Dynasty tietopalvelu Haku RSS Espoon kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaosto
Pöytäkirja 28.03.2022/Pykälä 47


17 Kartta NAL Asunnot Oy k23313 t3
Hakemus NAL Asunnot 23313

7966/10.00.02/2021

 

 

 

Kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaosto 28.03.2022 § 47

 

 

§ 47

Suunnitteluvarauksen jatkaminen NAL Asunnot Oy:lle Matinkylästä

 

Valmistelijat / lisätiedot:

Kankaanpää Leena

 

 etunimi.sukunimi@espoo.fi

 Vaihde 09 816 21

 

Päätösehdotus Kaupunkiympäristön toimialajohtaja Isotalo Olli

 

Kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaosto jatkaa 31.05.2021 § 76 päätettyä NAL Asunnot Oy:n suunnitteluvarausta korttelin 23313 tonttiin 3 entisin ehdoin. Varausta jatketaan 31.3.2023 saakka.

Käsittely 

 

 

Päätös

Kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaosto:
Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

Selostus 

 

Aiemmat käsittelyt

 

Kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaosto on aiemmin

myöntänyt vuosina 2016-2020 suunnitteluvarauksen rakennuttajatoimisto HTJ:lle asemakaavan laatimista ja elämänkaariasumiskohteen

suunnittelua, sekä siihen liittyvien taloudellisten ja asemakaavallisten

toteutusmahdollisuuksien tutkimista varten. Hankkeen tavoitteena oli saada Espooseen elinkaarihanke, jossa turvataan asukkaan asuminen kohteessa koko elinkaaren.

 

Asemakaavan vahvistumisen jälkeen HTJ on hakenut kohteeseen toimijat.

NAL Asunnot Oy:n kohde on erityisasumiskohde, mikä osaltaan täydentää elinkaariasumista. NAL Asunnot Oy on yleishyödyllinen yhtiö, joka vuokraa ja rakennuttaa ARA-rahoitteisia asuntoja alle 30-vuotiaille. NAL Asunnoilla on Espoossa 342 asuntoa Matinkylässä, Espoon keskuksessa, Lintuvaarassa, Tillinmäessä, Saunalahdessa ja Kauklahdessa.

Kohde tuo alueelle nuoria asukkaita, jotka voivat myöhemmässä elämän vaiheessa hakeutua asumaan samassa korttelissa vuokralle tai omaan asuntoon. Suunnitteluvarausta on aiemmin jatkettu NAL-asunnoille 31.3.2022 asti.

 

Tiedot varausalueesta

 

Varattavat alue sijaitsee Matinkylässä, korttelissa 23313. Määräala on muodostettu kaavan mukaiseksi tontiksi 3. Tontin pinta-ala on 2 666 m2.

 

Varauksen kohteella on rakennusoikeutta yhteensä 3 200 k-m2, joka muodostuu yhdestä XIkerroksisesta rakennusmassasta. Asemakaavan mukainen käyttötarkoitusmerkintä on AK, asuinkerrostalojen korttelialue. Kortteli 23313 on toteutettava kokonaisuutena ja korttelin loppuosa on tarkoitus luovuttaa Bonava Suomi Oy:lle vapaarahoitteiseksi kohteeksi. Korttelin pysäköinti järjestetään pihakannen alle.

 

Perustelut suunnitteluvarauksen jatkamiselle

 

NAL Asunnot Oy:n on jättänyt hakemuksen suunnitteluvarauksen jatkamiseksi 11.3.2022. NAL Asunnot Oy on edistänyt yhdessä Bonava Suomi Oy:n kanssa suunnitelmia Elämänkaariasumisen (ELMO) korttelin hankkeissa Tiistilä II -kaava-alueella. Vaikka hankkeiden yhteensovittaminen on hidastanut suunnittelua, on siinä nyt edetty rakennuslupavaiheeseen. Lisäksi varauksensaaja on ilmoittanut, että sillä on suunnitelmissa seuraavaksi edistää ARA:n korkotukilainan ja investointiavustuksen hakemista.

 

Päätöshistoria

 

Kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaosto 31.05.2021 § 76

 

Päätösehdotus Teknisen toimen johtaja Isotalo Olli

 

Kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaosto päättää varata valtion tukeman 40 vuoden korkotukimallilla toteutettavan vuokra-asuntohankkeen suunnittelua varten NAL Asunnot Oy:lle korttelista 23313 noin 2 665 m2:n suuruisen määräalan, joka muodostuu puistokiinteistöstä 23P56 ja katualueesta 23K. Määräala on esitetty liitekartassa.

Varausehdot:
 
1
Varaus on voimassa 31.3.2022 saakka.
 
2
Jatkovaraus tai tontinluovutuspäätös valmistellaan erikseen, mikäli alueen suunnittelu etenee kaupungin asettamien tavoitteiden mukaisesti. Tontin hinnoittelussa ei hyvitetä suunnittelukuluja.
 
3
Kaupunki ei vastaa varauksensaajalle mahdollisesti aiheutuvista kustannuksista, haitoista tai vahingoista siinäkään tapauksessa, että varaus raukeaa tai tontinluovutusehdoista ei päästä sopimukseen ja varaus ei johda tontin luovutukseen.
 
4
Kaupungilla on oikeus seuraamuksitta määrätä varaus kesken varausajan raukeamaan tai olla jatkamatta varausta ja varata varauksen kohde kolmannelle, mikäli varauksensaaja varausaikana asetetaan konkurssiin tai selvitystilaan tai muutoin joutuu tilanteeseen, jossa on ilmeistä, ettei varauksensaaja pysty suoriutumaan velvoitteistaan.
 
Kaupungilla on oikeus määrätä varaus kesken varausajan raukeamaan tai olla jatkamatta varausta, mikäli varausalueen suunnittelu ei etene kaupungin asettamien periaatteiden ja tavoitteiden mukaisesti tai kaupunkia tyydyttävällä tavalla.
 
Kaupunki ei vastaa vahingoista, haitoista eikä kustannuksista, mikäli se päättää olla jatkamatta varausta.
 
5
Varauksensaaja on velvollinen pyydettäessä luovuttamaan teettämänsä tonttia koskevat selvitykset, tutkimukset ja suunnitelmat kaupungille korvauksetta siinäkin tapauksessa, että varaus raukeaa. Kaupungilla on oikeus hyödyntää em. asiakirjoja rajoituksitta.
 
6
Kaupungilla on oikeus käyttää varausaluetta muuhun tarkoitukseen varauksensaajaa kuulematta.
 
7
Varauksensaajalla tai sen valtuuttamalla on oikeus tehdä varausalueella hankkeen edellyttämiä maaperä- ym. tutkimuksia.
 
8
Varauksensaaja valtuutetaan hakemaan kustannuksellaan varausalueelle tonttijaon muutosta, tontin lohkomista, poikkeuslupaa, rakennuslupaa ja muita rakentamisen edellyttämiä lupia.

 

Päätös  Kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaosto:
Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

Kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaosto 02.11.2020 § 122

 

Päätösehdotus  Teknisen toimen johtaja Isotalo Olli

 

Kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaosto päättää varata korttelin 23313 liitekartan mukaisesti Rakennuttajatoimisto HTJ Oy:lle 28.2.2021 saakka seuraavin ehdoin:

1
Varauksensaaja valtuutetaan tekemään maaperätutkimuksia, hakemaan tonttijaon ja rakennuslupia hankkeiden toteuttamiseksi.

2
Varauksensaaja valmistelee yhdessä kaupungin kanssa luovutuskirjat siten että ne ovat käsittelyssä helmikuussa 2021.

3
Luovutuskirjoihin sisällytetään selkeät ehdot Elmo-konseptin toteuttamisesta kohteessa.

4
Kaupunki luovuttaa ara-rakennusoikeuden suoraan ara-toimijalle. Tonttijaossa kohde erotetaan omaksi tontiksi.

5
Kaupunki ei vastaa varauksensaajalle mahdollisesti aiheutuvista
kustannuksista, haitoista tai vahingoista siinäkään tapauksessa, että
varaus raukeaa tai tontinluovutusehdoista ei päästä sopimukseen ja
varaus ei johda tontin luovutukseen.

  

Päätös  Kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaosto:
Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

Liitteet

1

Kartta NAL Asunnot Oy k23313 t3

 

Oheismateriaali

-

Hakemus NAL Asunnot 23313

 

Tiedoksi