Dynasty tietopalvelu Haku RSS Espoon kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Hyvinvoinnin ja terveyden lautakunta
Pöytäkirja 23.08.2022/Pykälä 64276/02.02.02/2022

 

 

 

Hyvinvoinnin ja terveyden lautakunta 23.08.2022 § 64

 

 

§ 64

Hyvinvoinnin ja terveyden toimialan vuoden 2022 toinen osavuosikatsaus siihen liittyvine selvityksineen (Kh/Kv-asia) sekä sosiaali- ja potilasasiamiehen ja vammaisasiamiehen vuosiselvitysten pohjalta tehdyt ehdotukset ja näkökohdat ja niihin annetut vastaukset

 

Valmistelijat / lisätiedot:

Ekblad Tua

 

 etunimi.sukunimi@espoo.fi

 Vaihde 09 816 21

 

Päätösehdotus vs. perusturvajohtaja Hoffström Minna

 

Käsittely 

Lehtonen teki Järvenpään kannattamana seuraavan lisäysehdotuksen:

 

Lisäksi lautakunta esittää huolensa tehostetun palveluasumisen paikkojen puutteesta, joka aiheuttaa päivystyksen toiminnan ruuhkautumista ja vanhuspalveluiden tavoitteiden estymisen. Edelleen lautakunta toteaa, että terveysasema-, laboratorio- ja röntgenpalvelut tulee toteuttaa jatkossa esteettömissä ja saavutettavissa tiloissa ja niissä olevan apuvälineistön tulee mahdollistaa eri tavalla vammaisten henkilöiden terveyspalveluiden saanti.

 

Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja totesi, että on tehty esittelijän esityksestä poikkeava kannatettu ehdotus, jonka johdosta on äänestettävä.

 

Äänestyksen jälkeen puheenjohtaja totesi hyvinvoinnin ja terveyden lautakunnan 6 äänellä 5 ääntä vastaan ja 1 ollessa poissa hyväksyneen lisäysehdotuksen. Äänestyslista on pöytäkirjan liitteenä.

 

 

 

Päätös

 
Hyvinvoinnin ja terveyden lautakunta

1
päättää hyväksyä liitteenä olevan hyvinvoinnin ja terveyden toimialan vuoden 2022 toisen osavuosikatsauksen, siihen liittyvät selvitykset Espoo-tarinan mukaisten tulostavoitteiden toteutumisesta sekä vastaukset valtuuston neuvottelutuloksen pöytäkirjamerkintöihin

2
oikeuttaa toimialan esikunnan tekemään osavuosikatsaukseen ja siihen liittyviin raportteihin mahdolliset tarvittavat tekniset muutokset

3
merkitsee tiedoksi sosiaali- ja potilasasiamiehen ja vammaisasiamiehen vuosiselvitysten pohjalta tehdyt ehdotukset ja näkökohdat ja niihin annetut vastaukset

Lisäksi lautakunta esittää huolensa tehostelun palveluasumisen paikkojen puutteesta, joka aiheuttaa päivystyksen toiminnan ruuhkautumista ja vanhuspalveluiden tavoitteiden estymisen. Edelleen lautakunta toteaa, että terveysasema-, laboratorio- ja röntgenpalvelut tulee toteuttaa jatkossa esteettömissä ja saavutettavissa tiloissa ja niissä olevan apuvälineistön tulee mahdollistaa eri tavalla vammaisten henkilöiden terveyspalveluiden saanti.

 

 

 

 

Selostus 

Talousarvion sitovuutta ja seurantaa sekä noudattamista koskevan ohjeistuksen mukaan kaupunginhallitukselle ja valtuustolle tuodaan heinäkuun lopun tilanteesta vuoden toinen osavuosikatsaus. Osavuosikatsaus sisältää ennusteen ja analyysin talousarvion toteutumisesta, siihen olennaisesti vaikuttavien toimintojen tilanteesta ja kehittymisestä sekä mahdolliset korjaustoimenpiteet. 

 

Osavuosikatsauksessa raportoidaan myös tulostavoitteiden toteumatiedot sekä vastaukset valtuuston neuvottelutoimikunnan pöytäkirjamerkintöihin. Edellä mainitut liitteenä. 

 

Lautakunnat ja johtokunnat esittävät omien tehtäväalueidensa osavuosiraportit osana kaupungin osavuosikatsausta kaupunginhallituksen ja valtuuston käsiteltäväksi. Kaupungin johtoryhmä käsittelee heinäkuun osavuosikatsauksen kokouksessaan 30.8.2022.  Kaupunginhallituksessa osavuosikatsaus on 5.9.2022 ja valtuustossa 12.9.2022.

 

Tulostavoitteiden toteutuminen 

 

Vanhusten palvelut

Tulostavoitteita on yhteensä kolme, joista kaksi toteutuu suunnitellusti; vanhusten palveluiden saatavuus on hyvä ja kotihoidon ja hoiva-asumisen asiakkaiden palvelut ovat riittäviä. Talous ei toteudu talousarvion eikä kaikilta osin TakE-ohjelman mukaisesti.

 

Terveyspalvelut

Tulostavoitteita on yhteensä kolme, joista kaksi etenee suunnitellusti; terveyspalveluissa hoidon saatavuus paranee ja terveysasemien asiakkaiden hoidon jatkuvuus paranee. Talous ei toteudu talousarvion eikä kaikilta osin TakE-ohjelman mukaisesti.

 

Perhe- ja sosiaalipalvelut

Tulostavoitteita on yhteensä kolme, joista yksi etenee suunnitellusti; perhe- ja sosiaalipalvelujen saatavuus paranee. Poikkeamia on terveydenhoidon määräaikaistarkastusten toteutumisessa vähintään koronaa edeltävällä tavalla. Myöskään talous ei toteudu talousarvion eikä kaikilta osin TakE-ohjelman mukaisesti.

 

Määrärahojen riittävyys

 

Toimialan tulojen ennustetaan ylittävän voimassa olevan talousarvion 28,1 milj. eurolla, mikä suurilta osin selittyy koronakorvauksilla, joita saataneen valtiolta. Koronakorvauksiin liittyy epävarmuutta, sillä lopullista linjausta korvausperusteista ei ole vielä tehty.

 

Toimialan toimintamenojen ylitykseksi arvioidaan 52,1 milj. euroa, josta 31,3 milj. euroa aiheutuu koronakuluista. Ostopalvelujen ylitys liittyy koronakulujen lisäksi avosairaanhoidon, mielenterveys- ja päihdepalvelujen, erikoissairaanhoidon, vammaisten, vanhusten ja lasten sijaishuollon palveluihin. Avosairaanhoidon ylitys selittyy pitkälti koronakuluista, mutta myös muista maksuttomista hoitotarvikkeista ja ulkoisista palvelujen ostoista. Vanhusten palvelujen ylitysennusteeseen sisältyy kotihoidon työvoimanvuokrauspalveluja, sairaalan siirtoviivemaksuja sekä Kaunialan lisäpaikkatarve.  Vammaisten palveluissa ylitystä syntyy asumispalveluissa, työ- ja päivätoiminnassa sekä kuljetuspalvelussa. Vammaisten asumisessa volyymin arvioidaan kasvavan ja työ- ja päivätoiminnan palautuvan normaalille tasolle koronarajoitusten päätyttyä. Lasten sijaishuollossa ostopalveluiden kasvu on saatu pysähtymään, mutta ylityspainetta aiheuttaa kalliimman vaativan hoidon tarpeen kasvu. Sekä lasten sijaishuollon että vammaisten palveluissa talousarvio ei ole mahdollistanut riittävää määrärahavarausta. Ukrainan tilanne vaatii varautumista erityisesti perhe- ja sosiaalipalveluissa.

 

Toimialan toimintakatteen ennustetaan toteutuvan 24,1 milj. euroa heikompana voimassa olevaan talousarvioon verrattuna.

 

Vanhusten palveluiden tulojen ennakoidaan ylittyvän 0,8 milj. eurolla talousarvion. Tämä koostuu koronatuotoista, jotka on arvioitu koronamenoja vastaaviksi. Muuten tulojen arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti. Menoissa on odotettavissa 3,2 milj. euron poikkeama talousarvioon verrattuna. Menojen ylityksessä on huomioitu koronamenoja 1,1 milj. euroa, jotka on arvioitu vuoden 2021 toteumatietojen avulla.

 

Ilman toistensa korvaavia koronamenoja- ja tuloja todellinen menoylitys on 2,4 milj. euroa. Tästä suurin osa johtuu arvioitua suuremmista siirtoviivemaksuista, Kaunialan ostopalvelusopimuksesta ja sen ylityksestä sekä ennustetuista työvoimanvuokrauskustannuksista. Säästöä arvioitiin pitkäaikaishoidon tehostetun palveluasumisen ostopalvelujen kustannuksista 2 milj. euroa, jossa hoitopaikkojen tarjonta on koko alkuvuoden osalta alittanut talousarvioon suunnitellun tason. Kotihoidon henkilöstökuluista on arvioitu säästyvän 1,3 milj. euroa. Sairaalan sisäisistä vuokrista säästyy noin 0,6 milj. euroa, mutta arvioituihin vuokrasäästöihin liittyy vielä epävarmuutta, ja ne voivat muuttua vuoden aikana.  Omaishoidon tuen korjaus vaikuttaa vanhusten palveluiden tulokseen positiivisesti, alkuvuoden osalta vaikutus on 0,2 milj. euroa.

 

Terveyspalvelujen toimintatulojen ennustetaan ylittyvän 23,2 milj. euroa. Valtiolta tulevia koronakorvauksia on arvioitu 20 milj. euroa. Vuodelle 2022 on kohdistunut lisäksi vuoteen 2021 liittyviä koronakorvauksia 3,4 milj. euroa. Mielenterveys- ja päihdepalveluissa tulot alittuvat 0,2 milj. euroa johtuen asumispalvelujen asiakasmaksujen vähentymisestä. Muilta osin tulojen arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti. 

 

Toimintamenojen arvioidaan ylittyvän terveyspalveluissa yhteensä 38,5 milj. euroa. Ylityksestä 30,0 milj. euroa on koronan aiheuttamaa ylimääräistä kustannusta. Koronaennusteeseen liittyy loppuvuoden osalta epävarmuutta mm. 4. rokotuskierroksesta johtuen. 

 

Toimintamenojen ennustetaan ylittyvän avosairaanhoidossa yhteensä 4,4 milj. euroa, josta maksuttomien hoitotarvikkeiden osuus on noin 1 milj. euroa johtuen volyymin kasvusta ja hoitotarvikkeiden hintojen noususta. Muiden palvelujen ostojen (mm. työvoimanvuokraus- ja laboratoriopalvelut) osuus on noin 3 milj. euroa. Mielenterveys- ja päihdepalveluissa ennustetaan ylitystä 0,7 milj. euroa johtuen ostopalvelujen hintojen ennakoitua suuremmasta kasvusta sekä myös osin palvelujen tarpeen ennakoitua suuremmasta kasvusta. Suun terveydenhuollossa ennustetaan ylitystä 0,1 milj. euroa johtuen sisäisistä palvelujen ostoista. Avokuntoutuksessa ennustetaan ylitystä 0,2 milj. euroa johtuen ennakoimattomista palvelujen ostoista. Terveyspalvelujen yhteisissä kustannuksissa ennustetaan ylitystä 0,8 milj. euroa johtuen sisäisistä palvelujen ostoista. Erikoissairaanhoidon kustannusten ennustetaan ylittyvän noin 2,4 milj. eurolla. 

 

Perhe- ja sosiaalipalvelujen tulojen arvioidaan alittavan talousarvion 650 000 euroa. Koronasta johtuvia kuluja saataneen korvattua valtiolta 150 000 euroa. Myös Ukrainan kriisistä aiheutuvat kustannukset korvattaneen osana pakolais- ja maahanmuuttajapalvelujen valtionkorvauksia. 

 

Tulosyksikön toimintamenojen ylitykseksi arvioidaan 7,7 milj. euroa johtuen pääasiassa vammaisten asumisen ja työ- ja päivätoiminnan ostopalveluista, vammaispalvelulain mukaisesta kuljetuspalvelusta sekä lasten sijaishuollon vaativasta ostopalvelusta, joihin ei ole ollut riittävää määrärahavarausta. Ylitystä tulee pienentämään 0,5 milj. euron määrärahasiirto Terveyspalveluista terveydenhoidon lääkäripalveluihin. Määrärahasiirto liittyy viiden lääkärivakanssin siirtoon. Sijaishuollon järjestämistapamuutos on edennyt suunnitellusti, perhehoitoa on saatu kasvatettua ja laitoshoidon/ammatillisen perhekotitoiminnan tarve on vähentynyt. Järjestämistapamuutos toteutetaan TaKen mukaisesti seuraavien 5 vuoden aikana.

 

Säästöä arvioidaan syntyvän aikuisten asumisen palveluissa ja toimeentulotuessa.

 

Toimialan esikunnan menojen ennustetaan ylittyvän 2,8 milj. euroa ja tulojen 4,7 milj. euroa. Ylitykset liittyvät Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen valmisteluun.

 

Investointien toteutuminen

 

Hyvinvoinnin ja terveyden toimialan vuoden 2022 budjetissa on 1,6 milj. euron määrärahavaraus 95 pääluokan koneisiin ja kalustoon. 95 pääluokka arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

 

Muut selvitykset

Toisen osavuosikatsauksen yhteydessä annetaan vastaukset sosiaali- ja potilasasiamiehen ja vammaisasiamiehen vuosiselvityksissä tehtyihin ehdotuksiin ja näkökohtiin.

 

 

Päätöshistoria

 

 

Liitteet

1

Hyvinvoinnin ja terveyden toimialan vuoden 2022 toinen osavuosikatsaus

2

Espoo-tarinan tulostavoitteet

3

Hyvinvoinnin ja terveyden toimialan tulosyksiköiden talouden toimenpiteet 2022

4

Vastaukset valtuuston neuvottelutuloksen pöytäkirjamerkintöihin

5

Vanhusten palvelujen, Terveyspalvelujen ja Perhe- ja sosiaalipalvelujen tunnusluvut

6

Sosiaali- ja potilasasiamiehen ja vammaisasiamiehen selvitysten pohjalta tehdyt ehdotukset ja näkökohdat ja niihin annetut vastaukset

7

Äänestyslista § 64, asia 3

 

Oheismateriaali

 

 

 

Tiedoksi