Dynasty tietopalvelu Haku RSS Espoon kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Valtuusto
Pöytäkirja 25.10.2021/Pykälä 139

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

6748/02.02.00/2020

 

 

 

Valtuusto 25.10.2021 § 139

 

 

§ 139

Tuloveroprosentin ja kiinteistöveroprosenttien määrääminen vuodelle 2022

 

Valmistelijat / lisätiedot:

Ojavuo Pia

Skyttä Samuli

 etunimi.sukunimi@espoo.fi

 Vaihde 09 816 21

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus

 

Valtuusto vahvistaa vuodelle 2022

1
tuloveroprosentiksi   18,00.

2
kiinteistöveroprosenteiksi

Yleinen kiinteistövero (rakennukset ja maapohja) 1,0
Vakituinen asuinrakennus   0,41
Muu kuin vakituinen asuinrakennus  1,0
Yleishyödyllinen yhteisö   0
Rakentamaton rakennuspaikka  4,43.

Käsittely 

 

 

Päätös

Valtuusto:
Kaupunginhallituksen ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

Selostus Verotusmenettelylain mukaan veroprosenttien ilmoittamispäivä on viimeistään 17.11.2021. Esityksessä vuoden 2022 veroprosentit pidetään vuoden 2021 tasolla.

 

Talousarvion 2022-2024 kehyksen sekä tulo- ja kiinteistöveroprosenttien käsittelyaikataulua on myöhennetty normaalista kunnallisvaalien siirtymisen sekä uuden valtuustokauden aloituksen siirtymisestä johtuen.

 

Sote ja pelastustoimen uudistus vaikuttaa vuoden 2023 tuloveroprosentin määräämiseen sekä verorahoitukseen 2023-2024

 

Vuosien 2023-2024 arvioissa on huomioitu sote- ja pelastustoimen uudistusta koskevan lainsäädännön ja uuden rahoitusmallin arvioidut vaikutukset sekä verotuloihin että valtionosuuksin.

 

Laissa sosiaali- ja terveydenhuoltoa ja pelastustoimea koskevan uudistuksen toimeenpanosta ja sitä koskevan lainsäädännön voimaanpanosta 55 § määritetään:

 

-          Kunnanvaltuuston on määrättävä vuoden 2023 tuloveroprosentiksi vuoden 2022 tuloveroprosentti vähennettynä 12,39(VM5/2021) prosenttiyksiköllä.
 

Vuoden 2023 tuloveroprosentti määräytyy siten vuoden 2022 prosentin perusteella vähennettynä VM:n kesän 2022 siirtolaskelmissa käytettävällä kunnallisveron leikkaus-%:lla.

 

Vuosille 2023-2024 veroennusteessa on arvioitu soteuudistuksen vaikutuksia kunnallisverotuloihin. Ansiotulot eivät muutu uudistuksen myötä, vain vero-% muuttuvat. Kunnallisveron vähennyksiin sen sijaan tulossa merkittäviä muutoksia. Valtion- ja kunnallisverotuksen veropohjat yhdistetään uudistuksessa siten, että tulosta tehtävät vähennykset myönnettäisiin samoin perustein ja samansuuruisena sekä valtionverotuksessa että kunnallisverotuksessa.

 

Tuloveroprosentin leikkaus verovuodelle 2023 (% -yksikköä) vuoden 2022 tasosta tehdään samansuuruisesti kaikilta Manner-Suomen kunnilta. Arvioissa on huomioitu VM 5/2021 siirtolaskelmassa sovellettua leikkausta -12,39 % -yksikköä, joka valmistelun edetessä tulee muuttumaan. Kunnallisveron kertymään 2023 vaikuttaa vielä korkeammalla prosentilla tulevat tilitykset vuodelta 2022. Yhteisöveron kuntaryhmän osuutta leikataan uudistuksen myötä kolmanneksella ja näin ollen kuntien osuus yhteisöverosta putoaa melkein 30 % verovuonna 2023.

 

Espoon veroprosentit vuonna 2021 ja vuodelle 2022 esitettävät prosentit:

 

 

Verorahoituksen kehitys

 

Verotuloennustetta vuodelle 2022 on tarkastettu vuoden 2020 ansiotulojen kertymän, yhteisöveron määrästä saatujen valtiovarainministeriön arvioiden, vuoden 2021 verotilitystietojen sekä Suomen kuntaliiton ylläpitämän verotuloennustekehikon perusteella.  Vuonna 2022 päättyy määräaikainen yhteisöveron 10 prosenttiyksikön korotus, joka laskee yhteisöveron tuottoa. Vuodelle 2023 on valmisteilla kiinteistöverolakien uudistus, jonka vaikutuksia ei vielä voi arvioida.

Kunnallisveron ja kiinteistöverojen tuloarvio on tehty voimassa olevalla veroprosentilla. Verotuloarvioita päivitetään kaupunginjohtajan talousarvioesityksen valmistelussa uusimpien ennusteiden mukaisesti.

Espoolle arvioidaan kertyvät verotuloja1,8 prosenttia enemmän kuin vuonna 2021 yhteisöveron jako-osuuden pienenemisestä johtuen.  Kunnallisverotuoton arvioidaan kasvavan 5,6 prosenttia ja yhteisöveron tuoton laskevan -27 prosenttia jako-osuuden pienentyessä. Arviot perustuvat valtiovarainministeriön ja kuntaliiton syyskuun arvioon yhteisöveron kokonaiskertymästä. Kiinteistöveroarvio perustuu voimassa oleviin Espoon kiinteistöveroprosentteihin sekä rakentamisennusteisiin.

 

Vuonna 2022 ansiotuloveroperusteisiin tehdään ansiotasoindeksin muutosta vastaava tarkistus, joka vähentää kunnallisveron tuottoa koko suomessa 209 milj. euroa. Lisäksi kotitalousvähennystä kasvatetaan määräaikaisesti niin kotitalous-, hoiva- ja hoitotyön kuin öljylämmityksestä luopumisen osalta tehtävien lämmitystapamuutosten osalta. Vähäpäästöisten työsuhdeautojen verotusarvoa alennetaan. Ansiotuloveroperusteiden muutosten vaikutus on yhteensä noin 230 milj. euroa ja se kompensoidaan kunnille valtion budjetista maksettavina veromenetysten korvauksina

 

Verorahoituksen 2022 (verot ja valtionosuudet) arvioidaan kokonaisuudessa kasvavan 2,4 prosenttia vuoden 2021 ennusteeseen nähden. Vuosien 2023-2024 verotuloarvioihin sisältyy todella paljon epävarmuutta, luvut täsmentyvät talousarvioon 2023 VM siirtolaskelmien valmistuttua.

 

Verotuloarviot vuosille 2022-2024 ehdotettujen prosenttien pohjalta (1 000 euroa):

 

 

 

 

Päätöshistoria

 

Kaupunginhallitus 18.10.2021 § 362

 

Päätösehdotus Kaupunginjohtaja Mäkelä Jukka

 

Kaupunginhallitus esittää, että valtuusto vahvistaa vuodelle 2022
     
1
tuloveroprosentiksi                    18,00

2
kiinteistöveroprosenteiksi

Yleinen kiinteistövero (rakennukset ja maapohja)  1,0
Vakituinen asuinrakennus                                 0,41
Muu kuin vakituinen asuinrakennus                     1,0
Yleishyödyllinen yhteisö                                   0
Rakentamaton rakennuspaikka                          4,43

 

Päätös

Kaupunginhallitus:
Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

Päätöshistoria

 

Kaupunginhallitus 11.10.2021 § 357

 

Päätösehdotus Kaupunginjohtaja Mäkelä Jukka

 

Kaupunginhallitus esittää, että valtuusto vahvistaa vuodelle 2022
     
1
tuloveroprosentiksi                    18,00

2
kiinteistöveroprosenteiksi

Yleinen kiinteistövero (rakennukset ja maapohja)  1,0
Vakituinen asuinrakennus                                 0,41
Muu kuin vakituinen asuinrakennus                     1,0
Yleishyödyllinen yhteisö                                   0
Rakentamaton rakennuspaikka                          4,43

 

Käsittely Puheenjohtaja Vuornos Guzeninan kannattamana ehdotti, että asia jätetään pöydälle 18.10.2021 klo 13.00 pidettävään ylimääräiseen kaupunginhallituksen kokoukseen.

 

Keskustelun pöydällepanosta päätyttyä puheenjohtaja tiedusteli, voidaanko asia yksimielisesti jättää pöydälle? Koska pöydällepanoehdotusta ei vastustettu, puheenjohtaja totesi kaupunginhallituksen yksimielisesti päättäneen jättää asian pöydälle.

 

Päätös

Kaupunginhallitus:
Kaupunginhallitus yksimielisesti päätti jättää asian pöydälle 18.10.2021 klo 13.00 pidettävään ylimääräiseen kaupunginhallituksen kokoukseen.

 

 

Päätöshistoria

 

 

Liitteet

 

 

 

Oheismateriaali

 

 

 

Tiedoksi

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa