Dynasty tietopalvelu Haku RSS Espoon kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunkisuunnittelulautakunta
Pöytäkirja 02.03.2022/Pykälä 36


5 Rakennuskieltoalue 110, Otsolahti ja Itäranta

492/10.02.05/2022

 

 

 

Kaupunkisuunnittelulautakunta 02.03.2022 § 36

 

 

§ 36

Rakennuskiellon jatkaminen Tapiolassa rakennuskieltoalueella 110, Otsolahti ja Itäranta

 

Valmistelijat / lisätiedot:

Järvenpää Minna

Puustinen Jenni

 etunimi.sukunimi@espoo.fi

 Vaihde 09 816 21

 

Päätösehdotus Kaupunkisuunnittelujohtaja Hokkanen Torsti

 

Kaupunkisuunnittelulautakunta:

pidentää maankäyttö- ja rakennuslain 53.2 §:n nojalla rakennuskieltoa asemakaavan muuttamista varten rakennuskieltokarttaan tunnuksella 110 (Otsolahti-Itäranta) merkityllä alueella siten, että kielto on voimassa 14.3.2024 saakka, sekä saman lain 202 §:n perusteella määrää päätöksen tulemaan voimaan ennen kuin se on saanut lainvoiman.

Kielto ei koske kulttuuriympäristöön sopivaa korjausrakentamista ja rakennuksen sisällä tapahtuvia muutostöitä tai esim. parvekkeiden lasituksen ja hissien rakentamista, joita koskevan maankäyttö- ja rakennuslain mukaisen luvan voi rakennusvalvontaviranomainen ratkaista kuultuaan kaavoitusviranomaista ja kaupunginmuseota.

 

Käsittely Asia käsiteltiin pykälän 37 jälkeen.

 

Puheenjohtaja Särkijärvi poistui esteellisenä asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. Puheenjohtajaksi siirtyi asian käsittelyn ja päätöksenteon sekä kokouksen päättämisen ajaksi lautakunnan varapuheenjohtaja Kivekäs.

 

Päätös

Kaupunkisuunnittelulautakunta
Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

Selostus 

Rakennuskielto päättyy rakennuskieltokarttaan tunnuksella 110 (Otsolahti-Itäranta) merkityllä alueella 14.3.2022. Kielto on voimassa asemakaavan muuttamista varten. Koska kaavoitus alueella on keskeneräinen, rakennuskieltoa esitetään jatkettavaksi kahdella vuodella. Rakennuskiellon avulla käytetään maankäyttö- ja rakennuslainsäädännön mahdollistamia kunnan ohjauskeinoja alueen maankäytön suuntaamiseen laadittavana olevan asemakaavan tavoitteiden mukaisiksi. Rakennuskielto ei koske kulttuuriympäristöön sopivaa korjausrakentamista tai rakennuksen sisällä tapahtuvia muutostöitä.

 

Otsolahti-Itärannan rakennuskieltoalueen likimääräinen sijainti opaskartalla:

Rakennuskieltoalue sijaitsee Tapiolassa rajautuen idässä Hagalundintiehen ja pohjoisessa Tapiolantiehen.

 

Alueilla ovat voimassa asemakaavana vanhat rakennuskaavat. Vireillä ovat asemakaavan muutokset Otsolahti 211600 ja Itäranta 211700. Kaavoituksen lähtökohtana on alueiden nykytilanne ja tavoitteena sen vakiinnuttaminen vähäistä uudisrakentamista lukuun ottamatta. Asemakaavojen muutoksilla pyritään säilyttämään kulttuurihistoriallisesti arvokkaan asuinympäristön ominaispiirteet ja kaupunkikuva sekä luomaan perusta alueen peruskorjaukselle ja hoidolle. Kaavamuutosten osallistumis- ja arviointisuunnitelmat ovat olleet MRA 30 §:n mukaisesti nähtävillä ja kaavaehdotukset ovat valmisteilla.

 

Rakennuskielto asemakaavan muuttamista varten on asetettu vuonna 2010. Tätä ennen alueella on ollut rakennuskielto yleiskaavan laatimista varten, joka poistunut Espoon eteläosien yleiskaavan saatua lainvoiman vuonna 2010. Alun perin rakennuskielto määrättiin myös Länsikorkeen ja Kaskenkaatajan alueille. Valtuusto hyväksyi kyseisten alueiden asemakaavojen muutokset vuosina 2018 ja 2019, joten näiltä osin rakennuskieltoon määrätty alue on pienentynyt.

 

Rakentaminen rakennuskiellon aikana

 

Rakennuskielto koskee pääasiassa vain uudisrakentamista ja laajennuksia. Rakentaminen rakennuskieltoalueella vaatii poikkeamispäätöksen rakennuskiellosta lukuun ottamatta kulttuuriympäristöön sopivaa korjausrakentamista, rakennuksen sisällä tapahtuvia muutostöitä tai hissien tai parvekelasitusten rakentamista, jotka rakennusvalvontakeskus voi ratkaista kuultuaan kaupunkisuunnittelukeskusta ja kaupunginmuseota. Arvioitaessa hankkeen vaikutuksia rakennettuun kulttuuriympäristöön voidaan tarvittaessa kuulla museoviranomaisia tai Uudenmaan liikenne-, elinkeino- ja ympäristökeskusta.

 

Rakennuskiellolla pyritään turvaamaan suunnittelun kohteena olevan alueen säilyminen tai kehittyminen alueen maankäyttötavoitteiden mukaisina. Kunta voi käyttää maankäyttö- ja rakennuslainsäädännön mahdollistamia ohjauskeinoja alueen ominaispiirteiden turvaamiseksi, kunnes suunnittelutyön edetessä todetaan, ettei aiottu luvanvarainen hanke tuota huomattavaa haittaa asemakaavan laatimiselle tai toteuttamiselle, eikä turmele kaupunki- tai maisemakuvaa.

Näin pystytään varmistamaan tulevilla kaava-alueilla valtakunnallisesti arvokkaiden rakennettuun kulttuuriympäristöön kuuluvien rakennusten, rakennelmien ja ympäristöjen säilyminen asemakaavan tarkoitusten mukaisina haittaamatta kuitenkaan tarpeellisia korjausrakentamishankkeita.

 

Rakennuskiellolla halutaan turvata vireillä olevan asemakaavan suunnittelu tavoitteiden mukaisiksi. Espoon kaupungin hallintosäännön I osan 4 luvun 22 §:n 5 kohdan mukaan kaupunkisuunnittelulautakunta määrää rakennuskiellon alueelle, jolla asemakaavan laatiminen tai muuttaminen on vireillä sekä rakennuskieltojen pidentämisestä.

 

Liitteet

1

Rakennuskieltoalue 110, Otsolahti ja Itäranta

 

 

 

 

Tiedoksi

 

 

 

-          Ympäristö- ja rakennusvalvontakeskus.

-          Tonttiyksikkö

-          Kaupunginmuseo

-          Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus ELY         

-          Maanmittauslaitos

-          Saija Juntunen, Kaupunkimittaus- ja geotekniikkapalvelut