Dynasty tietopalvelu Haku RSS Espoon kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Valtuusto
Pöytäkirja 20.03.2023/Pykälä 33


2 Äänestys § 33 toivomus 5.1
3 Äänestys § 33 ja § 34 palautus 5.3
Valtuustoaloite 24.2.2020

1755/10.03.01/2021

 

 

 

Valtuusto 20.03.2023 § 33

 

 

§ 33

Valtuustoaloite rantaraitin toteutuksen vaihtoehtojen suunnittelemisesta (pöydälle 27.2.2023)

 

Valmistelijat / lisätiedot:

Julkunen Hilkka

Sivonen-Rauramo Sirpa
Tanska Harri
Mäkelä Salla
Haataja Jukka
Elfvengren Ilkka

 etunimi.sukunimi@espoo.fi

 Vaihde 09 816 21

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus

 

Valtuusto merkitsee selostusosan tiedoksi vastauksena Juri Aaltosen ja 17 muun valtuutetun 24.2.2020 jättämään valtuustoaloitteeseen rantaraitin toteutuksen vaihtoehtojen suunnittelemisesta ja toteaa aloitteen loppuun käsitellyksi.

 

Käsittely 

Puheenjohtaja Limnéll ehdotti, että tämä ja seuraava asia keskustellaan yhdessä, mutta päätöksenteko asioista tehdään erillisinä.

 

Valtuusto hyväksyi yksimielisesti puheenjohtajan käsittelyjärjestysehdotuksen.

 

Aaltonen Nevanlinnan ym. kannattamana teki seuraavan toivomuksen: 5.1.

 

Valtuusto toivoo, että rantaraitti toteutetaan ensisijaisesti vapaaehtoisin kaupoin voimassa olevan kaavan mukaisesti myös Nuottaniemen länsiosassa.

 

Vuornos Sammallahden ym. kannattamana teki seuraavan toivomuksen: 5.2.

 

Valtuusto toivoo, että rantaraitin toteuttamisjärjestyksessä priorisoitaisiin maa-alueita, joissa kaupunki on maanomistaja.

 

Uotila Akinyemin kannattamana ehdotti, että asia palautetaan seuraavin perusteluin: 5.3.

 

Valtuusto päättää palauttaa valtuustoaloitteeseen annetun vastauksen uudelleen valmisteltavaksi, siten että vastauksessa ilmenee tahto pitää voimassa rantaraitin toteuttamisen seuraavat periaatteet: Nimensä mukaisesti rantaraitin tulee kulkea rannassa myös Nuottaniemessä. Maanomistajia tulee kohdella tasa-arvoisesti myös Nuottaniemessä. Voimassa olevaa asemakaavaa tulee noudattaa myös Nuottaniemessä.

 

Puheenjohtaja totesi, että oli tehty kannatettu palautusehdotus, joten seuraavien puhujien on kohdistettava puheensa palautukseen.

 

Keskustelun palautuksesta päätyttyä puheenjohtaja totesi, että oli äänestettävä.

 

Puheenjohtaja ehdotti, että äänestyksessä ne, jotka kannattavat palautusehdotusta, äänestävät jaa ja ne, jotka vastustavat palautusehdotusta, äänestävät ei.

 

Valtuusto hyväksyi puheenjohtajan äänestysjärjestysehdotuksen.

 

Äänestyksessä valtuusto 14 jaa äänellä 57 ei ääntä vastaan, 4 äänestäessä tyhjää ja 0 ollessa poissa hylkäsi palautusehdotuksen. Äänestyslista on pöytäkirjan liitteenä.

 

Puheenjohtaja totesi, että asian käsittely jatkuu.

 

Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja esitti yhteenvedon keskustelun kuluessa tehdyistä ehdotuksista ja totesi kaupunginhallituksen ehdotuksen tulleen hyväksytyksi yksimielisesti.

 

Sitten otettiin käsiteltäväksi toivomukset.

 

Puheenjohtaja tiedusteli, voidaanko Aaltosen toivomusehdotus yksimielisesti hyväksyä. Koska ehdotusta vastustettiin, puheenjohtaja totesi, että on äänestettävä.

 

Puheenjohtaja ehdotti, että äänestyksessä ne, jotka kannattavat Aaltosen toivomusehdotusta, äänestävät jaa ja ne, jotka vastustavat sitä, äänestävät ei. Valtuusto hyväksyi puheenjohtajan ehdotuksen.

 

Äänestyksessä valtuusto 32 jaa äänellä 39 ei ääntä vastaan, 4 äänestäessä tyhjää ja 0 ollessa poissa hylkäsi Aaltosen toivomusehdotuksen. Äänestyslista on pöytäkirjan liitteenä.

 

Puheenjohtaja tiedusteli voidaanko Vuornoksen toivomusehdotus hyväksyä yksimielisesti? Koska ehdotusta ei vastustettu, puheenjohtaja totesi valtuuston hyväksyneen sen yksimielisesti.

 

Päätös

Valtuusto:
Kaupunginhallituksen ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Lisäksi hyväksyttiin seuraavaa toivomus:

Valtuusto toivoo, että rantaraitin toteuttamisjärjestyksessä priorisoitaisiin maa-alueita, joissa kaupunki on maanomistaja.

Uotila ilmoitti eriävän mielipiteensä päätökseen ja ilmoitti perusteluinaan seuraavaa:

Valtuusto toimii väärin merkatessaan tiedoksi valtuustoaloitteeseen annetun kaupunginhallituksen vastauksen. Vastauksen, joka käytännössä pysäyttää rantaraitin jatkokehittämisen Nuottaniemessä, asettaen maanomistajat eriarvoiseen asemaan ja jättää toteuttamatta vuonna 1989 hyväksytyn asemakaavan mukaisen kaupunkilaisille tärkeän rantaraittiosuuden.

 

Selostus 

Valtuustoaloite

 

Juri Aaltonen ja 17 muuta valtuutettua ovat jättäneet 24.2.2020 valtuustoaloitteeseen rantaraitin toteutuksen vaihtoehtojen suunnittelemisesta. Aloitteessa esitetään mm., että ainakin Nuottaniemen länsiosasta laaditaan yksityiskohtainen raitin valmiiksi toteuttamissuunnitelma.

 

Vastaus valtuustoaloitteeseen

 

Asemakaavat ovat lähtökohtaisesti toistaiseksi voimassa. Nuottaniemi II asemakaava on pääosin toteutunut, eikä ole vanhentunut. 

Voimassa olevan Nuottaniemi II -asemakaavan selostuksessa todetaan tavoitteeksi alueen rantoja pitkin sijoitettava puistomainen jalankulun reitti. Selostuksessa todetaan, että asemakaavassa pyritään alueen ominaispiirteiden korostamiseen, viihtyisyyden lisäämiseen ja erityisesti kiinnitetään huomiota alueen rantoja pitkin johdettavan viherreitin suunnitteluun, jolla tulee olemaan ratkaiseva merkitys myös alueen merelle päin avautuvalle maisemakuvalle. Lisäksi todetaan, että ranta-alueelle on pyritty saamaan mahdollisimman hyvät kevyen liikenteen yhteydet.

Espoon eteläosien yleiskaavassa alue on virkistysaluetta, jolle on merkitty virkistysyhteys. Rantaraitin toteuttamiselle rannan tuntumaan on edelleen yleinen ja kaupunkilaisten virkistäytymisen kannalta merkittävä tarve.

Nuottaniemi on osa Matinkylän suuraluetta, jota on viime vuosina täydennysrakennettu perustuen alueen hyviin joukkoliikenneyhteyksiin ja palveluihin. Matinkylän suuralueella on suhteessa asukasmäärään vähän puistoja ja lähivirkistysalueita. Myös rantavyöhyke tarvitaan alueen asukkaiden yleiseksi ja yhteiseksi virkistysalueeksi.

 

Myös Nuottaniemen asuinalueella tarvitaan puistoja. Nuottaniemi-puisto, jolla on asemakaavoitettu ohjeellinen jalankululle ja pyöräilylle varattu alueen osa, toteuttaa tätä tavoitetta. Asemakaavan tarkoitus on mahdollistaa kaikille yhteinen kokemus merenrannan läheisyydestä.

Koska asemakaavan toteuttaminen on kesken, Nuottaniemen etelärannalla rantaraitti nimellä Nuottaniemenpolku on jouduttu kääntämään ennen korttelia 23264 jyrkkään ylämäkeen. Nykyinen reitti on vaikeakulkuinen.

 

Asemakaavan mukainen reitti rannan tuntumassa niemeä kiertäen olisi mahdollista toteuttaa osittain esteettömänä.

Nuottakallio-kadulla sekä Nuottakujalla on ajoneuvoliikennettä. Rantaraitin luonteeseen ei kuulu ajoneuvoliikenne. Rantaraitin tulee olla varattu jalankululle ja pyöräilylle.

 

Rantaraitti on todella suosittu ja siksi on perusteltua jatkaa rantaraitin toteuttamista, kun se on maanomistuksellisesti mahdollista. Kun otetaan huomioon rantaraitin jo toteutuneet osat ja sen kattavuus eri ranta-alueen osissa, rantaraitille asetetut tavoitteet on pääosin saavutettu jo nyt toteutuneellakin linjauksella.

 

Kaupunginhallitus palautti asian valmisteluun siten, että aloitevastauksessa otetaan kielteinen kanta asemakaavan toteuttamiseen lunastusmenettelyn kautta ja todetaan, että rantaraitin nykyinen linjaus täyttää yleisen virkistystarpeen toistaiseksi hyvin. Lisäksi todetaan, että virkistystarpeiden kasvavaan kysyntään alueella vastataan Lilla Blindsundin virkistystäytön mahdollistavalla Blindsundin sillalla, jonka valtuusto päätti ottaa syksyllä 2021 kaupungin investointiohjelmaan.

Asiaa on käsitelty viimeksi vastauksessa valtuustoaloitteeseen 24.2.2020 § 32.

 

Espoon kaupunki on suunnitellut ja toteuttanut Espoon rantaraittia 1970-luvulta lähtien jo lähes 40 kilometriä. Rantaraittia on vuosien mittaan toteutettu määrätietoisesti, mutta kuitenkin muut kaupungin tärkeät hankkeet ja investointitarpeet kunakin aikana huomioiden. Rantaraitin nykyinen linjaus täyttää yleisen virkistystarpeen toistaiseksi hyvin (KH 2.5.2022 § 145) ja rantaraitin tilanne on kokonaisuutena arvioiden hyvä.

 

Rantaraitin toteuttaminen kokonaan valmiiksi vaatii vielä työtä ja investointeja. Toistaiseksi yksityisessä omistuksessa olevien maa-alueiden hankintaa kaupungin omistukseen edistetään vapaaehtoisin kaupoin neuvottelemalla (KH 2.5.2022 § 145). Tästä syystä toteutuksen aikataulu on avoin.             

Päätöshistoria

 

Kaupunginhallitus 02.05.2022 § 146

 

 

 

Päätösehdotus Kaupunkiympäristön toimialajohtaja Isotalo Olli

 

Kaupunginhallitus ehdottaa, että valtuusto merkitsee selostusosan tiedoksi vastauksena Juri Aaltosen ja 17 muun valtuutetun 24.2.2020 jättämään valtuustoaloitteeseen rantaraitin toteutuksen vaihtoehtojen suunnittelemisesta ja toteaa aloitteen loppuun käsitellyksi.

 

Käsittely Puheenjohtaja Laihon ym. kannattamana ehdotti, että asia palautetaan valmisteluun siten, että aloitevastauksessa otetaan kielteinen kanta asemakaavan toteuttamiseen lunastusmenettelyn kautta ja todetaan, että rantaraitin nykyinen linjaus täyttää yleisen virkistystarpeen toistaiseksi hyvin. Lisäksi todetaan, että virkistystarpeiden kasvavaan kysyntään alueella vastataan Lilla Blindsundin virkistyskäytön mahdollistavalla Blindsundin sillalla, jonka valtuusto päätti ottaa syksyllä 2021 kaupungin investointiohjelmaan.

 

Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja totesi, että on tehty esittelijän esityksestä poikkeava kannatettu ehdotus, jonka johdosta on äänestettävä.

 

Puheenjohtaja totesi kaupunginhallituksen 10 äänellä 5 ääntä vastaan hyväksyneen puheenjohtajan palautusehdotuksen. Äänestyslista on pöytäkirjan liitteenä.

 

Päätös

Kaupunginhallitus:
Asia palautettiin valmisteluun siten, että aloitevastauksessa otetaan kielteinen kanta asemakaavan toteuttamiseen lunastusmenettelyn kautta ja todetaan, että rantaraitin nykyinen linjaus täyttää yleisen virkistystarpeen toistaiseksi hyvin. Lisäksi todetaan, että virkistystarpeiden kasvavaan kysyntään alueella vastataan Lilla Blindsundin virkistyskäytön mahdollistavalla Blindsundin sillalla, jonka valtuusto päätti ottaa syksyllä 2021 kaupungin investointiohjelmaan.

 

Päätöshistoria

 

Kaupunginhallitus 13.02.2023 § 54

 

 

 

Päätösehdotus Kaupunkiympäristön toimialajohtaja Isotalo Olli

 

Kaupunginhallitus ehdottaa, että valtuusto merkitsee selostusosan tiedoksi vastauksena Juri Aaltosen ja 17 muun valtuutetun 24.2.2020 jättämään valtuustoaloitteeseen rantaraitin toteutuksen vaihtoehtojen suunnittelemisesta ja toteaa aloitteen loppuun käsitellyksi.

 

Käsittely 

 

 

Päätös

Kaupunginhallitus:
Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

 

Päätöshistoria

 

Valtuusto 27.02.2023 § 26

 

 

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus

 

Valtuusto merkitsee selostusosan tiedoksi vastauksena Juri Aaltosen ja 17 muun valtuutetun 24.2.2020 jättämään valtuustoaloitteeseen rantaraitin toteutuksen vaihtoehtojen suunnittelemisesta ja toteaa aloitteen loppuun käsitellyksi.

 

Käsittely 

Puheenjohtaja Limnell valtuuston neuvottelutoimikunnan puheenjohtaja Järvisen kannattamana ehdotti, että asia jätetään pöydälle.

 

Keskustelun pöydällepanosta päätyttyä puheenjohtaja tiedusteli, voidaanko asia jättää yksimielisesti pöydälle. Koska pöydällepanoehdotusta ei vastustettu, puheenjohtaja totesi valtuuston hyväksyneen sen yksimielisesti.

 

Päätös

Valtuusto:
Asia jätettiin yksimielisesti pöydälle.

 

 

 

 

 

 

 

 

Liitteet

1

Äänestys § 33 toivomus 5.1

2

Äänestys § 33 ja § 34 palautus 5.3

 

Oheismateriaali

-

Valtuustoaloite 24.2.2020

 

Tiedoksi