Dynasty tietopalvelu Haku RSS Espoon kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Hyvinvoinnin ja terveyden lautakunta
Pöytäkirja 22.09.2021/Pykälä 5

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


6748/02.02.00/2020

 

 

 

Hyvinvoinnin ja terveyden lautakunta 22.09.2021 § 5

 

 

§ 5

Hyvinvoinnin ja terveyden lautakunnan lausunto tilapalvelujen investointiohjelman luonnoksesta vuosille 2022-2031 esitykseksi Tila- ja asuntojaostolle

 

Valmistelijat / lisätiedot:

Luukko Olli-Pekka

Norros Anu

 etunimi.sukunimi@espoo.fi

 Vaihde 09 816 21

 

Päätösehdotus Perusturvajohtaja Svahn Sanna

 

Hyvinvoinnin ja terveyden lautakunta esittää lausuntonaan kaupunginhallituksen tila- ja asuntojaostolle, että

1
investointiohjelmaan vuosille 2022-2031 lisätään hyvinvoinnin ja terveyden toimialan osalta perhe- ja sosiaalipalvelujen lapsiperhetoimintojen vuokraneutraalin tilahankinnan Leppävaaran, Matinkylä-Olari-Tapiolan ja Espoonlahden suuralueilla Taloudellisesti Kestävä Espoo -tavoitteiden ja Espoon keskus perhekeskus -toimintamallin mukaisesti

2
Espoon kaupunki edistää espoolaisten sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen sijoittumista hyvien kulkuyhteyksien yhteyteen myös sen jälkeen, kun sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisvastuu on siirtynyt Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueelle

 

 

Käsittely 

Puheenjohtaja Järvenpään kannattamana teki seuraavan ehdotuksen:

Lautakunta korostaa, että esimerkiksi Espoon eri alueiden elä ja asu -seniorikeskusten ja sotekeskusten, Espoonlahden hoivakodin peruskorjauksen sekä Viherlaakson palvelukeskuksen ja terveyspalveluiden suunnittelun etenemisestä on huolehdittava hyvinvointialueen valmistelussa myös palveluiden siirtyessä Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueelle.

 

Värmälä Lehtosen kannattamana teki seuraavan ehdotuksen:

Lisäksi lautakunta esittää, että Espoonlahden hoivakodin peruskorjaus toteutetaan mahdollisimman pian.

 

Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja tiedusteli, voidaanko puheenjohtajan ehdotus yksimielisesti hyväksyä. Koska ehdotusta ei vastustettu, puheenjohtaja totesi hyvinvoinnin ja terveyden lautakunnan hyväksyneen sen.

 

 

Seuraavaksi puheenjohtaja totesi, että on tehty esittelijän esityksestä poikkeava kannatettu ehdotus, jonka johdosta on äänestettävä.

 

Puheenjohtaja totesi sosiaali- ja terveyslautakunnan 7 äänellä 4 ääntä vastaan 2 äänestäessä tyhjää hylänneen Värmälän ehdotuksen. Äänestyslista on pöytäkirjan liitteenä.

 

Päätös

Hyvinvoinnin ja terveyden lautakunta

Hyvinvoinnin ja terveyden lautakunta esittää lausuntonaan kaupunginhallituksen tila- ja asuntojaostolle, että

1
investointiohjelmaan vuosille 2022-2031 lisätään hyvinvoinnin ja terveyden toimialan osalta perhe- ja sosiaalipalvelujen lapsiperhetoimintojen vuokraneutraalin tilahankinnan Leppävaaran, Matinkylä-Olari-Tapiolan ja Espoonlahden suuralueilla Taloudellisesti Kestävä Espoo -tavoitteiden ja Espoon keskus perhekeskus -toimintamallin mukaisesti

2
Espoon kaupunki edistää espoolaisten sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen sijoittumista hyvien kulkuyhteyksien yhteyteen myös sen jälkeen, kun sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisvastuu on siirtynyt Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueelle


Lautakunta korostaa, että esimerkiksi Espoon eri alueiden elä ja asu -seniorikeskusten ja sotekeskusten, Espoonlahden hoivakodin peruskorjauksen sekä Viherlaakson palvelukeskuksen ja terveyspalveluiden suunnittelun etenemisestä on huolehdittava hyvinvointialueen valmistelussa myös palveluiden siirtyessä Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueelle.

Jäsenet Värmälä ja Lehtonen ilmoittivat asiassa eriävän mielipiteensä, Perustelut: lautakunnan olisi pitänyt edistää Espoonlahden hoivakodin peruskorjauksen toteuttamista.

 

 

 

Selostus Lähtökohtana vuosien 2022-2031 investointiohjelmalle on 3.12.2020 valtuuston hyväksymä vuoden 2021 talousarvio ja investointiohjelma vuosille 2021-2030. Valmisteltu ohjelma sisältyy kaupunginjohtajan 8.6.2021 antamaan kehysohjeeseen ja investointikehykseen. Ohjelmaan sisältyy investointitason lasku 10 % hankkeiden toteutustapaa, laajuutta ja kustannuksia tarkastamalla siten, että investointien enimmäismäärä on keskimäärin enintään 250 milj. euroa vuodessa investointikauden aikana. Investointikauden pituus on 10 vuotta. Valmistelussa tarkistetaan investointiohjelmaan sisältyvien hankkeiden ajoitus ja kustannusarvio.

 

Toimitilahankkeiden suunnittelun lähtökohtana on käyttäjän tarpeet ja peruskorjaushankkeissa käytettävyyden ja käyttökunnon ylläpitäminen. Investointikauden uusille hankkeille pitää olla käyttäjälautakunnan hyväksymä tarveselvitys.

