Dynasty tietopalvelu Haku RSS Espoon kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kasvun ja oppimisen lautakunta
Pöytäkirja 16.08.2023/Pykälä 125Asianumero 320/10.03.02/2023

 

 

 

Kasvun ja oppimisen lautakunta 16.08.2023 § 125

 

 

§ 125

Olarin 2 päiväkotia -hankkeen tarveselvitys

 

Valmistelijat / lisätiedot:

Nääppä Roosa

Peltonen Anne
Westerlund Mia

 etunimi.sukunimi@espoo.fi

 Puhelinnumero 09 816 21

 

Päätösehdotus Esittelijä

 Kasvun ja oppimisen toimialajohtaja Rinta-Aho Harri

 

Kasvun ja oppimisen lautakunta hyväksyy osaltaan Olarin 2 päiväkotia -hankkeen tarveselvityksen liitteen ja selostuksen mukaisesti.

 

Käsittely 

Puheenjohtaja Räf teki Hietanen-Tanskasen, Vanhasen, Hagerlundin, Klingin ja Kurrin kannattamana seuraavan lisäysehdotuksen:

 

"Lautakunnan päätöksentekoa ohjaa valtuuston tekemät linjaukset. Lautakunta toteaa, että Komeetan koulutilakäytön lakkauttamisesta nykyisessä tarkoituksessa ja siihen suoraan liittyvästä Olarin 2 päiväkotia -hankkeesta on jo päätetty valtuuston neuvottelutoimikunnan toimesta vuoden 2022 budjettikäsittelyn yhteydessä. Lautakunta edellyttää, että alueella varmistetaan riittävät koulutilat alueen kasvutarve huomioiden."

 

Walls teki Kerosen kannattamana seuraavan palautusehdotuksen:

 

"Lautakunta päättää, että Olarin 2 päiväkotia -hanke palautetaan uudelleenvalmisteluun. Päiväkotihankkeelle suunnitellun alueen kaava mahdollistaa Päivänkehrän koulun Komeetan toimipisteen toiminnan jatkumisen nykyisellään sekä uuden, pienemmän päiväkodin rakentamisen Komeetankuja 7:n tontille palvelemaan sekä suomen- että ruotsinkielisen varhaiskasvatuksen palvelutarvetta tilanteessa, jossa alueella on jo olemassa laadukas ja vetovoimainen yksityisten päiväkotien palvelutarjonta. Myös muita tonttivaihtoehtoja tulee selvittää huolella ja perusteellisemmin uudelleenvalmistelun aikana erityisesti, mikäli rakennushanke halutaan pitää laajuudeltaan tarveselvityksen mukaisena. Lisäksi lautakunta edellyttää kattavaa ja perusteellista Komeetankujan liikenneturvallisuuden ja syöttöliikenteen selvitystä sekä hankkeen lapsivaikutusten arviointia lautakunnalle tuotavaksi ennen päätöksentekoa. Alueen perusopetusikäisten lasten ja nuorten oppilasmäärät tulee pohjautua syksyn 2023 oppilasmäärätilanteeseen ja lisäksi oppilasmääräennusteet tulee uudelleenarvioida siten, että erityisesti alueella tapahtuva mittava uudisrakentaminen ja asukasmäärän kasvu kuluvan vuosikymmenen aikana huomioidaan nykyistä paremmin valmistelussa."

 

Walls teki Saikkosen, Kerosen ja Kosken kannattamana seuraavan lisäysehdotuksen:

 

"Lautakunta edellyttää, että Olarin 2 päiväkotia -hankkeen alueen liikenneturvallisuuteen ja syöttöliikenteeseen kiinnitetään erityistä huomiota hankkeen suunnittelun ja toteutuksen aikana, yhteistoiminnassa alueen asukkaiden ja huoltajien kanssa. Lisäksi lautakunta edellyttää, että ennen Komeetan toimipistettä koskevaa opetuksen järjestämiseen liittyvää päätöstä, lautakunnalle tuodaan vielä erikseen lapsivaikutusten arviointi. Lautakunta myös toteaa, että väliaikaiseen käyttöön tarkoitettuja siirtokelpoisia parakkitiloja, joista kaupunki itsekin on linjannut pyrkivänsä eroon, ei ole tarkoitettu pysyvään käyttöön eikä niissä ole riittävästi tarvittavia ja tarkoituksenmukaisia tiloja laadukkaan perusopetuksen eri tarpeiden toteuttamiseksi."

 

Keronen teki seuraavan hylkäysehdotuksen:

 

"Lautakunta päättää, että Olarin 2 päiväkotia -hankkeen tarveselvitys hylätään. Komeetta-asia on pyörinyt lautakunnan käsiteltävänä jo vuodesta 2021 ilman, että mitään todellista edistystä on tapahtunut. Lautakunta on toistuvasti palauttanut esityksen uudelleenvalmisteltavaksi ja vastaavasti se on palautunut joka kerta lautakunnalle lähes kokonaan ilman niitä muutoksia, joita lautakunta on virkamiehiltä edellyttänyt. Jos muutoksia on ollut, ne ovat olleet lähinnä marginaalisia. Hylkäämisen lisäksi lautakunta lähettää kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle seikkaperäisen kertomuksen siitä, mitkä ovat olleet merkittävimpiä ongelmia asian käsittelyssä ja ratkaisussa sekä miten asian käsittely on käytännössä edennyt."

 

Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja Räf totesi, että on tehty palautusehdotus, jonka johdosta on äänestettävä.

 

Äänestyksessä palautuksen puolesta äänesti 2 jäsentä ja palautusta vastaan 11 jäsentä. Puheenjohtaja totesi kasvun ja oppimisen lautakunnan 11 äänellä 2 ääntä vastaan hylänneen Wallsin palautusehdotuksen. Äänestyspöytäkirja on liitteenä.

 

Puheenjohtaja Räf totesi Kerosen hylkäysehdotuksen raukeavan kannattamattomana.

 

Puheenjohtaja Räf tiedusteli, voidaanko puheenjohtajan tekemä lisäysehdotus hyväksyä. Koska sitä ei vastustettu, puheenjohtaja totesi sen tulleen yksimielisesti hyväksytyksi.

 

Puheenjohtaja Räf tiedusteli, voidaanko Wallsin tekemä lisäysehdotus hyväksyä. Koska sitä ei vastustettu, puheenjohtaja totesi sen tulleen yksimielisesti hyväksytyksi.

 

Päätös

Kasvun ja oppimisen lautakunta hyväksyi osaltaan Olarin 2 päiväkotia -hankkeen tarveselvityksen liitteen ja selostuksen mukaisesti.

Lautakunnan päätöksentekoa ohjaa valtuuston tekemät linjaukset. Lautakunta totesi, että Komeetan koulutilakäytön lakkauttamisesta nykyisessä tarkoituksessa ja siihen suoraan liittyvästä Olarin 2 päiväkotia -hankkeesta on jo päätetty valtuuston neuvottelutoimikunnan toimesta vuoden 2022 budjettikäsittelyn yhteydessä. Lautakunta edellyttää, että alueella varmistetaan riittävät koulutilat alueen kasvutarve huomioiden.

Lisäksi lautakunta edellyttää, että Olarin 2 päiväkotia -hankkeen alueen liikenneturvallisuuteen ja syöttöliikenteeseen kiinnitetään erityistä huomiota hankkeen suunnittelun ja toteutuksen aikana, yhteistoiminnassa alueen asukkaiden ja huoltajien kanssa. Lisäksi lautakunta edellyttää, että ennen Komeetan toimipistettä koskevaa opetuksen järjestämiseen liittyvää päätöstä, lautakunnalle tuodaan vielä erikseen lapsivaikutusten arviointi. Lautakunta myös totesi, että väliaikaiseen käyttöön tarkoitettuja siirtokelpoisia parakkitiloja, joista kaupunki itsekin on linjannut pyrkivänsä eroon, ei ole tarkoitettu pysyvään käyttöön eikä niissä ole riittävästi tarvittavia ja tarkoituksenmukaisia tiloja laadukkaan perusopetuksen eri tarpeiden toteuttamiseksi.

 

Selostus 

Vuoden 2023 talousarvion investointiohjelmassa vuosille 2023-2031 Olarin 2 päiväkotia -hankkeelle (Olarin uusi ruotsinkielinen päiväkoti) on varattu 11,8 M€ vuosille 2023-2025.

 

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta hyväksyi 18.4.2018 suomenkielisen perusopetuksen ja lukiokoulutuksen tilankäyttösuunnitelman 2018-2027 ohjeellisena ja esitti ratkaisujen päivittämistä investointiohjelmaan. Suunnitelmassa Päiväkehrän koulun Komeetan tilat on esitetty muutettavan varhaiskasvatukselle. Linjauksen myötä hanke sisältyi investointiohjelmaan nimellä Komeetan koulun muutos päiväkodiksi. Myöhemmin hanke yhdistettiin Olarin uusi ruotsinkielinen päiväkoti hankkeeseen, joka on ollut jo pitkään investointiohjelmassa. Kahden päiväkodin hanke poistettiin 2021 talousarviopäätöksen yhteydessä investointiohjelmasta, mutta se palautettiin uudestaan ohjelmaan 2022 neuvottelujen tuloksena. 

 

Tarveselvitys koskee 16 lapsiryhmän päiväkotirakennusta, jossa on 10-ryhmäinen suomenkielinen ja 6-ryhmäinen ruotsinkielinen päiväkoti. Rakenteellinen varhaiskasvatuspaikkojen määrä on yhteensä 336 (210 +126). 

 

Olarin 2-päiväkotia rakennetaan Matinkylä-Olarin palvelualueelle, kortteli 22120, YL-tontti (Komeetankuja 6) Päivänkehrän koulun Komeetan toimipisteen tontille. Selvitys koulutilojen riittävyydestä alueella on tarveselvityksen oheismateriaalina.

 

Tilapalvelut -liikelaitos esittää päiväkotirakennusta toteutettavaksi yhteistoiminnallisella vuokramallilla, johon sisältyvät myös Kurttilan koulu sekä Jupperin koulu, päiväkoti ja kirjaston toimipiste.

 

Hanketta varten tontille tehtiin kaavamuutos, joka mahdollistaa joko nykyisen koulurakennuksen muuttamisen ja laajentamisen päiväkotikäyttöön tai nykyisen koulurakennuksen purkamisen sekä korvaamisen uudella isommalla päiväkotirakennuksella. Kaavamuutosta varten Tilapalvelut -liikelaitos teetti esisuunnitelman, jossa varmistettiin 16-ryhmäisen päiväkodin toteuttamisedellytykset tontilla. Esisuunnittelussa huomioitiin olemassa oleva lähiympäristö ja varmistettiin päiväkodin pihojen riittävyys sekä liikenneyhteydet jalan, pyöräillen ja autolla. Liikenneyhteyksiä kehitettiin kaavaprosessin aikana saatujen huomioiden perusteella.

 

iväkotien muita mahdollisia sijainteja on selvitetty kattavasti hankkeen eri vaiheissa. Alueella ei ole muita soveltuvia vapaita Y-tontteja tai kaavamuutoksella päiväkotirakennukselle muutettavissa olevia tontteja. Alueella ei myöskään ole olemassa olevia tiloja, jotka olisivat muutettavissa varhaiskasvatuksen käyttöön. Tehtyä selvitystyötä ja alueen tilannetta esitellään tarkemmin lautakunnan kokouksessa.

 

Varhaiskasvatuspaikkojen tarve

 

Varhaiskasvatuksen palveluverkkoa kehitetään siten, että se muodostuu kooltaan taloudellisista ja toimivista päiväkodeista hyvillä sijaintipaikoilla. Varhaiskasvatuksen nykyinen palveluverkko ei ole kysyntään nähden riittävä. Lapsia on sijoitettu ns. poikkeusjärjestelyin varhaiskasvatustiloihin esimerkiksi perustamalla saliryhmiä tai lisäämällä lasten ja hoito- ja kasvatushenkilöstön määrää nykyisissä ryhmätiloissa.

 

Varhaiskasvatusikäisten lasten määrän kasvun ja varhaiskasvatuksen osallistumisasteen nousun perusteella varhaiskasvatuksessa olevien lasten määrä kasvaa Olarin alueella noin 120 lapsella vuoteen 2030 mennessä.

 

Suomenkieliselle varhaiskasvatukselle hanke on kriittinen kunnallisen paikkakapasiteetin riittävyyden vuoksi. Ilman hanketta alueella ei pystytä takaamaan varhaiskasvatuslain mukaisia palveluita. Olarin alueella on tarve noin 108 korvaavalle suomenkieliselle varhaiskasvatuspaikalle. 

Hanke mahdollistaa myös Taloudellisesti kestävä Espoo -ohjelman mukaisesti epätarkoituksenmukaisista, pienistä ja huonokuntoisista toimipisteistä luopumisen sekä mahdollistaa korjaushankkeiden väistöjen järjestämisen.

 

Alueella on jo kattavasti tarjolla yksityistä suomenkielistä varhaiskasvatusta ostopalveluna, palvelusetelillä ja yksityisen hoidon tuella toimivissa pienissä päiväkodeissa. Kunnallista varhaisvastusta täydentävää yksityistä varhaiskasvatusta pyritään aktiivisesti lisäämään muilla alueilla, joissa se tarkoituksenmukaisesti täydentää varhaiskasvatuksen alueellista palveluverkkoa.

 

Hankkeeseen kuuluva kunnallinen ruotsinkielinen päiväkoti korvaa Taloudellisesti kestävä Espoo -ohjelman mukaisesti alueen vuokratiloissa toimivat pienet yksiköt, joiden tilat eivät kaikilta osin vastaa nykyisiä vaatimuksia. Ruotsinkielisiä yksityisiä päiväkotitoimijoita ei ole, joten ruotsinkielistä tarvetta ei ole lainkaan mahdollista kattaa yksityisellä hankkeella.

 

Tilasuunnitteluperiaatteet ja kommentit jatkosuunnitteluun

 

Olarin 2 päiväkotia -hankkeessa sovelletaan Espoon päiväkotien suunnitteluohjeita. Tilapalvelut-liikelaitoksen sekä Kasvun ja oppimisen toimialan yhteistyössä laatimat päiväkotien mallitilaohjelmat toimivat pohjana suunnittelulle. Kotialueet jäsennetään siten, että lapsiryhmien kulkuyhteydet ovat selkeät, turvalliset ja valvottavat. Päiväkodin tilat suunnitellaan siten, että ryhmätiloissa voi tarpeen mukaan toimia eri-ikäisiä lapsia (10kk-6v). 

 

Hankkeen toteuttaminen yhteishankkeena lisää etuja toimintaan ja alentaa toimitilakustannuksia. Päiväkotien yhteiskäyttöisiä tiloja ovat ruokailutilat, monitoimitilat ja osa pienryhmätiloista sekä henkilökunnan tilat. Isossa rakennuksessa yhteisten tilojen saavutettavuuteen tulee kiinnittää erityistä huomiota. Tiloja voidaan käyttää joustavasti päiväkotien välillä muuttuvien tilatarpeiden suhteen. 

 

Kasvun ja oppimisen toimialan tavoitteena on, että lasten käytössä olevaa piha-aluetta on 15 m² varhaiskasvatuspaikkaa kohden. Kahden päiväkodin väliset piha-alueet aidataan ja saattopaikoilta järjestetään turvallinen yhteys päiväkotien leikkipihoille.

 

Uusien päivätilojen käyttöönotto tulisi ajoittaa aina toimintakauden alkuun.

 

Osallistavalla suunnittelulla käyttäjiä ohjataan aktiivisesti osallistumaan oman työn ja toimintaympäristönsä suunnitteluun ja kehittämiseen, millä keinoin rakennetaan arjen sujuvuuden turvaavaa peruslaatua Espoossa.

 

Laajuus, aikataulu ja kustannusennusteet

 

Alustava laajuus on 2621 hym² ja 3643 brm². 

 

Yhteistoiminnallisen vuokramallin hankesuunnitelman mukaan hankkeen aikataulu on 2023-10/2026 ja hankkeen arvioitu kustannus noin 16 milj. euroa.

 

Svenska rum -lautakunta käsittelee Olarin 2 päiväkotia -hankkeen tarveselvityksen osaltaan kokouksessaan 16.8.2023.

 

Päätöshistoria

 

Kasvun ja oppimisen lautakunta 24.05.2023 § 93

 

Päätösehdotus Esittelijä

 Kasvun ja oppimisen toimialajohtaja Rinta-Aho Harri

 

Kasvun ja oppimisen lautakunta hyväksyy osaltaan Olarin 2 päiväkotia -hankkeen tarveselvityksen liitteen ja selostuksen mukaisesti.

Käsittely 

Puheenjohtaja Räf ehdotti Kurrin, Vanhasen, Klingin, Ailuksen, Hellströmin, Kosken ja Wallsin kannattamana asian pöydällepanoa.

 

Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja Räf tiedusteli, voidaanko pöydällepanoehdotus yksimielisesti hyväksyä. Koska sitä ei vastustettu, puheenjohtaja totesi sen tulleen yksimielisesti hyväksytyksi.

 

Päätös

Kasvun ja oppimisen lautakunta:

Asia jätettiin yksimielisesti pöydälle.

 

Päätöshistoria

 

Kasvun ja oppimisen lautakunta 19.04.2023 § 70

 

 

Päätösehdotus Kasvun ja oppimisen toimialajohtaja Rinta-Aho Harri

 

Kasvun ja oppimisen lautakunta

1
hyväksyy osaltaan Olarin 2 päiväkotia -hankkeen tarveselvityksen liitteen ja selostuksen mukaisesti.

2
edellyttää, että tarkentuneet kustannukset ja aikataulu esitetään hankkeen edetessä Kasvun ja oppimisen lautakunnalle.

 

 

Käsittely 

 Kasvun ja oppimisen toimialajohtajan estyneenä ollessa asian esitteli talous- ja hallintojohtaja Timo Ketonen.

 

 Walls teki Kerosen, Kosken ja Ailuksen kannattamana seuraavan palautusehdotuksen:

 

 "Lautakunta päättää, että Olarin 2 päiväkotia -hanke palautetaan uudelleenvalmisteluun. Valmistelun aikana päiväkotihankkeelle tulee etsiä sille paremmin soveltuva tontti. Lisäksi lautakunta katsoo saamaansa lisäselvitykseen viitaten, että Päiväkehrän koulun Komeetan toimipisteen purkamissuunnitelmasta tulee tässä vaiheessa luopua. Olarin alueen perusopetuksen tilatarpeeseen tulee ensisijaisesti vastata tarjoamalla pysyviä koulutilaratkaisuja. Väliaikaiseen käyttöön tarkoitettuja siirtokelpoisia parakkitiloja, joista kaupunki itsekin on linjannut pyrkivänsä eroon, ei ole tarkoitettu pysyvään käyttöön eikä niissä ole riittävästi tarvittavia ja tarkoituksenmukaisia tiloja laadukkaan perusopetuksen eri tarpeiden toteuttamiseksi. Lautakunta toteaa myös, että Olarin alueen lukuisat pienemmät kunnalliset ja yksityiset päiväkodit tarjoavat tälläkin hetkellä paitsi perheille niin myös varhaiskasvatuksen henkilökunnalle vetovoimaisen vaihtoehdon, jonka roolia ja painoarvoa tulisi tarkastella yhtenä osana hankkeen jatkosuunnittelun uudelleenvalmistelussa."

 

 Keronen teki seuraavan hylkäysehdotuksen:

 

 "Lautakunta päättää, että Olarin 2 päiväkotia -hanke hylätään eikä sitä enää palauteta lautakunnan käsiteltäväksi. Olarin alueen päiväkodit tarjoavat jo nyt riittävästi päiväkotipaikkoja. 2 päiväkotia -hanke myös tarkoittaa suoraan, että Komeetan koulu lakkautetaan, sekä Suomen suurimman päiväkodin rakentamista Olariin. Pienet päiväkodit ja koulut toimivat paremmin kuin suuret päiväkodit ja koulut ja hanke johtaisi suoraan täysin päinvastaiseen lopputulokseen."

 

 Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja Räf totesi Kerosen hylkäysehdotuksen raukeavan kannattamattomana.

 

Puheenjohtaja Räf tiedusteli, voidaanko Wallsin palautusehdotus hyväksyä. Koska sitä ei vastustettu, puheenjohtaja totesi sen tulleen yksimielisesti hyväksytyksi.

 

Päätös

Kasvun ja oppimisen lautakunta:

Päätti palauttaa asian uudelleen valmisteluun.

 

 

Liitteet

1

Olarin 2 päiväkotia_tarveselvityslomake

2

Äänestystulosraportti 16.8.2023 § 125

 

Oheismateriaali

-

Olarin 2 päiväkotia_sijainti

-

Selvitys perusopetuksen tilakapasiteetista Olarin tilastoalueella

 

Tiedoksi