Dynasty tietopalvelu Haku RSS Espoon kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunkisuunnittelulautakunta
Pöytäkirja 19.01.2022/Pykälä 6

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


166/10.02.03/2021

 

 

 

Kaupunkisuunnittelulautakunta 19.01.2022 § 6

 

 

§ 6

Tuurinmäenlaita, asemakaavaehdotuksen ja asemakaavan muutosehdotuksen hyväksyminen uudelleen nähtäville (MRA 32 §), alue 331100, 21. kaupunginosa Henttaa

 

Valmistelijat / lisätiedot:

Vallden Aila

Peltola Katariina
Mäkelä Salla

 etunimi.sukunimi@espoo.fi

 Vaihde 09 816 21

 

Päätösehdotus Kaupunkisuunnittelujohtaja Hokkanen Torsti

 

Kaupunkisuunnittelulautakunta

1
hyväksyy MRA 32 §:n mukaisesti nähtäville 2.4.2007 päivätyn ja 19.1.2022 muutetun Tuurinmäenlaidan asemakaavaehdotuksen ja siihen liittyvän asemakaavan muutosehdotuksen, piirustusnumero 7416, 21. kaupunginosassa Henttaa, alue 331000,

2
pyytää asemakaavaehdotuksesta ja asemakaavan muutosehdotuksesta tarvittavat lausunnot sekä toimialojen kannanotot.

 

Päätös

Kaupunkisuunnittelulautakunta
Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

Selostus 

Tuurinmäenlaidan asemakaavassa Lillhemtin pientaloalueen itäreunaa täydennetään pientalorakentamisella ja Storhemtintien uuden kokoojakadun itäpuolelle suunnitellaan puukerrostaloja. Kaava-alueen asuinrakennusoikeus on noin 9 300 k m2.

 

Suunnittelualueen likimääräinen sijainti Espoon opaskarttapohjalla:

 

Tuurinmäenlaita - Torsbackasidan, asemakaavaehdotus /asemakaavan muutosehdotus, piirustusnumero 7416, osa korttelia 21055, katu-, ja virkistysalueet, muodostuu uusi kortteli 21056, 21. kaupunginosassa (Henttaa), alue 331100.

 

Asemakaavan aiemmat käsittelyvaiheet ja MRA 32 §:n mukainen uudelleen nähtäville asettaminen

 

Tuurinmäenlaitaa on aiemmin suunniteltu osana Suurpelto V:n asemakaavaa, joka käsitti noin 64 hehtaarin alueen Suurpellon keskustan ja Lillhemtin pientaloalueen pohjoispuolella. Kaupunkisuunnittelulautakunta linjasi Suurpelto V:n ja sen pohjoispuolisen Suurpelto IV:n asemakaavojen tavoitteet 11.4.2007.  Nähtävillä olojen jälkeen 17.1. 2012 kaupunkisuunnittelulautakunta hyväksyi asemakaavaehdotukset lähetettäviksi kaupunginhallituksen käsittelyyn. Asemakaavaehdotusten mitoitus oli yhteensä noin 380 000 k m2. Suunnitelmissa esitettiin laaja tiivis puutarhakaupunkimainen asuinaluekokonaisuus lähipalveluineen ja työpaikka-alueineen.

 

Maanomistajien ja kaupungin välillä käytiin pitkään maankäyttösopimusneuvotteluita, mutta kokonaisuuden laajuuden ja toteutuksen kustannustekijöiden vuoksi ei löytynyt edellytyksiä hyväksyä asemakaavat kerralla. Tästä syystä kaupunginhallitus päätti 25.3.2019 (§ 105) Suurpelto IV:n ja Suurpelto V:n asemakaavojen jatkokehittämisen lähtökohdaksi, että alue asemakaavoitetaan vaiheittain ja että ensimmäisenä vaiheena asemakaavoitetaan alueen keskeisimmät kokoojakadut ja muut kunnallistekniikan toteutuksen kannalta tärkeät yleiset alueet. Näin mahdollistuu asemakaavoituksen jatkaminen maankäyttösopimukset mahdollistavissa pienemmissä osissa ja HSL:n kiirehtimä bussiyhteys Espoon keskus - Kuurinniitty - Suurpelto - Tapiola. Päätöksen mukainen Kyläsepäntien asemakaava sai lainvoiman 22.5.2019 ja sen ensimmäinen vaihe, joka käsittää mm. Storhemtintien, on valmistumassa vuoden 2022 alussa.

 

Muilta osin kaupunginhallitus palautti 25.3.2019 Suurpelto IV:n ja Suurpelto V:n asemakaavaehdotukset uudelleen valmisteluun ja kehotti kaupunkisuunnittelulautakuntaa kehittämään alueita yhteistyössä maanomistajien kanssa ottaen huomioon kaupunkirakenteen painopisteissä tapahtuneet muutokset ja joukkoliikennejärjestelmän kehittämismahdollisuudet. Kaupunginhallituksen päätöksen pohjalta Suurpelto IV:n ja Suurpelto V:n alueiden suunnittelutavoitteita päivittämään ja havainnollistamaan laadittiin Sepänkallio-Storhemtin kaavarunko. Alueen toteutettavuutta oli tarpeen parantaa mm. tehostamalla talotyyppejä sekä luopumalla pihakansien alaisesta pysäköinnistä alueilla, joilla pohjavesi on lähellä pintaa. Alueen suunnittelussa kokonaisuutena tulee edelleen huomioida mm. Keskuspuiston läheisyys, asuntotuotantotavoitteet, palveluiden ja liikenneverkon kytkeytyminen osaksi kaupunkirakennetta, kaupunkikuva sekä rakentamisen sovittaminen kulttuurimaisemaan.

 

Kaavarunkotyön yhteydessä todettiin Tuurinmäenlaidan osa-alueen liittyvän tiiviimmin jo rakenteilla olevaan Suurpelto III:n asuinalueeseen kuin muuhun entiseen Suurpelto V:n alueeseen. Tämän vuoksi Tuurinmäenlaita soveltuu Suurpelto V:n alueen ensimmäisenä edistettäväksi osa-alueeksi. Tonttiyksikkö myönsi 7.9.2020 Lehto Asunnot Oy:lle suunnitteluvarauksen Espoon kaupungin omistaman kiinteistön 419-2-59 alueelle, jotta sitä voidaan suunnitella kokonaisuutena viereisten yksityisten kiinteistöjen kanssa.

 

Tuurinmäenlaidan asemakaavaehdotusta on nyt kehitetty kaupunginhallituksen palautuspäätöksen mukaisesti. Lillhemtin pientaloalueeseen liittyvän läntisen korttelinosan 21055 rakentaminen on edelleen kaksikerroksista pientalorakentamista vastaavalla tehokkuudella kuin viereisessä Lillhemtissä. Storhemtintien itäpuoliseen kortteliin 21056 on tiiviin pientalorakentamisen sijaan suunniteltu puukerrostaloja. Tämän osan tehostamista perustelevat sijainti koulun, bussipysäkin ja kokoojakadun vieressä, pientalorakentamiselle haastavat perustamisolosuhteet sekä viereisestä bussipysäkistä korttelin suunnitteluun aiheutuvat rajoitteet. Kortteliin 21056 suunnitellut neljä- ja viisikerroksiset rakennukset jatkavat eteläpuolisen Suurpelto III:n alueen rakennetta sijoittuen avointa rakentamistapaa noudattaen virkistysalueen reunaan. Korttelin läpi säilyy itä-länsisuuntaisia näkymiä ylempänä rinteessä sijaitsevasta Lillhemtistä Storhemtinpuistoon ja vastaavasti Storhemtinpuiston maisematila jatkuu korttelipihoille. Korttelitehokkuus on pienempi kuin Suurpelto III-alueella, koska kaupunkikuvan ja maaperän rakennettavuuden takia rakenteelliselle pysäköinnille ei ole nähty toteuttamisedellytyksiä.

 

Tehtyjen muutosten takia asemakaavaehdotus on tarpeen asettaa uudelleen nähtäville.

 

Vireilletulo

 

Aloite asemakaavan laatimiseksi on tullut alueen maanomistajilta. Vireilletulosta on ilmoitettu Espoon kaavoituskatsauksessa 2005-2006 nimellä Suurpelto V.

 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on laadittu 15.11.2005 nimellä Suurpelto V ja sitä on tarkistettu 26.4.2010.

 

Alueen nykytila

 

Tuurinmäenlaidan asemakaava-alue sijaitsee Suurpellon ja Lillhemtin pientaloalueen välissä Tuurinmäentien ja Lillhemtintien pohjoispuolella. Kaava-alueen pinta-ala on noin kolme hehtaaria. Kaava-alue rajautuu pohjoisessa Storhemtin peltoalueisiin, etelässä rakentumassa olevaan Suurpelto III (Henttaanlaakso) asemakaava-alueeseen, lännessä Lillhemtin pientaloalueeseen ja idässä Storhemtinpuiston lähivirkistysalueeseen, joka puolestaan rajautuu Opinmäen kouluun.

 

Kaava-alueen jakaa kahteen osaan Storhemtintien kokoojakatu. Kaava-alueen länsiosassa on jyrkkää metsäistä rinnettä, metsittynyt hiekkakuoppa, avointa entistä peltoa ja käytöstä poistunutta tienpohjaa. Pohjoisosassa on kaksi uudehkoa omakotitaloa, joiden kerrosala on rakennusrekisterin mukaan yhteensä noin 650 k-m2. Storhemtintien itäpuoli on tasaisempaa lehto- ja niittyvaltaista purolaaksoa ja rakentamaton. Alueelta ei ole tunnistettu luonnonsuojelulailla suojeltavia luontoarvoja. Itäosan pohjoisreunaan Henttaanpuron ylitse on toteutettu kevyen liikenteen silta, joka yhdistää Tuurinlaakson ja Opinmäen.

 

Alueen pohjoisosat ovat yksityisten omistamia ja eteläosat omistaa Espoon kaupunki. Alueella on yhdeksän kiinteistöä.

 

Rakennettavuudeltaan alue on hyvin vaihteleva. Alueella on normaalisti rakennettavaa maaperää, mutta myös erittäin vaikeasti rakennettavaa rinnettä ja syvää pehmeikköä. Henttaanpuro kuuluu Gräsanojan valuma-alueeseen, joka on tulvaherkkä.

 

Kaava-alue sijaitsee noin kilometrin ajomatkan päässä Kehä II:n Lukusolmun eritasoliittymästä. Kaava-alueelle on nykytilanteessa ajoyhteys Henttaankaaren ja Lillhemtintien kokoojakatuja pitkin. Yhteydet pohjoiseen täydentyvät Storhemtintien ja Kyläsepäntien kokoojakatujen rakentamisen myötä. Kaava-alueen kohdalla Storhemtintiellä sijaitsee bussipysäkkipari ja lisäksi suunnittelualuetta palvelevat Lillhemtintiellä ja Henttaan puistokadulla liikennöivät linjat. Katujen varteen on osoitettu jalankulku- ja pyörätiet. Niiden lisäksi jalankulkua ja pyöräilyä varten ympäristössä on ulkoilureittejä.

 

Alueella on vesihuoltoverkko, joka on täydentynyt Storhemtintien rakentamisen yhteydessä. Myös viereiset lähivirkistysalueet hulevesijärjestelyineen ovat jo pitkälti toteutetut.

 

Opinmäen koulu ja päiväkoti sekä Suurpellon päiväkoti sijaitsevat muutaman sadan metrin päässä alueesta. Aluetta palvelee myös Tikasmäen päiväkoti. Lähin päivittäistavarakauppa on Suurpellon keskustassa.

 

Storhemtintien länsipuolisen hiekkakuopan reunoilla sijaitsee Lillhemt Torsbackan kiinteä muinaisjäännös. Alueesta koilliseen sijaitsee Smedsby-Hemtans-Dåvitsbyn viljelymaisema, joka on paikallisesti merkittävää kulttuuriympäristöä. Aiempaa Suurpelto V-asemakaavaehdotusta laadittaessa kulttuuriympäristöalueen rajaus on ollut laajempi ja luokitus valtakunnallinen.

 

Maakuntakaava-, yleiskaava- ja asemakaavatilanne

 

Uusimaa 2050-kaava ja Helsingin seudun vaihemaakuntakaava ovat tulleet Helsingin hallinto-oikeuden 24.9.2021 päätöksen myötä voimaan siltä osin kuin valitukset hylättiin. Voimaantulon myötä kaavakokonaisuus korvaa pääosin aiemmin voimassa olleet maakuntakaavat. Hallinto-oikeuden päätös ei vaikuta Tuurinmäenlaidan asemakaavan valmisteluun. Asemakaava-alue on maakuntakaavassa osoitettu taajamatoimintojen alueeksi ja muuta taajamatoimintojen kehittämisvyöhykettä tehokkaammin rakennettavaksi pääkaupunkiseudun ydinvyöhykkeeksi, joka tukeutuu kestävään liikennejärjestelmään ja tukee verkostomaisen kaupunkirakenteen kehittymistä. Suurpellossa ei ole maakuntakaavatason kulttuurimaisema-alueita tai virkistysyhteyksiä. Tuurinmäenlaidan asemakaavalla ei ole seudullista vaikutusta ja se tukee maakuntakaavan toteutumista.

 

Asemakaava-alueen länsiosassa voimassa olevassa Henttaan osayleiskaavassa (YM 21.12.1989) on osoitettu erillispientalojen korttelialuetta ja muinaismuistoalue. Itäosassa on voimassa Espoon eteläosien yleiskaava, joka käsittää Leppävaaran, Tapiolan, Matinkylän, Espoonlahden ja Kauklahden suuralueet. Kaava sai lainvoiman vuonna 2010. Siinä on Tuurinmäenlaidan asemakaava-alueelle osoitettu uutta asuntoaluetta merkinnällä A2 (tiivismatala). Espoon eteläosien yleiskaavan liitekartan mukaan A2-asuintypologia voi olla myös puoliavointa kerrostalorakentamista. Alueelle on laadittu yleiskaavaa tarkentavana kokonaistarkasteluna Sepänkallio-Storhemtin kaavarunko (2021). Se päivittää kaupunginhallituksen päätöksen 25.3.2019 mukaisesti maankäyttöratkaisua huomioiden yleiskaavan hyväksymisen jälkeen kaupunkirakenteen painopisteissä tapahtuneet muutokset ja joukkoliikennejärjestelmän kehittämismahdollisuudet. Yleiskaavassa lähialueella on varaukset julkisen palvelun ja hallinnon alueille sekä idempänä raidevaraus. Suurpellon keskustan läpi kulkevan pikaraitiotie Matinkylä-Suurpelto-Kera-Leppävaara sisältyy Helsingin seudun maankäytön, asumisen ja liikenteen MAL2019 - suunnitelmaan, mutta sen toteutuksesta ei ole päätöksiä. Tuurinmäenlaidan itäosasta olisi mahdolliseen pikaraitiotiepysäkkiin linnuntietä etäisyyttä noin 300 metriä. Tuurinmäenlaidan asemakaavaehdotus on voimassa olevien yleiskaavojen mukainen.

 

Tuurinmäenlaidan alue on pääosin asemakaavoittamaton. Kaava-alueeseen kuuluu pieniä osia Suurpelto III:n (voimaan 1.2.2017) ja Kyläsepäntien (voimaan 22.5.2019) asemakaavojen katu- ja lähivirkistysalueista.

 

Kaava-aluetta ympäröivät kaikilta reunoilta asemakaavoitetut alueet. Suunnittelualueen länsipuolella on voimassa Lillhemtin asemakaava (pääosin kaksikerroksista pientalorakentamista korttelitehokkuudella e = 0.08 - 0.25) ja eteläpuolella Suurpelto III:n asemakaava (3 - 6 -kerroksista kerrostalorakentamista korttelitehokkuudella e= 0.6 - 1.1). Itäpuolelta alue rajautuu Suurpellon keskustan asemakaavan virkistysalueisiin (Suurpelto I, voimaan 2006).

 

Asemakaavaehdotus

 

Asemakaava täydentää olemassa olevaa yhdyskuntarakennetta ja lisää asuntotonttivarantoa hyvän liikenteellisen saavutettavuuden alueella. Rakentaminen hyödyntää jo toteutettua kunnallistekniikkaa ja virkistysalueverkostoa sekä uutta joukkoliikenneyhteyttä.

 

Kaavaratkaisu sovitetaan tehokkuudeltaan Lillhemtin pientaloalueeseen, muinaisjäännösalueeseen ja eteläpuolisiin kerrostalokortteleihin.  Länsireunassa on kaksikerroksisia pientaloja ja itäreunassa neli- ja viisikerroksisia kerrostaloja. Rakennukset sijoitetaan siten, että niiden välistä säilyy itä-länsisuuntaisia näkymiä ja muodostuu suojaisia korttelien yhteisiä pihatiloja. Pysäköinti toteutetaan maantasopysäköintinä. Rakennukset rakennetaan pääosin puusta. Kaavassa on lisäksi mm. polkupyöräpysäköintiä, kaupunkikuvaa, ympäröiviin alueisiin liittämistä, istutuksia, meluntorjuntaa ja hulevesien käsittelyä koskevia määräyksiä.

 

Mitoitus

 

Asemakaava-alueen pinta-ala on noin 3 hehtaaria, josta noin 0,5 hehtaaria on virkistysaluetta. Rakennusoikeutta on erillispientalojen korttelinosalla noin 3 200 k-m2 ja kerrostalokorttelissa 6 100 k-m2. Kokonaiskerrosala on noin 9 300 k-m2, joka vastaa laskennallisesti noin 180 asukasta (1 asukas / 50 k-m2).

 

Korttelialueet

 

Erillispientalojen korttelialueen osa 21055 (AO, AO-1)

 

Kaava-alueen länsiosa on osoitettu erillispientaloille.

 

Korttelin pohjoisosassa (AO) on mahdollistettu kahden jyrkässä rinteessä sijaitsevan nykyisen omakotitalon kiinteistöillä täydennysrakentaminen tehokkuudella e= 0.2. Rakennusoikeus nousee noin 270 k-m2. Omakotitaloille on kadunrakennuksen yhteydessä jo toteutettu aiemman korvaava tonttiliittymä Storhemtintielle, mikä huomioidaan virkistysalueen rajan muutoksena. AO-korttelinosalla autopaikkoja tulee toteuttaa 2 autopaikkaa asuntoa kohden tai jos asunto on kooltaan enintään 60 k-m2, 1 ap/asunto.

 

Korttelin itä- ja eteläreuna (AO-1) on suunniteltu uudeksi erillispientalojen korttelialueeksi. Kerrosalaa on noin 2 300 k-m2. Tehokkuusluku (noin ek= 0.2) vastaa länsipuolella olevan Lillhemtin pientaloalueen asemakaavan korttelitehokkuutta. Länsireunan jyrkässä rinteessä sijaitseva muinaisjäännösalue on jätetty rakentamatta. Se muodostaa puustoisen suojavyöhykkeen olemassa olevaa pientaloaluetta vastaan. AO-1 -korttelinosan toteutus on suunniteltu yhtiömuotoiseksi, koska Storhemtintieltä voidaan järjestää vain yksi ajoneuvoliittymä. Korttelinosa on kuitenkin mahdollista jakaa useampaan tonttiin. Rakennusten sijoittelua on kaupunkikuvan lisäksi ohjannut periaate, että kulku korttelin yhteisille leikki- ja oleskelupihoille ei risteä pysäköintialueelle ajon kanssa. Pysäköinti on pääosin keskitetty sisäänajojen yhteyteen. AO-1 -korttelinosalla pysäköintipaikkoja tulee rakentaa 1 ap/70 k-m2, kuitenkin vähintään 1 ap/asunto. Polkupyöräpaikkoja on rakennettava vähintään 1 pp/30 k-m2, kuitenkin vähintään 2 pp/asunto.

 

Asuinrakennukset ovat kaksikerroksisia yhden asunnon erillistaloja ja paritaloja. Havainnekuvassa rakennusten päädyt on suunnattu Storhemtintielle, jolloin asuinpihat sijoittuvat rakennusten eteläpuolelle ja pääikkunoita ei ole tarpeen avata Lillhemtintien sillan tai länsipuolisten naapureiden suuntaan. Katot ovat harjakattoja ja pääasiallinen julkisivu- ja runkomateriaali on puu. Asuntoja on suunniteltu 21 kappaletta.

 

Asuinkerrostalojen korttelialue 21056 (AK)

 

Kortteliin 21056 on suunniteltu neljä puukerrostaloa. Rakennukset sijoittuvat päädyt Storhemtintielle siten, että korttelialueen läpi säilyy itä-länsisuuntaisia pitkiä näkymiä Lillhemtin pientaloalueen ja Storhemtinpuiston välillä. Suurin sallittu kerrosluku on eteläosassa Tuurinmäenympyrän läheisyydessä V ja pohjoisemmassa kahdessa rakennuksessa IV. Korttelialueen kerrosala on noin 6100 k-m2 ja korttelitehokkuus noin e=0.6. Asuinrakennukset ovat harjakattoisia ja niiden julkisivu- ja runkomateriaali on puu.

 

Asuinkerrostalojen pysäköinti toteutetaan maantasopysäköintinä kaavassa osoitetuille alueille Storhemtintien varteen. Näin Henttaanpuron puolelle jää liikenteeltä rauhoitetut ja virkistysalueeseen luontevasti liittyvät oleskelupihat. Noin puolet autopaikoista toteutetaan viherkattoisina katoksina, jotka suojaavat oleskelupihoja Storhemtintien kokoojakadun melulta. Autokatokset rytmitetään osiin ja jäsennellään istutuksin. Autopaikkoja vaaditaan toteutettavaksi vähintään 1 ap/85 k-m2, kuitenkin vähintään 0,5 ap/asunto. Pyöräpysäköintiä vaaditaan vähintään 1 pp/30

k-m2, kuitenkin vähintään 2 pp/asunto.

 

Virkistysalueet (VL-1)

 

Henttaanpuron varressa laajennetaan Storhemtinpuiston lähivirkistysaluetta jatkumaan vastaavan levyisenä kuin eteläpuolisilla jo toteutuneilla asemakaava-alueilla. Puron ja kerrostalokorttelin väliin on mahdollista toteuttaa virkistystä ja puroalueen hoitoa palveleva kevyt raittiyhteys. Virkistysalueet toimivat myös alueellisen hulevesijärjestelmän osana. Kaava- alueen pohjoisosassa Henttaanpuro on merkitty kaavakarttaan ohjeellisen avoimen vesiuoman merkinnällä. Pelto-ojan ennallistaminen hulevesiä viivyttäväksi luonnonmukaiseksi hulevesiaiheeksi ja silta Opinmäestä länteen Tuurinlaaksoon suuntautuvalle ulkoilureitille on jo toteutettu.

 

Liikenne ja ympäristön häiriötekijöiden huomioiminen

 

Asemakaavassa ei esitetä muutoksia nykyiseen tai rakenteilla olevaan katuverkkoon. Kaava-alueen läpi kulkee Storhemtintien kokoojakatu, joka yhdessä pohjoisemman Kyläsepäntien kanssa muodostaa pohjois-eteläsuuntaisen yhteyden Stensintien ja Suurpellon keskustan välille. Storhemtintieltä on osoitettu tonttiliittymät uusiin asuinkortteleihin. Lisäksi AO-1-kortteliin on ajoyhteys Tuurinmäentieltä.

 

Kaava-alueelle ei osoiteta yleistä pysäköintiä. Asuinkortteleita palvelevat nykyiset yleiset pysäköintipaikat Lillhemtintien sekä siihen liittyvien tonttikatujen varrella. Asemakaavassa määrätään, että korttelialueiden autopaikoista vähintään viisi prosenttia tulee toteuttaa vieraspaikkoina.

 

Asemakaavamääräyksissä on huomioitu liikenteen aiheuttamat melu ja päästöt tilanteessa, jossa kokoojakatuyhteys ja Suurpellon pohjoisosiin suunniteltu uusi maankäyttö on toteutunut. AK-korttelissa leikki- ja oleskelualueet sijoitetaan asuinrakennusten ja autokatosten muodostamaan melukatveeseen ja AO-1-korttelissa melulta suojaa rakennusten lisäksi Storhemtintien varteen korttelialueelle sijoitettava melueste. Asuntojen parvekkeet ja terassit tulee lasittaa meluntorjunnan kannalta tarkoituksenmukaisesti. Asemakaavassa on myös annettu määräys Storhemtintien varteen sijoittuvien asuinrakennusten tuloilman otosta ja suodatuksesta.

 

Selvitykset

 

Kaava-alueille Suurpelto IV ja Suurpelto V kokonaisuutena on laadittu vuonna 2010-12 mm. kunnallistekniset yleissuunnitelmat, hulevesi- ja tulvatarkastelu ja lähiympäristösuunnitelma, jotka soveltuvin osin ovat ohjanneet ympäröivän alueen toteutusta.

 

Uudelleen valmistelussa Suurpelto IV ja Suurpelto V -alueista on laadittu uusi luontoselvitys (Luontotieto Keiron Oy. 24.9.2018). Luontoselvityksen mukaan Tuurinmäenlaidan länsiosalla on paikallisia arvoja, mutta alueella ei ole luontoarvoja, jotka estäisivät suunnitellun tyyppisen maankäytön. Kaavan meluntorjuntaa koskevat määräykset perustuvat meluselvityksiin (A-insinöörit. 16.11.2021).

 

Kaavaratkaisua havainnollistamaan ja toteutusta ohjaamaan on laadittu korttelisuunnitelma (Tengbom Oy / LUO-arkkitehdit. 17.12.2021). Korttelisuunnitelmassa on tutkittu myös hulevesijärjestelyt ja pelastaminen. Hulevesiä varten on varattu tilaa korttelialueilla. Gräsanojan valuma-alueen tulvaherkkyys on huomioitu viivytystilavuudessa. Kaupunkipurojen läheisyyden vuoksi korttelialueiden liikennöidyillä alueilla syntyvä hulevedet tulee käsitellä niiden laatua parantavalla suodattavalla menetelmällä. Tulvavaaran alueille on osoitettu alin rakentamiskorkeus. Samoilla alavilla alueilla on myös mahdollisesti sulfidimaita, mikä tulee huomioida rakentamisessa.

 

Sopimusneuvottelut

 

Tonttiyksikkö on ilmoittanut tarvittaessa neuvottelevansa maanomistajien kanssa maankäyttösopimukset siten, että ne on allekirjoitettu ennen kuin asemakaava on kaupunginhallituksen hyväksyttävänä.

 

Perittävät maksut

 

Kaavahankkeesta ei peritä kaavoitus- ja kuulutuskustannuksia.

 

Hyväksyminen

 

Maankäyttö- ja rakennuslain 52 §:n mukaan asemakaavan ja asemakaavan muutoksen hyväksyy valtuusto.

 

Jatkokäsittely

 

-          KYT/ Kaupunkitekniikan keskus, kannanottopyyntö

-          KYT/ Ympäristökeskus, kannanottopyyntö

-          KYT/ Tonttiyksikkö, kannanottopyyntö

-          ELINV/ Kaupunginmuseo, kannanottopyyntö

-          Caruna Oy, lausuntopyyntö

-          Fortum Power and Heat Oy, lausuntopyyntö

-          Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos, kannanottopyyntö

-          Kuulutus ja tiedotekirjeet

 

Päätöshistoria

 

Kaupunkisuunnittelulautakunta 11.4.2007 § 11

Selvitys lähtökohdista

 

Ehdotus Asemakaavapäällikkö:

 

Asemakaavapäällikkö esittää, että kaupunkisuunnittelulautakunta hyväksyy Suurpelto V seuraavat kaavalliset lähtökohdat asemakaavoituksen pohjaksi:

 

1

Alueesta luodaan Suurpelto - suunnittelutavoitteiden mukaisesti korkeatasoinen ja laadukas puistokaupunki, jossa asuin- ja työpaikka-alueet sekä virkistysalueet yhdistyvät kokonaisuudeksi huomioiden kulttuurihistoriallisen maiseman.

 

2

Asuinkorttelialueet suunnitellaan maisemalliset ja kulttuurihistorialliset lähtökohdat huomioiden tiivis-matala-periaatteen mukaisesti siten, että monenlaiset asumisvaihtoehdot ovat mahdollisia. 

 

3

Suurpellon keskeisestä peltoaukeasta kehitetään koko Suurpellon alueen lähivirkistysalue, jota hoidetaan avoimena erilaisiin vapaa-ajan harrastuksiin soveltuvana puistoalueena.

 

4

Alueelle suunnitellaan tarpeelliset julkiset ja kaupalliset lähipalvelut.

 

5

Alueelle mahdollistetaan joukkoliikenteen järjestäminen alueen sisällä sekä Kuurinniityn suuntaan linja-autoliikenteenä.

 

6

Alueen vesitalouteen, tulvien hallintaan ja vesiaiheiden käyttöön kaupunkikuvassa kiinnitetään erityistä huomiota

 

7

Suunnittelussa otetaan huomioon Suurpellon kulttuuriympäristön ominaispiirteiden vaaliminen ja turvataan merkittävien maisema ja kulttuuriarvojen säilyminen.

 

8

Kaupunkisuunnittelulautakunta järjestää valmisteluaineistosta tiedotus- ja keskustelutilaisuuden ja valitsee sen puheenjohtajaksi ____:n.

 

Käsittely Käsittelyn alussa puheenjohtaja Markkula tiedusteli. voidaanko asiat 10 ja 11 käsitellä siten, että ne esitellään yhdessä, mutta päätöksenteko tapahtuu erikseen asianomaisessa kohdassa, eikä sitä vastustettu.

 

Pöydälle jaettiin seuraava lisäys esityslistatekstiin sekä täydennys päätösehdotukseen:

 

Kytkeytyminen Suurpelto III:n sekä Henttaan osayleiskaava-alueen suunnitteluun:

 

Esittelijä: asemakaavapäällikkö Kristiina Peltomaa

Valmistelija/lisätiedot: Sirpa Sivonen-Rauramo, puh. (09) 8162 4018

 

Kaupunkisuunnittelukeskus on valmistelemassa osana Suurpelto-projektia kutsukilpailua, jonka tarkoituksena on suunnitella Suurpellon uuden aikakauden puistokaupungin läntisin osa, Suurpelto III, joka liittyy Henttaan pientaloalueeseen.

 

Kilpailun kautta haetaan täydennysrakentamismalleja Henttaan monimuotoiselle ja pitkän ajan kuluessa rakennetulle alueelle, jossa rakentamistehokkuus on melko alhainen. Suunnitelman tulee jatkaa Suurpelto, tietoajan puistokaupunki - konseptia, jonka tärkeitä teemoja ovat kestävä kehitys, työn ja vapaa-ajan yhdistäminen, mobiiliteknologian hyödyntäminen sekä palvelujen uudenlainen tuottaminen. Kilpailulla etsitään tulevaisuuden asumisen mahdollistavia asunto- ja asuinaluemalleja.

 

Kaupunkisuunnittelukeskuksen mukaan kilpailualueena olisi Suurpelto III alue (rajaus edellisessä työohjelmassa ja kaavoituskatsauksessa) ja Henttaan osayleiskaava-alue.

 

Kaupunkisuunnittelulautakunta on Suurpeltoa koskevissa keskusteluissa korostanut Henttaan olemassa olevan pientaloalueen asemakaavoittamisen valmistelua siten, että Suurpelto-Kehä II:n osayleiskaavan tavoitteet otetaan huomioon. Tämä edellyttää Henttaan pientaloalueen inventointia ja alueen asukkaiden näkemysten hankkimista siten, että materiaalia voidaan käyttää suunnitellun kilpailun aineistona.

 

Ehdotus Asemakaavapäällikkö:

 

Kaupunkisuunnittelulautakunta

 

Kaupunkisuunnittelulautakunta kehottaa kaupunkisuunnittelukeskusta toteuttamaan Henttaan pientaloalueen inventoinnin ja asukkaiden näkemysten kartoittamisen mahdollisimman pian.

 

Edelleen esittelijä lisäsi päätösehdotukseen uuden kohdan, joka kuuluu seuraavasti:

 

Espoon kaupungin ja maanomistajien kesken laaditaan maankäyttö-, yhteistyö- ja kehittämissopimus.

 

Esittelijän tekemä täydennys listatekstiin ja lisäys päätösehdotuksen on sisällytetty pöytäkirjaan.

 

Jäsen Päivinen ehdotti puheenjohtaja Markkulan kannattamana, että asemakaavaan ja sopimuksiin merkitään velvoittavana yhteisöllisyyttä edistävät toimintakeskukset ja toimintatilat kunkin alueen luonteeseen ja suunniteltavaan rakennuskantaa soveltuvalla tavalla.

 

Jäsen Päivinen ehdotti jäsenten Käri-Zein, Peltokorpi ja Kivekäs kannattamana, että tiedotus- ja keskustelutilaisuuden puheenjohtajaksi valitaan puheenjohtaja Markkula.

 

Jäsen Lahti ehdotti, että tiedotus- ja keskustelutilaisuuden puheenjohtajaksi valitaan jäsen Hannula. Keskustelun kuluessa jäsen Lahti veti pois ehdotuksensa tiedustelu- ja keskustelutilaisuuden puheenjohtajaksi.

 

Julistettuaan keskustelun päättyneeksi puheenjohtaja tiedusteli, voidaanko sekä esittelijän ehdotus, joka kytkeytyy Suurpelto III:n sekä Henttaan osayleiskaava-alueen suunnitteluun, että jäsenten Päivinen ja Häggman tekemät ehdotukset hyväksyä. Koska kukaan ei vastustanut ehdotuksia, totesi puheenjohtaja niiden tulleen yksimielisesti hyväksytyiksi.

 

Edelleen puheenjohtaja tiedusteli, voidaanko hänet valita tiedotus- ja keskustelutilaisuuden puheenjohtajaksi, eikä sitä vastustettu.

 

Päätös Kaupunkisuunnittelulautakunta:

Kaupunkisuunnittelulautakunta hyväksyy Suurpelto V seuraavat kaavalliset lähtökohdat asemakaavoituksen pohjaksi:

 

1

Alueesta luodaan Suurpelto - suunnittelutavoitteiden mukaisesti korkeatasoinen ja laadukas puistokaupunki, jossa asuin- ja työpaikka-alueet sekä virkistysalueet yhdistyvät kokonaisuudeksi huomioiden kulttuurihistoriallisen maiseman.

 

2

Asuinkorttelialueet suunnitellaan maisemalliset ja kulttuurihistorialliset lähtökohdat huomioiden tiivis-matala-periaatteen mukaisesti siten, että monenlaiset asumisvaihtoehdot ovat mahdollisia. 

 

3

Suurpellon keskeisestä peltoaukeasta kehitetään koko Suurpellon alueen lähivirkistysalue, jota hoidetaan avoimena erilaisiin vapaa-ajan harrastuksiin soveltuvana puistoalueena.

 

4

Alueelle suunnitellaan tarpeelliset julkiset ja kaupalliset lähipalvelut.

 

5

Asemakaavaan ja sopimuksiin merkitään velvoittavana yhteisöllisyyttä edistävät toimintakeskukset ja toimintatilat kunkin alueen luonteeseen ja suunniteltavaan rakennuskantaa soveltuvalla tavalla.

 

6

Alueelle mahdollistetaan joukkoliikenteen järjestäminen alueen sisällä sekä Kuurinniityn suuntaan linja-autoliikenteenä.

 

7

Alueen vesitalouteen, tulvien hallintaan ja vesiaiheiden käyttöön kaupunkikuvassa kiinnitetään erityistä huomiota

 

8

Suunnittelussa otetaan huomioon Suurpellon kulttuuriympäristön ominaispiirteiden vaaliminen ja turvataan merkittävien maisema ja kulttuuriarvojen säilyminen.

 

9

Espoon kaupungin ja maanomistajien kesken laaditaan maankäyttö-, yhteistyö- ja kehittämissopimus.

 

10

Kaupunkisuunnittelulautakunta järjestää valmisteluaineistosta tiedotus- ja keskustelutilaisuuden ja valitsee sen puheenjohtajaksi Markku Markkulan.

 

Lisäksi kaupunkisuunnittelulautakunta päätti kehottaa kaupunkisuunnittelukeskusta toteuttamaan Henttaan pientaloalueen inventoinnin ja asukkaiden näkemysten kartoittamisen mahdollisimman pian.

 

Kaupunkisuunnittelulautakunta 7.5.2008 § 13

 

Ehdotus Asemakaavapäällikkö:

 

Kaupunkisuunnittelulautakunta:

 

1

yhtyy vastineisiin, jotka ilmenevät asian liitteistä. Lausunnot ja mielipiteet on annettu Suurpelto V:n asemakaavan ja Kilonväylän asemakaavan muutoksen valmisteluaineistosta, alue 330700

 

2

hyväksyy MRA 27 §:n mukaisesti nähtäville Suurpelto V:n ja Kilonväylän, alue 330700, 2.4.2007 päivätyn, 28.4.2008 muutetun asemakaavan ja asemakaavan muutosehdotuksen, piir.nro 6274

 

3

pyytää asemakaavasta ja asemakaavan muutosehdotuksesta tarvittavat lausunnot kuukauden kuluessa lausuntopyynnön päiväyksestä.

 

Käsittely Asia käsiteltiin yhdessä asian 12 kanssa.

 

Keskustelun kuluessa jäsen Peltokorpi ehdotti jäsen Terhon kannattamana, että nähtävilläolon aikana selvitetään mahdollisuutta sijoittaa yhtenäisille A, AP ja AK -alueille jätteiden imukeräysjärjestelmä infrakustannuksiin sisällytettynä alueen ekologisuuden parantamiseksi.

 

Julistettuaan keskustelun päättyneeksi puheenjohtaja Markkula tiedusteli, voidaanko jäsen Peltokorven tekemä ehdotus hyväksyä. Koska kukaan ei vastustanut sitä, totesi puheenjohtaja sen tulleen yksimielisesti hyväksytyksi.

 

Päätös Kaupunkisuunnittelulautakunta:

 

1

yhtyy vastineisiin, jotka ilmenevät asian liitteistä. Lausunnot ja mielipiteet on annettu Suurpelto V:n asemakaavan ja Kilonväylän asemakaavan muutoksen valmisteluaineistosta, alue 330700

 

2

hyväksyy MRA 27 §:n mukaisesti nähtäville Suurpelto V:n ja Kilonväylän, alue 330700, 2.4.2007 päivätyn, 28.4.2008 muutetun asemakaavan ja asemakaavan muutosehdotuksen, piir.nro 6274

 

3

pyytää asemakaavasta ja asemakaavan muutosehdotuksesta tarvittavat lausunnot kuukauden kuluessa lausuntopyynnön päiväyksestä.

 

Lisäksi lautakunta päätti, että nähtävilläolon aikana selvitetään mahdollisuutta sijoittaa yhtenäisille A, AP ja AK -alueille jätteiden imukeräysjärjestelmä infrakustannuksiin sisällytettynä alueen ekologisuuden parantamiseksi.

 

Kaupunkisuunnittelulautakunta 05.05.2010 / 7 §

 

Ehdotus Kaupunkisuunnittelupäällikkö:

 

Kaupunkisuunnittelulautakunta:

 

1

yhtyy vastineisiin, jotka ilmenevät asian liitteistä. Lausunnot ja muistutukset on annettu Suurpelto V:n asemakaavan ja Kilonväylän asemakaavan muutosehdotuksen valmisteluaineistosta, alue 330700

 

2

hyväksyy MRA 32 §:n mukaisesti nähtäville 2.4.2007 päivätyn ja 26.4.2010 muutetun Suurpelto V - Storåkern V asemakaavaehdotuksen, piirustusnumero 6274, joka käsittää korttelit 21055-21078 sekä katu-, liikenne-, erityis- ja virkistysaluetta 21. kaupunginosassa (Henttaa), osa katu- ja virkistysaluetta 20. kaupunginosassa (Kuurinniitty), alue 330700

 

3

pyytää asemakaavaehdotuksesta tarvittavat lausunnot kuukauden kuluessa lausuntopyynnön päiväyksestä.

 

Käsittely Käsittelyn alussa päätettiin, että esityslistan asiat 6 ja 7 käsitellään yhdessä siten, että ne esitellään ja niistä keskustellaan yhdessä, mutta päätöksenteko tapahtuu asianomaisen pykälän kohdalla.

 

Keskustelun kuluessa varapuheenjohtaja Elo ehdotti jäsen Rastimon kannattamana, että nähtävilläolon aikana tarkennetaan, miten Suurpellon ympäristöstrategia toteutetaan kaava-alueella ja tehdään tarvittavat muutokset kaavamerkintöihin ja/tai toteutusta ohjaaviin muihin asiakirjoihin. Lisäksi lautakunnalle tuodaan selvitys koko Suurpellon joukkoliikenteen järjestämisestä lyhyellä ja pitkällä aikavälillä siten, että se toimii houkuttelevana alueen vetovoimatekijänä.

 

Jäsen Kemppi-Virtanen ehdotti jäsenten Seppä ja Oila kannattamana, että samalla on selvitettävä, miten liittymät ja sujuvat yhteydet Kehä II:lle ja Turunväylälle tulee suunnitella asemakaavojen mukaisesti, jotta sekä julkinen että yksityinen liikenne saadaan toimivaksi.

 

Julistettuaan keskustelun päättyneeksi puheenjohtaja Markkula tiedusteli, voidaanko varapuheenjohtaja Elon ja jäsen Kemppi-Virtasen ehdotukset hyväksyä. Koska kukaan ei vastustanut niitä, totesi puheenjohtaja niiden tulleen yksimielisesti hyväksytyiksi.

 

Päätös Kaupunkisuunnittelulautakunta:

 

yhtyy vastineisiin, jotka ilmenevät asian liitteistä. Lausunnot ja muistutukset on annettu Suurpelto V:n asemakaavan ja Kilonväylän asemakaavan muutosehdotuksen valmisteluaineistosta, alue 330700

 

2

hyväksyy MRA 32 §:n mukaisesti nähtäville 2.4.2007 päivätyn ja 26.4.2010 muutetun Suurpelto V - Storåkern V asemakaavaehdotuksen, piirustusnumero 6274, joka käsittää korttelit 21055-21078 sekä katu-, liikenne-, erityis- ja virkistysaluetta 21. kaupunginosassa (Henttaa), osa katu- ja virkistysaluetta 20. kaupunginosassa (Kuurinniitty), alue 330700

 

3

pyytää asemakaavaehdotuksesta tarvittavat lausunnot kuukauden kuluessa lausuntopyynnön päiväyksestä.

