Dynasty tietopalvelu Haku RSS Espoon kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 07.11.2022/Pykälä 3284947/02.02.02/2022

 

 

 

Kaupunginhallitus 07.11.2022 § 328

 

 

§ 328

Valtuustokysymys valtuustoaloitteiden ja -kysymysten kustannuksista

 

Valmistelijat / lisätiedot:

Nieppola Tommi

 

 etunimi.sukunimi@espoo.fi

 Vaihde 09 816 21

 

Päätösehdotus Kaupunginjohtaja Mäkelä Jukka

 

Kaupunginhallitus antaa vastauksen valtuutettu Jiri Kerosen ja 12 muun valtuutetun 12.9.2022 jättämään valtuustokysymykseen valtuusaloitteiden ja -kysymysten kustannuksista sekä toteaa kysymyksen loppuun käsitellyksi. Vastaus toimitetaan tiedoksi muille valtuutetuille valtuuston seuraavan kokouskutsun yhteydessä.

Käsittely 

 

Päätös

Kaupunginhallitus:
Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

Selostus Valtuustokysymyksen sisältö

  

Valtuutettu Jiri Keronen ja 12 muuta valtuutettua ovat jättäneet 12.9.2022 päivätyn valtuustokysymyksen valtuusaloitteisiin ja -kysymyksiin vastaamisesta aiheutuvista kustannuksista.  Valtuustokysymyksessä todetaan, että Espoon valtuustoon tulee joka kokoukseen useita valtuustoaloitteita ja -kysymyksiä. Nämä ovat luonnollisesti yksi tärkeimmistä keinoista, joilla yksittäiset valtuutetut voivat vaikuttaa Espoon ja espoolaisten asioihin. Tästä huolimatta jokainen valtuustoaloite ja -kysymys vie valtuustokysymyksen mukaan merkittäviä määriä virkamiesten ja muiden toimijoiden aikaa ja resursseja. Tällä hetkellä ei kuitenkaan valtuustokysymyksen mukaan ole olemassa selvää tietoa siitä, kuinka paljon näiden aloitteiden käsittely maksaa kaupungille ja ennen kaikkea veronmaksajille.

 

Tieto aloitteiden tosiasiallisista kustannuksista niin kaupungille kuin veronmaksajille olisi valtuustokysymyksen mukaan tarpeellista. Tämä tieto auttaisi valtuutettuja ja muita luottamustehtävissä työskenteleviä suhtautumaan sekä aloitteisiin että niiden tekemiseen realistisemmin, perehtyneemmin ja arvostavammin. Tieto olisi valtuustokysymyksen mukaan käyttökelpoista myös kuntalaisille sekä poliitikkojen toimintaa valvovalle medialle.

 

Valtuustokysymyksessä kysytään, kuinka paljon yksittäinen valtuustoaloite ja valtuustokysymys maksaa keskimäärin kaupungille ja veronmaksajille sekä paljonko aloitteiden käsittelyyn keskimäärin menee aikaa ja muita virkamiesten resursseja.

 

  Vastaus valtuustokysymykseen

 

Valtuustoaloitteet ja -kysymykset ovat laajuudeltaan ja aihepiiriltään kovin erilaisia. Niihin vastaaminen kuormittaa siten eri tavoin kaupungin resursseja. Tarkkaa työaikakirjanpitoa valtuustoaloitteisiin ja -kysymyksiin vastaamisesta ei ole saatavissa.

  

Arvio valtuustoaloitteita ja -kysymyksiä koskevien vastausten laatimiseen liittyvistä keskimääräisistä kustannuksista on tehty seuraavasti:

 

1)      Käytiin läpi kaikki Espoon kaupungin valtuustossa 1.1.2022-30.9.2022 valtuustoaloitteisiin ja valtuustokysymyksiin annetut vastaukset. Niihin käytetty työaika arvioitiin kuuluvan joko luokkaan laaja (yli 20 työtuntia), keskimääräinen (10-20 työtuntia) tai melko suppea (alle 10 työtuntia).

 

2)      Tehtiin sähköpostikysely 11.10.2022, jossa pyydettiin osaa valtuustoaloitteisiin ja -kysymyksiin 1.1.2022-30.9.2022 vastanneita Espoon kaupungin virkamiehiä jälkikäteen arvioimaan, kuinka paljon työaikaa vastauksien antamiseen meni. Annetut vastaukset tukivat edellä mainittuja arvioita vastauksien antamiseen menneestä työajasta.

 

3 a) Tehdyn arvion mukaan valtuustoaloitteista 4 edellytti laajaa, 14 keskimääräistä ja 6 melko suppeaa työpanosta. Osa valtuustoaloitteisiin vastaamisista käsiteltiin valtuustossa useampaan kertaan, mikä osaltaan lisäsi niitä koskevaa työmäärää. Valtuustoaloitteisiin vastaamiseen arvioitiin menneen yhteensä noin 350-370 työtuntia. Vastauksen laatimiseen käytettäisiin näin ollen arviolta keskimäärin noin 15 työtuntia. Prosessuaalisten seikkojen arvioitiin lisäksi vieneen keskimäärin noin 3 työtuntia/laadittu vastaus. Valtuustoaloitteisiin vastanneiden virkamiesten keskimääräiseksi kokonaiskustannukseksi on arvioitu noin 50 euroa/työtunti. Tilakustannuksia ei ole tähän arvioon laskettu mukaan.  

 

Keskimääräinen valtuusaloitteiseen vastaamisen kustannus Espoon kaupungille on näillä perusteilla arviolta noin 900 euroa.  

 

3 b) Tehdyn arvion mukaan valtuustokysymyksistä 6 edellytti laajaa, 4 keskimääräistä ja 3 melko suppeaa työpanosta. Valtuustokysymyksiin vastaamiseen arvioitiin menneen yhteensä noin 170-200 työtuntia. Vastauksen laatimiseen käytettäisiin arviolta näin ollen noin 14 työtuntia. Prosessuaalisten seikkojen arviointiin lisäksi vieneen keskimäärin noin 2 työtuntia/laadittu vastaus. Valtuustokysymyksiin vastanneiden virkamiesten keskimääräiseksi kokonaiskustannukseksi on arvioitu 50 euroa/työtunti. Tilakustannuksia ei ole tähän arvioon laskettu mukaan.

 

Keskimääräinen valtuustokysymykseen vastaamisen kustannus Espoon kaupungille on näillä perusteilla arviolta noin 800 euroa.

 

Valtuustoaloitteiden ja -kysymysten kokonaismäärä vaikuttaa luonnollisesti myös niihin vastaamisesta aiheutuviin kokonaiskustannuksiin.

Päätöshistoria

 

 

Liitteet

 

 

 

Oheismateriaali

-

Valtuustokysymys valtuustoaloitteiden ja -kysymysten kustannuksista

 

Tiedoksi