Dynasty tietopalvelu Haku RSS Espoon kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 29.08.2022/Pykälä 2476122/00.04.00/2021

 

 

 

Kaupunginhallitus 29.08.2022 § 247

 

 

§ 247

Leppävaaran Pysäköinti Oy:n osakkeiden merkitseminen osakeannissa

 

Valmistelijat / lisätiedot:

Lundell Jani

Sunell Mikael

 etunimi.sukunimi@espoo.fi

 Vaihde 09 816 21

 

Päätösehdotus Kaupunkiympäristön toimialajohtaja Isotalo Olli

 

Kaupunginhallitus

1
merkitsee 15 kpl uusia Leppävaaran Pysäköinti Oy:n osakkeita kokonaismerkintähintaan 2,52 euroa,

2
valtuuttaa Tilapalvelut-liikelaitoksen toimitusjohtajan allekirjoittamaan osakemerkintää koskevat asiakirjat sekä tekemään niihin teknisiä tai muuten vähäisiä muutoksia.

 

Käsittely 

 

 

Päätös

Kaupunginhallitus:
Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

Selostus Taustaa

 

Leppävaaran Pysäköinti Oy on vuonna 1995 perustettu Leppävaarassa toimiva alueellinen pysäköintiyhtiö. Yhtiö omistaa ja hallitsee Leppävaaran keskuksen eteläisen osayleiskaavan alueella sijaitsevia pysäköintitontteja ja vastaa pysäköintipaikkojen järjestämisestä alueen tonteille. Yhtiön omistamilla ja hallitsemilla tonteilla ja pysäköintirakennuksessa sijaitsee yhteensä 1 632 pysäköintipaikkaa.

 

Espoon kaupunki omistaa n. 80 % yhtiön osakkeista. Yhtiön muita osakkeenomistajia ovat Nordea Bank Oyj, Sato-Asunnot Oy ja Sato-Rakennuttajat Oy. Em. osakkeenomistajat, ml. Espoon kaupunki, ovat yhtiön rakentamisaikaisia osakkeenomistajia ja ovat merkinneet yhtiön osakkeita aikoinaan vain yhtiön rakentamisaikaisen hallinnon järjestämiseksi.

 

Viimeiset yhtiön toteuttamisvastuulla olleet pysäköintipaikat valmistuivat tilikauden 2021 aikana. Nyt kun yhtiön kaikki pysäköintipaikat ovat valmistuneet, on yhtiön omistus ja hallinto tarkoitus siirtää alueen tontinhaltijoille, jotka ovat rahoittaneet yhtiön pysäköintipaikkojen rakentamisen. Nyt päätettävällä osakkeiden merkinnällä pannaan Espoon kaupungin osalta täytäntöön em. hallinnon luovuttaminen yhtiön rakentamisaikaisilta osakkeenomistajilta alueen tontinhaltijoille.

 

Osakeanti

 

Leppävaaran Pysäköinti Oy on 22.6.2022 pitämässään yhtiökokouksessa päättänyt suunnatusta maksullisesta osakeannista. Espoon kaupungin Tilapalvelut-liikelaitos on em. päätöksen mukaan oikeutettu merkitsemään 15 kpl yhtiön uusia osakkeita kokonaismerkintähintaan 2,52 euroa. Osakkeet tulee merkitä ja maksaa 1.7.2022-30.9.2022 välisenä aikana.

 

Yhtiön päättämä osakeanti ja siinä merkitsemään oikeutetut osapuolet ja merkittävien osakkeiden määrä perustuu yhtiön solmimiin pysäköintisopimuksiin, jollaisen yhtiö on tehnyt myös Espoon kaupungin Tilapalvelut-liikelaitoksen kanssa vuonna 2002. Sopimuksella on sovittu Etelä-Leppävaaran Ruusulinnan palveluasemaa palvelevien 15 pysäköintipaikan rakentamisesta ja rahoittamisesta. Em. pysäköintipaikat ovat olleet jo vuosia käytössä ja Tilapalvelut-liikelaitos on ollut oikeutettu käyttämään niitä tähän asti em. pysäköintisopimuksen nojalla.

 

Yhtiö on tehnyt alueen kaikkien tontinhaltijoiden kanssa vastaavanlaisen pysäköintisopimuksen, jonka perusteella em. tontinhaltijat ovat maksaneet yhtiölle sen tarvitseman pysäköintipaikkojen määrää vastaavan osuuden yhtiön tilojen rakentamiskustannuksista. Yhtiön omistamilla ja hallitsemilla tonteilla ja tiloissa sijaitsee yhteensä 54 rakennuksen pysäköintipaikat. Pysäköintisopimuksissa on sovittu, että kun kaikki yhtiön toiminta-alueen pysäköintipaikat on rakennettu ja otettu käyttöön, yhtiö toteuttaa osakeannin, jossa kukin pysäköintisopimuksen osapuoli on oikeutettu merkitsemään yhtä monta osaketta, kun se on rahoittanut yhtiön pysäköintipaikkoja. Pysäköintisopimuksen mukaisesti merkintähintana toimii yhtiön osakkeiden nimellisarvo eli 0,168188 euroa/osake. Annin yhteydessä pysäköintisopimuksien osapuolien myöntämät korottomat lainat yhtiölle konvertoidaan yhtiön omaan pääomaan, kuten sovittu pysäköintisopimuksissa. Yhtiöllä on yhteensä 54 kpl em. pysäköintisopimuksia, joissa on sovittu yhteensä 1 597 pysäköintipaikan rahoittamisesta ja rakentamisesta.

 

Samassa yhtiökokouksessa, jossa päätettiin em. osakeannista, päätettiin myös yhtiön nykyisten osakkeenomistajien, ml. Espoon kaupungin, tämänhetkisten osakkeiden lunastamisesta. Lunastaminen tapahtuu sen jälkeen, kun em. osakeannin mukaiset uudet osakkeet on rekisteröity. Mikäli osakeannin perustella ei merkittäisi ja rekisteröitäisi yhtään uutta osaketta, nykyisten osakkeenomistajien osakkeita koskeva lunastamispäätös kumoutuu. Osakkeiden lunastamishintana toimii yhtiön osakkeiden nimellisarvo. Yhtiön nykyiset osakkeenomistajat, ml. Espoon kaupunki, eivät ole rahoittaneet yhtiön omistamien pysäköintipaikkojen rakentamista, mistä johtuen on perusteltua, että osakkeet lunastetaan niiden nimellisarvosta. Osakkeiden lunastamisen jälkeen lunastetut osakkeet tullaan mitätöimään ja näin yhtiön osakkeenomistajiksi jää ainoastaan pysäköintisopimuksien mukaiset osapuolet ja yhtiön hallinnon luovutus alueen tontinhaltijoille saadaan toteutetuksi.

 

Kaupunkikonsernin omistus yhtiössä hallinnon luovutuksen jälkeen

 

Tilapalvelut-liikelaitoksen 15 pysäköintipaikkaa vastaa n. 1 % yhtiön osakkeista osakeannin. Tämän lisäksi Espoon Asunnot Oy on osakeannissa oikeutettu merkitsemään 401 kpl yhtiön osakkeita, mikä vastaa n. 25 % yhtiön osakkeista. Näin ollen Espoon kaupunkikonsernin omistus yhtiön osakkeista tulee hallinnon luovutuksen jälkeen olemaan n. 26 %.

 

Yhtiön hallinnon luovutus saadaan loppuunsaatettua arviolta marraskuussa 2022.

 

Päätöshistoria

 

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 15.08.2022 § 55

 

Päätösehdotus Kaupunkiympäristön toimialajohtaja Isotalo Olli

 

Kaupunginhallituksen konsernijaosto ehdottaa kaupunginhallitukselle, että 

1
kaupunki merkitsee 15 kpl uusia Leppävaaran Pysäköinti Oy:n osakkeita kokonaismerkintähintaan 2,52 euroa,

2
kaupunginhallitus valtuuttaa Tilapalvelut-liikelaitoksen toimitusjohtajan allekirjoittamaan osakemerkintää koskevat asiakirjat sekä tekemään niihin teknisiä tai muuten vähäisiä muutoksia.


Lisäksi konsernijaosto toteaa, että kaupunkiympäristön toimialajohtaja jatkaa kaupungin edustajan määräämistä Leppävaaran Pysäköinti Oy:n yhtiökokouksiin sekä antaa toimiohjeet yhtiökokousedustajalle.

 

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto:
Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

Liitteet

1

Leppävaaran pysäköinti Oy, osakeantiin liittyvät dokumentaatio

 

Oheismateriaali

-

Pysäköintisopimus, Espoon kaupunki ja Leppävaaran Pysäköinti Oy, 2002

 

Tiedoksi