Dynasty tietopalvelu Haku RSS Espoon kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunkisuunnittelulautakunta
Pöytäkirja 27.04.2022/Pykälä 645995/10.02.03/2020

 

 

 

Kaupunkisuunnittelulautakunta 27.04.2022 § 64

 

 

§ 64

Hepokorvenkallion asemakaavan kompensaatioselvitys

 

Valmistelijat / lisätiedot:

Kuusisto-Hjort Paula

Hämäläinen Tanja Helena  YTET

 etunimi.sukunimi@espoo.fi

 Vaihde 09 816 21

 

Päätösehdotus Kaupunkisuunnittelujohtaja Hokkanen Torsti

 

Kaupunkisuunnittelulautakunta toteaa laaditun kompensaatioselvityksen soveltuvan jatkosuunnittelun pohjaksi ja lähettää sen tiedoksi kaupunginhallitukselle.

 

Käsittely 

 

Päätös

Kaupunkisuunnittelulautakunta

Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

Selostus 

Espoon kaupunkisuunnittelulautakunta ja kaupunginhallitus hyväksyivät syksyllä 2021 Hepokorvenkallion asemakaavan, joka mahdollistaa datakeskuksen rakentamisen alueelle. Asemakaavan hyväksymisen yhteydessä kaupunkisuunnittelulautakunta ja kaupunginhallitus edellyttivät selvitystä asemakaavan aiheuttamien luontoarvojen ja hiilinielujen menetyksen kompensoimisesta suojelemalla luontoa Hepokorvenkallion lähialueella. Selvitys on nyt valmistunut ja siinä ehdotetaan Pirttimäen kupeessa sijaitsevan Hynkänlammen alueen suojelua. Kompensaatioselvityksen on laatinut Joel Jalkanen (biologi, FT) kaupunkisuunnittelukeskuksen ohjauksessa ja yhteistyössä muiden asiantuntijoiden sekä kaupunkitekniikan keskuksen ja ympäristö- ja rakennusvalvontakeskuksen kanssa.

 

Tausta

 

Kaupunkisuunnittelulautakunta päätti Hepokorvenkallion asemakaavan hyväksymiskäsittelyn yhteydessä 30.9.2021:

"Hiilinielujen ja luontoarvojen menettämisen kompensaationa kaupunkisuunnittelukeskus käynnistää välittömästi selvityksen kompensaatiohankkeesta, jossa osoitetaan Hepokorvenkallion lähialueelta luonnonsuojelualueeksi kohde (tai kohteita), joka on merkittävästi suurempi ja luontoarvoiltaan vähintään yhtä arvokas kuin tämän hankkeen myötä rakentamiselle menetettävät alueet. Suojelualueen tai -alueiden sijainti ja toteutus esitellään ja tuodaan mahdollisuuksien mukaan päätöksentekoon yhtäaikaisesti datakeskushankkeen seuraavien päätösvaiheiden yhteydessä. Perustelut: Datakeskuksen rakentaminen on perustellusti herättänyt huolta luontoarvojen menettämisestä, ja hankkeen toteutuessa menetetään melko laajoja luontoalueita sekä hiilinieluja. Tätä voidaan tasata osoittamalla suojelualueeksi menetettävää aluetta suurempi luontoalue hyvien kompensaatioperiaatteiden mukaisesti."

 

Myöhemmin kaupunginhallitus päätti samansisältöisesti 1.11.21 kokouksessaan:

 

"Kaupunginhallitus kehottaa kaupunkisuunnittelukeskusta käynnistämään viipymättä kaupunkisuunnittelulautakunnan päätöksen mukaisen selvityksen kompensaatiohankkeesta, jossa osoitetaan Hepokorvenkallion lähialueelta luonnonsuojelualueeksi kohde (tai kohteita), joka on merkittävästi suurempi ja luontoarvoiltaan vähintään yhtä arvokas kuin tämän hankkeen myötä rakentamiselle menetettävät alueet. Selvitys tuodaan kevään 2022 aikana kaupunkisuunnittelulautakunnan käsiteltäväksi sekä tiedoksi kaupunginhallitukselle."

 

Kompensaatioselvitys

 

Kaupunkisuunnittelukeskus on nyt laatinut kompensaatioselvityksen.

Kompensaationa ehdotetaan suojeltavaksi Hynkänlammen metsäaluetta Pirttimäen kupeessa noin 5,5-6 km päässä Hepokorvenkalliosta. Hynkänlammen metsä (n. 79 ha) on kooltaan yli nelinkertainen Hepokorvenkallion rakennettaviin metsiin verrattuna. Hynkänlammen metsä on Hepokorvenkallion rakentamisalueen metsää selkeästi arvokkaampi luontoarvojen näkökulmasta usealla mittarilla. Lisäksi Hynkänlammen metsä muodostaa suuremman hiilivaraston ja -nielun kuin Hepokorvenkallion metsäalue. Alue ei kuitenkaan ole kauttaaltaan luonnontilainen, joten kompensaatiolla voidaan parantaa luonnontilaisuutta ja luontoarvoja ajan myötä.

 

Hynkänlammen metsäalue on Espoon kaupungin omistuksessa. Se esitetään suojeltavaksi Hepokorvenkallion datakeskuksen kompensaationa luonnonsuojelulain 24 § mukaisena yksityisenä luonnonsuojelualueena. Tällöin kaupunki hakee Uudenmaan ELY-keskukselta alueen rauhoituspäätöksen, mutta alue jää kaupungin omistukseen. Kyseessä olisi kertaluonteinen kokeilu vapaaehtoisesta ekologisesta kompensaatiosta.  Alueen suojelu voisi olla ajankohtaista esimerkiksi silloin, kun asemakaava on lainvoimainen ja Hepokorvenkallion datakeskusrakennukset saavat rakennusluvan.

 

Suojelun myötä Hynkänlammen metsäalue alkaa hiljalleen luonnontilaistumaan ja sen luontoarvot lisääntyvät, mikä on kompensaation edellytys. Ei voida kuitenkaan luotettavasti sanoa, kuinka kauan metsän kehitys luonnontilaiseksi kestää. Tässä selvityksessä suositellaan, että kaupunki ei toteuta kompensaatioalueella metsän luontoarvoja vähentäviä metsänhoitotoimenpiteitä ennen alueen mahdollista suojelua, jotta ei haitattaisi metsän kehitystä kohti luonnontilaa.

 

Hepokorvenkallion asemakaava-alueella ei ole suojeltavia luontoarvoja eikä mikään laki tai asetus tällä hetkellä edellytä luontoarvojen kompensointia. Uudistettavana olevaan luonnonsuojelulakiin esitetään lakiluonnoksessa ekologisen kompensaation käyttöönottoa. Laissa ollaan mahdollistamassa myös vapaaehtoinen kompensaatio ei-suojeltujen luontoarvojen kompensointiin. Hepokorvenkallion datakeskusasemakaavan tapauksessa onkin kyse vapaaehtoisesta kompensaatiosta.

 

Ekologista kompensaatiota vasta tutkitaan ja selvitetään Suomessa, eikä kompensaatiosuunnitteluun ole vielä käytössä valmiita malleja. Kompensaatioita koskeva ohjeistus ja säätely muodostuu Suomeen lähivuosina, joten Espoo on asiassa edelläkävijöiden joukossa. Espoo on osallistunut aktiivisesti kompensaatioita koskevaan tutkimusyhteistyöhön ja aikoo toimia näin jatkossakin. Tulevaisuudessa on tärkeää suunnitella, millaisissa hankkeissa ekologiseen kompensaatioon ryhdytään, miten varataan tarvittavat lisäresurssit kompensaatioiden suunnitteluun ja toteutukseen sekä se, miten kompensaatiot nivotaan osaksi kaavoitus- ja sopimusprosesseja erityisesti silloin, kun merkittävissä hankkeissa on mukana kaupungin ulkopuolisia toimijoita.

 

Hepokorvenkallion asemakaava ja datakeskushanke on Espoon ilmastotavoitteiden saavuttamisen kannalta ratkaisevan tärkeä, sillä sen tuottaman hiilineutraalin hukkalämmön avulla Espoon kaukolämmön hiilidioksidipäästöt voivat laskea yli kolmanneksen. Datakeskushanke koskee kuitenkin laajahkoa metsäaluetta Oittaan virkistysmaastoissa. Selvityksessä ehdotettu suojelualueen perustaminen tuottaisi konkreettisen ratkaisun kaavoituksen ja rakentamisen myötä menetettävien luontoalueiden hyvitykseen.

 

Päätöshistoria

 

 

Liitteet

1

633300 Hepokorvenkallio asemakaava Kompensaatioraportti 2022

 

Oheismateriaali

 

 

 

Tiedoksi