Dynasty tietopalvelu Haku RSS Espoon kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunkisuunnittelulautakunta
Pöytäkirja 17.08.2022/Pykälä 988083/10.02.03/2021

 

 

 

Kaupunkisuunnittelulautakunta 17.08.2022 § 98

 

 

§ 98

Åtorp, asemakaavan muutosehdotuksen hyväksyminen nähtäville (MRA 27 §), alue 630412, 63. kaupunginosa Järvenperä

 

Valmistelijat / lisätiedot:

Miettinen Juha

Tuominen Annika
Vuorinen Kati

 etunimi.sukunimi@espoo.fi

 Vaihde 09 816 21

 

Päätösehdotus Kaupunkisuunnittelujohtaja Hokkanen Torsti

 

Kaupunkisuunnittelulautakunta 

1 
yhtyy vastineisiin, jotka ilmenevät asian liitteistä. Mielipiteet, kannanotot ja lausunnot on annettu Åtorpin osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta ja kaavan valmisteluaineistosta, alue 630412, 

2 
hyväksyy MRA 27 §:n mukaisesti nähtäville 17.8.2022 päivätyn Åtorp asemakaavan muutosehdotuksen, piirustusnumero 7440, 63. kaupunginosassa Järvenperä, alue 630412, 

3
pyytää asemakaavan muutosehdotuksesta tarvittavat lausunnot sekä toimialojen kannanotot.

 

Päätös

Kaupunkisuunnittelulautakunta
Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

Selostus

Asemakaavan muutoksen tavoitteena on rakennusoikeutta nostamalla mahdollistaa kiinteistölle yhden asuinrakennuksen lisärakentaminen. Rakennusoikeus nousee 90 k-m2, jolloin suunnittelualueen tehokkuus nousee tasolle e=0,16.

 

Suunnittelualueen likimääräinen sijainti Espoon opaskarttapohjalla:

 

Åtorp, asemakaavan muutosehdotus, piirustusnumero 7440, käsittää osan korttelista 63035, 63. kaupunginosassa Järvenperä, alue 630412.

 

Aloite ja vireilletulo

 

Aloite asemakaavan laatimiseksi on tullut alueen maanomistajalta. Kaavan vireilletulosta on tiedotettu osallistumis- ja arviointisuunnitelman sekä valmisteluaineiston nähtävilläolokuulutuksen yhteydessä 9.6.2021.

 

Alueen nykytila

 

Suunnittelualue on pientalotontti, jolla sijaitsee kaksi asuinrakennusta. Toinen näistä on rakennettu vuonna 1947 ja sen koko on 115 k-m2, ja toinen on rakennettu vuonna 1982 ja sen koko on 91 k-m2. Suunnittelualueen pinta-ala on 4 006 m2. Tontilla on käyttämätöntä rakennusoikeutta 344 k-m2.

 

Suunnittelualue on yhden tontin kokoinen alue, joka kuuluu neljän tontin muodostamaan kortteliin. Korttelin rakennustehokkuus vaihtelee e=0,10.0,16 välillä. Tontti sijaitsee Kuninkaantien varrella, rajoittuen koillisosastaan Träskändan kartanon puistoalueeseen (luonnonsuojelualue). Läheisyydessä virtaa Espoonjoen vesistöön kuuluva valtakunnallisesti arvokas Glimsinjoki. Myös joen vastarannalla on luonnonsuojelualue, Jahtimetsän lehtopurolaakso.

 

Voimassa oleva maakuntakaava-, yleiskaava- ja asemakaavatilanne

 

Uudenmaan maakuntakaava Uusimaa-kaava 2050:n Helsingin seudun vaihekaavassa suunnittelualue on osoitettu taajamatoimintojen kehittämisvyöhykkeellä. Kohdemerkinnällä osoitetaan keskusten ja pääkaupunkiseudun ydinvyöhykkeen ohella ensisijaisesti maankäytön kehittämisen alueet. Näiden vyöhykkeiden maankäytön tehostamisella ja tiivistämisellä pyritään luomaan nykyistä paremmat edellytykset monipuolisille lähipalveluille, ja lyhyille asiointimatkoille kävellen, pyörällä ja joukkoliikenteellä.

 

Espoon pohjoisosien yleiskaavassa (osa I) alue on osoitettu asuinpientaloille, joka on merkitty AP-kirjaimin. Kiinteistöön rajautuu koillisosassa luonnonsuojelualueen reuna sekä kaakkois- ja eteläpuolella virkistysalue.

 

Kaava-alue oli mukana hyväksytyssä Espoon pohjois- ja keskiosien yleiskaavassa, mutta kuului alueeseen, joka rajattiin siitä pois kaavaehdotuksen jälkeen. Pois rajatuilla alueilla on yleiskaavamuutos edelleen vireillä.

 

Alueella on voimassa 630409 Pihlajarinne muutos -asemakaava (hyväksytty 14.11.2012). Asemakaavan korttelissa 63035 tontilla 3 sijaitseva suunnittelualue on siinä osoitettu erillispientalojen korttelialueeksi. Lisämerkinnällä /s on määritelty, että kyseessä on kulttuurihistoriallisesti ja luonnonarvoiltaan tärkeä alue, jolla kaikki rakentamistoimenpiteet sekä muut ympäristöä muuttavat toimenpiteet tulee sopeuttaa ympäristön ominaispiirteisiin. Rakennusoikeutta on korttelialueella 550 k-m2.

 

Osallistuminen ja vuorovaikutus (MRA 30 §) 

 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on valmistunut 31.5.2021. Osallisille oli varattu mahdollisuus lausua mielipiteensä valmisteluaineistosta 4.8.2021 mennessä. Mielipiteitä saatiin yksi kappale. Lausuntoja ja kannanottoja saatiin kaksi kappaletta. 

 

Saapuneessa mielipiteessä esitettiin, että voimassa olevaan asemakaavaan ei ole tarvetta tehdä muutoksia. Caruna Espoo Oy totesi lausunnossaan kaavan vaikutusten olevan vähäisiä ja Espoo kaupunginmuseo katsoi kannanotossaan, ettei Träskändanpuiston vieressä olevan tontin rakennustehokkuutta tulisi nostaa.

 

Asemakaavan muutosehdotus

 

Asemakaavan muutos koskee korttelin 63035 tonttia 3, jonka käyttötarkoitusmerkintä säilyy erillispientalojen korttelialueena, joka on kulttuurihistoriallisesti ja luonnonarvoiltaan tärkeä alue (AO/s). Tontin rakennusoikeutta nostetaan 550 k-m2:stä 640 k-m2:iin, joka vastaa laskennallisesti tehokkuutta e=0,16. Tontilla on kaksi rakennusalaa, joista läntisemmälle sallitaan yksi asuinrakennus ja osoitetaan rakennusoikeutta 200 k-m2. Itäisemmälle rakennusalalle sallitaan aiemman kahden asuinrakennuksen sijaan kolme asuinrakennusta ja rakennusoikeutta osoitetaan 440 k-m2. Rakennusoikeuden ja asuinrakennusten määrän muutos koskee vain tontin itäisempää rakennusalaa. Kyseisen rakennusalan koko pienenee hivenen.

 

Mitoitus

 

Kaava-alueen kokonaispinta-ala on 4 006 m².

 

Kokonaiskerrosala on 640 k-m2, joka vastaa laskennallisesti tehokkuutta e=0,16.

 

Asemakaavan muutoksen myötä alueen rakennusoikeus kasvaa 90 k-m2.

 

Sopimusneuvottelut

 

Tonttiyksikkö on ilmoittanut, ettei asemakaavan muutokseen liity maankäyttösopimusta.

 

Perittävät maksut

 

Hakija on maksanut 28.6.2021 asemakaavan muutoksen kustannuksista 60 % ja kuulutuskustannuksista 2/3.

 

Hyväksyminen

 

Hallintosäännön I osan 4. luvun 22 §:n 3 kohdan mukaan kaupunkisuunnittelulautakunta hyväksyy muun kuin vaikutuksiltaan merkittävän asemakaavan ja asemakaavan muutoksen, joihin ei liity maankäyttösopimusta. 

 

Jatkokäsittely

 

-          Ote ilman liitteitä: hakija

-          Kaupunkitekniikan keskus, kannanottopyyntö

-          Ympäristösuojelun palvelualue, kannanottopyyntö

-          Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos, kannanottopyyntö

-          Espoon kaupunginmuseo, kannanottopyyntö

-          Uudenmaan ELY, lausuntopyyntö

-          Operaattorit (Elisa Oyj, Telia, DNA), lausuntopyyntö

-          Caruna Oyj, lausuntopyyntö

-          HSY, lausuntopyyntö

-          Kuulutus ja tiedotekirjeet

 

Liitteet

1

630412 Åtorp mielipiteiden yhteenveto ja vastineet

2

630412 Åtorp lausuntojen sekä kannanottojen lyhennelmät ja vastineet

 

Oheismateriaali

-

630412 Åtorp mielipiteet jättäjien yhteystiedot

-

630412 Åtorp asemakaava

-

630412 Åtorp kaavaselostus