Dynasty tietopalvelu Haku RSS Espoon kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallituksen konsernijaosto
Pöytäkirja 13.05.2024/Pykälä 26Asianumero 1689/00.04.00/2024

 

 

 

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 13.05.2024 § 26

 

 

§ 26

Edustajan nimeäminen ja toimiohjeen antaminen Länsimetro Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen 30.5.2024

 

Valmistelijat / lisätiedot:

Nieppola Tommi

Ramstedt Jerry

 etunimi.sukunimi@espoo.fi

 Puhelinnumero 09 816 21

 

Päätösehdotus Esittelijä

 Kaupunginjohtaja Mäkelä Jukka

 

Kaupunginhallituksen konsernijaosto nimeää Espoon kaupungin edustajaksi Länsimetro Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen 30.5.2024 konsernilakimies Tommi Nieppolan tai hänen määräämänsä ja antaa yhtiökokousedustajalle toimiohjeeksi

1
kannattaa tilinpäätöksen vahvistamista ja tilikauden tuloksen -
10 049 895,04 euroa kirjaamista omaan pääomaan ja että osinkoa ei makseta,

2
kannattaa vastuuvapauden myöntämistä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle,

3
kannattaa talousarvion ja vastikkeiden vahvistamista vuodelle 2024 esityksen mukaisesti sekä yhtiön hallituksen valtuuttamista päättämään hoito- ja rahoitusvastikkeen rahastoinnin määrän sekä rahaston, johon rahastointi kohdistetaan sekä perimään vastiketta enemmän, mikäli yhtiön taloudellinen tilanne sitä vaatii, muttei kuitenkaan enempää kuin on tarpeen yhtiön kulujen kattamiseen tilikaudella, ja tarvittaessa palauttamaan vastiketta,

4
esittää hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkioksi 9 470 euroa ja kokouspalkkioksi 420 euroa sekä hallituksen jäsenen vuosipalkkioksi 4 735 euroa ja kokouspalkkioksi 355 euroa,

5
esittää, että Länsimetro Oy:n hallitukseen valitaan:
Olli Isotalo, asemansa puolesta
Ari Konttas, asemansa puolesta
Kimmo Oila, Kok.
Hannele Kerola, SDP ja
Hannu Järvinen, PS

6
nimetä hallituksen puheenjohtajaksi Olli Isotalon,

7
kannattaa, että Länsimetro Oy:n tilintarkastajana jatkaa tilintarkastusyhteisö BDO Oy (vastuullisena tilintarkastajanaan KHT Sirpa Bergström),

7
kannattaa, että Länsimetro Oy:n tilintarkastajalle maksetaan palkkio laskua vastaan sekä

8
varmistaa muissa mahdollisissa kantaa edellyttävissä asioissa Espoon kaupungin kokonaisetu.

 

Käsittely 

Käsiteltiin §:n 32 selostusasian 1 jälkeen.

 

Isotalo ja Konttas poistuivat esteellisinä asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi (Hallintolaki 28 § 1 mom. 5 kohta).

 

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto:
Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

Selostus 

 Länsimetro Oy:n (myöh. Yhtiön) toimiala ja omistuksen jakautuminen

Yhtiö on Espoon ja Helsingin kaupunkien yhteisesti omistama keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö. Espoon omistusosuus on 83,5 prosenttia ja Helsingin 16,5 prosenttia. Yhtiön omistus- ylläpito- ja hallinnointi katetaan omistajien maksamilla hallinto-, hoito- ja rahoitusvastikkeilla. Yhtiön tehtävänä ei ole tuottaa voittoa.

 

Yhtiöllä on viisi tytäryhtiötä, jotka se omistaa 100 prosenttisesti (Kiinteistö Oy Matinkylän bussiterminaali, Kiinteistö Oy Matinkylän liityntäpysäköinti, Kiinteistö Oy Kivenlahden liityntäpysäköinti, Kiinteistö Oy Espoonlahden Bussiterminaali ja Sammalvuoren Metrovarikko Oy).

 

Yhtiökokouksen aika, paikka ja asialista

Yhtiökokous pidetään kokouskutsun mukaan 30.5.2024 klo 9 Yhtiön toimipisteessä osoitteessa Keilaranta 6, Espoo. Kokouskutun mukaan asialistalla on varsinaisessa yhtiökokouksessa yhtiöjärjestyksen 13 §:n mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat.

 

Vuoden 2023 tilinpäätös ja esitys voitonjaosta

Vuosi 2023 oli ensimmäinen kokonainen toimintavuosi Yhtiössä Länsimetron valmistumisen jälkeen. Yhtiö vastaa noin 2,5 miljardin euron kiinteistö- ja infraomaisuudesta. Yhtiö omistaa länsimetron eli metroinfran Helsingin Ruoholahdesta Espoon Kivenlahteen: 13 metroasemaa, 21 km pitkän rataosuuden ja maanalaisen metrovarikon. Lisäksi Yhtiö omistaa metron liityntäliikennettä palvelevaa infraa, kuten liityntäpysäköintilaitoksia ja bussiterminaaleja.

 

Yhtiön palveluksessa oli vuoden 2023 lopussa 17 henkilöä. Yhtiön oman henkilöstön lisäksi muutamia konsultteja työskenteli Matinkylä-Kivenlahti-vaiheen takuutehtävien parissa. Yhtiön tilaajaorganisaatio, joka muodostuu Yhtiön omasta henkilöstöstä ja Yhtiölle pääasiallisesti työskentelevistä ulkoisista resursseista, on pienentynyt huomattavasti rakentamisvaiheesta, jolloin tilaajaorganisaation vahvuus oli yli 120 henkeä. Vuoden 2023 lopussa tilaajaorganisaation kokonaisvahvuus oli noin 20 henkeä.

 

Vuonna 2023 metron matkustajamäärät koko metrolinjalla kasvoivat edelliseen vuoteen verrattuna. Koko vuoden 2023 matkustajamäärä länsimetron osuudella oli yli 36 miljoonaa, kun edeltävän vuoden matkustajamäärä oli 27 miljoonaa. Uusimman osuuden, Matinkylä-Kivenlahti, käyttöönotto vuoden 2022 lopulla vaikutti matkustajamäärän kehittymiseen, mutta myös muilla asemilla matkustajamäärät kasvoivat. Vuonna 2023 Yhtiön metroasemista vilkkain asema oli Matinkylä (7 182 600 matkustajamäärä), jonka jälkeen tulevat Tapiola (5 173 996) ja Lauttasaari (5 139 554).

 

Metron kapasiteetti -hankkeessa uudistetaan metron junien kulunvalvontajärjestelmä liikennöinnin luotettavuuden turvaavalla ja tulevaisuuden kapasiteettitarpeet tyydyttävällä, kokonaistaloudellisesti kustannustehokkaalla sekä korkeamman automaatiotason tarjoavalla järjestelmällä. Näillä varmistetaan niin metrojärjestelmän toimintavarmuus kuin kyky vastata mahdolliseen nopeasti kasvavaan kysyntään.

 

Yhtiö on rahoittanut metrolinjan ja -asemien rakentamisen pääosin kaupunkien takaamilla lainoilla ja valtionavustuksilla. Vaihetta 1 Ruoholahti-Matinkylä varten lainoja on vuoden 2023 lopussa nostettu kaikkiaan 1 035 miljoonaa euroa. Lainojen lyhennykset alkoivat vaiheittain vuodesta 2016. Vaihetta 2 Matinkylä-Kivenlahti varten on vuoden 2023 lopussa nostettu rahoituslaitoksilta 790 miljoonaa euroa. Lainojen lyhennykset alkoivat vaiheittain vuonna 2021.

 

Omistajilta perittävillä hallintovastikkeilla katetaan yhtiön hallinnon kulut, jotka muodostuvat pääosin henkilöstö- ja toimitilakuluista. Vuonna 2023 Yhtiö keräsi hallintovastiketta 3,1 milj. euroa ja hoitovastiketta 30,9 milj. euroa.

 

Vuoden 2023 vastikerahoitteinen toiminta toteutui budjetoitua paremmin. Etenkin hoitokulut ja investointimenot olivat budjetoitua pienemmät. Erotus toiminnan tuotoissa johtuu pääosin ennustettua paremmista mainospaikkatuotoista sekä takautuvista laitetilavuokrista.

 

Vuoden 2023 hallinto-, ylläpito- ja rahoitusvastikebudjetit olivat alijäämäisiä johtuen vuonna 2022 syntyneistä vastikerahoitusylijäämistä. Edelliseltä tilikaudelta siirtyvä yli jäämä näkyy päättyneellä tilikaudella tappiona.

 

Talousarvio ja vastikkeet

Yhtiön hallitus esittää yhtiökokoukselle talousarvion ja vastikkeiden vahvistamista vuodelle 2024.

