Dynasty tietopalvelu Haku RSS Espoon kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Valtuusto
Pöytäkirja 25.10.2021/Pykälä 133

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa

10031/00.03.01/2021

 

 

 

Valtuusto 25.10.2021 § 133

 

 

§ 133

Kuntalain 84.2 §:n mukaisen sidonnaisuusilmoitusvelvollisuuden noudattamisen valvonta sekä sidonnaisuusilmoitusten yhteenveto

 

Valmistelijat / lisätiedot:

Ala-aho Virpi

 

 etunimi.sukunimi@espoo.fi

 Vaihde 09 816 21

 

Päätösehdotus Tarkastuslautakunta

 

Valtuusto merkitsee tiedoksi julkaistut sidonnaisuusilmoitukset.

 

Käsittely 

 

 

 

Päätös

Valtuusto:
Tarkastuslautakunnan ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

 

Selostus Espoon kaupungin sidonnaisuusrekisteri on julkaistu verkko-osoitteessa https://asiointi.asiat.fi/Sidonnaisuusrekisteri/Julkaisu Espoon sidonnaisuusilmoitukset näkyvät valittaessa organisaatioksi Espoon kaupunki.

 

Kuntalain 84.2 pykälässä säädettyjen kunnan luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden on ilmoitettava julkisesti sidonnaisuuksistaan. Ilmoitusvelvollisuus koskee kaupunginhallituksen jäseniä ja maankäyttö- ja rakennuslaissa tarkoitettuja tehtäviä hoitavan toimielimen jäseniä, valtuuston ja lautakuntien puheenjohtajaa ja varapuheenjohtajia, kaupunginjohtajaa sekä kaupunginhallituksen ja lautakuntien sekä jaostojen esittelijöitä.

 

Sidonnaisuusilmoitusvelvollisten tulee lain mukaan antaa sidonnaisuusilmoitus johtotehtävistä sekä luottamustoimista elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä, merkittävästä varallisuudesta ja muista sidonnaisuuksista, joilla voi olla merkitystä luottamus- ja virkatehtävän hoitamisessa.

 

Jokainen laissa määrätty sidonnaisuusilmoitusvelvollinen on itse vastuussa sidonnaisuusilmoituksen tekemisestä, mutta tarkastuslautakunta voi valvovana viranomaisena kehottaa ilmoitusvelvollista tekemään uuden ilmoituksen tai täydentämään jo tehtyä ilmoitusta.

 

Ilmoitus on tehtävä kahden kuukauden kuluessa siitä, kun henkilö on valittu luottamustoimeen tai tehtäväänsä. Lain 84.2 §:n mukaan henkilön on viipymättä ilmoitettava myös sidonnaisuuksissaan tapahtuneet muutokset. Sidonnaisuusilmoitukset julkaistaan kaupungin yleisessä tietoverkossa tarkastuksen jälkeen.

 

Espoossa kuntalain mukainen ilmoitusvelvollisuus koskee seuraavia:

 

-          valtuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat

-          kaupunginhallituksen jäsenet ja varajäsenet sekä esittelijät

-          konsernijaoston jäsenet ja varajäsenet sekä esittelijät

-          tila- ja asuntojaoston jäsenet ja varajäsenet sekä esittelijät

-          elinkeino- ja kilpailukykyjaoston jäsenet ja varajäsenet sekä esittelijät

-          kaupunkisuunnittelulautakunnan jäsenet ja varajäsenet ja esittelijät

-          ympäristö- ja rakennuslautakunnan jäsenet ja varajäsenet sekä esittelijät

-          teknisen lautakunnan jäsenet ja varajäsenet sekä esittelijät

-          keskusvaalilautakunnan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä esittelijä

-          tarkastuslautakunnan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä esittelijä

-          kulttuurilautakunnan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä esittelijät

-          liikuntalautakunnan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä esittelijät

-          kasvun- ja oppimisen lautakunnan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä esittelijät

-          kasvun- ja oppimisen lautakunnan nuorisoasiainjaoston puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä esittelijät

-          svenska rum lautakunnan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä esittelijät

-          hyvinvoinnin ja terveyden lautakunnan puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä esittelijät

-          hyvinvoinnin ja terveyden lautakunnan yksilöasioiden jaoston puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä esittelijät

 

Valtuustokauden 2021-2025 edellä mainittuihin luottamustehtäviin valituille sidonnaisuusilmoitusvelvollisille on valinnan jälkeen lähetetty pyynnöt ilmoittaa ajantasaiset sidonnaisuustietonsa Espoon sidonnaisuusrekisterissä. Lisäksi osa sidonnaisuusilmoitusvelvollisista on tarkistanut ja päivittänyt ilmoituksensa vuoden 2021 aikana. Muille sidonnaisuusilmoitusvelvollisille on syyskuussa lähetetty pyynnöt tarkistaa ja tarvittaessa päivittää sidonnaisuusilmoituksensa ajan tasalle.

 

Sidonnaisuusrekisterin tietojen kattavuuden vuoksi myös niiden sidonnaisuusilmoitusvelvollisten, joilla ei ole ilmoitettavia sidonnaisuuksia, tulee palauttaa lomake sähköisen järjestelmän kautta.

 

Sidonnaisuusrekisterin rekisterinpitäjänä on hallintosäännön mukaisesti tarkastuslautakunta, joka saattaa sidonnaisuusilmoitukset tiedoksi valtuustolle vuosittain sekä huolehtii sidonnaisuusrekisterin tietojen julkistamisesta kaupungin verkkosivuilla, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu. Sidonnaisuusrekisteriin kirjataan ainoastaan pakolliset kuntalain mukaiset sidonnaisuudet, ei vapaaehtoisia ilmoituksia.

 

Sidonnaisuusilmoitusvelvollisuuden piiriin kuuluvan luottamustoimen tai tehtävän päätyttyä henkilöä koskevat tiedot on poistettava tietoverkossa olevasta julkisesta sähköisestä sidonnaisuusrekisteristä. Kansallisarkisto on 4.9.2017 antanut määräyksen, jonka mukaan sidonnaisuusilmoitukset ja sidonnaisuusrekisterien tiedot tulee säilyttää pysyvästi sähköisessä arkistossa.

 

Sidonnaisuusrekisterissä käsitellään henkilötietoja. Osa käsiteltävistä tiedoista on salassa pidettäviä. Toimintaa ohjaavat mm. tietosuojalaki (1050/2018), EU:n yleinen tietosuoja-asetus (2016/679) ja laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/1999). Tarkastuslautakunta on päättänyt, että sidonnaisuusilmoitusten rekisteristä ei luovuteta tietoja suoramarkkinointiin, markkina- ja mielipidetutkimuksiin, matrikkeleihin tai sukututkimuksiin.

 

 

Päätöshistoria

 

Tarkastuslautakunta 06.10.2021 § 85

 

Päätösehdotus Kaupunginreviisori Ala-aho Virpi

 

Tarkastuslautakunta

merkitsee tiedoksi

6.10.2021 mennessä annetut tarkastetut ja hyväksytyt uudet ja päivitetyt sidonnaisuusilmoitukset ja

listauksen kaikista sidonnaisuusilmoitusrekisterissä 6.10.2021 näkyvistä julkaistuista sidonnaisuusilmoituksista

että luottamustehtävän päättymisen jälkeen henkilöä koskevat tiedot on ohjeistuksen mukaisesti poistettu julkisesta sähköisestä sidonnaisuusilmoitusrekisteristä

päättää

toimittaa julkaistut sidonnaisuusilmoitukset 25.10.2021 kokoukseen valtuustolle tiedoksi.

 

 

Käsittely Tarkastuslautakunnan jäsenet keskustelivat sidonnaisuusilmoitus-velvollisuudesta sekä rekisterin ylläpidosta. Kaupunginreviisori vastasi lautakunnan jäsenten esittämiin kysymyksiin.

 

 

Päätös

Tarkastuslautakunta hyväksyi esittelijän päätösehdotuksen yksimielisesti.

 

 

Päätöshistoria

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa