Dynasty tietopalvelu Haku RSS Espoon kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Hyvinvoinnin ja terveyden lautakunta
Pöytäkirja 06.10.2022/Pykälä 8010251/00.02.01/2021

 

 

 

Hyvinvoinnin ja terveyden lautakunta 06.10.2022 § 80

 

 

§ 80

Päätökset ja kirjelmät

 

Valmistelijat / lisätiedot:

Palojärvi Elina

 

 etunimi.sukunimi@espoo.fi

 Vaihde 09 816 21

 

Päätösehdotus vs. perusturvajohtaja Hoffström Minna

 


Hyvinvoinnin ja terveyden lautakunta merkitsee tiedoksi saapuneet päätökset ja kirjelmät.

 

Käsittely 

 

 

Päätös

Hyvinvoinnin ja terveyden lautakunta

Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

 

Selostus 

1

Palveluiden saatavuus, käsittelyajat vammaispalveluissa ja henkilöstön saatavuus

 

Tiedot löytyvät Espoo sivuilta osoitteesta  Hoitotakuu

Raportti työvoiman saatavuudesta on oheismateriaalina.

 

2

STM:n ohjauskirje työtaistelutoimiin varautumisesta ja sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden turvaamisesta häiriötilanteessa VN/22991/2022

 

3

Lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laeiksi sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä annetun lain, sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisestä Uudellamaalla annetun lain 2§:n ja rajat ylittävästä terveydenhuollosta annetun lain 20§:n muuttamisesta/ HE 112/2022 vp

 

4

Valtuustossa 12.9.2022 hyväksytyt toivomukset

 

§ 115

Vuoden 2022 toinen osavuosikatsaus ja siitä johtuvat toimenpiteet

 

Valtuusto toivoo, että talousarviovalmistelussa pyritään mahdollistamaan energiatehokkuustoimien kiihdyttämiseen tähtäävät investoinnit, kuten nykyistä nopeammat led-valohankinnat, energian säästämiseksi ja kokonaistaloudellisen hyödyn aikaansaamiseksi.

 

Valtuusto toivoo, että kasvun- ja oppimisen toimialalla koulupoissaolojen puuttumisessa hyödynnettäisiin jatkossa enemmän tiedolla johtamista. Koulupoissaoloihin tehokkaampi puuttuminen edellyttää tietoa oppilaiden poissaolojen määrästä ja niiden syistä. Lisäksi valtuusto toivoo, että poissaoloihin puuttumiseksi kehitetään yhteistyötä kotien ja perhesosiaalityön kanssa.

 

Valtuusto toivoo, että varhaiskasvatusta järjestettäessä tehtäisiin yhteistyötä neuvolan kanssa siten, että voitaisiin paremmin ennakoida perheiden tulevaa tarvetta varhaiskasvatukselle ja siten varmistaa varhaiskasvatuspaikan löytyminen perheen kodin läheltä ympäri vuoden.

 

Valtuusto toivoo, että kotihoidossa on riittävästi osaavaa henkilökuntaa ja hoivasta ja hoidosta huolehditaan laadukkaasti ja inhimillisesti.

 

Valtuusto toivoo, että sivistystoimesta hyvinvointialueelle siirtyvän oppilashuollon henkilökunnan työhyvinvoinnista huolehditaan, heitä tuetaan muutoksessa sekä varmistetaan yhteistyö sivistystoimen ja hyvinvointialueen välillä lasten ja nuorten etu huomioiden.

 

Valtuusto toivoo, että selvitettäisiin mahdollisuudet lisätä kuntalaisille suunnattavaa energianeuvontaa, koska energian hinta uhkaa nousta rajusti.

 

Valtuusto toivoo, että huolehdittaisiin täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen maksatuksen sujuvuudesta aikuissosiaalityön palvelujen siirtyessä kunnilta hyvinvointialueen vastuulle.

 

Valtuusto esittää, että kaupunginhallitus kääntyisi Kuntaliiton, kaikkien kuutoskaupunkien ja Uudenmaan liiton puoleen, jotta kaikki nämä ja mahdollisimman monet muut tahot edellyttäisivät pääministeri Marinin hallituksen jatkavan koronasta aiheutuneiden kaikkien kustannusten korvauksia kunnille täysimääräisesti myös koko vuoden 2022 osalta, kuten se on vuoden 2020 budjettiriihen yhteydessä sitoutunut tekemään niin kauan kuin tautitilanne ja hybridistrategian toimeenpano sitä edellyttävät.

 

Valtuusto esittää toivomuksenaan, että kaupungin eri hallinnonalat luovat edellytykset sille, että kaupunki käynnistää vuonna 2023 - mikäli valtuusto osoittaa tähän määrärahat - toimenpideohjelman, jolla toteutetaan useiden vuosien aikana monipuolisena yhteistyönä kaupungin, kuntalaisten, järjestöjen, oppilaitosten ja yritysten kanssa tähänastista perusteellisemmat puiden, pensaiden ja muiden kasvien istutukset siten, että lisätään laajalti Espoon alueella kaupunkimaisten ja luonnonmukaisten tilojen vehreyttä, viihtyisyyttä ja kauneutta ja nämä istutukset toimivat samalla osana Espoon ilmastonmuutostoimia.

 

Valtuusto esittää toivomuksenaan, että kaupunginhallitus selkeyttäisi ja aktivoisi kaupungin hallinnon osa-alueiden keskinäistä yhteistyötä yli hallinnon rajojen sekä samalla lisäisi yhteistyötä koko kaupunkiyhteisön kanssa, jotta Espoo kykenee saavuttamaan sitoumustensa mukaisesti YK:n SDG-tavoitteet vuonna 2025.

 

Valtuusto toivoo, ettei Espoo Cateringin lapsille, nuorille ja hoivayksiköiden asukkaille tarjoaman ruoan laatu ja ravitsemukselliset arvot heikkene ja että ruokaa on tarpeeseen nähden tarjolla riittävästi.

 

Valtuusto toivoo, etteivät kulttuurin tulosyksikölle asetetut säästötavoitteet ja -toimenpiteet vaikuta heikentävästi kulttuuritilojen ja tiloissa käytettävän teknisen laitteiston sekä työvälineiden turvallisuuteen ja toimivuuteen.

 

Valtuusto toivoo, että Espoossa huolehditaan lasten oikeudesta tasavertaiseen, laadukkaaseen koulutukseen. Lisäksi valtuusto toivoo, että varhaiskasvatusyksiköt ja peruskoulut tukevat entistä vahvemmin lasten ja oppilaiden psykososiaalista hyvinvointia, vahvistavat opiskelutaitojen oppimista, ja esimerkiksi tukevat sosiaalisten suhteiden muodostumista ja kannustavat ongelmanratkaisutaitojen kehittämiseen.

 

Valtuusto toivoo, että kaupunginhallitus kiirehtisi Espoon toimia sekä valtion rahoitusta liikenneturvallisuuden, terveyshyötyjen, kevyenliikenteen ilmastoystävällisyyden ja energian säästämisen perusteella kevyenliikenteen väylän rakentamiseksi Nupurintielle osuudelle Brobackantien risteys - Kirkkonummenraja siten, että tämä osuus voitaisiin toteuttaa mahdollisimman pian, jopa valtion kuluvan vuoden lisätalousarviossa.

 

Valtuusto toivoo, että Espoossa kiinnitettään erityistä huomiota omaishoitajien jaksamiseen, sillä omaishoitajat tekevät tärkeää hoivatyötä läheisensä hoitamiseksi.

 

Valtuusto toivoo, että Espoo kiinnittää huomiota kaupungin hankintatoimien dynaamisuuteen etenkin nyt korkean inflaation aikana, kun esimerkiksi hankintojen hinnat nousevat vaikeuttaen kaupungin pitkäjänteistä toimintaa.

 

Valtuusto toivoo, että tavoitteisiin liittyvien mittareiden raportoinnin oikeellisuuteen kiinnitetään huomiota, jotta ne antavat ajantasaisen ja todellisen tilannekuvan ja luovat hyvän perustan Espoon tulevalle kehitykselle.

 

Päätöshistoria

 

 

Liitteet

 

 

 

Oheismateriaali

-

STM Ohjauskirje työtaistelutoimiin varautumisesta ja sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden turvaamisesta häiriötilanteissa

-

Lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laeiksi sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä

-

Lautakuntaraportointi saatavuudesta 06102022

 

Tiedoksi