Dynasty tietopalvelu Haku RSS Espoon kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 06.06.2022/Pykälä 192


8947/00.00.01/2021

 

 

 

Kaupunginhallitus 06.06.2022 § 192

 

 

§ 192

Kaupunginhallituksen ja kaupunginhallituksen jaostojen jäsenten ja varajäsenten eronpyynnöt ja täydennysvaali (Kv asia)

 

Valmistelijat / lisätiedot:

Kaukonen Katariina

 

 etunimi.sukunimi@espoo.fi

 Vaihde 09 816 21

 

Päätösehdotus Kaupunginjohtaja Mäkelä Jukka

 

Kaupunginhallitus ehdottaa, että valtuusto valitsee


1
kaupunginhallituksen jäseneksi Peppi Seppälän (Vihr.) tilalle Henna Partasen (Vihr.)

2
kaupunginhallituksen jäsenen Tiina Elon (Vihr.) henkilökohtaiseksi varajäseneksi Anu Rasinsalon (Vihr.) tilalle Peppi Seppälän (Vihr.)

3
kaupunginhallituksen 1. varapuheenjohtajaksi Tiina Elon (Vihr.) tilalle Henna Partasen (Vihr.)

4
kaupunginhallituksen tila- ja asuntojaoston jäseneksi Tiina Elon (Vihr.) tilalle Henna Partasen (Vihr.)

5
kaupunginhallituksen tila- ja asuntojaoston puheenjohtajaksi Tiina Elon (Vihr.) tilalle Henna Partasen (Vihr.)

6
kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaoston jäsenen Anu Rasinsalon (Vihr.) tilalle Tiina Elon (Vihr.)

7
kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaoston jäsenen Tiina Elon (Vihr.) henkilökohtaiseksi varajäseneksi Peppi Seppälän (Vihr) tilalle Anu Rasinsalon (Vihr).

8
kaupunginhallituksen konsernijaoston jäsenen Teemu Lahtisen (PerusS) henkilökohtaiseksi varajäseneksi Hannu Järvisen (PerusS) tilalle Mikko Wikstedt (PerusS).

 

 

 

 

 

Käsittely 

 

 

Päätös

Kaupunginhallitus:
Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

Selostus 

Anu Rasinsalo (Virh.) on 23.5.2022 saapuneella sähköpostilla pyytänyt eroa Espoon kaupunginhallituksen varajäsenyydestä ja kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaoston jäsenyydestä perusteenaan puolueen kuntavaalin jälkeen sopima paikkajako.

 

Tiina Elo (Vihr.) on 23.5.2022 ja täydennyksin 27.5.2022 saapuneilla sähköposteilla pyytänyt eroa kaupunginhallituksen 1. varapuheenjohtajan tehtävästä sekä kaupunginhallituksen tila- ja asuntojaoston jäsenyydestä ja puheenjohtajan tehtävästä perusteenaan puolueen kuntavaalin jälkeen sopima paikkajako

 

Peppi Seppälä on 23.5.2022 saapuneella sähköpostilla pyytänyt eroa Espoon kaupunginhallituksen jäsenyydestä sekä kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaoston varajäsenyydestä perusteenaan puolueen kuntavaalin jälkeen sopima paikkajako.

 

Hannu Järvinen (PerusS) on 23.5.2022 saapuneella sähköpostilla pyytänyt eroa Espoon kaupunginhallituksen konsernijaoston varajäsenyydestä perusteenaan ajankäytölliset syyt.

 

Espoon kaupungin hallintosäännön I osan 2. luvun 2 §:n mukaan kaupunginhallituksessa on viisitoista jäsentä ja jokaisella henkilökohtainen varajäsen. Jäsenistä vähintään puolet ja puheenjohtajiston tulee olla valtuutettuja. Valtuusto valitsee jäsenistä puheenjohtajan ja kaksi varapuheenjohtajaa. Kuntalain 33 §:n mukaan puheenjohtajat valitaan samassa vaalitoimituksessa. Kuntalain 32 §:n 1 momentin mukaan kaupunginhallituksen jäsenet valitaan valtuuston toimikaudeksi, jollei valtuusto ole päättänyt lyhyemmästä toimikaudesta. Paikkajakotoimikunta on suosittanut kahden vuoden mittaista toimikautta.

 

Vaalikelpoisuus

Kuntalain 73 §:n mukaan vaalikelpoinen kunnanhallitukseen on henkilö, joka on vaalikelpoinen valtuustoon, ei kuitenkaan

 

1

välittömästi kunnanhallituksen alaisena toimiva kunnan palveluksessa oleva henkilö

 

2

henkilö, joka on kunnanhallituksen tehtäväalueella toimivan, kunnan               määräysvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa;

 

3

kunnan palveluksessa oleva henkilö, joka lautakunnan esittelijänä tai muuten vastaa kunnanhallituksen käsiteltäväksi tulevien asioiden valmistelusta;

 

4

henkilö, joka on hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen jäsenenä taikka johtavassa ja vastuullisessa tehtävässä tai siihen rinnastettavassa asemassa liiketoimintaa harjoittavassa yhteisössä tai säätiössä, jos kysymyksessä on sellainen yhteisö, jolle kunnanhallituksessa tavanomaisesti käsiteltävien asioiden ratkaisu on omiaan tuottamaan olennaista hyötyä tai vahinkoa.

 

Henkilöstön edunvalvonnasta ao. kunnassa huolehtivan yhteisön hallituksen tai siihen rinnastettavan toimielimen puheenjohtaja ei ole vaalikelpoinen kunnanhallitukseen. Vaalikelpoinen ei ole myöskään henkilö, joka yhteisön neuvottelijana tai muussa vastaavassa ominaisuudessa vastaa edunvalvonnasta.

 

Enemmistön kunnanhallituksen jäsenistä on oltava muita kuin kunnan tai kunnan määräämisvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa olevia henkilöitä.

 

Kuntalain 72 §:n mukaan vaalikelpoinen valtuustoon ei ole:

 

1

valtion virkamies, joka hoitaa välittömästi kunnallishallintoa koskevia valvontatehtäviä,

 

2

kunnan palveluksessa oleva henkilö, joka toimii kunnanhallituksen tai lautakunnan tehtäväalueen johtavassa tehtävässä tai sellaiseen rinnastettavassa vastuullisessa tehtävässä,

 

3

kunnan määräämisvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa oleva henkilö, joka asemaltaan voidaan rinnastaa 2 kohdassa tarkoitettuun kunnan palveluksessa olevaan henkilöön, eikä

 

4

kuntayhtymän jäsenkunnan valtuuston osalta kuntayhtymän palveluksessa oleva henkilö, joka asemaltaan voidaan rinnastaa 2 kohdassa tarkoitettuun kunnan palveluksessa olevaan henkilöön.

 

Edellä tarkoitetussa palvelussuhteessa oleva on vaalikelpoinen valtuutetuksi, jos palvelussuhde päättyy ennen kuin valtuutettujen toimikausi alkaa.

 

Kaupunginhallituksen alaisuudessa on konsernijaosto, elinkeino- ja kilpailukykyjaosto sekä tila- ja asuntojaosto. Konsernijaostossa, elinkeino- ja kilpailukykyjaostossa ja tila- ja asuntojaostossa on kussakin yhdeksän jäsentä ja jokaisella henkilökohtainen varajäsen. Valtuusto valitsee jaostojen jäsenet ja varajäsenet sekä jäsenistä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

 

Kaupunginhallituksen puheenjohtajiston tulee olla joko konsernijaoston, elinkeino- ja kilpailukykyjaoston tai tila- ja asuntojaoston jäseniä.

 

Jaostojen puheenjohtajana toimii kaupunginhallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja. Jaostojen muiden jäsenten tulee olla kaupunginhallituksen jäseniä tai varajäseniä.

 

Toimielimiä valittaessa on otettava huomioon tasa-arvolain säännökset. Kunnallisten toimielinten valintaa koskee tasa-arvolain 4 a §, jonka mukaan kunnallisissa toimielimissä tulee valtuustoa lukuun ottamatta olla vähintään 40 % naisia ja vähintään 40 % miehiä. Tasa-arvovaatimus koskee erikseen varsinaisia jäseniä ja varajäseniä. Lain mukaisen kiintiön on toteuduttava sekä varsinaisten että varajäsenten kohdalla. Sen sijaan laki ei vaadi, että varsinaisen jäsenen ja hänen henkilökohtaisen varajäsenensä olisi oltava samaa sukupuolta. Myöskään puheenjohtajistoa vaatimus ei erikseen koske.

 

Kaupunginhallituksessa tulee siten olla naisia ja miehiä vähintään kuusi. Kaupunginhallitukseen voidaan valita varsinaisiksi jäseniksi eronneiden tilalle miehiä tai naisia ja varajäseniksi eronneiden tilalle miehiä tai naisia.

 

Konsernijaostossa, elinkeino- ja kilpailukykyjaostossa sekä tila- ja asuntojaostossa naisia ja miehiä tulee olla vähintään neljä.

 

Elinkeino- ja kilpailukykyjaostoon tulee valita eronneen jäsenen tilalle nainen ja eronneen varajäsenen tilalle nainen.

 

Tila- ja asuntojaostoon voidaan valita eronneen jäsenen tilalle mies tai nainen ja varajäsenen tilalle mies tai nainen.

 

Konsernijaostoon tulee valita eronneen varajäsenen tilalle mies.

 

 

 

 

Päätöshistoria

 

 

Liitteet

 

 

 

Oheismateriaali

 

 

 

Tiedoksi