 

Lisäksi lautakunta päätti, että nähtävilläolon aikana tarkennetaan, miten Suurpellon ympäristöstrategia toteutetaan kaava-alueella ja tehdään tarvittavat muutokset kaavamerkintöihin ja/tai toteutusta ohjaaviin muihin asiakirjoihin. Lisäksi lautakunnalle tuodaan selvitys koko Suurpellon joukkoliikenteen järjestämisestä lyhyellä ja pitkällä aikavälillä siten, että se toimii houkuttelevana alueen vetovoimatekijänä. Samalla on selvitettävä, miten liittymät ja sujuvat yhteydet Kehä II:lle ja Turunväylälle tulee suunnitella asemakaavojen mukaisesti, jotta sekä julkinen että yksityinen liikenne saadaan toimivaksi.

 

Kaupunkisuunnittelulautakunta 17.1.2012 § 8

 

Päätösehdotus Kaupunkisuunnittelupäällikkö Kari Moilanen

 

Kaupunkisuunnittelulautakunta:

 

1

yhtyy vastineisiin, jotka ilmenevät asian liitteistä. Lausunnot ja muistutukset on annettu Suurpelto IV:n asemakaavan ja Kilonväylän asemakaavan muutoksen ehdotuksesta, alue 330700

 

2

hyväksyy esitettäväksi kaupunginhallitukselle 2.4.2007 päivätyn ja 9.1.2012 muutetun Suurpelto V:n - Storåkern V asemakaavaehdotuksen, piirustusnumero 6274, joka käsittää korttelit 21055-21078 sekä katu-, liikenne-, erityis- ja virkistysaluetta 21. kaupunginosassa (Henttaa), katu- ja virkistysaluetta 20. kaupunginosassa (Kuurinniitty), alue 330700

 

3

edellyttää käynnistettäväksi Espoon kaupungin ja maanomistajien kesken maankäyttö-, kehittämis- ja yhteistyösopimuksen valmistelun.

 

Päätös Kaupunkisuunnittelulautakunta:

Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

Kaupunginhallitus 4.3.2019 § 84

Suurpelto IV:n ja Suurpelto V:n asemakaava-alueiden jatkokehittäminen

 

Päätösehdotus  Teknisen toimen johtaja Olli Isotalo

 

Kaupunginhallitus

 

hyväksyy Suurpelto IV:n (alue 330900) ja Suurpelto V:n (alue 330700) asemakaavaehdotusten jatkokehittämiselle seuraavat lähtökohdat:

-          alue asemakaavoitetaan vaiheittain.

-          ensimmäisenä vaiheena asemakaavoitetaan alueen

keskeisimmät kokoojakadut ja muut yleiset alueet, joiden toteuttaminen on edellytyksenä alueiden asuinrakentamiselle, toteutuksen vaiheistamiselle ja joukkoliikennelinjaston kehittämiselle. 

 

2

palauttaa Suurpelto IV:n ja Suurpelto V:n asemakaavaehdotukset uudelleen valmisteluun ja kehottaa kaupunkisuunnittelulautakuntaa kehittämään alueita yhteistyössä maanomistajien kanssa ottaen huomioon kaupunkirakenteen painopisteissä tapahtuneet muutokset sekä joukkoliikennejärjestelmän kehittämismahdollisuudet.

 

Käsittely  Asia käsiteltiin pykälän 82 jälkeen.

Puheenjohtaja Elon kannattamana ehdotti, että asia jätetään pöydälle. Puheenjohtaja tiedusteli, voidaanko puheenjohtajan ehdotus pöydällepanosta yksimielisesti hyväksyä. Koska ehdotusta ei vastustettu, puheenjohtaja totesi kaupunginhallituksen hyväksyneen sen.

 

Päätös Kaupunginhallitus:

Asia jätettiin yksimielisesti pöydälle.

 

Kaupunginhallitus 25.3.2019 § 105

Suurpelto IV:n ja Suurpelto V:n asemakaava-alueiden jatkokehittäminen (Pöydälle 4.3.2019)

 

Päätösehdotus Teknisen toimen johtaja Olli Isotalo

 

Kaupunginhallitus 

 

1

hyväksyy Suurpelto IV:n (alue 330900) ja Suurpelto V:n (alue 330700) asemakaavaehdotusten jatkokehittämiselle seuraavat lähtökohdat:

-          alue asemakaavoitetaan vaiheittain.

-          ensimmäisenä vaiheena asemakaavoitetaan alueen keskeisimmät kokoojakadut ja muut yleiset alueet, joiden toteuttaminen on edellytyksenä alueiden asuinrakentamiselle, toteutuksen vaiheistamiselle ja joukkoliikennelinjaston kehittämiselle.

-          alueen suunnitteluratkaisuissa otetaan huomioon kadunvarsipysäköinnin mahdollisuus.

 

2

palauttaa Suurpelto IV:n ja Suurpelto V:n asemakaavaehdotukset uudelleen valmisteluun ja kehottaa kaupunkisuunnittelulautakuntaa kehittämään alueita yhteistyössä maanomistajien kanssa ottaen huomioon kaupunkirakenteen painopisteissä tapahtuneet muutokset sekä joukkoliikennejärjestelmän kehittämismahdollisuudet. Alueiden kehittämisessä on huomioitava alkuperäiset korkeat kaupunkikuvalliset tavoitteet, palveluiden kytkeytyminen osaksi kaupunkirakennetta sekä rakentamisen sovittaminen kulttuurimaisemaan.

 

Käsittely Esittelijän kokouksessa tekemät muutokset on huomioitu pöytäkirjassa.

 

Helenius Kilven kannattamana teki seuraavan muutosehdotuksen päätösehdotuksen 1-kohdan kolmanteen ranskalaiseen viivaan: Huomioidaan kadunvarsipysäköinti.

 

Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja totesi, että on tehty esittelijän esityksestä poikkeava kannatettu ehdotus, jonka johdosta on äänestettävä.

 

Puheenjohtaja totesi kaupunginhallituksen 9 äänellä 5 ääntä vastaan 1 ollessa poissa hylänneen Heleniuksen muutosehdotuksen. Äänestyslista on pöytäkirjan liitteenä.

 

Päätös Kaupunginhallitus:

Esittelijän ehdotus hyväksyttiin.

 

 

 

 

Oheismateriaali

-

331100a Tuurinmäenlaita määräykset

-

331100a Tuurinmäenlaita asemakaava

-

331100a Tuurinmäenlaita ajantasakaava

-

331100a Tuurinmäenlaita havainnekuva

-

331100a Tuurinmäenlaita kaavaselostus

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa