Dynasty tietopalvelu Haku RSS Espoon kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunkisuunnittelulautakunta
Pöytäkirja 11.05.2022/Pykälä 7310234/10.02.03/2021

 

 

 

Kaupunkisuunnittelulautakunta 11.05.2022 § 73

 

 

§ 73

Lansantunneli, asemakaavan muutoksen hyväksyminen, alue 130703, 54. kaupunginosa Kilo

 

Valmistelijat / lisätiedot:

Metsälä Sari

Pennanen Tarja

 etunimi.sukunimi@espoo.fi

 Vaihde 09 816 21

 

Päätösehdotus Kaupunkisuunnittelujohtaja Hokkanen Torsti

 

Kaupunkisuunnittelulautakunta

1
yhtyy vastineisiin, jotka ilmenevät asian liitteistä. Lausunnot, kannanotot ja muistutukset on annettu Lansantunnelin asemakaavan muutosehdotuksesta, alue 130703,

2
hyväksyy 16.2.2022 päivätyn Lansantunneli - Lansatunneln asemakaavan muutoksen, piirustusnumero 7399, 54. kaupunginosassa (Kilo), alue 130703.

 

Päätös

Kaupunkisuunnittelulautakunta
Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

Selostus 

Tavoitteena on muuttaa asemakaavassa rautatiealueelle merkityn Lansantunnelin alikulun ohjeellinen aluevaraus Espoon kaupunkiradan ratasuunnitelman ja Rantaradanbaanan suunnitelman mukaiseen paikkaan. Samalla radan eteläpuolinen pysäköintialue muutetaan jalankululle ja pyöräilylle varatuksi kaduksi Rantaradanbaanaa varten.

 

Radan varteen on suunniteltu Rantaradanbaana, joka tulee Leppävaarasta radan pohjoispuolella ja vaihtaa radan eteläpuolelle Lansantunnelin alikulun kautta. Tästä baana jatkaa länteen kohti Keraa. Baanalla jalankulku ja pyöräily on erotettu toisistaan ja sen leveys on noin seitsemän metriä. Baanan ja siihen liittyvien yhteyksien tarkempi suunnittelu on käynnissä. Radan pohjoispuolella Ruotutieltä lähtevä Ruotupolun jalankulku- ja pyörätien osuus yhdistyy baanaan alikulun pohjoispuolella. Radan etelä- puolella Lansapurontien ja Lansantien jalankulku- ja pyörätie yhdistyy baanaan alikulun eteläpuolella.

 

Kaavamuutosalueen pinta-ala on noin 8 900 m2, josta suurin osa eli noin   7 800 m2 on rautatiealuetta (LR) ja noin 1 100 m2 jalankululle ja polkupyöräilylle varattua Lansanpolun katualuetta (pp). Rakennusoikeutta tällä asemakaavalla osoiteta.

 

Suunnittelualueen likimääräinen sijainti Espoon opaskarttapohjalla:

 

Lansantunneli - Lansatunneln, asemakaavan muutosehdotus, piirustusnumero 7399, käsittää katualueet ja liikennealueet, 54. kaupunginosassa Kilo, alue 130703.

 

Aloite ja vireilletulo

 

Aloite asemakaavan laatimiseksi on tullut kaavamuutosalueen Espoon kaupunkitekniikan keskukselta, joka omistaa yhden kaavamuutosalueen kiinteistöistä. Kaavan vireilletulosta on tiedotettu 10.11.2021.

 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

 

Asemakaavan muutokseen liittyen on laadittu osallistumis- ja arviointisuunnitelma, joka on päivätty 1.11.2021.

 

Alueen nykytila

 

Noin 40 metriä leveällä asemakaavan mukaisella rautatiealueella on Helsingin ja Turun välinen rautatie (Rantarata). Rata-alueella on tilavaraus toiselle rataparille Espoon kaupunkiradalle. Ratasuunnitelma on hyväksytty vuonna 2015 ja sen voimassaoloaikaa on pidennetty vuoden 2023 loppuun. Tällä hetkellä radan rakentamissuunnittelu on käynnissä. Hankkeen tavoitteena on valmistua vuonna 2028. Voimassa olevassa asemakaavassa rata-alueella on alikulkuvaraus jalankululle. Alikulkua ei ole rakennettu.

Kaavamuutosalueen eteläosa on asemakaavan mukaista pysäköimisaluetta, jollaisena se ei ole toteutunut. Vaikka yleinen pysäköintialue kaavasta poistuu, pystytään eteläpuolisella pientaloalueella toteuttamaan yleisen pysäköinnin mitoituksen mukaiset yleiset autopaikat. Alueella kulkee nykyisin osa Lansanpolku nimistä jalankulku- ja pyörätiereittiä, jonka leveys on tällä hetkellä noin 3,0 - 3,5 metriä. Kaupunkiradan rakentamisen yhteydessä on tarkoitus toteuttaa radan varteen Rantaradanbaana, jossa jalankulku ja pyöräily on erotettu toisistaan ja jonka leveys on noin seitsemän metriä. Baanan tarkempi suunnittelu on käynnissä.

Radan eteläpuolella ja kaavamuutosalueen pysäköimisalueen itäpuolella on Lansantien katualuetta, jolta on ajoliittymät asuinkerrostalokortteliin 54128. Ajoyhteydet kortteliin säilyvät jatkossakin.

Suunnittelualueen lähiympäristössä, etelä- ja pohjoispuolella on asuinkerrostalo-, asuinpientalo- sekä erillispientaloasutusta. Pohjoisessa suunnittelualue rajautuu Ruotutorppa -katuun sekä jalankululle ja pyöräilylle varattuun katuun, Ruotupolkuun. Eteläpuoleltaan kaavamuutosalue rajautuu radansuuntaiseen kapeaan puistoalueeseen, korttelin 54128 asuinkerrostalotonttiin sekä Lansanpurontiehen.

 

Voimassa oleva maakuntakaava-, yleiskaava- ja asemakaavatilanne

 

Maakuntakaava

 

Voimassa olevat:

Uudenmaan maakuntavaltuusto hyväksyi 25.8.2020 kolmella eri päätöksellä Uusi-maakaavan 2050. Helsingin hallinto-oikeus kielsi välipäätöksellään 22.1.2021 valtuuston hyväksymispäätösten täytäntöönpanon kaavoista jätettyjen valitusten perusteella.

 

24.9.2021 Uusimaa-kaava 2050 tuli pääosin voimaan eli niiltä osin kuin valitukset hylättiin hallinto-oikeudessa. Aiemmista maakuntakaavoista jäi voimaan Natura 2000 -alueisiin ja luonnonsuojelualueisiin liittyviä merkintöjä. Lisäksi hallinto-oikeus kumosi Uusimaa-kaavan kaavamääräyksestä osan, joka koski vähittäiskaupan suuryksiköiden koon alarajoja muualla kuin pääkaupunkiseudulla sijaitsevilla taajamatoimintojen kehittämisvyöhykkeillä. 4. vaihemaakuntakaavasta jäi voimaan kaavan tuulivoimaratkaisu.

 

Uusimaa-kaava 2050:ssä suunnittelualue on osoitettu pääkaupunkiseudun ydinvyöhykkeeksi. Alueella sijaitsee päärata. 

 

Yleiskaava

 

Espoon eteläosien yleiskaava

 

Alueella on voimassa Espoon eteläosien yleiskaava, joka käsittää Leppävaaran, Tapiolan, Matinkylän, Espoonlahden ja Kauklahden suuralueet. Kaava sai lainvoiman vuonna 2010.

 

Nyt laadittu asemakaavan muutos sijoittuu Espoon eteläosien yleiskaavassa merkittävästi parannettavan ja uuden raideliikenneverkon merkinnän kohdalle. Pohjois- ja eteläpuolella on osoitettu asuntoalueet ja eteläpuolella on lisäksi alueellisen kokoojakadun merkintä.

 

Asemakaava

 

Alueella on voimassa asemakaavat 130200 Nuijala (lainvoimainen 13.4.1982), 130700 Kuninkainen (lainvoimainen 30.12.1987) ja 130900 Kuninkainen lounainen (lainvoimainen 26.8.1998). Kaavamuutosalue on osoitettu rautatiealueeksi (LR) ja pysäköimisalueeksi (LP) sekä jalankululle ja polkupyöräilylle varatuksi kaduksi. 

 

Kaavaehdotuksen nähtävilläolo

 

Kaupunkisuunnittelulautakunta hyväksyi kaavaehdotuksen nähtäville 16.2.2022. Ehdotus oli nähtävillä MRA 27 §:n mukaisesti 7.3. - 5.4.2022.

 

Nähtävilläoloaikana jätettiin yksi muistutus. Muistutuksessa vastustettiin alikulun siirtoa nykyisestä kaavan mukaisesta sijainnista kaavaehdotuksessa esitettyyn sijaintiin.

 

Alikulun kohtaa esitetään siirrettävän, jotta Rantaradanbaanasta saadaan toimivampi ja sujuvampi sekä pystytään paremmin huomioimaan baanan mitoitustavoitteet ja liikenneturvallisuus, kuten laajemmat näkemäalueet.

 

Muistutuksen muut esitykset tarkempaan jatkosuunnitteluun välitettiin tiedoksi kaupunkitekniikan keskukseen.

 

Asiaan saatiin myös viisi lausuntoa.

 

Väylävirastolla ei ollut huomautettavaa kaavahankkeesta.

 

Caruna Espoo Oy esitti lausunnossaan, että mahdolliset tarvittavat johto- ja muuntamosiirrot tehdään Caruna Espoon toimesta ja siirtokustannuksista vastaa siirron tilaaja. Johtojen siirto edellyttää, että niille järjestyy uusi pysyvä sijainti.

 

Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymällä (HSL) ei ollut lausuttavaa Lansatunnelin asemakaavan muutosehdotuksesta.

Telia Finland Oy:llä ei ollut huomautettavaa asemakaavan muutosehdotukseen.

 

Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä (HSY) tuli esiin, että kaavamuutos alueen läheisyydessä sijaitsee vesihuoltolinjoja. Mahdollinen johtojen siirtotarve sekä hulevesiviemäröinnin tilanne tulee selvittää suunnittelun aikana.

 

Lausunto on toimitettu tiedoksi Espoon kaupunkitekniikan keskukselle tarkempaa Lansantunnelin alikulun suunnittelua varten.

 

Asemakaavan muutos

 

Voimassa olevassa asemakaavassa osoitettu Lansantunnelin ohjeellinen alikulun aluevaraus merkintä siirretään noin 100 m länteen päin Espoon kaupunkiradan ratasuunnitelman ja Rantaradanbaanan Lansantunnelin alikulun suunnitelman mukaiseen paikkaan. Asemakaavassa merkityn, mutta toteutumattoman pysäköimisalueen kohdalle osoitetaan jalankululle ja pyöräilylle varattu katu Rantaradanbaanaa varten.

Kaava-alueen kokonaispinta-ala on noin 8 885 m2.

Rautatiealuetta (LR) on noin 7 810 m2 ja jalankululle ja pyöräilylle varattua katua noin 1 075 m2. Kaavamuutosalueelta poistuu pysäköimisalue noin    1 075 m2. Rakennusoikeutta ei tällä asemakaavamuutoksella osoiteta eli kerrosala on 0 k-m2.

 

Katu- ja liikennealueet

 

Voimassa olevassa asemakaavassa osoitettu Lansantunnelin ohjeellinen alikulun merkintä siirretään kaavamuutoksella noin 100 m länteen päin. Asemakaavassa merkityn, mutta toteutumattoman pysäköimisalueen kohdalle osoitetaan jalankululle ja pyöräilylle varattu katu Rantaradanbaanaa varten. 

 

Rantaradanbaana tulee Leppävaarasta radan pohjoispuolella ja vaihtaa radan eteläpuolelle Lansantunnelin alikulun kautta. Tästä baana jatkaa länteen päin radan eteläpuolella. Baanalla jalankulku ja pyöräily on erotettu toisistaan ja sen leveys on yhteensä noin seitsemän metriä. Radan pohjoispuolella Ruotutieltä lähtevä Ruotupolun jalankulku- ja pyörätien osuus yhdistyy baanaan alikulun pohjoispuolella. Radan etelä- puolella Lansapurontien ja Lansantien jalankulku- ja pyörätie yhdistyy baanaan alikulun eteläpuolella. Baanan linjaus suunniteltu mahdollisimman sujuvaksi. Lisäksi Lansantunnelin alikulun kohdalla näkemäalueita on pyritty laajentamaan ja sitä kautta varmistamaan liikenneturvallisuus.

 

Sopimusneuvottelut

 

Asemakaavan muutokseen ei liittyy maankäyttösopimusta.

 

Perittävät maksut

 

Kaavahankkeesta ei peritä kaavoitus- ja kuulutuskustannuksia.

 

Hyväksyminen

 

Hallintosäännön I osan 4. luvun 22 §:n 3 kohdan mukaan kaupunkisuunnittelulautakunta hyväksyy muun kuin vaikutuksiltaan merkittävän asemakaavan ja asemakaavan muutoksen, joihin ei liity maankäyttösopimusta.

 

Jatkokäsittely

 

-          Ote: Hakija

-          Ote ja liitteet: Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

-          Vastineet muistutusten jättäneille, jotka ovat ilmoittaneet osoitteensa

-          Tieto hyväksymispäätöksestä niille viranomaisille, kunnan jäsenille ja muistutuksen tehneille, jotka ovat MRA 94 §:n mukaan sitä pyytäneet

 

Päätöshistoria

 

Kaupunkisuunnittelulautakunta 16.02.2022 § 24

 

Päätösehdotus Kaupunkisuunnittelujohtaja Hokkanen Torsti

 

Kaupunkisuunnittelulautakunta

1
yhtyy vastineisiin, jotka ilmenevät asian liitteistä. Mielipiteet, kannanotot ja lausunnot on annettu Lansantunnelin osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta, alue 130703,

2
hyväksyy MRA 27 §:n mukaisesti nähtäville 16.2.2022 päivätyn Lansantunneli - Lansatunneln asemakaavan muutosehdotuksen, piirustusnumero 7399, 54. kaupunginosassa (Kilo), alue 130703,

3
pyytää asemakaavan muutosehdotuksesta tarvittavat lausunnot sekä toimialojen kannanotot.

 

Päätös

Kaupunkisuunnittelulautakunta
Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

Liitteet

1

130703 Lansantunneli  muistutusten yhteenveto ja vastineet

2

130703 Lansantunneli lausuntojen ja kannanottojen lyhennelmät ja vastineet

 

Oheismateriaali

-

Ei julkaista, 130703 Lansantunneli muistuttajien yhteystiedot

-

130703a Lansantunneli asemakaava

-

130703 Lansantunneli kaavaselostuksen liitteet

-

130703 Lansantunneli kaavaselostus