Dynasty tietopalvelu Haku RSS Espoon kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunkisuunnittelulautakunta
Pöytäkirja 23.11.2022/Pykälä 1447758/10.02.03/2021

 

 

 

Kaupunkisuunnittelulautakunta 23.11.2022 § 144

 

 

§ 144

Metsälinnunreitti, asemakaavan muutosehdotuksen hyväksyminen nähtäville (MRA 27 §), alue 113001, 50. kaupunginosa Lintuvaara

 

Valmistelijat / lisätiedot:

Kivelä Kati

Keskisaari Ville
Westerlund Ina

 etunimi.sukunimi@espoo.fi

 Vaihde 09 816 21

 

Päätösehdotus Kaupunkisuunnittelujohtaja Hokkanen Torsti

 

Kaupunkisuunnittelulautakunta

1
yhtyy vastineisiin, jotka ilmenevät asian liitteistä. Mielipiteet ja lausunnot on annettu Metsälinnunreitin osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta ja kaavan valmisteluaineistosta, alue 113001,

2
hyväksyy MRA 27 §:n mukaisesti nähtäville 23.11.2022 päivätyn Metsälinnunreitti - Skogfågelsstråket asemakaavan muutosehdotuksen, piirustusnumero 7434, 50. kaupunginosassa Lintuvaara, alue 113001,

3
pyytää asemakaavan muutosehdotuksesta tarvittavat lausunnot sekä toimialojen kannanotot.

 

Käsittely Keskustelun aikana puheenjohtaja Kivekkään kannattamana ehdotti asian jättämistä pöydälle lautakunnan seuraavaan kokoukseen.

 

Keskustelun pöydällepanosta päätyttyä puheenjohtaja tiedusteli, voidaanko pöytäysehdotus hyväksyä. Koska ehdotusta ei vastustettu, puheenjohtaja totesi sen tulleen yksimielisesti hyväksytyksi.

 

Päätös

Kaupunkisuunnittelulautakunta

päätti yksimielisesti jättää asian pöydälle lautakunnan 8.12.2022 pidettävään kokoukseen.

 

 

 

Selostus 

Kortteliin 50130 sallitaan asemakaavan muutoksella rakennusoikeutta asumiselle yhteensä 12 820 k-m2. Lisäksi korttelista osoitetaan alueita yhteispihaksi (AH) ja pysäköintitontiksi (LPA).

 

Korttelin eteläpuolista puistoaluetta laajennetaan muuttamalla nykyistä asuintonttia puistoalueeksi. Puistotontin koko kasvaa nykyisestä 3 550 neliömetristä lähes hehtaariin ja sille turvataan liito-oravan ekologinen yhteys.

 

Metsälinnunreitin ja Lintumetsäntien välinen yhteys pidetään kaavassa suljettuna ajoneuvoliikenteeltä. Kadun katkaisukohta siirretään Kirkkalanpolun kohdalle. Muutos korostaa jalankulun ja pyöräilyn yhteyden jatkuvuutta. Ajoyhteys Lintumetsäntieltä Lintumetsän koululle on säilytetty kaavassa. Katualueita levennetään hieman, jotta saattopysäköintiin ja kääntymiseen saadaan riittävästi tilaa.

 

Neliryhmäisen Lintumetsän päiväkodin tonttia kasvatetaan liittämällä siihen länsipuolella sijaitseva kaupungin puistotontti. Muutoksen jälkeen tontille voidaan sijoittaa tilat kahdeksanryhmäiselle päiväkodille pihoineen.

 

Päiväkodin länsipuolella oleva kapea, lunastamatta jäänyt puistotontti osoitetaan pientalotontiksi ja liitetään länsipuoliseen pientalokortteliin. Puistotontista muodostuvalle pientalotontille ei osoiteta rakennusalaa, vaan se merkitään istutettavaksi alueen osaksi. Pientalotontin 50106/1 osalta asemakaavan muutos on toteava.

 

Suunnittelualueen likimääräinen sijainti Espoon opaskarttapohjalla:

 

Metsälinnunreitti - Skogfågelsstråket, asemakaavan muutosehdotus, piirustusnumero 7434, kortteli 50130, osa korttelia 50106, katu- ja virkistysalueet, poistuu kortteli 50129, 50. kaupunginosassa Lintuvaara, alue 113001.

 

Aloite ja vireilletulo

 

Aloite asemakaavan laatimiseksi on tullut alueen maanomistajalta. Kaavan vireilletulosta on tiedotettu 8.9.2021.

 

Alueen nykytila

 

Suunnittelualue sijaitsee Leppävaarassa Lintuvaaran alueella. Siihen kuuluu opiskelija-asuntoja sisältävä asuintontti ja sen viereinen päiväkotitontti, yksi pientalotontti, puistoalueita länsi-, pohjois- ja eteläpuolelta sekä katualuetta.

 

Asuintontilla 50130/1 sijaitsee kaksikerroksisia, 1970-luvulla rakennettuja moduulirakenteisia asuinrakennuksia. Rakennukset ovat alkuperäisessä kunnossa ja ne ovat opiskelija-asuntokäytössä. Tontti on puustoinen ja vehreä. Pysäköinti on Metsälinnunreitin varressa avopysäköintikentillä.

 

Päiväkotitontilla toimii Lintumetsän neliryhmäinen päiväkoti leikkipihoineen. Yksikerroksinen päiväkotirakennus on puurunkoinen. Päiväkodin leikkipihat on suunnattu etelään.

 

Alueen läpi kulkee pohjois-eteläsuuntainen kevyen liikenteen reitti, Kirkkalanpolku. Reitti liittyy laajempaan, Vallikalliosta kohti Hämevaaraa kulkevaan virkistysyhteyteen.

 

Päiväkodin viereisen puistoalueen länsipuolella sijaitsee pientalotontti 50106/1, jolla on yhtiömuotoista paritalo- ja erillispientaloasutusta. Kaupungin puistoalueen ja pientalotontin välinen puistoksi kaavoitettu kaistale on osin istutettu, osin luonnontilainen.

 

Metsälinnunreitin ja Lintumetsäntien välinen ajoyhteys on katkaistu puomein. Voimassa olevassa asemakaavassa ajoyhteyden katkaisee noin 100 metrin pituinen puistomaisesti rakennettava yleiselle jalankululle ja pyörätielle varattu katu, jota ei ole toteutettu.

 

Voimassa oleva maakuntakaava-, yleiskaava- ja asemakaavatilanne

 

Espoon alueella on voimassa Uusimaa-maakuntakaava 2050 niiltä osin kuin kaavaa koskevat valitukset hylättiin hallinto-oikeudessa vuonna 2021. Lintuvaara on Uusimaa 2050 -kaavassa osoitettu taajamatoimintojen kehittämisvyöhykkeeksi. Merkinnän mukaan alueen yhdyskuntarakennetta tulee tehostaa nykyiseen rakenteeseen, erityisesti keskuksiin ja asemanseutuihin tukeutuen.

 

Alueella on voimassa Espoon eteläosien yleiskaava. Kaava sai lainvoiman vuonna 2010. Yleiskaavassa alue on varattu asuntoalueeksi (A). Alueella on lisäksi vireillä Espoon yleiskaava 2060. Kaava on kuulutettu vireille syksyllä 2022 ja kaava koskee koko Espoota.

 

Alueella on voimassa asemakaavat 113000 Lintulaakso II (hyväksytty 24.4.1979) sekä 113300 Lintumetsä I (hyväksytty 27.10.1995). Korttelin 50130 asuintontti on kaavassa osoitettu merkinnällä A1, asuintalojen korttelialue. Merkinnän alueelle saa asuinrakennusten lisäksi sijoittaa myymälä-, kerho-, lastentarha-, pesula tms. palvelutiloja enintään 500 m2. Rakennusten enimmäiskerrosluku on II. Rakennusoikeutta on korttelissa   9 360 kerrosalaneliömetriä (k-m2). Kaavassa on määräyksiä rakennusten suojaamiseksi kadun puolen melua vastaan (merkintä 'dB'). Eteläpuolen puistoalue Kirkkalanpuisto on osoitettu merkinnällä PI10, jonka perusteella puistoon saa sijoittaa enintään 100 k-m2 kerho-, sosiaali- ja viihdetoimintaa palvelevia tiloja yhteen kerrokseen.

 

Päiväkotitontti korttelissa 50129 on osoitettu kaavamerkinnällä YOS11, opetus- ja sosiaalista toimintaa palvelevien rakennusten korttelialue, jolle saa lisäksi rakentaa asuntoja kiinteistön hoidon kannalta välttämätöntä henkilökuntaa varten. Päiväkodin länsipuolinen puisto on kaavaan merkitty puistoalueena PI, istutettava puistoalue. Pieni puistokaistale on osoitettu merkinnällä VP, puisto. Puistoja yhdistää kaavassa kevyen liikenteen reitti nimeltään Kirvisenpolku. Yhteys on rakentamaton.

 

Metsälinnunreitti-katualue on voimassa olevassa asemakaavassa noin sadan metrin matkalta osoitettu puistomaiseksi rakennettavaksi, pyöräilylle ja jalankululle tarkoitetuksi kaduksi, jonka läpi ei saa ajaa. Ajo on tällä hetkellä katkaistu puomein ja pollarein, mutta kadun katkaisua ei ole toteutettu asemakaavassa tarkoitetulla tavalla.

 

Korttelin 50106 asuintontti 1 on osoitettu merkinnällä AO, asuinpientalojen korttelialue. Enimmäiskerrosluvuksi on asemakaavassa osoitettu kaksi ja tonttitehokkuudeksi e=0,2. Asemakaavassa määrätään lisäksi, että tontin koon ollessa yli 1 000 m2 saa siihen rakentaa yhden asunnon jokaista tontin pinta-alan 500 m2 kohti. Enintään 65 % rakennusoikeudesta saa käyttää ensimmäisessä kerroksessa. Autopaikkoja on järjestettävä kaksi per asunto. Rakennusoikeuden lisäksi saa asuntojen käyttöön tulevia säilytys- ja yhteistiloja rakentaa erillisiin yksikerroksisiin talousrakennuksiin tai siipirakennuksiin enintään 30 m2 asuntoa kohden.

 

Osallistuminen ja vuorovaikutus (MRA 30 §)

 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on valmistunut 30.8.2021. Osallisille varattiin mahdollisuus lausua mielipiteensä valmisteluaineistosta 19.10.2021 mennessä. Lisäksi korttelin 50106 naapurustoon lähetettiin ylimääräinen kuulemiskirje kaavamuutoksen tarkastelualueen laajetessa korttelin AO-alueelle. 27.9.2022 päivätyn kuulemiskirjeen johdosta mielipiteitä sai antaa 18.10.2022 saakka.

 

Lausuntoja saapui kaksi. Mielipiteitä saatiin kaikkiaan 62 kappaletta. Lisäksi osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtävilläoloaikana saapui kuntalaisaloite, jolla oli kaikkiaan 294 allekirjoittajaa. Osa allekirjoittajista jätti myös erikseen mielipiteen kirjaamoon. Kuntalaisaloitteeseen on laadittu kaupungin hallintosäännön mukaisesti erillinen vastaus. Aloitteen sisältö on huomioitu vastineissa.

 

Saadun lausunnot olivat sisällöltään tiedoksi merkittäviä, eivätkä ohjanneet kaavan valmistelua. Mielipiteet koskivat pääsääntöisesti liikenteen läpiajojärjestelyitä sekä kerrostalorakentamista. Läpiajon salliva vaihtoehto koettiin turvattomana ja huonoimpana vaihtoehtona ympäristön toimivuuden ja viihtyisyyden kannalta. Kerrostalot koettiin alueelle vieraina ja niiden tilalle toivottiin pienimittakaavaisempaa townhouse-tyyppistä rakentamista. Pelättiin kerrostalojen laskevan Lintuvaaran asuinrakennusten arvoa.

 

Asukastilaisuudessa puhuttivat edellisten lisäksi päiväkodin tontin länsipuolisen viheralueen poistuminen. Asukkaita huolestutti alueen säilyminen riittävän puustoisena. Nykyisellä HOAS:n tontilla sijaitseva epävirallinen koirapuisto koettiin alueelle tarpeellisena lähipalveluna. Päiväkoti- ja koulukapasiteetin yleisestä riittävyydestä alueella oltiin huolissaan. Toisaalta keskusteltiin päiväkodin pihan aiheuttamasta melusta.

 

Palautteen pohjalta kaavaehdotus on laadittu niin, että Metsälinnunreitin ja Lintumetsäntien välillä sallitaan ainoastaan kävely ja pyöräily. Lintumetsän koulun tontille saa edelleen ajaa Lintumetsäntien kautta. HOAS:n tontilla rakennukset on ryhmitelty siten, että reunoille on sijoitettu matalampaa, kaksikerroksista rakentamista ja enintään nelikerroksiset rakennukset on sijoitettu tontin keskiosiin ja Metsälinnunreitin varrelle. Kerrostalojen viuhkamaisessa sijoittelussa on haettu tontin maastonmuotoihin ja alueen henkeen sopivaa vaikutelmaa, joka jättää tilaa myös suurikokoisiksi kasvaville puille.

 

Asemakaavan muutosehdotus

 

Yleisperustelu

 

Asemakaavan muutoksella Metsälinnunreitin varrelle muodostetaan puurakenteisten asuintalojen ja niihin liittyvien pysäköinti- ja yhteispiha-alueiden kokonaisuus. Muutoksella tehostetaan maltillisesti tontin nykyisiä järjestelyitä kehittyvien joukkoliikenneyhteyksien sekä ekologisten yhteyksien äärellä.

 

Nykyistä päiväkodin tonttia laajennetaan ja tontille osoitetaan lisää rakennusoikeutta, joka mahdollistaa nykyistä suuremman päiväkodin. Muutoksella varaudutaan kaupunginosan asukasmäärän kasvun myötä kasvaviin päivähoidon tarpeisiin.

 

Nykyistä puistoaluetta kasvatetaan ja yhtenäistetään. Näin parannetaan alueen ekologisia verkostoja ja turvataan liito-oravan kulkuyhteyksiä. Samalla uudesta lähivirkistysalueesta muodostuu eheä, paremmin myös jalankulkuverkostoon liittyvä kokonaisuus.

 

Metsälinnunreitin ja Lintumetsäntien katualueiden turvallisia liikennejärjestelyitä varten katualueita levennetään nykyisestä. Katujen välinen ajoyhteys katkaistaan Kirkkalanpolun kohdalta.

 

Mitoitus

 

Kaava-alueen kokonaispinta-ala on noin 5,2 hehtaaria.

 

Korttelin 50130 pinta-ala on kaavassa 2,5 hehtaaria. Korttelin koko pienenee nykyisestä noin puolella hehtaarilla. AK- ja A-alueiden yhteenlaskettu pinta-ala on noin 17 500 m2. Yhteispihaa ja pysäköintiä korttelissa on kaikkiaan noin 8 000 m2. Asuinkerrosalaa kortteliin 50130 sallitaan yhteensä 12 780 k-m2. Rakennusoikeus kasvaa nykyisestä 3 420 k-m2. Aluetehokkuus ea=0.42.

 

Päiväkotitontin koko kasvaa noin 1 500 neliömetrillä. Tontille osoitetaan rakennusoikeutta yhteensä 2 000 kerrosalaneliömetriä. Rakennusoikeus kasvaa nykyisestä 362 k-m2.

 

AO-korttelin koko kasvaa nykyisestä 279 m2. Muutoksen seurauksena syntyy rakennusoikeutta 56 k-m2. AO-korttelialueen rakennusoikeus kaikkiaan on 599 k-m2.

 

Koko kaava-alueen kokonaiskerrosala on 15 379 k-m2, josta uutta kerrosalaa on 3 838 k-m2. Aluetehokkuus koko kaava-alueella on ea=0.30. Asukasmäärää asemakaava lisää laskennallisesti 70 uudella asukkaalla (1 asukas/50 k-m2). Työpaikkoja tulee laskennallisesti lisää kahdeksan ( työpaikka/45 k-m2).

 

Asuinrakennusten korttelialueet

 

Asemakaavan muutoksessa muodostetaan kortteliin 50130 asuinrakentamisen korttelialueita (A) sekä asuinkerrostalojen korttelialuetta (AK). Korttelin rakennusten enimmäiskerrosluvut ovat II ja IV. Nelikerroksiset asuinrakennukset on sijoitettu korttelin keskiosiin ja pohjoisreunalle Metsälinnunreitin varrelle. Kaksikerroksiset asuinrakennukset on sijoitettu Lintulaaksontien varrelle sekä kaavamuutosalueen eteläpuolista pientaloasutusta vastaan. A-kaavamerkintä mahdollistaa monipuolisen asuinrakentamisen, kuten matalat kerrostalot tai esimerkiksi kaksitasoiset rivitaloasunnot.

 

Kortteliin 50130 osoitetaan rakennusoikeutta AK-alueille 9 130 k-m2 ja A-alueille 3 650 k-m2, yhteensä 12 780 k-m2.

 

Asemakaavassa asuinrakennusten sijoittelulla ja rakentamistavalla on haettu Lintuvaaran pientaloalueeseen sopivaa ilmaisua. Rakennukset ovat pääosin puurakenteisia, harjakattoisia ja julkisivultaan puupintaisia. Asemakaava ohjaa rakennusten julkisivujen värimaailmaa maanläheiseen ja neutraaliin suuntaan.

 

Asemakaavassa asumisen tarvitsemia toimintoja, kuten pihatiloja ja pysäköintiä, on sijoitettu yhteiskäyttöisille korttelialueille AH-1 sekä LPA.

 

AH-1-merkinnällä osoitetulle piha-alueelle haetaan asemakaavassa vehreää, viihtyisää ja valoisaa ilmettä, jossa korostuu yhteisöllinen toiminnallisuus: esimerkiksi hulevesien käsittely yhdistettynä viihtyisään, alueen asukkaiden yhteiseen oleskelutilaan leikkipihoineen.

 

Asemakaavan muutokseen liittyvä AO-alue korttelissa 50106 säilytetään määräyksiltään voimassa olevan asemakaavan mukaisena. Korttelialueen pinta-alan kasvaessa lisääntyy myös korttelialueen rakennusoikeus 56 k-m2:lla. Uutta rakennusalaa ei osoiteta, vaan AO-alueeseen liitettävä tontti merkitään istutettavaksi alueen osaksi.

 

Yleisten rakennusten korttelialueet

 

Lintumetsän päiväkoti on asemakaavassa osoitettu merkinnällä YL, julkisten lähipalvelurakennusten korttelialue. Korttelialue on tarkoitus pitää päiväkotikäytössä, mutta määräys mahdollistaa lisäksi laajemmin julkisten palveluiden tarjoamista esimerkiksi päiväkodin yhteydessä.

 

Korttelialueen rakennusala on merkitty alueen pohjois- ja itäreunoille Lintumetsäntien ja Kirkkalanpolun varsille. Näin piha-alueet voidaan sijoittaa rakennuksen lounaisosalle valoisaan suuntaan. Lisäksi sijoittelu huomioi tontin maastonmuodot ja mahdollistaa tontilla olevan kallioalueen säilyttämistä osana pihaa.

 

Rakennusalalle on sallittu enintään kaksikerroksisen, laajuudeltaan enintään 2 000 kerrosalaneliömetrin suuruisen julkisen lähipalvelurakennuksen rakentaminen. Rakennuksen on oltava pääosin puurakenteinen ja julkisivultaan puinen. Kaavamääräykset mahdollistavat nykyisen päiväkotirakennuksen säilymisen, laajentamisen tai korvaamisen uudella rakennuksella.

 

Viheralueet

 

VL-1-merkinnällä osoitettua yhtenäistä virkistysaluetta on kaavassa kaikkiaan hieman yli hehtaarin verran. Metsäisen viheralueen leveys on vähimmillään 21 metriä. Tällä pyritään takaamaan edellytykset luonnonhoidollisille toimenpiteille sekä suurikokoisten puiden säilyttämiselle, jotka turvaavat viheralueen poikki kulkevaa liito-oravan ekologista yhteyttä.

 

Asemakaavan muutoksen alueella on nykytilanteessa puistopinta-alaa noin 5 800 neliömetriä. Muutoksen seurauksena poistuu nykyisiä puistoalueita yhteensä noin 2 250 neliömetriä. Uutta puistoaluetta muodostuu noin 6 000 neliömetriä. Kaiken kaikkiaan asemakaavassa puistoalueen pinta-ala muutoksen jälkeen on 9 600 neliömetriä. Puistoksi merkityn alueen pinta-ala kasvaa nykyisestä noin 3 800 neliömetrillä.

 

Alueella nykyisin oleva rakennuskanta on tarkoitus purkaa ja kyseiset kohdat tulee kehittää siten, että ne liittyvät osaksi metsäistä aluetta. Rakennuksien purkamisen sekä viereisten kortteleiden rakentamisen yhteydessä tulee huomioida ja suojata lähivirkistysalueella säilytettävät, liito-oravan kulkuyhteytenä toimivat isokokoiset puut.

 

Liikennealueet

 

Korttelin 50130 ajoyhteydet sekä pysäköinti hoidetaan kortteliin sijoittuvalla LPA-alueella. Metsälinnunreitiltä johtaa kortteliin yksi ajoneuvoliittymä, jonka kautta korttelin kaikkien tonttien ajoyhteydet järjestetään. Tämä on kaavakartassa sallittu merkinnällä 'ajo'.

 

LPA-alueen viihtyisyyden ja keskeisen sijainnin takia pysäköintipaikat tulee jäsentää pienempiin enintään kymmenen pysäköintipaikan suurusiin osiin. Jäsentely tulee toteuttaa puu- ja pensasistutuksin.

 

Jalankulun ja pyöräilyn turvallisuuden ja alueen viihtyisyyden parantamiseksi LPA-alueelta on osoitettu ruudutuksella alueet, jotka on rakennettava jalankulkua ja pyöräilyä palveleviksi Metsälinnunreittiin liittyviksi aukioiksi.

 

Kaavamuutosalueen katuverkko pysyy periaatteiltaan ajantasaisen asemakaavan mukaisena. Metsälinnunreitin ja Lintumetsäntien kokonaisuus on suunniteltu siten, että kumpikin katuyhteys on päättyvä tonttikatu, jonka päähän sijoittuu kääntöpaikka.

 

Lintumetsän koulun kiinteistön läntinen liittymä on esitetty myös nykyisiin liikennejärjestelyihin perustuen Lintumetsäntien puolelta. Kaavaa laadittaessa on varauduttu kuitenkin myös siihen, että liittymän kohta voitaisiin tulevaisuudessa muuttaa esimerkiksi Metsälinnunreitin puolelle ja järjestää liittymä koulun kiinteistölle Metsälinnunreitin kääntöpaikalta.

 

Lintumetsän päiväkodin henkilökunnan pysäköinti sekä huoltoliikenne on suunniteltu ohjautuvaksi Lintumetsäntien kautta nykyistä järjestelyä vastaavasti. Kaava mahdollistaa saattoliikennejärjestelyiden kehittämisen. Lintumetsäntielle on suunniteltu ajoradan suuntaisia pysäköintipaikkoja päiväkodin saattoliikenteelle. Saattopaikkoihin on varauduttu myös Metsälinnunreitin kääntöpaikan päässä.

 

AO-korttelialueen osalta liikennejärjestelyt säilyvät ennallaan. Kulku tonteille tapahtuu myös jatkossa Kirvisentien kautta.

 

Sopimusneuvottelut

 

Tonttiyksikkö on ilmoittanut, että asemakaavan muutokseen liittyy maankäyttösopimus. Sopimuksen tulee olla allekirjoitettu ennen kuin asemakaavan muutos on kaupunginhallituksen hyväksyttävänä.

 

Korttelisuunnitelma

 

Kortteliin 50130 on laadittu korttelisuunnitelma.

 

Perittävät maksut

 

Hakija on maksanut 20.9.2021 asemakaavan ja asemakaavan muutoksen kustannuksista 60 % ja kuulutuskustannuksista 2/3.

 

Kaupunki perii MRL 59 §:n mukaisesti asemakaavan ja asemakaavan muutoksen laatimiskulujen loppuosan 40 % 4 800 euroa ja kuulutuskustannusten loppuosan 1/3 666,67 euroa, eli yhteensä 5 466,67 euroa, kun kaupunkisuunnittelulautakunta on hyväksynyt asemakaavan ja asemakaavan muutosehdotuksen esitettäväksi kaupunginhallitukselle.

 

Hyväksyminen

 

Hallintosäännön I osan 2. luvun 3 §:n 23. kohdan mukaan kaupunginhallitus hyväksyy muut kuin vaikutukseltaan merkittävät asemakaavat ja asemakaavan muutokset, joihin liittyy maankäyttösopimus.

 

Jatkokäsittely

 

-          Ote ilman liitteitä: Hakijat

-          Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, lausuntopyyntö

-          Teleoperaattorit (Elisa Oyj, Telia produktion, DNA Oyj), lausuntopyyntö

-          Caruna Oy, lausuntopyyntö

-          Fortum Power and Heat Oy, lausuntopyyntö

-          Helsingin seudun liikenne, lausuntopyyntö

-          Helsingin seudun ympäristöpalvelut, lausuntopyyntö

-          Tonttiyksikkö, kannanottopyyntö

-          Kaupunkitekniikan keskus, kannanottopyyntö

-          Kasvun ja oppimisen toimiala, kannanottopyyntö

-          Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos

 

 

 

Liitteet

1

113001 Metsälinnunreitti lausuntojen sekä kannanottojen lyhennelmät ja vastineet

 

Oheismateriaali

-

Ei julkaista 113001 Metsälinnunreitti mielipiteen jättäjien yhteystiedot

-

113001a Metsälinnunreitti määräykset

-

113001a Metsälinnunreitti asemakaava

-

113001a Metsälinnunreitti ajantasakaava

-

113001a Metsälinnunreitti havainnekuva

-

113001 Metsälinnunreitti katukartta