ja puistosuunnitelmat. Suunnitelmat toteuttavat asemakaavaa mm. alueen halki on suunniteltu uusi kokoojakatu Lillhemtintie ja vanha ajoyhteys Vanha Lillhemtintie on muutettu asemakaavan mukaiseksi JK+PP -tieksi.

 

Suunnitelmien toteuttaminen

 

Teknisen lautakunnan hyväksymien katusuunnitelmien mukaiset uudet katuyhteydet on toteutettu vuosien 2018 ja 2019 aikana. Uusi kokoojakatu Lillhemtintie on otettu käyttöön marraskuussa 2019. Uusien katuyhteyksien viimeistely tehdään vaiheittain sitä mukaa, kun viereiset asuinrakennushankkeet valmistuvat.

 

Uuden pääkatuyhteyden avauduttua on kaupunkitekniikan keskuksessa laadittu liikenteenohjaussuunnitelma Vanhalle Lillhemtintielle, jonka moottoriajoneuvoliikenne estettiin liikennemerkein ja yhteyden käyttö muutetiin asemakaavan mukaiseksi vain jalankululle ja polkupyöräilylle sallituksi. Liikennemerkkien toimivuus varmistettiin raskain betoniestein.

 

Suurpelto III asemakaava-alueen yleisten alueiden toteuttamisen toinen vaihe on teknisen lautakunnan 11.12.2019 § 130 hyväksymässä kunnallistekniikan toimintasuunnitelmassa: " Lillhemtinpuisto, Vähäniitty, Vanha Lillhemtintien ja Maakirjantien länsipää". Toisen vaiheen toteuttamista on valmisteltu ja siitä on saatu urakkatarjoukset 19.10.2020. Hankintapäätöstä ei ole vielä tehty. Urakka on merkittävä myös Suurpelto III asemakaava-alueella olevien kaupungin omistamien tonttien myynnin mahdollistamiseksi, koska urakassa siirretään tonteilla olevia kevyen liikenteen yhteyksiä ja viljelypalstoja.

 

Valtuustoaloite

 

Asemakaavan muuttamisesta siten, että Vanha Lillhemtintie muutettaisiin takaisin autoliikenteelle, on tehty valtuustoaloite. Valtuustoaloite on käsitelty kaupunginhallituksessa 26.10.2020 §347. Käsittelyn yhteydessä virkamiesvastausta täydennettiin: "KH päättää lisätä aloitevastauksen loppuun seuraavaa: Kaupunginhallitus toteaa omana kantanaan, että se ei yhdy virkamiesten valmistelemaan aloitevastaukseen, vaan painottaa omassa poliittisessa harkinnassaan seuraavia näkökohtia. Kaupunginhallituksen mielestä Suurpellon kaavojen hyväksymisen ja niiden toimeenpanon yhteydessä ei ole otettu riittävästi huomioon Suurpellon aluekokonaisuuden pitkittynyttä toteutumisaikaa, eikä ole tarkasteltu riittävällä tavalla kaavan vaikutuksia alueen liikennevirtoihin, turvallisuuteen ja Henttaan kulkuyhteyksiin. Asemakaavan muutosprosessia ei ole kuitenkaan tarkoituksenmukaista aloittaa. Kaupunginhallitus pitää ongelmallisena sitä, että Vanhan Lillhemtintien katkaiseminen johtaa Henttaan liikenneyhteyksien merkittävään heikentymiseen, tarpeettomaan liikenteen lisääntymiseen Suurpellon alueella sekä Henttaalta tulevan liikenteen ohjautumiseen Opinmäen koulun vierestä. Tämän vuoksi kaupunginhallitus antaa erillisen valmistelukehotuksen, jossa kehotetaan avaamaan Vanha Lillhemtintie tilapäisesti ajoyhteydeksi turvallisuutta lisäävin liikennemerkin ja muin toimenpitein sekä korjaamaan Suurpellon alueen ajoneuvoliikenteen toimivuutta ja parantamaan liikenneturvallisuutta. Suurpellon alueen rakennustöiden ollessa merkittäviltä osin kesken, etenkin Opinmäen koulun ympäristössä, on perusteltua pitää vaihtoehtoinen Vanhan Lillhemtintien ja Maakirjantien liikenneyhteys toistaiseksi käytössä. Ajoneuvoliikenteen salliminen vaatii kuitenkin toimia Maakirjantien suoran ja Vanhan Lillhemtintien turvallisuuden parantamiseksi, sillä myös ne ovat paikkoja, joista koululaiset joutuvat ylittämään kadun."

 

Lisäksi kaupunginhallitus antaa erillisenä seuraavan valmistelukehotuksen:

 

Lisäksi kaupunginhallitus kehottaa Kaupunkitekniikan keskusta ja teknistä lautakuntaa, joille päätäntävalta on johtosäännöissä delegoitu, valmistelemaan ja tekemään välittömästi tarpeelliset päätökset ja toteuttamaan toimenpiteet Henttaan ja Suurpellon alueen liikenteen sujuvuuden ja liikenneturvallisuuden parantamiseksi toimenpitein:

 

a)      Opinmäen kouluun saapumisen ja poistumisen liikennejärjestelyjen turvallisuutta ja alueen liikenteen sujuvuutta on parannettava kiireellisesti esimerkiksi uudelleen järjestämällä koulun saattoliikenne sekä rakentamalla koululaisten reitit Opinmäkeen valmiiksi ja suojelemalla ne muilta rakennustöiltä, kuten lähialueen talonrakennustöiltä. Tämä merkitsee esimerkiksi Lillhemtintien kevyenliikenteen yhteyksien asvaltointia ja toimivia kävely-yhteyksiä Henttaanpuron sillan ali ja edelleen koulutontille. Turvallisuuden parantamista tulee tarvittaessa toteuttaa esimerkiksi ajonopeuden näyttötauluilla, hidastetöyssyillä, suojateiden huomiovaloilla ja mahdollistamalla ajoneuvoliikenne koulun ympäri.

 

b)      Vanha Lillhemtintien avataan kiireellisesti tilapäisesti henkilöautoliikenteelle esimerkiksi pihakatuna/kylätienä ja yksisuuntaisena vain Henttaalta itään Vanhan Lilhemtintien ja Maakirjantien liikenteellisten ongelmien ratkaisuksi ja turvallisuuden lisäämiseksi läpikulkuyhteys voitaisiin kieltää raskaalta liikenteeltä sekä lisätä tarpeellisiin kohtiin esimerkiksi katurakenteellisia hidasteita, suojateitä ja/tai kameravalvontaa nopeusrajoitusten noudattamisen tehostamiseksi. Maakirjantien avauksen tilapäisyyden määräaika määritellään tarkemmin teknisen lautakunnan toimesta jatkovalmistelun yhteydessä.

 

 

Päätöshistoria

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa