Dynasty tietopalvelu Haku RSS Espoon kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunkisuunnittelulautakunta
Pöytäkirja 31.08.2022/Pykälä 1045127/10.02.03/2020

 

 

 

Kaupunkisuunnittelulautakunta 31.08.2022 § 104

 

 

§ 104

Soukan Liiketalo, ehdotus kaupunginhallitukselle asemakaavan muutokseksi, alue 411309, 33. kaupunginosa Soukka (Kh-asia)

 

Valmistelijat / lisätiedot:

Salama Paltsa

Lahti Kaisa
Karhula Anja

 etunimi.sukunimi@espoo.fi

 Vaihde 09 816 21

 

Päätösehdotus Yleiskaavapäällikkö Leino Essi

 

Kaupunkisuunnittelulautakunta

1
yhtyy vastineisiin, jotka ilmenevät asian liitteistä. Lausunnot, kannanotot ja muistutukset on annettu Soukan liiketalo asemakaavan muutosehdotuksesta ja kaavan valmisteluaineistosta, alue 411309,

2
hyväksyy esitettäväksi kaupunginhallitukselle 16.3.2022 päivätyn Soukan Liiketalo asemakaavan muutosehdotuksen, piirustusnumero 7356, 33. kaupunginosassa Soukka, alue 411309,

3
ilmoittaa asemakaavan muutoksen hakijalle, että kaupunki tulee MRL 59 §:n mukaisesti perimään asemakaavan muutoksen laatimiskulujen loppuosan, (3 200,00) euroa sekä 1/3 kuulutuskustannuksista, (766,67) euroa, eli yhteensä (3 966,67) euroa asemakaavan muutoksen hyväksymisen jälkeen.

 

Käsittely 

Keskustelun aikana Nevanlinna Finströmin kannattamana teki seuraavan muutosehdotuksen: "Kaavamääräysten 1 §:ään palautetaan seuraava muotoilu polkupyöräpaikkoja koskevaan kohtaan: "kuitenkin vähintään 2 pp / asunto". PERUSTELUT: Muutos kaavamääräykseen tehtiin kaupunkisuunnittelulautakunnan kokouksessa 16.3.2022 yhden äänen erolla äänestysvirheeni seurauksena. Esittämäni paluu kaavamääräyksen alkuperäiseen muotoiluun on kaupunginhallituksen hyväksymän pysäköinnin periaatteet -ohjelman laskentaohjeen mukainen. Tätä laskentaohjetta käytetään kaikkialla Espoossa, eikä ole mitään perusteita poiketa laskentaohjeesta tämän asemakaavan kohdalla. Pyöräpaikkojen riittävästä määrästä huolehtiminen on tärkeä osa pyöräilyn ja kestävän liikkumisen edistämistä kaupungissa. Alustavan arvion mukaan yhden pyöräpaikan kustannus on 700-2000 euroa ja niitä olisi tulossa 175, jolloin niiden minimikustannus olisi 122 500 euroa ja enimmäiskustannus 350 000 euroa. Yhden autopaikan kustannus on arviolta 37 000 euroa ja niitä olisi tulossa 62 eli yhteiskustannus olisi 2 294 000 euroa."

 

Keskustelun asiasta päätyttyä puheenjohtaja totesi, että Nevanlinna oli tehnyt kannatetun muutosehdotuksen ja asiasta on äänestettävä. Lautakunta hyväksyi puheenjohtajan äänestysehdotuksen, että ne, jotka kannattavat esittelijän ehdotusta äänestävät JAA ja ne, jotka kannattavat muutosehdotusta äänestävät EI.

Äänestyksessä JAA ääniä tuli 7 ja EI ääniä 6. Äänestyksen jälkeen puheenjohtaja totesi kaupunkisuunnittelulautakunnan seitsemällä (7) äänellä kuutta (6) vastaan päättäneen hylätä muutosehdotuksen ja hyväksyä asian esittelijän päätösehdotuksen mukaisena.

 

Äänestyslista on pöytäkirjan liitteenä.

 

Päätös

Kaupunkisuunnittelulautakunta

Esittelijän ehdotus hyväksyttiin äänestyksen jälkeen.

Nevanlinna jätti päätöksestä eriävän mielipiteen, joka on lisätty asian liitteisiin.

 

 

 

 

 

Selostus 

Asemakaavan muutoksen tavoitteena on mahdollistaa uusien asuin- ja liikerakennusten rakentuminen nykyisen liikekorttelin ja yleisen pysäköinnin alueelle. Asemakaavan muutos sisältää korttelin 33030 sekä katualuetta. Alueella muutetaan korttelin käyttötarkoitusta, kerroslukua ja rakennusoikeutta. Kiinteistön kokonaiskerrosalaksi osoitetaan yhteensä     4 850 k-m2. Kaavamuutoksen myötä kiinteistön rakennusoikeus nousee yhteensä 2 900 k-m2. Kaava-alueen kokonaispinta-ala on 8 179 m2.

 

Suunnittelualueen likimääräinen sijainti Espoon opaskarttapohjalla:

 

Soukan Liiketalo - Affärshus i Sökö, asemakaavan muutosehdotus, piirustusnumero 7356, käsittää korttelin 33030 ja katualuetta, 33. kaupunginosassa Soukka, alue 411309.

 

Aloite ja vireilletulo

 

Aloite asemakaavan laatimiseksi on tullut alueen maanomistajalta. Kaavan vireilletulosta on tiedotettu osallistumis- ja arviointisuunnitelman kuulutuksen yhteydessä 7.10.2020.

 

Alueen nykytila

 

Suunnittelualue on osa Soukan luonteeltaan rakennettua keskusta. Etäisyys Soukan tulevalle metroasemalle on noin 400 metriä. Kaava-alueella on nykyisin vuonna 1972 valmistunut liikerakennus, jossa sijaitsee kirjasto, myymälätoimintaa, työväenopisto ja taidekoulu. Rakennus on alkuperäinen ja kunnoltaan heikko, eikä täytä nykypäivän esteettömyysvaatimuksia. Rakennuksella ei ole tunnistettuja suojeluarvoja. Kaava-alueella on liikerakennuksen pysäköintipaikkojen lisäksi myös yleisen pysäköinnin alue. Kaava-alueeseen kuuluu osa Soukan keskeistä jalankulun ja pyöräilyn reittiä Soukanraittia sekä osa Soukantietä. Suunnittelualue on luonteeltaan rakennettua eikä alueella ole luonnontilaista ympäristöä. Suunnittelualueella on kuitenkin jonkin verran olevaa puustoa ja Soukanraitin aukiomaisessa tilassa myös avokallioita.

 

Kiinteistö on Oy Soukan Liiketalon omistuksessa. Ympäröivät kadut ja yleinen pysäköintialue ovat Espoon kaupungin omistuksessa.

 

Voimassa oleva maakuntakaava-, yleiskaava- ja asemakaavatilanne

 

Maakuntakaava

 

Uusimaa 2050 -kaavassa alue on osoitettu pääkaupunkiseudun ydinvyöhykkeeksi ja aluetta koskee myös taajamatoimintojen kehittämisvyöhykkeen määräykset.

 

Yleiskaava

 

Alueella on voimassa Espoon eteläosien yleiskaava. Suunnittelualue on varattu yleiskaavassa asuntoalueeksi (A), jonka läpi kulkee alueellinen kokoojakatu.

 

Asemakaava

 

Alueella on voimassa Soukka II 33028 - 33040 asemakaava (lainvoimainen 21.5.1970). Kortteli 33030 on osoitettu yhdistettyjen liike- ja pienteollisuusrakennusten korttelialueeksi (ALT1), johon saa myös sijoittaa toimistoja sekä viihdetarkoituksia ja sosiaalista toimintaa palvelevia tiloja. Liike- ja pienteollisuusrakennusten korttelialueella suurin sallittu kerrosluku on kaksi (II) ja rakennusoikeutta on 1 950 k-m². Tontin pohjoispäätyyn on mahdollistettu kaksi kerroksinen autotallirakennus, jonka alle saa rakentaa maanalaista pysäköintitilaa (p II ma). Lisäksi liikerakennuksen kellarikerrokseen on sallittu autopaikkoja (a). Korttelissa autopaikkoja tulee rakentaa 1 ap/liike- ja työtilojen 50 k-m² kohden.

 

Korttelin pohjoispäässä on pysäköintialue (LP), jonka kulku on Soukankujalta.

 

Soukantie on osoitettu katualueeksi ja Soukanraitti yleiselle jalankululle varatuksi katualueeksi. Soukanraitin eteläpäässä on alue (ma1), jonka alle saa tehdä autosäilytyspaikkoja ja tarpeellisia kulkuaukkoja naapurikortteliin kauppalan suostumuksesta.

 

Ympäröivät korttelit ovat asuinrakentamisen korttelialueita.

 

Asemakaavaehdotuksen nähtävilläolo (MRA 27 §)

 

Kaavaehdotuksesta saatiin viisi muistutusta. Muistutukset koskivat kaavaehdotuksen yleisen pysäköinnin parkkitilan riittävyyttä, Soukantien puoleisen sivustan rakentamista, esteettömyyttä, kaavaehdotuksen suhdetta ilmastonmuutokseen sekä alueen kivijalkaliikkeitä ja kulttuuritoimintoja. Asuinrakennuksen kivijalan tilojen määräystä tarkennettiin muistutusten perusteella ehdotusvaiheesta niin, että tilat tulee toteuttaa sellaisin lvis-ratkaisuin, että tilojen käyttö useampien eri käyttötarkoitusten mukaisesti on mahdollista ilman merkittäviä rakenteellisia muutoksia. Kerroskorkeuden on oltava vähintään 3,5 m. Tilat tulee suunnitella siten, että niihin on suora pääsy kadulta tai torialueelta.

 

Kaavaehdotuksesta annettiin kuusi lausuntoa ja kannanottoa. ELY-keskus kiinnitti lausunnossaan huomiota kaavan ilmastovaikutuksiin. Ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi jokaisessa kaavassa on tarpeen tutkia ratkaisut päästöjen minimoimiseksi. Myös kaavan suhdetta vähäpäästöisiin energiaratkaisuihin sekä SECAP-suunnitelmassa tuotuihin ilmastoriskeihin ja sopeutumistyön painopisteisiin olisi hyvä peilata. Purkumateriaalien uusiokäytön mahdollisuutta olisi myös hyvä tarkastella kaavan yhteydessä. Fortum lausui osaltaan kaava-alueen kaukolämpölinjauksista, joihin voi kohdistua saneerauksen ja lisärakentamisen yhteydessä muutostarpeita. HSY lausui alueen vesihuollosta ja kiinteistömuutoksen aiheuttamista mahdollisista muutostarpeista. Caruna totesi lausunnossaan, että sähkönkulutus alueella kasvaa kaavan myötä ja tarvitaan kaapelointeja. Mahdolliset tarvittavat johto- ja muuntamo-siirrot tehdään Caruna Espoon toimesta ja siirtokustannuksista vastaa siirron tilaaja. Pelastuslaitos toteaa lausunnossaan, että raskaalla ajoneuvokalustolla sekä ambulanssilla tulee olla pääsy rakennusten sammutusreittien ja uloskäyntien välittömään läheisyyteen. Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos suosittelee, että rakennuksien varatiet suunnitellaan toteutettaviksi ilman pelastuslaitoksen toimenpiteitä. Viherkatoille pitää olla pääsy sammutustoimintaa varten ja sammutusedellytykset varmistaa - huomioiden muun muassa sammutusreitit katoille/puomitikasyksikön käyttö. Telia totesi lausunnossaan, että sillä ei ole huomautettavaa kaavaehdotuksesta. Lausuntojen perusteella kaavan ilmastovaikutuksista on lisätty kuvaus kaavaselostukseen. Pelastuslaitoksen kanssa neuvoteltiin hankkeen pelastuksen ratkaisuista. Tiedot ja huomiot on välitetty alueen maanomistajille sekä rakennushankkeelle.

 

Asemakaavan muutos

 

Asemakaavan muutoksen tavoitteena on mahdollistaa uusien asuin- ja liikerakennusten rakentuminen nykyisen liikekorttelin ja yleisen pysäköinnin alueelle. Asemakaavan muutos sisältää korttelin 33030 sekä katualuetta. Alueella muutetaan korttelin käyttötarkoitusta, kerroslukua ja rakennusoikeutta. Kiinteistön kokonaiskerrosalaksi osoitetaan yhteensä     4 850 k-m2. Kaavamuutoksen myötä kiinteistön rakennusoikeus nousee yhteensä 2 900 k-m2. Kaava-alueen kokonaispinta-ala on 8 179 m2. Korttelin 33030 tehokkuudeksi muodostuu e=1.49

 

Asemakaavan muutoksessa on osoitettu asuin, liike- ja toimistotalojen korttelialue (AL). Kortteli muodostuu kahdesta rakennuksesta, joista pohjoisemmassa sallitaan liiketilojen rakentaminen ja eteläisemmässä sallitaan asuinkerrostalon toteuttaminen. Asuinkerrostaloon tulee sijoittaa liiketilaa Soukanraitin tasolle.

 

Pohjoisempaan yksikerroksiseen liikerakennukseen on osoitettu rakennusoikeutta liiketiloja varten 750 k-m2. Liikerakennuksen pohjoispuolelle on osoitettu kaupan huoltotilan ohjeellinen sijainti. Liikerakennus tulee toteuttaa viherkattoisena.

 

Eteläisempään asuinrakennukseen on osoitettu rakennusoikeutta asumiseen 4 100 k-m2, josta liike-, toimisto-, palvelu-, ja kerhotiloja varten on käytettävä vähintään 220 k-m2. Liiketilat sijoittuvat Soukanraitin varteen. Rakennuksen kerroskorkeus on porrastettu siten, että matalampi osa viisikerroksinen ja Kastevuorenraitin viereinen pääty seitsemänkerroksinen. Lisäksi asuinrakennuksen varsinaisten kerrosten alapuolelle voidaan osoittaa asuntoja Soukantien puolelle.

 

Liikerakennuksen ja asuinrakennuksen väliin on osoitettu asuinkorttelin piha, johon sijoittuvat leikki- ja oleskelualueet. Leikki- ja oleskelualueiden alan tulee olla vähintään 350 m2. Alan itäosaan tulee toteuttaa melueste. Pihalta on kulkuyhteys Soukanraitille, joka on pihan kanssa samalla tasolla. Pihalle tulee istuttaa puita ja pensaita sekä pihan ja raitin väliin tulee istuttaa puurivi. Viisikerroksisen rakennuksen osan päälle on osoitettu kattopiha, joka täydentää varsinaisen pihan ohella asukkaiden oleskelu- ja pihatiloja.

 

Vettä läpäisemättömiltä pinnoilta tulevia hulevesiä tulee viivyttää alueella kaavamääräysten mukaisesti.

 

Asemakaavamuutoksessa yleisen pysäköinnin alue (17 ap) poistuu. Soukantien ja Soukankujan risteyksen ympäristössä on pysäköintiä vielä kolmella alueelle yhteensä 58 autopaikkaa, joten yleistä pysäköintiä jää alueelle riittävästi. Korttelin pysäköintiä on osoitettu pihakannen ja liikerakennuksen alle rakennettavaan pysäköintilaitokseen. Pysäköintilaitos palvelee sekä asumista että liiketiloja ja sinne ajetaan Soukantien kautta. Lisäksi liikerakennuksen eteen on osoitettu autopaikkoja, jotka palvelevat korttelin liiketiloja. Liittymä pysäköintipaikolle ja liiketilan huoltoa varten on osoitettu Soukankujalta. Asumisen jätehuolto on pysäköintilaitoksen yhteydessä ja huolto tapahtuu Soukantien kautta. Soukanraitin liiketilojen huolto voidaan toteuttaa Soukanraitin kautta.

 

Soukanraitti on osoitettu jalankululle ja polkupyöräilyyn varatuksi katualueeksi. Huoltoajo on sallittu erikseen osoitetuilla alueilla. Soukantie on osoitettu katualueeksi. Soukantieltä on laadittu kunnallistekninen yleissuunnitelma (Sitowise Oy, 2020). Soukantien länsireunalle ja Soukankujan alkupäähän on suunniteltu jalkakäytävät. Korttelin keskeltä Soukantien ja Soukanraitin välillä on jalankulkua varten julkinen hissi- ja porrasyhteys. Yhteys tulee arkkitehtuurin keinoin integroida osaksi liikerakennusta.

 

Soukanraitin varteen on osoitettu säilytettävät alueet, jolla on kaupunkikuvallisesti merkittävää puustoa sekä avokalliota. Näiden alueiden puusto tulee suojata työmaa-aikana. Istutettavaa aluetta on osoitettu myös kaavaan merkityn ohjeellisen pysäköimispaikan lounaiskulmaan, erottamaan pysäköintialueen Soukanraitista puu- ja pensasistutuksin. Pysäköintialue tulee myös jäsentää puu- ja pensasistutuksin ja Soukanraitin laitaan toteuttaa tukimuuri.

 

Alueella on nykytilanteessa alueellista sähkönjakelua palveleva muuntamorakennus Soukantien huoltopihalla. Muuntamo sijoitetaan uuden liikerakennuksen kellaritasolle pysäköintilaitoksen yhteyteen.

 

Korttelin pohjoispäähän on osoitettu maanalaista johtoa varten varattu alueen osa. Varaus toteaa olemassa olevan HSY:n johdon.

 

Sopimusneuvottelut

 

Tonttiyksikkö on ilmoittanut, että asemakaavan muutokseen liittyy maankäyttösopimus. Sopimus tulee olla allekirjoitettu ennen kuin asemakaavan muutos on kaupunginhallituksen hyväksyttävänä.

 

Perittävät maksut

 

Hakija(t) ovat maksaneet 21.10.2020 asemakaavan muutoksen kustannuksista 60 % ja kuulutuskustannuksista 2/3.

 

Kaupunki perii MRL 59 §:n mukaisesti asemakaavan tai asemakaavan muutoksen laatimiskulujen loppuosan 40 % (3 200) euroa ja kuulutuskustannusten loppuosan 1/3 (766,67) euroa, yhteensä (3 966,67) euroa, kun kaupunkisuunnittelulautakunta on hyväksynyt asemakaavan tai asemakaavan muutosehdotuksen esitettäväksi kaupunginhallitukselle.

 

Hyväksyminen

 

Hallintosäännön I luvun 2. osan 3 §:n 21 kohdan mukaan kaupunginhallitus hyväksyy muut kuin vaikutukseltaan merkittävät asemakaavat ja asemakaavan muutokset, joihin liittyy maankäyttösopimus.

 

Jatkokäsittely

 

-          Ote ilman liitteitä: Hakija

 

Päätöshistoria

 

Kaupunkisuunnittelulautakunta 16.03.2022 § 43

 

Päätösehdotus Kaupunkisuunnittelujohtaja Hokkanen Torsti

 

Kaupunkisuunnittelulautakunta

1
yhtyy vastineisiin, jotka ilmenevät asian liitteistä. Lausunnot on annettu Soukan Liiketalo osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta ja kaavan valmisteluaineistosta, alue 411309,

2
hyväksyy MRA 27 §:n mukaisesti nähtäville 16.3.2022 päivätyn Soukan Liiketalo asemakaavan muutosehdotuksen, piirustusnumero 7356, 33. kaupunginosassa Soukka, alue 411309,

3
pyytää asemakaavan muutosehdotuksesta ja siihen liittyvästä asemakaavan muutosehdotuksesta tarvittavat lausunnot sekä toimialojen kannanotot.

 

Käsittely Keskustelun aikana Järvinen Kemppi-Virtasen kannattama teki seuraavan muutosehdotuksen: "Poistetaan kaavamääräysten 1§ teksti: "kuitenkin vähintään 2 pp/asunto" polkupyöräpaikkoja koskevasta kohdasta. Perustelu: Katettuihin ja lukittavissa oleviin tiloihin rakennettavat polkupyöräpaikat ovat kalliita rakentaa, eikä ole perustelua olettaa, että jokaisessa asunnossa olisi todella tarve vähintään kahdelle tällaiselle paikalle. 1 pp/30 k-m2 riittää varmasti."

 

Nevanlinna Finströmin kannattamana teki seuraavan palautusehdotuksen: "Kaavaa muutetaan siten, että joustetaan autopaikkojen laskentaohjeesta, koska ollaan hyvien joukkoliikenneyhteyksien läheisyydessä, ja pysäköintipaikkojen määrän annetaan määräytyä markkinaehtoisesti."

 

Keskustelun palautuksesta päätyttyä puheenjohtaja totesi, että oli tehty kannatettu asian palauttamista koskeva ehdotus ja asiasta on äänestettävä. Kaupunkisuunnittelulautakunta hyväksyi puheenjohtajan äänestysehdotuksen, että ne, jotka kannattavat asian käsittelyn jatkamista äänestävät JAA ja ne, jotka kannattavat palautusehdotusta äänestävät EI.

Äänestyksessä JAA ääniä tuli 8 ja EI ääniä 5. Äänestyksen jälkeen puheenjohtaja totesi kaupunkisuunnittelulautakunnan kahdeksalla (8) äänellä viittä (5) vastaan hylänneen palautusehdotuksen ja päättäneen jatkaa asian käsittelyä.

 

Keskustelun asiasta päätyttyä puheenjohtaja totesi, että oli tehty kannatettu muutosehdotus ja asiasta on äänestettävä. Kaupunkisuunnittelulautakunta hyväksyi puheenjohtajan äänestysehdotuksen, että ne, jotka kannattavat esittelijän pohjaehdotusta äänestävät JAA ja ne, jotka kannattavat muutosehdotusta äänestävät EI. Äänestyksessä JAA ääniä tuli 6 ja EI ääniä 7. Äänestyksen jälkeen puheenjohtaja totesi kaupunkisuunnittelulautakunnan seitsemällä (7) äänellä kuutta (6) vastaan hyväksyneen Järvisen muutosehdotuksen.

 

Äänestyslista on pöytäkirjan liitteenä.

Päätös

Kaupunkisuunnittelulautakunta
Esittelijän ehdotus lautakunnan kokouksessa tekemällä muutoksella hyväksyttiin äänestyksen jälkeen.

Päätöksen jälkeen Nevanlinna pyysi pöytäkirjaan merkittäväksi, että hänen oli muutosehdotuksen äänestyksessä (asian 2. äänestys) tarkoitus antaa ääni vaihtoehdolle JAA.

 

Liitteet

1

411309 Soukan Liiketalo Muistutusten yhteenveto ja vastineet saavutettava

2

411309 Soukan Liiketalo lausuntojen sekä kannanottojen lyhennelmät ja vastineet

3

Äänestystulosraportti §104

4

Eriävä mielipide_Nevanlinna_31.8.22 (liite)

 

Oheismateriaali

-

Ei julkaista, muistuttajien yhteystiedot

-

411309b Soukan Liiketalo asemakaava

-

411309 Soukan Liiketalo, kaavaselostus ja liitteet