Dynasty tietopalvelu Haku RSS Espoon kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunkisuunnittelulautakunta
Pöytäkirja 17.08.2022/Pykälä 958920/10.02.03/2021

 

 

 

Kaupunkisuunnittelulautakunta 17.08.2022 § 95

 

 

§ 95

Tapiolan keskus, ehdotus kaupunginhallitukselle asemakaavan muutokseksi, alue 210438, 12. kaupunginosa Tapiola (Kh-asia)

 

Valmistelijat / lisätiedot:

Miettinen Juha

Westerlund Ina
Koivula Olli

 etunimi.sukunimi@espoo.fi

 Vaihde 09 816 21

 

Päätösehdotus Kaupunkisuunnittelujohtaja Hokkanen Torsti

 

Kaupunkisuunnittelulautakunta 

1 
yhtyy vastineisiin, jotka ilmenevät asian liitteistä. Lausunnot, kannanotot ja muistutukset on annettu Tapiolan keskuksen asemakaavan muutosehdotuksesta, alue 210438, 

2 
hyväksyy esitettäväksi kaupunginhallitukselle 16.3.2022 päivätyn ja 17.8.2022 muutetun Tapiolan keskus - Hagalunds centrum asemakaavan muutosehdotuksen, piirustusnumero 7388, 12. kaupunginosassa Tapiola, alue 210438, 

3
ilmoittaa asemakaavan muutoksen hakijalle, että kaupunki tulee MRL 59 §:n mukaisesti perimään asemakaavan muutoksen laatimiskulujen loppuosan, 0 euroa sekä 1/3 kuulutuskustannuksista, 0 euroa, eli yhteensä 0 euroa asemakaavan muutoksen hyväksymisen jälkeen.

 

Päätös

Kaupunkisuunnittelulautakunta
Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

Selostus 

Tapiolan keskuksessa sijaitsevan asemakaavan muutoksen tavoitteena on käyttötarkoituksen muutoksella mahdollistaa rakennustaiteellisesti arvokkaan liike- ja toimistorakennuksen käyttö asumiskäyttöön. Kaavamuutoksessa pyritään ottamaan huomioon myös Tapiolan kulttuuriympäristön suojelutavoitteita.

 

Suunnittelualueen likimääräinen sijainti Espoon opaskarttapohjalla:

 

Tapiolan keskus - Hagalunds centrum, asemakaavan muutosehdotus, piirustusnumero 7388, käsittää korttelin 12002, 12. kaupunginosassa Tapiola, alue 210438.

 

Aloite ja vireilletulo

 

Aloite asemakaavan laatimiseksi on tullut alueen maanomistajalta. Kaavan vireilletulosta on tiedotettu osallistumis- ja arviointisuunnitelman sekä valmisteluaineiston nähtävilläolokuulutuksen yhteydessä 25.8.2021.

 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

 

Asemakaavaan muutokseen liittyen on laadittu osallistumis- ja arviointisuunnitelma, joka on päivätty 16.8.2021.

 

Alueen nykytila

 

Tapiola on Espoon ainoa kansallismaisemaksi luokiteltu alue. Se on myös ainoa modernin ajan tuottama ympäristö kansallismaisemiksi luokiteltujen alueiden joukossa.

 

Suunnittelualueena oleva tontti sijaitsee Tapiolan keskuksen länsiosassa. Sitä ympäröi lännessä Pohjantie, etelässä Länsituulenaukiolle johtava ajoneuvoyhteys, idässä Heikinkuja sekä pohjoispuolella Tapiolanraitti.

 

Suunnittelualueella on Aarne Ervin suunnittelema ja vuonna 1966 valmistunut kahdeksankerroksinen liike- ja toimistorakennus. Rakennus on rakennustaiteellisesti arvokas ja Tapiolan alkuperäisen kaupunkikuvaan kuuluvana säilytettävä ja tärkeä.

 

Ajoneuvoyhteys kiinteistölle tapahtuu Länsituulenaukiolle johtavan ajoneuvoyhteyden kautta. Kiinteistön autopaikat sijaitsevat rasitteella viereisessä pysäköintitalossa.

 

Kiinteistön omistaa yksityinen maanomistaja Kiinteistö Oy Raitinlukko.

 

Voimassa oleva maakuntakaava-, yleiskaava- ja asemakaavatilanne

 

Uudenmaan maakuntakaava Uusimaa-kaava 2050:n Helsingin seudun vaihekaavassa suunnittelualue on osoitettu keskustatoimintojen alueeksi. Kohdemerkinnällä osoitetaan suurimmat ja monipuolisimmat valtakunnan keskuksen ulkopuolella olevat keskukset, joissa on monipuolisesti asumista, työpaikkoja sekä julkisia ja yksityisiä palveluja. Tässä tapauksessa kyseessä on Tapiola-Otaniemi -alue.

 

Espoon eteläosien yleiskaavassa alue on osoitettu keskustatoimintojen alueeksi, joka on merkitty C-K -kirjaimin. Alueelle saa osoittaa keskustaan soveltuvaa asumista sekä hallinto-, toimisto-, palvelu-, koulutus- ja myymälätiloja. Tämän lisäksi Tapiola on kaupunkikuvallisesti arvokas alue, jonka rakennus- ja kulttuurihistoriallisia arvoja sekä kaupunkikuvaa on suojeltava. Suojelu ei koske yksittäisiä rakennuksia, vaan kohdistuu alueen ominaispiirteiden vaalimiseen.

 

Alueella on voimassa 210422 Tapiolan keskus -asemakaava (lainvoimainen 12.1.2011). Asemakaavan korttelissa 12002 tontilla 17 oleva suunnittelualue on siinä osoitettu liike- ja toimistorakennusten korttelialueeksi (K). Rakennusoikeutta on liike- ja toimistorakennusten korttelialueella 4 000 k-m2.

 

Liikerakennus, ns. "Viatekin talo", on rakennustaiteellisesti arvokas ja kaupunkikuvan säilymisen kannalta tärkeä rakennus (sr-1), jota ei saa purkaa tai turmella. Rakennus on enintään 8-kerroksinen likimääräiseltä tasolta +13.25 metriä merenpinnasta alkaen.

 

Korttelialueen alle saa rakentaa maanalaisen yleisen pysäköintilaitoksen ja väestönsuojan tiloja. Autopaikkoja on rakennettava vähintään 1 autopaikka toimistokerrosalan 70 k-m2 kohti ja vähintään 1 autopaikka liikekerrosalan 50 k-m2 kohti. Jos liiketilojen autopaikat sijoitetaan maanalaiseen yhteispysäköintiin, autopaikkanormina käytetään 1 autopaikka 70 k-m2 kohti. Pysäköintinormit perustuvat autopaikkojen vuorottaiskäyttöön. Autopaikat saa sijoittaa maanalaiseen pysäköintilaitokseen tai korttelin 12002 LPA-alueelle.

 

Piha-alueille sijoittuvien pinnoitteiden, rakennelmien ja muiden rakenteiden tulee sopeutua arvokkaaseen ympäristöön. Korttelinosan tai alueen aitaaminen on kielletty. Oleskelupihan saa kuitenkin osittain aidata.

 

Kaavaehdotuksen nähtävilläolo

 

Kaavaehdotus oli nähtävillä MRA 27 §:n mukaisesti 4.4. - 3.5.2022. Nähtävilläoloaikana jätettiin yksi muistutus ja saatiin kahdeksan lausuntoa ja kannanottoa.

 

Lausunnoissa ja kannanotoissa kiinnitettiin huomiota muun muassa pelastusteiden suunnitteluun, sammutusveden riittävyyteen, ilmalaatuvyöhykkeiden täydentämiseen, ulkoilutilojen riittävyyteen sekä melumääräyksen toteuttamiseen. Saapuneessa muistutuksessa arvosteltiin kaavaehdotuksessa naapuritonttiin liittyviä toimenpide-esityksiä, niitä kuitenkaan erittelemättä.

 

Annettujen kannanottojen, lausuntojen ja muiden tarkastelujen perusteella kaavakarttaa tehtiin seuraavia muutoksia kaavaehdotuksen nähtävilläolon jälkeen:

-          Kaava-alue ei muodosta uutta korttelia (12274), vaan se säilyy edelleen osana korttelia 12002.

-          Leikki- ja oleskelualueeksi varatun ohjeellisen alueen osan rajausta muutettiin siten, että se on kokonaisuudessaan melukatveessa, jossa asuinalueille asetetut ulkoalueiden melutason ohjearvot eivät ylity.

-          Liikenteestä julkisivuun kohdistuvan ja asuinhuoneissa havaittavan äänitason erotuskyvyn merkintä muutettiin 32 dB:stä 31 dB:iin.

-          Melumääräyksen (3 §) sanamuotoa täsmennettiin. Alkuperäinen muoto: "Mikäli julkisivuun kohdistuu yli 65 dB päiväaikainen äänitaso, tulee asuntojen avautua myös hiljaisemman julkisivun suuntaan. Tällöin asuntojen makuuhuoneiden tulee sijoittua rakennuksen hiljaisemmalle puolelle." muutettiin muotoon: "Mikäli julkisivuun kohdistuu yli 65 dB päiväaikainen äänitaso, tulee huoneistojen avautua myös julkisivun osalle, jossa melutason ohjearvo täyttyy."

 

Ehdotus asemakaavan muutokseksi

 

Kaava-alueena olevan tontin käyttötarkoitusmerkintä laajenee liike- ja toimistorakennusten korttelialueesta (K) asuin-, liike-, palvelu- ja toimistorakennusten korttelialueeksi, johon saa rakentaa hoiva-asumista tai asuntolan (AL-1).

 

Korttelialueen rakennusoikeus säilyy ennallaan 4 000 k-m2. Rakennuksen suurin sallittu kerrosluku nousee kahdeksasta (VIII) yhdeksään (IX). Tällöin luodaan mahdollisuus hyödyntää rakennuksen katolla jo olemassa olevan tilat paremmin esimerkiksi asuinkäyttöön.

 

Käyttötarkoituksen muutos luo moninaisen käyttötarkoituksen mahdollistavan ratkaisu. Rakennuksen suojelumerkinnällä turvataan rakennuksen kulttuurihistorialliset, rakennustaiteelliset ja kaupunkikuvalliset arvot. Rakennusta ei saa purkaa, eikä sen ominaispiirteitä saa muuttaa. Korjaus- ja muutostöistä on neuvoteltava museoviranomaisen kanssa, jotta voidaan varmistaa arvojen säilyminen.

 

Maantasokerroksessa ei sallita asumista, eikä suositella asuntojen aputilojen sijoittamista tähän kerrokseen. Maantasokerrosta kehitetään avaamalla näkymiä ja kulkuyhteyksiä kaupunkitilaan, jolloin luontevaa käyttötarkoitusta edustavat sellaiset liike- tai palvelutilat, jotka eivät tarvitse julkisivujen lasipintojen umpeen teippaamista, mutta eivät myöskään pihatilaa käyttöönsä.

 

Tapiolan hengen mukaisesti tulee piha-alueella säilyttää männyt, avokalliot ja pihan vehreä luonne. Lisäksi pihalla tulee säilyä alkuperäisen Jussi Jänneksen pihasuunnitelman henki. Sisääntulon edustalla oleva betoninen maljamainen istutusallas säilytetään.

 

Mitoitus

 

Kaava-alueen kokonaispinta-ala on 2 237 m².

 

Kokonaiskerrosala on 4 000 k-m2, joka vastaa laskennallisesti tehokkuutta e=1,79.

 

Asemakaavan muutoksen myötä alueen rakennusoikeus ei muutu.

 

Sopimusneuvottelut

 

Tonttiyksikkö on ilmoittanut, että asemakaavan muutokseen liittyy maankäyttösopimus. Sopimus tulee olla allekirjoitettu ennen kuin asemakaavan muutos on kaupunginhallituksen hyväksyttävänä.

 

Lähiympäristö- ja korttelisuunnitelma

 

Kaava-alueesta on laadittu kortteli- ja pihasuunnitelma.

 

Perittävät maksut

 

Kaavahankkeesta ei peritä kaavoitus- ja kuulutuskustannuksia. Kustannukset perittiin aiemman asemakaavan muutoksen yhteydessä, joka laadittiin vuosina 2018 - 2019. Kyseinen kaava kumoutui hallinto-oikeudessa. Kumoutuminen ei liittynyt käsiteltävään kaava-alueeseen tai hakijaan.

 

Hyväksyminen

 

Hallintosäännön I osan 2. luvun 3 §:n 23 kohdan mukaan kaupunginhallitus hyväksyy muut kuin vaikutukseltaan merkittävät asemakaavat ja asemakaavan muutokset, joihin liittyy maankäyttösopimus.

 

Jatkokäsittely

 

-          Ote ilman liitteitä: hakija

-          Vastineet muistutuksen jättäneille, jotka ovat ilmoittaneet osoitteensa

 

Päätöshistoria

 

Kaupunkisuunnittelulautakunta 16.03.2022 § 44

 

Päätösehdotus Kaupunkisuunnittelujohtaja Hokkanen Torsti

 

Kaupunkisuunnittelulautakunta 

1 
yhtyy vastineisiin, jotka ilmenevät asian liitteistä. Kannanotot ja lausunnot on annettu Tapiolan keskuksen osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta ja kaavan valmisteluaineistosta, alue 210438, 

2 
hyväksyy MRA 27 §:n mukaisesti nähtäville 16.3.2022 päivätyn Tapiolan keskus - Hagalunds centrum asemakaavan muutosehdotuksen, piirustusnumero 7388, 12. kaupunginosassa Tapiola, alue 210438, 

3
pyytää asemakaavan muutosehdotuksesta tarvittavat lausunnot sekä toimialojen kannanotot.

Päätös

Kaupunkisuunnittelulautakunta
Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

Liitteet

1

210438 Tapiolan keskus muistutusten yhteenveto ja vastineet

2

210438 Tapiolan keskus lausuntojen sekä kannanottojen lyhennelmät ja vastineet

 

Oheismateriaali

-

Ei julkaista, 210438 Tapiolan keskus muistuttajien yhteystiedot

-

210438b Tapiolan keskus asemakaava

-

210438 Tapiolan keskus kaavaselostus