Dynasty tietopalvelu Haku RSS Espoon kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Hyvinvoinnin ja terveyden lautakunta
Pöytäkirja 15.02.2022/Pykälä 1711937/00.01.02/2021

 

 

 

Hyvinvoinnin ja terveyden lautakunta 15.02.2022 § 17

 

 

§ 17

Hyvinvointikertomus ja -suunnitelma 2022-2025 ja ikäkausittaiset hyvinvointisuunnitelmat (Kh/Kv)

 

Valmistelijat / lisätiedot:

Ahonen Sanna

Rysti Maria
Wilen Leena
Kaarnalehto Annika

 Joensuu Minna

 etunimi.sukunimi@espoo.fi

 Vaihde 09 816 21

 

Päätösehdotus Perusturvajohtaja Svahn Sanna

 

Hyvinvoinnin ja terveyden lautakunta päättää
 

1
merkitä tiedoksi Hyvinvointikertomuksen ja -suunnitelman 2022-2025,

2
hyväksyä Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman 2022-2025 liitteen mukaan kuitenkin niin, että siinä tullaan huomioimaan vielä nuorisovaltuustolta, vammaisneuvostolta ja tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustoimikunnalta saadut lausunnot,

3
hyväksyä Työikäisten hyvinvointisuunnitelman 2022-2025 liitteen mukaan kuitenkin niin, että siinä tullaan huomioimaan vielä vammaisneuvostolta ja tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustoimikunnalta saadut lausunnot, 

4
hyväksyä Ikääntyneiden hyvinvointisuunnitelman 2022-2025 liitteen mukaan kuitenkin niin, että siinä tullaan huomioimaan vielä vanhusneuvostolta, vammaisneuvostolta ja tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustoimikunnalta saadut lausunnot,

sekä esittää ne kaupunginhallituksen ja edelleen kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi.
 

 

Käsittely 

 

Esittelijän kokouksessa tekemät muutokset on huomioitu pöytäkirjassa.

 

Värmälä teki Lehtosen kannattamana ehdotuksen, että lautakunta päättää kaksi lisäysesitystä Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmaan: 1) Selvitetään nuorten mielipiteitä hyvinvoinnista ja osallisuudesta (kysely). 2) Lautakunta pitää tärkeänä, että suunnitelmassa on huumeisiin liittyvä toimenpidekirjaus, jonka toteuttamisella ennaltaehkäistäisiin tehokkaasti lasten ja nuorten huumeiden käyttöä.

 

Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja tiedusteli, voidaanko Johanna Värmälän ehdotus yksimielisesti hyväksyä. Koska ehdotusta ei vastustettu, puheenjohtaja totesi hyvinvoinnin ja terveyden lautakunnan hyväksyneen sen.

 

Päätös

Hyvinvoinnin ja terveyden lautakunta päättää

1
merkitä tiedoksi Hyvinvointikertomuksen ja -suunnitelman 2022-2025,

2
hyväksyä Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman 2022-2025 liitteen mukaan ja kehottaa huomioimaan valmistelussa ja suunnitelman toimeenpanossa nuorisovaltuustolta, vammaisneuvostolta ja tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustoimikunnalta saadut lausunnot,

3
hyväksyä Työikäisten hyvinvointisuunnitelman 2022-2025 liitteen mukaan ja kehottaa huomioimaan valmistelussa ja suunnitelman toimeenpanossa vammaisneuvostolta ja tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustoimikunnalta saadut lausunnot, 

4
hyväksyä Ikääntyneiden hyvinvointisuunnitelman 2022-2025 liitteen mukaan ja kehottaa huomioimaan valmistelussa ja suunnitelman toimeenpanossa vanhusneuvostolta, vammaisneuvostolta ja tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustoimikunnalta saadut lausunnot,

sekä esittää ne kaupunginhallituksen ja edelleen kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi.

Lautakunta esittää kahta lisäystä Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmaan: Selvitetään nuorten mielipiteitä hyvinvoinnista ja osallisuudesta (kysely). Lautakunta pitää tärkeänä, että suunnitelmassa
on huumeisiin liittyvä toimenpidekirjaus, jonka toteuttamisella ennaltaehkäistäisiin tehokkaasti lasten ja nuorten huumeiden käyttöä.

 

 

Selostus 

Kuntalaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on kuntalain (410/2015, 1 §) mukaan kunnan keskeisimpiä tehtäviä.

 

Terveydenhuoltolain (2010/ 1326, 12 §) mukaan asukkaiden hyvinvoinnin tilasta sekä hyvinvointia tukevista toimenpiteistä on raportoitava valtuustolle vuosittain. Tämän lisäksi kerran valtuustokaudessa on valmisteltava laajempi hyvinvointikertomus. Tehtävä tulee säilymään kunnilla myös sote-uudistuksen jälkeen. Kuntien ja hyvinvointialueiden hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tehtävät on määritelty laissa sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä (612/2021).

 

Hyvinvointikertomus ja -suunnitelma 2022-2025 julkaisu on lain edellyttämä laaja hyvinvointikertomus. Julkaisun alussa kuvataan hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä Espoossa, sen näkyvyyttä Espoo-tarinassa ja hyvinvointijohtamisen rakenteita. Tämän jälkeen kuvataan tiivistetysti mm. hyvinvoinnin osatekijöitä, koronapandemian vaikutuksia, eri ikäryhmien hyvinvoinnista keskeisiä nostoja sekä valtuustokauden hyvinvoinnin edistämisen painopisteet ja tavoitteet.

Hyvinvointikertomuksen lisäksi valtuustokaudelle on valmisteltu ikäryhmittäiset hyvinvointisuunnitelmat, joihin on kirjattu tavoitteet toimenpide-ehdotuksineen. Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma vastaa myös lastensuojelulain (417/2007) 12 § edellyttämää lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi ja lastensuojelun järjestämiseksi ja kehittämiseksi laadittavaa suunnitelmaa. Ikääntyneiden hyvinvointisuunnitelma on samalla vanhuspalvelulain 5§ edellyttämä suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi. Suunnitelmat ovat keskeinen väline, joilla johdetaan ja kehitetään eri ikäryhmiä koskevaa hyvinvointityötä Espoossa.

 

Tarkempaa tietoa espoolaisten hyvinvoinnin tilasta on koottu Toimintaympäristön tila -koosteeseen, joka on luettavissa kaupungin verkkosivuilla. Hyvinvointikertomus ja -suunnitelma on siis tiivis kertomus hyvinvoinnin tilasta, jota toimintaympäristön tietopaketti täydentää.

Valtuustokauden aikana tehtävässä hyvinvointiraportoinnissa keskitytään erityisesti valtuustokaudelle asetettujen hyvinvointitavoitteiden ja -toimenpiteiden toteutumisen raportointiin.

 

Espoolaisten hyvinvoinnin tila

Espoolaisten hyvinvointi on useilla kansallisilla seurantaindikaattoreilla tarkasteltuna keskimääräistä parempi. Koronapandemialla on ollut vaikutusta hyvinvointiin ja muun muassa työttömyys on edelleen huomattavasti korkeampi kuin ennen koronakriisiä. Pitkäaikaistyöttömyys on kasvanut voimakkaasti. Koronapanemia on myös lisännyt esimerkiksi yksinäisyyden kokemista ja uupumisen tunnetta. Koronapandemian vaikutusten lisäksi keskeiset hyvinvointihaasteet liittyvät terveyden ja hyvinvoinnin epätasa-arvoiseen jakaantumiseen, nopeaan väestön sekä vieraskielisen väestön kasvuun, ikärakenteen vanhenemiseen ja kaupungistumiseen. Myös asuinalueiden epäsuotuisan eriytymiskehityksen riski on tärkeää huomioida hyvinvoinnin edistämisessä.

 

Painopisteet ja tavoitteet valtuustokaudelle

Valtuustokauden painopisteet on muodostettu ikäkausittaisten hyvinvointityön ohjausryhmien yhteistyössä huomioiden Espoo tarinan valtuustokauden tavoitteet. Painopisteet on hyväksytty poikkihallinnollisessa Hyvinvoinnin, terveyden ja osallisuuden edistämisen ohjausryhmässä.

Lasten, nuorten ja lapsiperheiden, työikäisten ja ikääntyneiden hyvinvointityön toimenpiteet kuvataan tarkemmin kunkin ikäryhmän erillisessä hyvinvointisuunnitelmassa. Eri väestöryhmien tarpeet huomioidaan toimenpiteiden toteutuksessa.

Valtuustokauden painopisteet

 1. Edistämme osallisuutta ja yhdenvertaisuutta
 2. Tuemme mielen hyvinvointia
 3. Kehitämme viihtyisiä, turvallisia ja aktiivisuuteen kannustavia asuinympäristöjä
 4. Vahvistamme eri toimijoiden yhteistyötä asukkaiden hyvinvoinnin tukemiseksi
 5. Edistämme
  • lasten ja nuorten hyvää arkea
  • työikäisten työ- ja toimintakykyä
  • ikääntyvien hyvinvointia ja toimintakykyä
  • vieraskielisten kotoutumista ja hyvinvointia

 

 

Lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvointityön tavoitteet

 

 1. Edistämme osallisuutta ja yhdenvertaisuutta
  • Lapset, nuoret ja perheet ovat aktiivisesti mukana palvelujen suunnittelussa ja kehittämisessä
  • Ryhmään kuuluminen ja mahdollisuus harrastaa toteutuu kaikkien lasten ja nuorten osalta perheen sosioekonomisesta asemasta riippumatta
  • Lisätään vanhemmuuden tukea nuorisoikäisten vanhemmille
  • Vieraskielisten lasten, nuorten ja perheiden tarpeiden tunnistaminen ja palvelujen kohdentaminen tarpeen mukaisesti
  • Lapsiperheköyhyyden riskitekijät tunnistetaan ja niihin puututaan eri palveluissa

 

 1. Tuemme mielen hyvinvointia
  • Lasta suojellaan kaikenlaiselta väkivallalta
  • Lapsilla ja nuorilla on turvallinen ja viihtyisä asuinympäristö hyvinvointia tukemassa
  • Lasten, nuorten ja perheiden mielen hyvinvointi vahvistuu

 

 1. Toimimme yhdessä
  • Palvelut ovat lähellä asiakasta
  • Teemme palvelupoluista yhtenäiset ja toimintaamme ohjaa yhteensovittava työskentely
  • Varhaiskasvatuksessa ja opetuksessa tehdään tavoitteellista ja yhteisöllistä hyvinvointityötä.

 

 

Työikäisten hyvinvointityön tavoitteet

 

Työikäisten hyvinvointisuunnitelman tavoitteissa ja toimenpiteissä huomioidaan yllä kuvatut painopisteet.

Työikäisten hyvinvointityön tavoitteita on kolme ja jokaiselle tavoitteelle on muodostettu 7-13 toimenpidettä. Toimenpiteet ja mittarit on kuvattu työikäisten hyvinvointisuunnitelmassa.

 1. Työikäisille espoolaisille on tarjolla mahdollisuuksia ja tukea hyvinvointia edistäviin elintapoihin
 2. Työelämän ulkopuolella olevien hyvinvointiin tarjotaan tukea ennaltaehkäisevästi ja varhaisessa vaiheessa
 3. Työikäinen espoolainen saa tarvitsemansa palvelun sujuvasti (työllisyys, sote, järjestöt, liikunta- ja kulttuuri)

 

Ikääntyneiden hyvinvointityön tavoitteet

 

Ikääntyneiden hyvinvointityön tavoitteita on 6 ja niille on asetettu toimenpiteitä. Toimenpiteet on kuvattu Täyttä elämää ikääntyneenä -suunnitelmassa (Suunnitelma Espoon ikääntyneen väestön hyvinvoinnin tukemiseksi 2022-2025).

 1. Ikääntyneiden hyvinvointia edistävä toiminta on tavoitteellista ja siihen on helppo osallistua
 2. Ikääntyneet osallistuvat ja vaikuttavat
 3. Viestintä, ohjaus ja neuvonta toimivat ja tavoittavat ikääntyneet
 4. Teknologia ja helppokäyttöiset sähköiset palvelut auttavat arjessa ja edistävät osallisuutta
 5. Esteetön elinympäristö tukee itsenäistä elämää
 6. Ikääntyneet asuvat turvallisesti ja toimintakykyisinä kotona

 

Hyvinvointikertomuksen ja -suunnitelmien kokoaminen

Hyvinvointikertomuksen -ja suunnitelman kokoamisesta vastaa toimialojen asiantuntijoista koostuva hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen asiantuntijaryhmä. Ikäryhmittäisten hyvinvointisuunnitelmien kokoamisesta vastaavat kolme poikkihallinnollista ikäryhmittäistä hyvinvointityön ohjausryhmää: lasten ja nuorten, työikäisten sekä ikääntyneiden hyvinvointityön ohjausryhmä. Hyvinvointityön kokonaisuuden johtamisesta vastaavat kaupungin johtoryhmä sekä kaupunkitasoinen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen ohjausryhmä.

Asukkaiden näkemyksiä on koottu Espoo tarinan yhteydessä toteutetusta Mun Espoo kyselyssä sekä työpajoissa. Järjestöjen näkemyksiä on kuultu Kumppanuusfoorumissa, joka on kaupungin ja järjestöjen yhteinen alusta hyvinvoinnin edistämiseksi. Järjestöjen edustajia on mukana myös Espoon hyvinvoinnin edistämisen rakenteissa. Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman työstäminen on tehty laajassa yhteistyössä lasten ja nuorten hyvinvointityön eri toimijoiden kanssa. Mukana on ollut sivistystoimen ja sosiaali- ja terveystoimen toimialoilta asiantuntijoita ja johtoa. Hyvinvointisuunnitelmat toimitettiin kommentoitavaksi vammaisasiamiehelle ja vammaisneuvostolle sekä tasa-arvo ja yhdenvertaisuustoimikunnalle 19.1.2022. Espoon vanhusneuvosto on osallistunut ikääntyvien hyvinvointisuunnitelman, Täyttä elämää ikääntyneenä -suunnitelman 2022-2025, laatimiseen.

 

Nuorisovaltuuston hallitus teki lausunnon suunnitelmasta 8.12.2021. Suunnitelma esitellään ja sitä käydään keskustellen läpi vielä uuden nuorisovaltuuston yleiskokouksessa helmikuussa 2022, jolloin lausuntoa tarvittaessa täydennetään.

Hyvinvointikertomus tullaan kääntämään ruotsin kielelle kaupunginvaltuuston päätöksen jälkeen.

 

Päätöshistoria

 

 

Liitteet

1

Hyvinvointikertomus ja -suunnitelma 2022-2025

2

Työikäisten hyvinvointisuunnitelma 2022-2025

3

Täyttä elämää ikääntyneenä -suunnitelma 2022-2025

4

Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2022-2025

 

Oheismateriaali

-

Tasa-arvo ja yhdenvertaisuustoimikunnan lausunto

-

Vanhusneuvoston lausunto

-

Vammaisneuvoston lausunto 7.2.2022

-

Nuorisovaltuuston lausunto 8.12.21

 

Tiedoksi