Dynasty tietopalvelu Haku RSS Espoon kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 11.04.2022/Pykälä 1181165/02.06.04/2022

 

 

 

Kaupunginhallitus 11.04.2022 § 118

 

 

§ 118

Perusopetuksen iltapäivätoiminnan asiakasmaksun perimättä jättämisen tai alentamisen periaatteet 1.8.2022 alkaen

 

Valmistelijat / lisätiedot:

Loisa-Turunen Miia

Feodoroff Mona
Krusius Erika
Stolt-Haglund Ida
Wendell Kasper

 etunimi.sukunimi@espoo.fi

 Vaihde 09 816 21

 

Päätösehdotus Kasvun ja oppimisen toimialajohtaja Rinta-aho Harri

 

Kaupunginhallitus päättää, että perusopetuksen iltapäivätoiminnan asiakasmaksujen perimättä jättämistä tai alentamista koskevat tulorajat muutetaan liitteen mukaiseksi 1.8.2022 alkaen.

Lisäksi kaupunginhallitus päättää, että asiakasmaksujen perimättä jättäminen tai alentaminen voidaan myöntää pääsääntöisesti sen kuukauden alusta alkaen, jolloin hakemus liitteineen saapuu hakemuksia käsittelevälle palvelualueelle. Asiakasmaksun perimättä jättäminen tai alentaminen voidaan myöntää takautuvasti enintään hakemista edeltävältä kuukaudelta, mikäli asiakasmaksun perimättä jättämisen tai alentamisen saamisen edellytykset ovat jo tuolloin täyttyneet. Päätös tehdään määräajaksi ja se on voimassa enintään kaksi vuotta tai lapsen iltapäivätoimintaan osallistumisen ajan. Muutokset tulevat voimaan 1.8.2022.

 

Käsittely Mia Laiho poistui esteellisenä asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.  (Lastenliiton hallituksen jäsen, HallL 28 § 1. mom. 5-kohta)

 

Päätös

Kaupunginhallitus:
Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

Selostus Perusopetuslain 48 f §:ssä on säädetty iltapäivätoiminnan asiakasmaksuista seuraavasti:

 

"Aamu- ja iltapäivätoiminnasta voidaan määrätä kuukausimaksu. Kunta päättää aamu- ja iltapäivätoiminnasta perittävien kuukausimaksujen määrästä. Maksu saa olla 570 tunnin osalta enintään 120 euroa ja 760 tunnin osalta enintään 160 euroa.

 

Maksu voidaan periä jokaiselta sellaiselta kuukaudelta, jona lapsi osallistuu aamu- tai iltapäivätoimintaan.

 

Jos aamu- ja iltapäivätoimintaa annetaan enintään 10 päivänä kuukaudessa, peritään vain puolet maksusta. Maksusta peritään vain puolet myös silloin, kun lapsi ei sairautensa vuoksi voi kalenterikuukauden aikana osallistua aamu- ja iltapäivätoimintaan yli 10 päivänä. Jos sairaudesta aiheutuva poissaolo kestää koko kalenterikuukauden, maksua ei peritä. Jos lapsi ei muusta syystä osallistu toimintaan koko kalenterikuukautena, maksuna peritään puolet kuukausimaksusta. Toimintaan osallistumisesta ei voida periä muita maksuja.

 

Maksu on jätettävä perimättä tai sitä on alennettava, jos huoltajan elatusvelvollisuus, toimeentuloedellytykset tai huollolliset näkökohdat huomioon ottaen siihen on syytä."

 

Espoon kaupunginhallitus on 1.2.2016 § 38 päättänyt iltapäivätoiminnan asiakasmaksuista. Kokoaikaisesta iltapäivätoiminnasta peritään asiakasmaksuna 140 euroa kuukaudessa ja osa-aikaisesta iltapäivätoiminnasta 80 euroa kuukaudessa. Kaupunginhallitus on 10.8.2020 § 251 päättänyt asiakasmaksun perimättä jättämisen tai alentamisen periaatteista kuten tulorajoista.

 

Perusopetuksen iltapäivätoiminnan asiakasmaksun perimättä jättämistä tai alentamista koskevat periaatteet on valmisteltu huomioiden sekä perusopetuslain 48 f § ja soveltuvin osin varhaiskasvatuksen asiakasmaksulaki.

 

Iltapäivätoiminnan asiakasmaksujen perimättä jättämisen tai alentamisen tulorajoja tarkistetaan yleisen ansiotasoindeksin mukaisesti:

 

Perusopetuksen iltapäivätoiminnan maksuhuojennusrajat 1.8.2022 alkaen (suluissa aiemmat rajat)

 

Perhekoko   

(henkilöiden määrä perheessä)   

 

Asiakasmaksun alentamisen (puolitus) bruttoraja €/kk   

Asiakasmaksun perimättä jättämisen (vapautus)

bruttoraja €/kk   

2

(2 771) 2840

(2 136) 2189

3

(3 404) 3489

(2 756) 2825

4

(4 046) 4147

(3 129) 3207

5

(4 188) 4293

(3 502) 3590

6

(4 330) 4438

(3 874) 3971

 

Voimassa 1.8.2022 alkaen. Tulorajataulukkoa tarkistetaan kahden vuoden välein tai tarvittaessa, mikäli voimassa olevat säädökset tai päätökset muuttuvat. 

 

Jos perheen koko on suurempi kuin 6, lisätään maksun määräämisen perusteena olevaa tulorajaa 146 eurolla kustakin seuraavasta perheen alaikäisestä lapsesta.

 

Asiakasmaksujen perimättä jättämisen ja alentamisen laskutuksen ajantasaisuuden ja selkeyden edistämiseksi ehdotetaan, että pääsääntöisesti asiakasmaksun perimättä jättäminen ja alentaminen voidaan myöntää sen kuukauden alusta alkaen, jolloin hakemus liitteineen saapuu hakemuksia käsittelevälle palvelualueelle varhaiskasvatuksen asiakasmaksulaskutuksen tapaan. Asiakasmaksun perimättä jättäminen tai alentaminen voidaan myöntää takautuvasti enintään hakemista edeltävältä kuukaudelta, mikäli asiakasmaksun perimättä jättämisen tai alentamisen saamisen edellytykset ovat jo tuolloin täyttyneet. Huoltajia ohjataan hakemaan perusopetuksen iltapäivätoiminnan asiakasmaksujen perimättä jättämistä ja alentamista lukukauden alussa tiedotusta lisäämällä.

 

Asian käsittely lautakunnissa

 

Asia on käsitelty samansisältöisenä Svenska rum -lautakunnassa 17.3.2022 § 27 sekä kasvun ja oppimisen lautakunnassa 30.3.2022 § 43. Lautakuntien päätökset ovat päätösehdotuksen mukaiset. 

 

 

Päätöshistoria

 

 

Liitteet

1

Perusopetuksen iltapäivätoiminnan asiakasmaksun perimättä jättämisen tai alentamisen periaatteet 1.8.2022

 

Oheismateriaali

-

Perusopetuksen iltapäivätoiminnan asiakasmaksun perimättä jättämisen tai alentamisen periaatteet 1.8.2020 alkaen

 

Tiedoksi

Iltapäivätoiminnan palveluntuottajat