Dynasty tietopalvelu Haku RSS Espoon kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kasvun ja oppimisen lautakunta
Pöytäkirja 15.12.2021/Pykälä 146

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


11549/10.03.02/2021

 

 

 

Kasvun ja oppimisen lautakunta 15.12.2021 § 146

 

 

§ 146

Perkkaanpuiston alakoulun muuttaminen yhtenäiseksi peruskouluksi

 

Valmistelijat / lisätiedot:

Sirviö Jemina

Kotiniemi Kari

 etunimi.sukunimi@espoo.fi

 Vaihde 09 816 21

 

Päätösehdotus Perusopetuksen johtaja Nurmi Juha

 

Kasvun ja oppimisen lautakunta

1
Päättää, että Perkkaanpuiston alakoulu muutetaan 1.8.2022 lukien yhtenäiseksi peruskouluksi ja koulun nimeksi tulee Perkkaan koulu.

2
Päättää, että Perkkaanpuiston koulun johtokunnan nimeksi muutetaan Perkkaan koulun johtokunta 1.8.2022 lukien.

3
Edellyttää, että Perkkaanpuiston koulun rehtori huolehtii selostusosassa mainittujen koulun toimintaa keskeisesti ohjaavien suunnitelmien laatimisesta ennen yhtenäisen peruskoulun toiminnan käynnistymistä 1.8.2022.

 

Käsittely 

 

 

Päätös

Kasvun ja oppimisen lautakunta:

Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

Selostus 

Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan 18.4.2018 § 81 hyväksymässä Espoon peruskoulujen ja lukioiden tilankäyttösuunnitelmassa on esitetty, että Perkkaanpuiston koulu siirtyy vuonna 2023 (arvio) uudisrakennukseen ja koulu muutetaan yhtenäiseksi peruskouluksi.

 

Perkkaanpuiston alakoulun läheisyyteen rakennettavan uuden koulurakennuksen on tarkoitus valmistua suunniteltua aiemmin siten, että se voidaan ottaa käyttöön jo lukuvuoden 2022-2023 alusta alkaen. Päätös koulun muuttamisesta yhtenäiseksi peruskouluksi on tarkoituksenmukaista tehdä tässä vaiheessa, jotta

-          työyhteisölle jää riittävästi aikaa yhtenäisen peruskoulun toiminnan käynnistämisen edellyttämien toimenpiteiden suunnittelemiseksi ja toteuttamiseksi sekä käytännönjärjestelyistä sopimiseksi

-          Itäisen Leppävaaran oppilasalueen kouluja ja huoltajia voidaan tiedottaa asianmukaisesti ennen lukuvuoden 2022-2023 ensimmäiselle ja seitsemännelle luokalle haun alkamista tammikuussa 2022.

 

Perkkaanpuiston koulun johtokunnalla, henkilöstöllä ja oppilaskunnalla sekä Espoon nuorisovaltuustolla on ollut mahdollisuus antaa oma lausuntonsa koulun muuttamisesta yhtenäiseksi peruskouluksi ja koulun nimestä. Espoon nimistöryhmältä on pyydetty erikseen kannanottoa koulun nimestä. Lausunnot toimitetaan lautakunnan kokoukseen.

 

Ehdotus

 

Perkkaanpuiston alakoulu muutetaan 1.8.2022 lukien yhtenäiseksi peruskouluksi. Hallinnollisesti yhtenäinen, vuosiluokkien 1-9 peruskoulu tukee yhtenäisen perusopetuksen toteuttamista ja on pedagogisesti perusteltua. Yhtenäisen peruskoulun muodostamisen seurauksena

-          oppilailla on ehyt koulupolku alakoulusta yläkouluun

-          opetusresursseja ja opettajien osaamista voidaan hyödyntää joustavasti kokonaisuuden tasolla kehittäen opetusta monipuolisesti

-          joustava ryhmittely ja oppilaiden edun mukaisten erilaisten pedagogisten ratkaisujen toteuttamisen helpottuu suuremmassa kouluyksikössä

-          oppilaiden hyvinvoinnin kannalta keskeisten oppilashuoltopalvelujen saatavuus paranee

-          mahdollisuus valinnaisen A2-kielen ryhmän toteutumiseen paranee.

