Dynasty tietopalvelu Haku RSS Espoon kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunkisuunnittelulautakunta
Pöytäkirja 19.01.2022/Pykälä 12

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


6748/02.02.00/2020

 

 

 

Kaupunkisuunnittelulautakunta 19.01.2022 § 12

 

 

§ 12

Kaupunkisuunnittelulautakunnan vuoden 2022 käyttösuunnitelman hyväksyminen

 

Valmistelijat / lisätiedot:

Moisander Heikki

Eronen Tiina

 etunimi.sukunimi@espoo.fi

 Vaihde 09 816 21

 

Päätösehdotus Kaupunkisuunnittelujohtaja Hokkanen Torsti

 

Kaupunkisuunnittelulautakunta

1
hyväksyy kaupunkisuunnittelulautakunnan käyttösuunnitelman vuodelle 2022,

2
merkitsee tiedoksi vuoden 2022 tulostavoitteet.

 

Päätös

Kaupunkisuunnittelulautakunta
Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

Selostus 

Talousarvion sitovuus

Valtuusto hyväksyy talousarvion yhteydessä Espoo-tarinaan perustuvat kuntalain edellyttämät toiminnalliset ja taloudelliset tulostavoitteet, määrärahat ja tuloarviot. Talousarvio on bruttositova tasolla 43 Kaupunkisuunnittelulautakunta. Vuoden 2022 käyttösuunnitelma on valmisteltu valtuuston hyväksymään talousarvioon ja taloussuunnitelmaan.

Lautakuntien ja johtokuntien sekä toimialojen, tulosyksiköiden ja liikelaitosten johtajien on huolehdittava, että tulostavoitteet toteutetaan määrärahojen puitteissa eikä muutoksia talousarvioon tarvita. Tämän toteuttamiseksi toimintaa on tarvittaessa sopeutettava.

Talousarvion seuranta

Lautakuntien ja johtokuntien tulee säännöllisesti käsitellä tulostavoitteisiin olennaisesti vaikuttavien toimintojen kehittymistä ja toteutumista. Lautakunnat ja johtokunnat laativat oman tehtäväalueensa osavuosikatsauksena raportit huhti-, heinä- ja lokakuun lopun tilanteesta. Raporteissa käsitellään mahdolliset tarvittavat korjaavat toimenpiteet ja ne tuodaan lautakuntien ja johtokuntien käsittelyyn omana lista-asianaan.

Kuntalaki edellyttää, että poikkeamat talousarvion sitovissa määrärahoissa, tuloarvioissa ja toiminnallisissa ja taloudellisissa tavoitteissa viedään valtuuston käsiteltäviksi tilikauden aikana. Jos talousarvion määrärahat ja tavoitteet ovat yhteen sopimattomat, asianomaisen toimielimen ja toimialan on valmisteltava määrärahan tai tavoitteen muutosehdotus. Tiedossa olevat muutokset tulee valmistella siten, että valtuusto ehtii käsitellä ne etukäteen ja ennen tilikauden päättymistä. Kaupunginjohtaja esittelee nämä asiat kaupunginhallitukselle.

Taloudellisesti kestävä Espoo ohjelma

Kaupunkisuunnittelukeskuksen TakE-ohjelmaan sisältyy vuosina 2021-2025 henkilöstösäästöjä 790 tuhatta ja palveluostojen säästöjä 360 tuhatta euroa. Säästöt ovat 114 tuhatta henkilöstökustannuksissa ja 55 tuhatta palvelujen ostoissa vuonna 2022 eli yhteensä 169 tuhatta euroa. Henkilöstökustannusten säästöt arvioidaan toteutuvan pääosin eläköityvien täyttämättä jääneistä vakansseista. TakE-ohjelmakaudella kaupunkisuunnittelukeskukselle jyvitetty henkilötyövuosisäästötavoite on 5,5 henkilötyövuotta.

Kaupunkisuunnittelukeskuksen toimintasuunnitelma ja tuloskortti vuodelle 2022

Kaupunkisuunnittelulautakunnan toiminta painottuu työohjelman mukaisten kaavoitustehtävien lisäksi ennakoimattomiin kiireellisiin asemakaavan muutoksiin, lausuntoihin ja selvityksiin, lupakäsittelyyn, yleiskaavatyön edellyttämiin tutkimuksiin ja seudulliseen yhteistyöhön maankäytön ja liikenteen suunnittelussa.

Valtuustokauden tavoitteiden toteuttamiseksi kaupunkisuunnittelukeskus on asettanut omat tavoitteensa tuloskorttiin kaupunkitasoisiin otsikkotasoihin liittyen:

Espoo toteuttaa palveluja koko espoolaisen yhteisön voimin

Vuorovaikutuksessa hyödynnetään monipuolisia menetelmiä ja digitaalisia alustoja. Viestintää ja vuorovaikutusta kehitetään asukkaiden palautteen pohjalta. Asukkaiden tyytyväisyys osallistumismahdollisuuksiin paranee. Konkreettisista toimista raportoidaan osavuosikatsausten yhteydessä.

Kaavoituksen ja asuntotuotannon mitoitukset ja ajoitukset

Uutta asuntokerrosalaa asemakaavoitetaan vähintään 300 000 k-m2 vuodessa.

Huolehditaan maankäytön ja liikenteen kokonaiskuvan sekä yleis- ja asemakaavoituksen ajantasaisuudesta.

Edistetään asuntotuotantoa tukevia palveluhankkeita (opetus-, kulttuuri-, liikunta-, jne.).

Yritystyöpaikkojen määrä Espoossa ja kasvukäytävillä kasvaa

Edistetään maankäytön ratkaisuin yritystyöpaikkojen syntymistä.

Hiilidioksidipäästöt vähenevät tavoitteen mukaisesti

Hiilineutraaliutta tukevien hankkeiden edistäminen.

Toimintamenojen kasvua hillitään Taloudellisesti kestävä Espoo -ohjelman ja talousarvion mukaisesti

Talous toteutuu enintään alkuperäisen talousarvion ja TakE:n mukaisesti.

Kaupunkisuunnittelukeskuksen tuloskortti on asian liitteenä.

Kaupunkisuunnittelulautakunnan käyttösuunnitelma vuodelle 2022

 

Valtuusto päätti lisätä kaupunkisuunnittelulautakunnan talousarvioesitykseen 210 tuhatta euroa käytettäväksi asemakaavoitukseen POKE-alueen pientalokylien kestävän kehityksen mukaisen toteutuksen suunnitteluun omana työnä. Lisäyksen jälkeen käyttösuunnitelman toimintamenot ovat yhteensä 11,0 miljoonaa euroa.

Käyttösuunnitelman henkilöstökustannukset ovat yhteensä 8,0 miljoonaa euroa, joka vastaa yhteensä 122,85 henkilötyövuotta. Kaupunkisuunnittelu keskuksen kustannuspaikoille henkilötyövuosia on suunniteltu 62,25 asemakaavoitus, 27,75 yleiskaavoitus, 20 liikennesuunnittelu ja 13,35 kehitys ja tuki.

Ostettavien palvelujen ja tarvikkeiden käyttösuunnitelma on yhteensä 1,6 miljoonaa euroa, joka pyritään käyttämään parhaalla mahdollisella tavalla kaupunkisuunnittelukeskuksen tavoitteiden saavuttamiseksi.

Käyttösuunnitelman toimintamenoihin sisältyy sisäisiä kustannuksia vajaa 1,4 miljoona euroa. Sisäisiä palveluita 495 tuhatta euroa, sisäisiä vuokria 863 tuhatta euroa ja muita sisäisiä kustannuksia 14 tuhatta euroa.

Toimintatuotot ovat talousarvioesityksen mukaisesti 550 tuhatta euroa.

Espoon taloussuunnittelujärjestelmään tallennettu käyttösuunnitelma kustannuspaikoittain eriteltynä on asian liitteenä.

 

 

Liitteet

1

Kaupunkisuunnittelukeskuksen tuloskortit vuodelle 2022

 

Oheismateriaali

-

Käyttösuunnitelma vuodelle 2022 kustannuspaikoittain

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa