Dynasty tietopalvelu Haku RSS Espoon kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Valtuusto
Pöytäkirja 14.08.2023/Pykälä 90Asianumero 1629/10.03.02/2023

 

 

 

Valtuusto 14.08.2023 § 90

 

 

§ 90

Espoon koulujen ja päiväkotien yhteistoiminnallisen vuokrahankkeen hankesuunnitelman hyväksyminen

 

Valmistelijat / lisätiedot:

Lehtinen Maija

Yrjölä Reijo
Martinsen Kimmo

 etunimi.sukunimi@espoo.fi

 Puhelinnumero 09 816 21

 

Päätösehdotus Esittelijä

 Kaupunginhallitus

 

Valtuusto

1
hyväksyy liitteenä olevan 9.3.2023 päivätyn Espoon koulujen ja päiväkotien yhteistoiminnallisen vuokrahankkeen hankesuunnitelman Kurttilan koulun sekä Jupperin koulun, päiväkodin ja kirjaston toimipistettä koskevilta osin siten muutettuna, että

a) Jupperin koulu, päiväkoti ja kirjaston toimipiste hankkeen nimi muutetaan vastaamaan valtuuston 7.12.2022 hyväksymää talousarviota muotoon: "Jupperin koulun uudisrakennus ja päiväkodin ja kirjaston kokonaisuus",

b) Jupperin kirjasto toteutetaan vähintään 300 m2 kokoisena lähikirjastona, jota asukkaat voivat käyttää myös kohtaamispaikkana.

Olarin 2 päiväkotia -hanke tuodaan päätöksentekoon myöhemmin, kun kasvun ja oppimisen lautakunta ja svenska rum -lautakunta on asiaa käsitellyt.

2
valtuuttaa kaupunkiympäristön toimialajohtajan allekirjoittamaan hankkeen kilpailutusasiakirjat ja hankkeen sopimukset, mikäli hankkeen kilpailutuksen lopputulos pysyy hankesuunnitelmassa kuvattujen ehtojen rajoissa.

 

Käsittely Markkula Partasen ym. kannattamana teki seuraavan muutosehdotuksen:

 

Valtuusto päättää lisätä ehdotukseen kaupunginhallituksen Jupperia koskevan lisäyksen kuitenkin täsmentäen kaupunginhallituksen päätöksen kohdan 1b) kuulumaan seuraavasti: Kaupunki tavoittelee yhteistoiminnallisella vuokrahankemenettelyllä sellaisia kokonaistaloudellisesti edullisia ratkaisuja, joilla saadaan kaupungin ja kaupunkilaisten käyttöön toiminnallisista lähtökohdista arvioituna tarpeisiin nähden mahdollisimman hyvin ja monipuolisesti toimivia käyttökustannuksiltaan kaupungin maksukyvyn kannalta edullisia tiloja. Näin ollen tätä toiminnallisuutta ja käyttökustannusten optimointia koskevaa periaatetta on syytä painottaa hankemenettelyn kilpailutusasiakirjoissa sekä samalla painottaa Jupperin kirjaston toteuttamista alueen asukkaiden lähikirjastona ja kokoontumispaikkana siten, että kirjasto suunnitellaan osaksi koko kiinteistön monipuolista käyttöä ja sen tilakooksi määritellään noin 300 hym2.

 

Kajava Ampujan kannattamana teki seuraavan muutosehdotuksen:

 

Valtuusto hyväksyy Jupperin kirjastohankkeen alkuperäisessä hankesuunnitelmassa esitetyn mukaisesti (100 hym2).

 

Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja totesi, että koska on tehty kannatettuja muutosesityksiä, jota ei voida yksimielisesti hyväksyä, on äänestettävä. Puheenjohtaja ehdotti, että tehdyistä ehdotuksista äänestetään siten, että ensin äänestetään Kajavan ja Markkulan ehdotusten kesken ja tämän jälkeen asetetaan voittanut ehdotus pohjaehdotusta vastaan. Valtuusto hyväksyi puheenjohtajan äänestysjärjestysehdotuksen.

 

Äänestys Kajavan ja Markkulan ehdotusten kesken

 

Puheenjohtaja ehdotti, että äänestyksessä ne, jotka kannattavat Kajavan ehdotusta, äänestävät jaa ja ne, jotka kannattavat Markkulan ehdotusta, äänestävät ei. Valtuusto hyväksyi puheenjohtajan ehdotuksen.

 

Äänestyksessä valtuusto 9 äänellä 66 ääntä vastaan hyväksyi tässä vaiheessa Markkulan ehdotuksen. Äänestyslista on pöytäkirjan liitteenä.

 

Sitten puheenjohtaja tiedusteli, voidaanko Markkulan ehdotus hyväksyä yksimielisesti kaupunginhallituksen ehdotusta vastaan. Koska ehdotusta ei vastustettu, puheenjohtaja totesi valtuuston hyväksyneen se tässä vaiheessa yksimielisesti.

 

Lopuksi puheenjohtaja totesi valtuuston näin ollen hyväksyneen kaupunginhallituksen ehdotuksen Markkulan ehdotuksella muutettuna.

 

Päätös

Valtuusto:
Valtuusto

1
hyväksyy liitteenä olevan 9.3.2023 päivätyn Espoon koulujen ja päiväkotien yhteistoiminnallisen vuokrahankkeen hankesuunnitelman Kurttilan koulun sekä Jupperin koulun, päiväkodin ja kirjaston toimipistettä koskevilta osin siten muutettuna, että

a) Jupperin koulu, päiväkoti ja kirjaston toimipiste hankkeen nimi muutetaan vastaamaan valtuuston 7.12.2022 hyväksymää talousarviota muotoon: "Jupperin koulun uudisrakennus ja päiväkodin ja kirjaston kokonaisuus",

b) Kaupunki tavoittelee yhteistoiminnallisella vuokrahankemenettelyllä sellaisia kokonaistaloudellisesti edullisia ratkaisuja, joilla saadaan kaupungin ja kaupunkilaisten käyttöön toiminnallisista lähtökohdista arvioituna tarpeisiin nähden mahdollisimman hyvin ja monipuolisesti toimivia käyttökustannuksiltaan kaupungin maksukyvyn kannalta edullisia tiloja. Näin ollen tätä toiminnallisuutta ja käyttökustannusten optimointia koskevaa periaatetta on syytä painottaa hankemenettelyn kilpailutusasiakirjoissa sekä samalla painottaa Jupperin kirjaston toteuttamista alueen asukkaiden lähikirjastona ja kokoontumispaikkana siten, että kirjasto suunnitellaan osaksi koko kiinteistön monipuolista käyttöä ja sen tilakooksi määritellään noin 300 hym2.

Olarin 2 päiväkotia -hanke tuodaan päätöksentekoon myöhemmin, kun kasvun ja oppimisen lautakunta ja svenska rum -lautakunta on asiaa käsitellyt.

2
valtuuttaa kaupunkiympäristön toimialajohtajan allekirjoittamaan hankkeen kilpailutusasiakirjat ja hankkeen sopimukset, mikäli hankkeen kilpailutuksen lopputulos pysyy hankesuunnitelmassa kuvattujen ehtojen rajoissa.

 

Selostus Hankkeeseen tulevat seuraavat koulut ja päiväkodit:

- Kurttilan koulu (uudiskohde)

- Jupperin koulu, päiväkoti ja kirjaston toimipiste (uudiskohde)

- Olarin 2 päiväkotia (uudiskohde)

 

Kasvun ja oppimisen lautakunta on 15.2.2023 hyväksynyt Kurttilan koulun ja 29.3.2023 Jupperin koulun ja päiväkodin tarveselvitykset. Olarin 2 päiväkodin tarveselvitystä ei ole käsitelty vielä kasvun ja oppimisen lautakunnassa eikä svenska rum -lautakunnassa. Hankkeen hankesuunnitelma on lausuttavana kasvun ja oppimisen lautakunnassa 14.6.2023 ja svenska rum -lautakunnassa 15.6.2023, liikuntalautakunnassa 15.6.2023 sekä on ollut lausuttavana kulttuurilautakunnassa 23.5.2023.

 

Hankesuunnitelman tietojen määrittelyyn ovat osallistuneet Tilapalvelut-liikelaitoksen lisäksi kasvun ja oppimisen toimialan edustajat sekä elinvoiman tulosalueen kulttuurin tulosyksikön ja liikunnan ja urheilun tulosyksikön edustajat sekä konsernihallinnon rahoitus- ja talousyksikkö.

 

Hankesuunnitelma toimii lähtötietona yhteistoiminnallisen vuokrahankkeen vuokranantajan kilpailutuksessa ja vuokranantajan valmisteleman kilpailullisen neuvottelumenettelyn toteutuksessa. Kilpailullisella neuvottelumenettelyllä valitaan kohteille rakennusurakoitsijat sekä ylläpitopalvelun tuottajat. Kohteet saattavat vaihtua tai yksittäisten kohteiden toteutusmalli muuttua hankintaprosessin aikana kaava- ja lupavalitus- ym. riskien hallitsemiseksi.

 

Kohteiden valmistumisen ajankohdat ovat vuosina 2026 - 2028. Kohteet ja niiden valmistumisen ajankohdat voivat tarvittaessa tarkentua mm. kaavoitus- ja lupaprosessien sekä käyttäjätarpeiden edellyttämillä tavoilla.

 

Hankkeen yhteenlaskettu paikkamäärä on noin 990 oppilasta ja noin 460 varhaiskasvatuspaikkaa. Hankkeen laajuus on n. 16 000 brm2. Investointien kustannusarvio yhteensä on noin 65 - 70 milj. euroa (1.2023), joka jakautuu 20 vuoden vuokrakaudelle. Kohteille on merkitty määrärahoja 2023-2031 investointiohjelmassa 29,433 milj. euroa, joka jakautuu Jupperin koululle 17,233 milj. euroa, Kurttilan koululle 0,4 milj. euroa ja Olarin päiväkotikohteelle 11,8 milj. euroa. Investoinnin kustannusarvio ylittää voimassa olevan investointiohjelman määrärahat yhteensä n. 35,6 - 40,6 milj. eurolla. Ylitys huomioidaan valmisteltavana olevassa investointiohjel­mas­sa.

 

Hanke toteutetaan yhteistoiminnallisella vuokrahankemallilla, jossa vastuu kohteiden suunnittelusta, rakentamisesta ja ylläpidosta sekä hankkeen rahoituksesta on hankkeen toteuttavalla vuokranantajalla. Hankkeen sopimuskausi kattaa suunnittelun ja rakentamisen sekä 15 - 25 vuoden vuokrakauden. Vuokrakauden jälkeen kohteet palautuvat kaupungin vastuulle ennalta sovitulla hinnalla ja ennalta sovitun kuntoisina, ellei haluta sopia jatkovuokrakaudesta.

 

Kaupunki maksaa vuokranantajalle kilpailutuksen perusteella määräytyvän vuokran kokonaispalvelun suorittamisesta vuokrakauden ajan. Maksulla katetaan vuokranantajan kaikki sopimuskauden aikaiset kustannukset sisältäen kohteiden investointikustannukset, rahoituskustannukset, ylläpitokustannukset, PTS-kustannukset (kunnossapidon pitkän tähtäimen suunnitelma) sekä vuokranantajan omat hallintokustannukset. Vuokran maksuvelvollisuus alkaa vaiheittain sen mukaisesti kuin kohteet valmistuvat ja otetaan käyttöön.

 

Selvyyden vuoksi tuodaan esiin, että hankesuunnitelman nimi "Espoon koulujen ja päiväkotien toteuttaminen yhteistoiminnallisella vuokramallilla" on kokonaisuuden toteuttamisen työnimi. Mallia verrataan muihin kaupungin käyttämiin toteutusmalleihin ja sen periaatteet ja yksityiskohdat täsmentyvät hankkeen jatkovalmistelun yhteydessä sulkematta muita vastaavia, mahdollisesti aiemmin käytettyjä malleja pois siten, että hankesuunnitelmassa kuvattu kolmen kohteen kokonaisuus on toteutettavissa kokonaistaloudellisen edullisuuden pohjalta.

 

 

Päätöshistoria

 

Kaupunginhallitus 07.08.2023 § 205

 

Päätösehdotus Esittelijä

 Kaupunkiympäristön toimialajohtaja Isotalo Olli

 

Kaupunginhallitus ehdottaa, että valtuusto

1
hyväksyy liitteenä olevan 9.3.2023 päivätyn Espoon koulujen ja päiväkotien yhteistoiminnallisen vuokrahankkeen hankesuunnitelman Kurttilan koulun sekä Jupperin koulun, päiväkodin ja kirjaston toimipistettä koskevilta osin. Olarin 2 päiväkotia -hanke tuodaan päätöksentekoon myöhemmin, kun kasvun ja oppimisen lautakunta ja svenska rum -lautakunta on asiaa käsitellyt.

2
valtuuttaa kaupunkiympäristön toimialajohtajan allekirjoittamaan hankkeen kilpailutusasiakirjat ja hankkeen sopimukset, mikäli hankkeen kilpailutuksen lopputulos pysyy hankesuunnitelmassa kuvattujen ehtojen rajoissa.

 

Käsittely Esittelijän kokouksessa tekemät muutokset on huomioitu pöytäkirjassa.

 

Puheenjohtaja Laihon ym. kannattamana teki seuraavan muutosehdotuksen:

 

"Lisätään kohta 1:n loppuun: "siten muutettuna, että: a.) Jupperin koulu, päiväkoti ja kirjaston toimipiste hankkeen nimi muutetaan vastaamaan valtuuston 7.12.2022 hyväksymää talousarviota muotoon: "Jupperin koulun uudisrakennus ja päiväkodin ja kirjaston kokonaisuus" b.) Jupperin kirjasto toteutetaan vähintään 300 m2 kokoisena lähikirjastona, jota asukkaat voivat käyttää myös kohtaamispaikkana."

 

Kajava Kataisen ym. kannattamana ehdotti, että asia jätetään pöydälle.

 

Keskustelun pöydälle panosta päätyttyä puheenjohtaja totesi, että on tehty esittelijän esityksestä poikkeava kannatettu ehdotus, jonka johdosta on äänestettävä.

 

Puheenjohtaja totesi kaupunginhallituksen 7 äänellä 7 ääntä vastaan yhden ollessa poissa ja puheenjohtajan äänen ratkaistessa hylänneen Kajavan pöydällepanoehdotuksen.

 

Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja totesi, että on tehty esittelijän esityksestä poikkeava kannatettu muutosehdotus, jonka johdosta on äänestettävä.

 

Puheenjohtaja totesi kaupunginhallituksen 10 äänellä 2 ääntä vastaan 2 äänestäessä tyhjää ja yhden ollessa poissa hyväksyneen puheenjohtajan muutosehdotuksen.

 

Päätös

Kaupunginhallitus:

Kaupunginhallitus ehdottaa, että valtuusto

1
hyväksyy liitteenä olevan 9.3.2023 päivätyn Espoon koulujen ja päiväkotien yhteistoiminnallisen vuokrahankkeen hankesuunnitelman Kurttilan koulun sekä Jupperin koulun, päiväkodin ja kirjaston toimipistettä koskevilta osin siten muutettuna, että

a) Jupperin koulu, päiväkoti ja kirjaston toimipiste hankkeen nimi muutetaan vastaamaan valtuuston 7.12.2022 hyväksymää talousarviota muotoon: "Jupperin koulun uudisrakennus ja päiväkodin ja kirjaston kokonaisuus",

b) Jupperin kirjasto toteutetaan vähintään 300 m2 kokoisena lähikirjastona, jota asukkaat voivat käyttää myös kohtaamispaikkana.

Olarin 2 päiväkotia -hanke tuodaan päätöksentekoon myöhemmin, kun kasvun ja oppimisen lautakunta ja svenska rum -lautakunta on asiaa käsitellyt.

2
valtuuttaa kaupunkiympäristön toimialajohtajan allekirjoittamaan hankkeen kilpailutusasiakirjat ja hankkeen sopimukset, mikäli hankkeen kilpailutuksen lopputulos pysyy hankesuunnitelmassa kuvattujen ehtojen rajoissa.

 

Kaupunginhallitus 19.06.2023 § 192

 

Päätösehdotus Esittelijä

 Kaupunkiympäristön toimialajohtaja Isotalo Olli

 

Kaupunginhallitus ehdottaa, että valtuusto

1
hyväksyy liitteenä olevan 9.3.2023 päivätyn Espoon koulujen ja päiväkotien yhteistoiminnallisen vuokrahankkeen hankesuunnitelman,

2
valtuuttaa kaupunkiympäristön toimialajohtajan allekirjoittamaan hankkeen kilpailutusasiakirjat ja hankkeen sopimukset, mikäli hankkeen kilpailutuksen lopputulos pysyy hankesuunnitelmassa kuvattujen ehtojen rajoissa.

 

Käsittely Puheenjohtaja Guzeninan kannattamana ehdotti, että asia jätetään pöydälle.

 

Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja tiedusteli, voidaanko puheenjohtajan ehdotus yksimielisesti hyväksyä. Koska ehdotusta ei vastustettu, puheenjohtaja totesi kaupunginhallituksen hyväksyneen sen.

 

Päätös

Kaupunginhallitus:
Asia jätettiin yksimielisesti pöydälle.

 

Kaupunginhallituksen tila- ja asuntojaosto 22.05.2023 § 39

 

Päätösehdotus Esittelijä

 Kaupunkiympäristön toimialajohtaja Isotalo Olli

 

Kaupunginhallituksen tila- ja asuntojaosto ehdottaa kaupunginhallitukselle, että valtuusto

1
hyväksyy liitteenä olevan 9.3.2023 päivätyn Espoon koulujen ja päiväkotien yhteistoiminnallisen vuokrahankkeen hankesuunnitelman,

2
valtuuttaa kaupunkiympäristön toimialajohtajan allekirjoittamaan hankkeen kilpailutusasiakirjat ja hankkeen sopimukset, mikäli hankkeen kilpailutuksen lopputulos pysyy hankesuunnitelmassa kuvattujen ehtojen rajoissa.

 

Käsittely Puheenjohtaja Partanen Paasivirran kannattamana teki seuraavan muutosesityksen:

 

Lisätään kohta 1.n loppuun: "siten muutettuna, että:

a.) Jupperin koulu, päiväkoti ja kirjaston toimipiste hankkeen nimi muutetaan vastaamaan valtuuston 7.12.2022 hyväksymää talousarviota muotoon: "Jupperin koulun uudisrakennus ja päiväkodin ja kirjaston kokonaisuus"

b.) Jupperin kirjasto toteutetaan vähintään 300 m2 kokoisena lähikirjastona, jota asukkaat voivat käyttää myös kohtaamispaikkana.

 

Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja tiedusteli, voidaanko Partasen ehdotuksen kohta 39.1.a.) yksimielisesti hyväksyä. Koska ehdotusta ei vastustettu, puheenjohtaja totesi kaupunginhallituksen tila- ja asuntojaoston hyväksyneen sen.

 

Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja totesi, että on tehty esittelijän esityksestä poikkeava kannatettu ehdotus 39.1.b.), jonka johdosta on äänestettävä.

 

Kaupunginhallituksen tila- ja asuntojaosto hyväksyi puheenjohtajan äänestysjärjestysehdotuksen.

 

Puheenjohtaja totesi kaupunginhallituksen tila- ja asuntojaoston 5:llä ei-äänellä 2:ta kyllä-ääntä vastaan hyväksyneen Partasen ehdotuksen 39.1.b.). Yksi jäsenistä äänesti tyhjää. Äänestyslista on pöytäkirjan liitteenä.

 

Päätös

Kaupunginhallituksen tila- ja asuntojaosto:
Kaupunginhallituksen tila- ja asuntojaosto ehdottaa kaupunginhallitukselle, että valtuusto

1
hyväksyy liitteenä olevan 9.3.2023 päivätyn Espoon koulujen ja päiväkotien yhteistoiminnallisen vuokrahankkeen hankesuunnitelman siten muutettuna, että:

a.
Jupperin koulu, päiväkoti ja kirjaston toimipiste hankkeen nimi muutetaan vastaamaan valtuuston 7.12.2022 hyväksymää talousarviota muotoon: "Jupperin koulun uudisrakennus ja päiväkodin ja kirjaston kokonaisuus",

b.
Jupperin kirjasto toteutetaan vähintään 300 m2 kokoisena lähikirjastona, jota asukkaat voivat käyttää myös kohtaamispaikkana.

2
valtuuttaa kaupunkiympäristön toimialajohtajan allekirjoittamaan hankkeen kilpailutusasiakirjat ja hankkeen sopimukset, mikäli hankkeen kilpailutuksen lopputulos pysyy hankesuunnitelmassa kuvattujen ehtojen rajoissa.

 

Liitteet

1

Hankesuunnitelma 9.3.2023_Espoon koulut ja päiväkodit yhteistoiminnallisella vuokramallilla

2

Äänestyslista § 90

 

Oheismateriaali

 

 

 

Tiedoksi