Koulun nimi

 

Yhtenäisen peruskoulun nimeksi tulee Perkkaan koulu. Tämä on Espoon koulujen nimeämisessä noudatettavan yleisperiaatteen mukainen ja täyttää nimelle asetetut vaatimukset. Alueeseen perustuva koulun nimi helpottaa asukkaiden ja eri viranomaisten navigointia kohteeseen. Nimen tärkeys korostuu erityisesti hätätilanteissa, joissa koululle joudutaan tilaamaan hälytysajoneuvo (esimerkiksi ambulanssi tai paloauto).

 

Johtaminen

 

Perkkaanpuiston koulun nykyinen rehtori toimii 1.8.2022 lukien Perkkaan yhtenäisen peruskoulun rehtorina. Kasvun ja oppimisen lautakunnan 29.9.2021 toimikaudelle 2021-2023 Perkkaanpuiston koulun johtokuntaan valitsemat jäsenet ja varajäsenet jatkavat. Johtokunnan nimi muuttuu kuitenkin Perkkaan koulun johtokunnaksi. Mikäli jäsenissä /varajäsenissä tapahtuu muutoksia, lautakunta päättää niistä erikseen.

 

Muutoksen vaikutukset

 

Henkilöstö

 

Perkkaanpuiston alakoulun muuttaminen yhtenäiseksi peruskouluksi ei vaikuta vakinaisen opetustoimen henkilöstön palvelussuhteisiin mutta sijoituskoulu (koulun nimi) muuttuu Perkkaan kouluksi. Perkkaanpuiston koulun nykyinen rehtori toimii 1.8.2022 lukien Perkkaan yhtenäisen peruskoulun opetushenkilöstön hallinnollisena esimiehenä.

 

Oppilaat

 

Perkkaanpuiston alakoulun muuttaminen yhtenäiseksi peruskouluksi ei vaikuta oppilaiden nykyisiin opetusjärjestelyihin.

 

Perkkaanpuiston koulussa lukuvuonna 2021-2022 lähikoulupäätöksellä opiskeleville oppilaille tehdään kevään 2022 aikana uudet lähikoulupäätökset ja he ovat 1.8.2022 lukien Perkkaan yhtenäisen peruskoulun oppilaita perusopetuksen loppuun asti. Kuudennella luokalla opiskelevien oppilaiden ei tarvitse erikseen hakea lähikouluun seitsemännelle luokalle lukuvuodeksi 2022-2023 vaan voivat halutessaan jatkaa koulussa em. päätöksen mukaisesti perusopetuksen loppuun asti. Painotettuun opetukseen seitsemännelle luokalle hakeminen tapahtuu sen sijaan, kuten muidenkin kuudennen luokan oppilaiden kohdalla.

 

Perkkaanpuiston koulussa toissijaisina hakijoina lukuvuonna 2021-2022 opiskeleville oppilaille tehdään kevään 2022 aikana uudet toissijaiseen kouluun valitsemispäätökset ja he ovat 1.8.2022 lukien Perkkaan yhtenäisen peruskoulun oppilaita perusopetuksen loppuun asti. Kuudennella luokalla lukuvuonna 2021-2022 opiskelevien toissijaisten oppilaiden ei tarvitse erikseen hakea seitsemännelle luokalle lukuvuodeksi 2022-2023 jatkaessaan toissijaisessa koulussa. Oppilaan luopuessa toissijaisesta oppilaspaikastaan seitsemännelle luokalle siirtyessään tai myöhemmin, hänen tulee hakea erikseen lähikouluun. Painotettuun opetukseen seitsemännelle luokalle hakeminen tapahtuu, kuten muidenkin kuudennen luokan oppilaiden kohdalla. Toissijaiseen kouluun valittujen muiden vuosiluokkien oppilaiden on mahdollista hakea lähikouluun missä vaiheessa tahansa.

 

Perkkaanpuiston koulun erityisluokilla lukuvuonna 2021-2022 opiskelevien oppilaiden tilannetta tarkastellaan oppilaskohtaisesti tehtävien erityisen tuen tarkistamispäätösten yhteydessä. Oppilaita ja heidän huoltajiaan kuullaan ennen päätöksen tekemistä.

 

Lukuvuoden 2022-2023 oppilaaksiotossa uusille oppilaille osoitetaan lähikouluksi Perkkaan yhtenäinen peruskoulu. Lähikoulun osoittamisessa noudatetaan voimassa olevia perusopetuksen oppilaaksiottoa koskevia linjauksia. Erityisluokan osoittamisessa noudatetaan kyseisiä linjauksia soveltuvin osin. Koulumatkaetuutta ja tukipalveluita koskevat päätökset tehdään samoin perustein, kuin ennenkin.

 

Pien- ja erityisluokat

 

Perusopetukseen valmistavan opetuksen ryhmien ja maahanmuuttajien määräaikaisten pienryhmien sekä erityisluokkien tarvetta tarkastellaan vuosittaisen oppilaaksioton yhteydessä. Mahdollisista kouluun perustettavista ryhmistä päätetään lautakunnassa erikseen.

 

A-kielet

 

Yhtenäisessä peruskoulussa on mahdollista opiskella A-kiele englantia ja saksaa. Mikäli koulun kieliohjelmaa halutaan myöhemmin muuttaa, muutokset valmistellaan samanaikaisesti muiden Espoon perusopetuksen kieliohjelmaan tehtävien muutosten kanssa ja niistä päätetään lautakunnassa erikseen. Itäisen Leppävaaran oppilasalueen kouluille, oppilaille ja heidän huoltajilleen varataan ennen päätöksentekoa tilaisuus ilmaista mielipiteensä A-kielistä.

 

Resurssit

 

Perkkaanpuiston alakoulun muuttaminen yhtenäiseksi peruskouluksi ei vaikuta koulun käytössä olevaan opiskeluhuolto-, koulusihteeri-, vahtimestari- tai avustajapalveluresursseihin eikä koulu- ja oppilaskohtaisiin määrärahoihin, sillä nämä määräytyvät oppilasmäärän ja/tai yksikkökohtaisesti lasketun osuuden perusteella. Resurssia tullaan myöhemmin tarkistamaan siten, että se vastaa muiden oppilasmäärältään samansuuruisten yhtenäisten peruskoulujen resursointia.

 

Valmistelevat toimenpiteet

 

Perkkaanpuiston koulun rehtorin tulee huolehtia siitä, että 1.8.2022 toimintansa aloittavan Perkkaan yhtenäisen peruskoulun toimintaa keskeisesti ohjaavat suunnitelmat ja asiakirjat ovat valmiit ja koulun johtokunnassa hyväksyttämissä toiminnan alkaessa 1.8.2022. Tällaisia Perkkaan yhtenäisen peruskoulun suunnitelmia/asiakirjoja ovat

-          Espoon kuntakohtaiseen perusopetuksen opetussuunnitelmaan perustuva opetussuunnitelma

-          oppilashuoltosuunnitelma

-          koulun järjestyssäännöt

-          lukuvuosisuunnitelma

-          suunnitelma oppilaiden väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä suojaamiseksi

-          suunnitelma kurinpitokeinojen ja perusopetuksessa kasvatuskeskustelun käyttämisestä ja niihin liittyvistä menettelytavoista.

-          yhdenvertaisuussuunnitelma

-          tasa-arvosuunnitelma.

 

 

Päätöshistoria

 

 

Liitteet

 

 

 

Oheismateriaali

-

Nimistöryhmän lausunto

-

Perkkaanpuiston alakoulun lausumatta jättäminen

 

Tiedoksi

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa