Dynasty tietopalvelu Haku RSS Espoon kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunkisuunnittelulautakunta
Pöytäkirja 16.03.2022/Pykälä 41      1605/10.02.03/2021

 

 

 

Kaupunkisuunnittelulautakunta 16.03.2022 § 41

 

 

§ 41

Tontunmäki, ehdotus kaupunginhallitukselle asemakaavan muutokseksi, alue 211839 15.kaupunginosa, Niittykumpu

 

Valmistelijat / lisätiedot:

Rouhiainen Liisa

Granberg Hannu

 etunimi.sukunimi@espoo.fi

 Vaihde 09 816 21

 

Päätösehdotus Kaupunkisuunnittelujohtaja Hokkanen Torsti

 

1
yhtyy vastineisiin, jotka ilmenevät asian liitteistä. Lausunnot on annettu Tontunmäen asemakaavan muutosehdotuksesta, alue 211839,

2
hyväksyy esitettäväksi kaupunginhallitukselle 27.10.2021 päivätyn ja 16.3.2022 muutetun Tontunmäki - Tomtekulla asemakaavan muutosehdotuksen piirustusnumero 7396, 15. kaupunginosassa Niittykumpu alue 211839,

3
ilmoittaa asemakaavan hakijalle, että kaupunki tulee MRL 59 §:n mukaisesti perimään asemakaavan laatimiskulujen loppuosan1 600 euroa sekä 1/3 kuulutuskustannuksista, 600 euroa, eli yhteensä 2 200 euroa tämän päätöksen yhteydessä.

 

Päätös

Kaupunkisuunnittelulautakunta
Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

Selostus 

Asemakaavan muutoksen tavoitteena on muuttaa liikerakennusten korttelialue asuinpientalojen korttelialueeksi. Muutoksessa rakennusoikeus määräytyy tehokkuusluvun e=0,35 mukaan, joka vastaa viereisten rivitalokortteleiden rakennusoikeutta. Alueen rakennusoikeus pienenee 44 kerrosneliömetriä.

 

Suunnittelualueen likimääräinen sijainti Espoon opaskarttapohjalla:

 

Tontunmäki - Tomtekulla asemakaavan muutosehdotus, piirustusnumero 7396 käsittää osa korttelia 15018, 15 kaupunginosassa Niittykumpu alue 211839.

 

Aloite ja vireilletulo

 

Aloite asemakaavan laatimiseksi on tullut alueen maanomistajalta. Kaavan vireilletulosta on tiedotettu 9.6.2021.

 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

 

Asemakaavan muutokseen liittyen on laadittu osallistumis- ja arviointisuunnitelma, joka on päivätty 31.5.2021.

 

Alueen nykytila

 

Alue on yksityisomistuksessa.

 

Alue on 1961 valmistunut, yksikerroksinen noin 190 kerrosneliömetrin kokoinen yksikerroksinen myymälärakennus, jossa on yksi asunto. Alueella kasvaa suurehkoja lehtipuita ja pensaita. Alueen ajoneuvoliittymä on Tonttutytönkujalta.

 

Kaavaehdotuksen nähtävilläolo

 

Kaavaehdotus oli nähtävillä MRA 27 §:n mukaisesti 15.- 29.11.2021. Nähtävilläoloaikana ei jätetty muistutuksia. Kaavaehdotuksesta saatiin kaksi lausuntoa kannanottoa. Lausuntojen johdosta kaavaehdotukseen lisättiin maanalisia johtoja koskeva määräys.

 

Ehdotus asemakaavan muutokseksi

 

Kaava-alueen kokonaispinta-ala 1 302 neliömetriä.

Kokonaiskerrosala on 456 k-m2.

Asemakaavan myötä alueen rakennusoikeus pienenee 44 k-m2.

 

Korttelin 15018 tontti 17 on asuinpientalojen korttelialuetta (AP), alueelle voidaan rakentaa erillispientaloja, kytkettyjä pientaloja ja rivitaloja enintään kahteen kerrokseen.

 

Mahdollisimman suuri osa tontista tulee säilyttää puustoisena ja maisemallisesti arvokkaat puut tulee säilyttää. Rakennusluvan yhteydessä alueelle tulee esittää tontin puustokartoitus.

 

Alueelle on rakennettava autopaikkoja erillispientalojen osalta kaksi autopaikkaa asuntoa kohti, rivitalojen ja kytkettyjen pientalojen osalta yksi autopaikka 70 kerrosneliömetriä kohden.

 

Alueen hulevesistä on huolehdittava. Hulevesien hallinnassa tulee suosia hyötykäyttö- ja haihdutusratkaisuja ohjaamalla hulevesiä istutuksille ja biosuodatusalueille tai hulevesirakenteisiin. Pihan pinnoitteissa tulee suosia vettä läpäiseviä pintoja.

 

Alueella olevien maanalaisten johtojen päälle ei saa rakentaa. Rakentamiseen ryhtyvä on selvitettävä maanalaisten johtojen tarkka sijainti ja huomioitava ne suunnittelussa tai sovittava johtojen siirrosta johdon omistajan kanssa.

 

Liittyminen tontille tulee järjestää Tonttutytönkujan puolelta.

 

Sopimusneuvottelut

 

Tonttiyksikkö on ilmoittanut, että asemakaavan muutokseen liittyy maankäyttösopimus. Sopimus tulee olla allekirjoitettu ennen kuin asemakaavan muutos on kaupunginhallituksen hyväksyttävänä.

 

Perittävät maksut

 

Hakija on maksanut 23.6.2021 asemakaavan muutoksen kustannuksista 60 % ja kuulutuskustannuksista 2/3.

 

Hyväksyminen

 

Hallintosäännön I osan 2. luvun 3 §:n 23 kohdan mukaan kaupunginhallitus hyväksyy muut kuin vaikutukseltaan merkittävät asemakaavat ja asemakaavan muutokset, joihin liittyy maankäyttösopimus.

 

Jatkokäsittely

 

-          Ote: Hakija

 

Päätöshistoria

 

Kaupunkisuunnittelulautakunta 27.10.2021 § 162

 

Päätösehdotus Kaupunkisuunnittelujohtaja Hokkanen Torsti

 

Kaupunkisuunnittelulautakunta

1
hyväksyy MRA 27 §:n mukaisesti nähtäville 27.10.2021 päivätyn Tontunmäki - Tomtekulla asemakaavan muutosehdotuksen piirustusnumero 7396, 15. kaupunginosassa Niittykumpu, alue 211839,

2
pyytää asemakaavan muutosehdotuksesta tarvittavat lausunnot sekä toimialojen kannanotot.

 

Päätös

Kaupunkisuunnittelulautakunta
Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

Liitteet

1

211839 Tontunmäki lausuntojen sekä kannanottojen lyhennelmät ja vastineet

 

Oheismateriaali

-

211839a Tontunmäki asemakaava

-

211839 Tontunmäki kaavaselostus

-

211839 Tontunmäki selsotuksen liitteet