 

Yhtiön hallitus esittää lisäksi yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutetaan päättämään hoito- ja rahoitusvastikkeen rahastoinnin määrän sekä rahaston, johon rahastointi kohdistetaan, hallitus valtuutetaan perimään vastiketta enemmän, mikäli yhtiön taloudellinen tilanne sitä vaatii, muttei kuitenkaan enempää kuin on tarpeen yhtiön kulujen kattamiseen tilikaudella, ja tarvittaessa palauttamaan vastiketta.

 

Edellä mainitut valtuutukset ovat voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen asti, ellei toisin osakkeenomistajien enemmistöllä päätetä.

 

Hallituksen jäsenten, puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan nimittäminen sekä heille maksettavien palkkioiden vahvistaminen

Kunnallisvaalien vaalituloksen perusteella on sovittu luottamushenkilöiden paikkajaosta kaupungin luottamuselimiin ja tiettyjen konserniyhteisöjen hallintoelimiin.

 

Yhtiöjärjestyksen 6 §:n mukaan yhtiön hallitukseen kuuluu kuusi (6) jäsentä. Yhtiökokous nimeää hallituksen valinnan yhteydessä jäsenistä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

 

Yhtiön hallitukseen kuuluivat tilikaudella 1.1.-30.12.2023 seuraavat henkilöt: hallituksen puheenjohtaja Olli Isotalo, varsinaiset jäsenet Kari Pudas (vpj.), Ari Konttas, Kimmo Oila, Hannu Järvinen ja Hannele Kerola.

 

Hallituksen sihteerinä toimii Espoon lakiasiainjohtaja Timo Kuismin.

Hallitus kokoontui vuoden 2023 aikana kaikkiaan 11 kertaa.

 

Yhtiön toimitusjohtajana toimi Ville Saksi (31.12.2023 saakka). Virkaa tekevä toimitusjohtajana on toiminut Matias Johansson (1.1.2024 alkaen).

 

Paikkajako, yhtiöjärjestys ja osakassopimus huomioiden Espoon kaupunki esittää, että yhtiön hallitukseen nimitetään:

 

Olli Isotalo, viran puolesta

Ari Konttas, viran puolesta

Kimmo Oila, Kok.

Hannu Järvinen, PS ja

Hannele Kerola, SDP.

 

Yhtiön osakassopimuksen mukaan Espoon kaupunki nimittää hallituksen puheenjohtajan. Espoon kaupunki nimeää hallituksen puheenjohtajaksi Olli Isotalon.

 

Osakassopimuksen mukaan Helsingin kaupunki nimittää Yhtiön hallituksen varapuheenjohtajan.

 

Espoon kaupunginhallitus teki 19.6.2017 päätöksen kaupungin tytäryhtiöiden hallituksen jäsenten palkkioiden määräytymisperiaatteista. Tytäryhtiöt on jaettu kolmeen ryhmään toiminnan laajuuden ja volyymin, taseen loppusumman sekä henkilöstön määrän mukaan. Yhtiö kuuluu ryhmään 1.

 

Hallituksen jäsenille ja puheenjohtajalle maksettavat palkkiot on sidottu luottamushenkilöiden palkkioihin. Espoon kaupunginvaltuusto päätti 21.6.2021 korottaa luottamushenkilöiden palkkioita 1.8.2021 alkaen.

 

Espoon kaupunki esittää, että yhtiön hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkioksi vahvistetaan 9 470 euroa ja kokouspalkkioksi 420 euroa sekä hallituksen jäsenen vuosipalkkioksi 4 735 euroa ja kokouspalkkioksi 355 euroa.

 

Yhtiön tilintarkastaja ja tilintarkastajalle maksettava palkkio

Yhtiön tilintarkastajana tilikaudella on toiminut tilintarkastusyhteisö BDO Oy, vastuullisena tilintarkastajanaan KHT Sirpa Bergström. Espoon kaupungin tiedossa ei ole estettä BDO Oy:n jatkamiselle Yhtiön tilintarkastajana.

 

Yhtiön hallitus esittää, että tilintarkastajalle päätetään maksaa palkkio laskua vastaan.

 

Päätöshistoria

 

 

Liitteet

1

Liite 1 Kutsu ja esityslista Länsimetro Oy:n yhtiökokoukseen 30.5.2024

2

Liite 2 Länsimetro Oy:n toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2023

3

Liite 3 Ennuste 2024, talousarvio 2025-2027 ja vastikelaskelma 2024

 

Oheismateriaali

 

 

 

Tiedoksi