Dynasty tietopalvelu Haku RSS Espoon kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kasvun ja oppimisen lautakunta
Pöytäkirja 29.03.2023/Pykälä 55597/10.03.02/2023

 

 

 

Kasvun ja oppimisen lautakunta 29.03.2023 § 55

 

 

§ 55

Jupperin koulun, päiväkodin ja kirjaston toimipisteen tarveselvitys (pöydälle 8.3.2023)

 

Valmistelijat / lisätiedot:

Toivonen Auli

Helin Erkko
Peltonen Kaisa
Nyberg Ritva
Nääppä Roosa
Peltonen Anne

 etunimi.sukunimi@espoo.fi

 Vaihde 09 816 21

 

Päätösehdotus Kasvun ja oppimisen toimialajohtaja Rinta-Aho Harri

 

Kasvun ja oppimisen lautakunta:

1
hyväksyy osaltaan hankkeen tarveselvityksen liitteen ja selostusosan mukaisesti kolmesarjaiseksi alakouluksi (480 oppilaspaikkaa) ja 6 ryhmäiseksi päiväkodiksi (126 rakenteellista varhaiskasvatuspaikkaa). 

2
pyytää Tilapalvelut-liikelaitosta selvittämään hankkeen aikataulun, toteutusmuodon ja kustannusarvion esitetyn laajuuden mukaisesti. Jos esitettyyn laajuuteen tehdään muutoksia, tulee ne tuoda Kasvun ja oppimisen lautakunnan hyväksyttäväksi. 

3
esittää hankkeen valmistumisen ajoittuvan alkukesään 2028 ja pyytää Tilapalvelut-liikelaitosta neuvottelemaan siirtokelpoisten vuokra-ajat vastaavasti. Jos siirtokelpoisia ei kaikilta osin voi käyttää rakentamisen aikana, Tilapalvelut -liikelaitoksen tulee esittää Kasvulle ja oppimiselle aikataulu, jotta tarvittavat väistöt voidaan suunnitella.

4
edellyttää, että hyvän oppimisympäristön tavoitteet ja mitoitukset huomioidaan suunnittelussa Espoon koulujen ja päiväkotien suunnitteluohjeiden ja selostusosan mukaisesti. 

5
pyytää Tilapalvelut-liikelaitosta laatimaan pedagogisen suunnitelman suunnittelun pohjaksi yhteistyössä käyttäjän kanssa.

 

Käsittely 

 

 

Päätös

Kasvun ja oppimisen lautakunta:

Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

Selostus 

Tarveselvitys koskee monitoimirakennusta, jossa on kolmisarjainen alakoulu (480 oppilaspaikkaa) ja kuusiryhmäinen päiväkoti (126 rakenteellista varhaiskasvatuspaikkaa) sekä kirjaston toimipiste. Oppilas- ja varhaiskasvatuspaikat ovat korvaavia ja hanke yhdistää nykyisin eri rakennuksissa olevat toiminnat saman katon alle.  

Rakennus esitetään toteutettavaksi Leppävaaran palvelualueelle, Laaksolahden kaupunginosaan, kortteliin 60028 (Veininkatu 24). Samalla tontilla sijaitsee nykyisin Jupperin koulun siirtokelpoiset rakennukset ja Laaksolahden kirjasto.  

Valtuuston joulukuussa 2022 hyväksymässä investointiohjelmassa Jupperin koululle on varattu 17,233 miljoonaa euroa vuosille 2023-2026. Neuvottelutuloksessa 30.11.2022 hankkeen kokonaisuudeksi on määritelty: Jupperin koulun uudisrakennus ja päiväkodin ja kirjaston kokonaisuus.  

Nykytilanne 

Jupperin koulu koostuu kahdesta siirtokelpoisesta rakennuksesta ja liikuntasalirakennuksesta. Tämän lisäksi vuosiluokat 1.-2. käyvät koulua seurakunnalta vuokratussa Laaksolahtitalossa osoitteessa Ylänkötie 16. Varsinaisella koulun tontilla on lisäksi vanha liikuntasalirakennus sekä kirjasto.  Lukuvuonna 2023-2024 koulussa toimii 20 yleisopetuksen ja 3 erityisopetuksen ryhmää.

Jupperin siirtokelpoinen koulun (hanke 9660, Parmaco) vuokrasopimus on voimassa 10.1.2024 asti. Sopimuksella on jatko-optiot vuosille 3 v + 2 v. Jupperin siirtokelpoinen koulu 2 (hanke 9661, Elementit-E) määräaikainen sopimus on voimassa vuoteen 31.5.2025 asti ja sillä on 5 vuoden jatko-optio. Laaksolahtitalon vuokrasopimus on voimassa 7/2023 ja sitä voidaan uusia vain viisivuotiskausittain, eli sopimus voidaan päättää seuraavan kerran 7/2028. 

Jupperin päiväkoti toimii 6-ryhmäisessä siirtokelpoisessa rakennuksessa koulun läheisyydessä osoitteessa Kuusinevantie 16. Päiväkodin (hanke 3801, Parmaco) määräaikainen sopimus on voimassa vuoteen 11.1.2029 asti ja sillä on 5 vuoden jatko-optio. Siirtokelpoisen päiväkodin jatkovuokrauksen tarve uuden päiväkodin valmistumisen jälkeen arvioidaan myöhemmin.  

Kasvun ja oppimisen toimialan näkemyksen mukaan hankkeen valmistuminen tulisi ajoittaa kesään 2028, jotta vältytään ylimääräisiltä tilavuokrilta. Investointiohjelman aikataulu valmistumisesta 2026 ei toteudu, sillä se ei tämän kokoisessa hankkeessa ole realistinen. Aikatauluttaminen vuoden 2028 kesään edellyttää aikaisemmin päättyvien siirtokelpoisten rakennusten vuokra-aikojen jatkon neuvottelua.  

Kasvun ja oppimisen lautakunta pyytää Tilapalvelut -liikelaitosta selvittämään, voiko koulun toiminta siirtokelpoisissa rakennuksissa samalla tontilla jatkua rakentamisen aikana. Jos toiminnan jatkaminen tontilla ei ole mahdollista, Kasvun ja oppimisen lautakunta ehdottaa, että siirtokelpoisista luovutaan vuokrasopimusten päättyessä. Tällöin rakentamisen aikataulu tulee tietää hyvissä ajoin, jotta tarvittavat väistöt voidaan suunnitella ajoissa suomenkielisessä perusopetuksessa.  

Nykyinen Laaksolahden kirjasto toimii erillisrakennuksessa samalla tontilla Jupperin koulun kanssa. Kirjastotoiminnot voidaan säilyttää nykyisessä rakennuksessa ennallaan niin pitkään, kuin se on muun rakentamisen suhteen mahdollista. Syksyllä 2022 valmistuneessa Espoon kaupunginkirjaston asiakasvaikuttavuus- ja palveluverkkoselvityksessä on esitetty eri vaihtoehtoja kirjastopalveluiden tulevaisuudelle Espoossa. Selvityksen mukaisesti Laaksolahden alueen kirjastopalvelut tulee suunnitella ja toteuttaa kokonaisuus ja taloudellisuus huomioiden. 

Perusopetuspaikkojen tarve 

Länsi-Leppävaaran toteutunut opetuspaikkamäärä on ollut hienoisessa kasvussa vuosina 2013-2023. Alueellisen väestöennusteessa Läntisen Leppävaaran pohjoisosiin ennustetaan lapsimäärän voimakasta vähenemistä. Alueellinen väestö ennuste perustuu siihen, että Espoon väestö kasvaisi noin 5500 vuodessa. Viime vuonna väestönkasvu oli yli 8000. Koko Espoon tasolla onkin todennäköistä, että muutamana seuraavana vuotena kasvu on keskimääräistä suurempaa, sillä asuinrakentaminen on ollut hyvin voimakasta viimeiset vuodet.

Länsi-Leppävaaran alakoulukapasiteetti on tällä hetkellä täysimääräisesti käytössä eli nykyinen kouluverkko ei voi vastaanottaa nykyistä enempää aloittavia luokkia. Länsi-Leppävaaran pohjoispuolella on edelleen jonkin verran toteutumatonta kaavan mukaista rakennusoikeutta, joten ennustetta todennäköisempää on, että ennusteiden oletettua lapsimäärän vähenemistä ei ajanjaksolla tapahdu tai se tapahtuu ennusteita hitaammin. 

Perusopetuksen palveluverkon kannalta on Jupperin koulun kannattaa toteuttaa nykyisellä oppilasmäärällä 3-sarjaisena alakouluna ja 3 pienryhmällä, mikä tarkoittaa laskennallisesti 480 oppilaspaikkaa.

Varhaiskasvatuspaikkojen tarve 

Varhaiskasvatuksen palveluverkkoa kehitetään siten, että se muodostuu kooltaan taloudellisista ja toimivista päiväkodeista hyvillä sijaintipaikoilla. Varhaiskasvatuksen nykyinen palveluverkko ei ole kysyntään nähden riittävä.

Varhaiskasvatusikäisten lasten määrän ja varhaiskasvatuksen osallistumisasteen nousun perusteella varhaiskasvatuksessa olevien lasten määrä pysyy Laaksolahden alueella nykytasolla vuoteen 2030 mennessä. Varhaiskasvatuksen palveluverkon kannalta Jupperin päiväkoti kannattaa toteuttaa samankokoisena. Alueella on peruskorjausta odottavia päiväkoteja, ja väestön muutos on aiemmin toteutunut ennakoitua suurempana. Tämän vuoksi nykyisen siirtokelpoisen päiväkodin jatkovuokrauksen tarve Jupperin uudisrakennuksen valmistumisen jälkeen arvioidaan myöhemmin. 

Kirjaston toimipisteen tarve 

Espoon kaupunginkirjaston vuonna 2022 valmistuneessa asiakasvaikuttavuus- ja palveluverkkoselvityksessä todetaan, että "mikäli lähikirjasto sijaitsee rakennuksessa, johon kohdistuu perusparannus-, rakentamis- tai vastaavia uudelleenorganisointitoimenpiteitä, tulee siinä yhteydessä tarkastella kirjastopalveluiden palvelukonsepti. Tarve- ja hankesuunnittelun aikana tulee Laaksolahden kirjaston palvelukonsepti määritellä." 

Kulttuurin tulosyksikkö esittää hankkeen suunnittelun yhteydessä selvitettävän Laaksolahden/Jupperin kirjastokonseptia osana kaupunkitasoista palveluverkkoa. Hankkeen yhteydessä toteutetaan mahdollisuuksien mukaan tila, jossa on kirjastoiminnan kannalta tärkeimmät lähipalvelut eli kirjastossa voi varata, lainata tai palauttaa aineistoa. 

Tilasuunnitteluperiaatteet ja kommentit jatkosuunnitteluun 

Jupperin koulun, päiväkodin ja kirjaston toimipisteen hankkeessa sovelletaan Espoon koulujen ja päiväkotien suunnitteluohjeita. Tilapalvelut-liikelaitoksen ja Kasvun ja oppimisen toimialan yhteiset koulujen ja päiväkotien mallitilaohjelmat toimivat pohjana suunnittelulle. Koululla ja päiväkodilla on erilliset sisäänkäynnit ja toimintatilat. Hankkeen toteuttaminen yhteishankkeena lisää etuja toimintaan ja alentaa toimitilakustannuksia. Suunnitteluvaiheessa tutkitaan mahdollisuudet koulun, päiväkodin ja kirjaston toimipisteen yhteiskäyttöisiin tiloihin, joiden saavutettavuuteen tulee kiinnittää erityistä huomiota. 

Hankkeiden vastaanotto tulee sijoittaa aina alkukesään, jotta kohteiden kalustamiselle ja varustamiselle jää riittävästi aikaa. 

Koulun suunnitteluohjeet 

Alakoulu mitoitetaan oppilasmäärän mukaisesti siten, että perusopetustiloissa on jokaiselle ryhmälle omat tilat. Erityisopetuksen ryhmätilat sijoitetaan oman luokkatason oppikylään. Opetustilat määritetään tilaohjelmassa riittävän suuriksi, jotta ne mahdollistavat vuosittaisten luokkakokojen vaihtelut sekä erilaisten oppijoiden tarpeet. Opetustilat rakennetaan muuntojoustaviksi, mikä mahdollistaa erilaisten pedagogisten ratkaisujen käytön opetuksessa.

Oppikylän jokaiseen opetustilaan, myös eriyttämistiloihin, tulee päästä suoraan liikennealueelta. Tällöin tiloja voidaan käyttää tehokkaasti ja vaihtelevasti esim. jakotilana, pysyvän ryhmän tilana, eriyttämisen tilana. Tilojen avautuvuus tarkastellaan suunnittelun aikana.  

Alakoulun päiväjärjestys rakentuu oppitunneista ja välitunneista. Koulutiloja suunniteltaessa pitää huomioida koulurakennuksen sisällä yhtä aikaa liikkuvat suuret ihmismassat ja lukujärjestyksen aiheuttama kulkemisen jaksottuminen, sekä minimoida ruuhkien muodostuminen. Oppilasliikenteen hajauttamiseksi tarvitaan riittävästi sisäänkäyntejä pääsisäänkäynnin lisäksi. Oppilaiden liikkuminen ja vaatesäilytyksen toimivuus tutkitaan suunnittelun aikana.  

Koulusuunnitteluohjeen mukaisesti Jupperin kouluun toteutetaan oppikylien lisäksi erikoisvarustellut tilat alakoulun opetussuunnitelman edellyttämän tuntikehyksen mukaisesti. Hallinnon ja henkilökunnan tilat toteutetaan keskeiselle paikalle. Opiskeluhuollon tilojen koossa ja varustelussa noudatetaan Espoon kaupungin opiskeluhuollon standardia 2020.  Ruokailun tilat toteutetaan rakennuksen sydämenä, jota hyödynnetään myös opiskelu- ja kokoontumistilana. Suunnittelussa tulee ratkaista koulun esiintymis- ja katsomotilojen sijainti.  

Osallistavalla suunnittelulla käyttäjiä ohjataan aktiivisesti osallistumaan oman työn ja toimintaympäristönsä suunnitteluun ja kehittämiseen, millä keinoin rakennetaan arjen sujuvuuden turvaavaa peruslaatua Espoossa. Kasvun ja oppimisen lautakunta pyytää Tilapalveluita laatimaan Jupperin koululle pedagogisen suunnitelman yhteistyössä käyttäjän kanssa.  

Päiväkodin tilasuunnitteluperiaatteet 

Päiväkodin tilat suunnitellaan siten, että ryhmätiloissa voi tarpeen mukaan toimia eri-ikäisiä lapsia (10 kk - 6 v). Lapsiryhmien tilat jäsennetään kotialueiksi, jotka suunnitellaan 21 lapselle. Kotialueet toteutetaan kotialuepareittain ja lapsiryhmien kulkuyhteydet ovat selkeät, turvalliset ja valvottavat. Lapsiryhmien kulkuyhteydet eivät risteä keskenään, eikä tiloissa ole läpikulkua. Lapsen mittakaavassa toteutettavat välimatkat ja rauhallisuutta lisäävät tilajärjestelyt vahvistavat yhteisöllisyyttä ja tukevat toiminnan pedagogisia tavoitteita.  

Yhteiskäyttötilat 

Espoon koulujen liikuntasalien mitoitusohjeen 2020 mukaisesti kolmesarjaisen alakoulun liikuntasalin koko on 350 m2 eli 14 m x 25 m x 7 m (vapaa korkeus). Espoon liikunnan ja urheilun tulosyksikkö esittää hankkeeseen kuitenkin alueellisen tarpeen perusteella Espoon koulujen liikuntasalien mitoitusohjeen 2020 mukaista suurempaa liikuntasalia, jonka koko on 493 m2 eli 17 m x 29 m x 7 m (vapaa korkeus). Liikuntasali toteutetaan Espoon koulujen sisäliikuntatilaohjeen mukaisena.  

Kouluun suunnitellaan tilapäistä majoitusta varten yhtenäinen alue, johon sisältyy liikuntasali oheistiloineen ja myöhemmin määriteltävä osa opetustiloja. 

Musiikin, kuvataiteen, tekstiilityön ja teknisen työn tilojen käyttö taiteen perusopetukseen ja muuhun harrastamiseen kouluajan ulkopuolella on mahdollistettu pääsääntöisesti omilla lukitusalueillaan. Kullakin lukitusalueella tulee olla varastotilaa kuntalaiskäytön varastointitarvetta (n. 2-8 m2) varten. Mahdollinen erillinen esiintymistila on oma lukitusalueensa. 

Kirjaston toimipiste 

Kirjaston toimipiste voi sijaita muun toimijan tiloissa tai omassa erillisessä tilassa. Kirjaston toimipisteeseen asennetaan omatoimijärjestelmä.  

Kirjaston toimipisteen arvioitu laajuus on n. 100 hym2. Mahdollisen uuden kirjastotilan vuokrakustannukset eivät kuitenkaan saa ylittää nykyisen kirjaston vuokrakustannuksia.   

Piha-alueet 

Koulun ja päiväkodin piha-alueet sekä liikuntakenttä toteutetaan Espoon koulujen ja päiväkotien pihasuunnitteluohjeiden mukaisesti. Kasvun ja oppimisen toimialan tavoitteena on, että lasten käytössä olevaa koulun piha-aluetta on 7 m² oppilasta kohden ja päiväkodin leikkipihaa 15 m² varhaiskasvatuspaikkaa kohden. Koulun pihalle suunnitellaan liikuntakenttä, jonka koko on 46-51 m / 61-70 m.

Koulun ja päiväkodin piha-alueet, saattoliikenne sekä huoltopiha suunnitellaan toisistaan erillisiksi. Sisäänkäynnit liittyvät suoraan koulun välituntipihaan ja päiväkodin leikkipihaan. Saattopaikoilta järjestetään turvallinen yhteys päiväkodin leikkipihalle.

Laajuudet ja kustannusennusteet 

Hankkeen alustava laajuus on 4 922 hym2. Kouluun osuus 3600 hym2, päiväkodin 1079 hym2. Kirjaston toimipisteen osuus on 100 hym2 ja isomman liikuntasalin osuus on 143 hym2. Jos esitettyyn laajuuteen tehdään muutoksia, tulee ne tuoda Kasvun ja oppimisen lautakunnan hyväksyttäväksi. 

Tilapalvelut -liikelaitosta pyydetään selvittämään hankkeen tarkemmat kustannukset ja aikataulu, jotka tulee esittää Kasvun ja oppimisen lautakunnalle hankesuunnitelman lausunnon yhteydessä.  

 

 

Päätöshistoria

 

Kasvun ja oppimisen lautakunta 08.03.2023 § 28

 

Päätösehdotus Kasvun ja oppimisen toimialajohtaja Rinta-Aho Harri

 

Kasvun ja oppimisen lautakunta:

1
hyväksyy osaltaan hankkeen tarveselvityksen liitteen ja selostusosan mukaisesti kolmesarjaiseksi alakouluksi (480 oppilaspaikkaa) ja 6 ryhmäiseksi päiväkodiksi (126 rakenteellista varhaiskasvatuspaikkaa). 

2
pyytää Tilapalvelut-liikelaitosta selvittämään hankkeen aikataulun, toteutusmuodon ja kustannusarvion esitetyn laajuuden mukaisesti. Jos esitettyyn laajuuteen tehdään muutoksia, tulee ne tuoda Kasvun ja oppimisen lautakunnan hyväksyttäväksi. 

3
esittää hankkeen valmistumisen ajoittuvan alkukesään 2028 ja pyytää Tilapalvelut-liikelaitosta neuvottelemaan siirtokelpoisten vuokra-ajat vastaavasti. Jos siirtokelpoisia ei kaikilta osin voi käyttää rakentamisen aikana, Tilapalvelut -liikelaitoksen tulee esittää Kasvulle ja oppimiselle aikataulu, jotta tarvittavat väistöt voidaan suunnitella.

4
edellyttää, että hyvän oppimisympäristön tavoitteet ja mitoitukset huomioidaan suunnittelussa Espoon koulujen ja päiväkotien suunnitteluohjeiden ja selostusosan mukaisesti. 

5
pyytää Tilapalvelut-liikelaitosta laatimaan pedagogisen suunnitelman suunnittelun pohjaksi yhteistyössä käyttäjän kanssa.

 

 

Käsittely Selostusosaan tehty tekninen korjaus on huomioitu pöytäkirjassa.
 

Puheenjohtaja Räf Wallsin kannattamana ehdotti asian pöydällepanoa, jotta vuokraneuvottelut kaupungin seurakuntayhtymän kesken on saatu päätökseen.

 

Puheenjohtaja Räf tiedusteli, voidaanko pöydällepanoehdotus yksimielisesti hyväksyä. Koska sitä ei vastustettu, puheenjohtaja totesi sen tulleen yksimielisesti hyväksytyksi.

 

 

Päätös

Kasvun ja oppimisen lautakunta:

Asia jätettiin yksimielisesti pöydälle.

 

 

Liitteet

1

Jupperin koulu, päiväkoti ja kirjaston toimipiste_tarveselvityslomake

 

Oheismateriaali

-

Jupperin koulun sijainti ja palveluverkko

-

Oppilasmäärän kehitys läntinen Leppävaara

 

Tiedoksi

Lehtinen Maija

 

Yrjölä Reijo

 

Martinsen Kimmo

 

Laurila Mauri