 

 

Asian käsittely

 

 

30.8.2021 Kaupunginhallituksen tila- ja asuntojaosto (johtokunta) merkitsi tiedoksi 19.8.2021 valmistelutilanteen investointien osalta talousarvioksi ja taloussuunnitelmaksi vuosille 2022-2031.


8.9.2021 Toimialoilta pyydettiin lausunnot investointiohjelmasta vuosille 2022-2031 tila- ja asuntojaostossa 30 8.2021 käsiteltyyn aineistoon perustuen.

 

27.9.2021 Investointiohjelma vuosille 2022-2031 viedään kaupunginhallituksen tila- ja asuntojaoston käsiteltäväksi, jonka jälkeen investointiesitykset jätetään kaupunginhallitukselle.

 

8.11. ja 29.11.2021 Kaupunginhallitus käsittelee 2021 talousarvioita ja taloussuunnitelmaa.

 

8.12.2021 Valtuusto päättää talousarviosta sekä taloussuunnitelmasta

 

Käsittelyaikataulusta johtuen hyvinvoinnin ja terveyden lautakunta lausuu valmisteilla olevasta investointiohjelmasta. Lausunnossa on huomioitu vanhusneuvoston lausunto vuosien 2020-2031 investointiohjelmasta, sillä käsittelyaikataulusta johtuen vanhusneuvoston lausuntoa ei ollut mahdollista pyytää.

 

Hyvinvoinnin ja terveyden toimiala on neuvotellut keväällä 2021 Tilapalvelut -liikelaitoksen kanssa toimialan investointitarpeista vuosille 2022-2031.

 

Investointiohjelmanluonnoksen sisältö ja valmistelu

 

Investointiohjelmaan 2021-2032 on sisällytetty Espoonlahden terveysaseman peruskorjauksen toteuttamisen edellyttämät määrärahat (11,7 milj.€) vuosille 2022-2024. Espoonlahden terveysaseman peruskorjauksen tarveselvitys hyväksyttiin sosiaali- ja terveyslautakunnan käsittelyssä 16.12.2020. Sen jatkotyönä käynnistyi hankesuunnittelu- ja suunnitteluvaihe. Valmistelua edistetään Esteetön Espoonlahden terveysasema nimellä. Valmistelussa on hyödynnetty tulevaisuuden sote-keskus -konseptin periaatteita. Valmisteluun ovat osallistuneet toimialan kaikki tulosyksiköt. 

 

Uutena hankkeena investointiohjelmassa 2021-2032 on vuosille 2024-2026 Matinkylän terveysaseman peruskorjaaminen (5 milj. €) esimerkiksi Perhekeskuksen tarpeisiin. Alue ja sijainti on kohteelle hyvä, mutta Matinkylän terveysaseman käyttöönotto perhekeskuksen tarpeisiin ajoittuu tarpeeseen nähden muutaman vuoden viiveellä. Hyvinvoinnin ja terveyden toimialan tahtotilana on, ettei nykyisiä vuokrasopimuksia uusita vaan Matinkylä-Olari-Tapiolan alueen perhekeskukselle löydetään uudet tilat vuokrasopimusten päättymisen jälkeen vuoden 2023 alusta lähtien.

 

Tila- ja asuntojaoston 30.8 2021 käsittelemässä valmisteluvaiheessa olevassa investointiohjelmassa vuosille 2021-2032 selvityskohteiksi (ei rahoitusta investointikaudella) on merkitty hyvinvoinnin ja terveyden toimialan esittämät

-Espoonlahden, Tapiolan ja Matinkylän Elä ja asu seniorikeskukset,

-Leppävaaran ja Espoonlahden perhekeskukset,

-Leppävaaran sotekeskus ja

-Espoonlahden hoivakodin peruskorjaus.

 

Matinkylä-Olari-Tapiolan alueen perhekeskukseksi on esitetty Matinkadun terveysasemaa.

 

Suur-Leppävaaran tulevaisuuden sote-keskuksen valmistelua on käsitelty sosiaali- ja terveyslautakunnassa (nykyisin hyvinvoinnin ja terveyden lautakunta) 16.12.2020 ja 27.5.2021. Hankkeen tarveselvitystä edistetään vuoden 2021 aikana.

 

Perhe- ja sosiaalipalvelujen lapsiperhepalvelujen toimitilojen vuokrasopimukset päättyvät 2023-2024 Leppävaaran, Matinkylä-Olarin ja Espoonlahden alueilla. Näitä korvaavat tilat tulee hankkia Espoon keskuksen perhekeskus -konseptin ja Taloudellisesti kestävä Espoo -tavoitteiden mukaisesti. Perhekeskuksessa erilaiset toimijat käyttävät samoja monikäyttöisiä toimitiloja, joissa asiakasvastaanotto ja muu työskentely tapahtuvat erilaisissa niille suunnitelluissa tiloissa. Perhekeskuksen tilavalmistelua on edistetty yhteistyössä Tilapalvelut-liikelaitoksen kanssa.

 

Investointiohjelman valmistelussa on huomioitu vanhusneuvoston edellisen investointiohjelman valmistelussa tietoon tuomat näkökulmat vanhuspalveluiden tarpeista (Elä ja asu seniorikeskukset). Espoon kasvava ikääntyneiden väestömäärä edellyttää, että Espoossa varaudutaan ikäihmisten palvelutarpeeseen. Mahdollisten tulevien Elä ja asu seniorikeskusten hankkeiden valmistelussa on suositeltavaa hyödyntää valmista hankesuunnitteluaineistoa. Maankäytönsuunnittelussa tulee huomioida espoolaisten erityisryhmien (ikääntyneet, vammaiset, lastensuojelu) asumistarpeet.

 

Toimitilahankkeiden valmistelusta neuvotellaan Tilapalvelut- liikelaitoksen kanssa. Tieto Hyvinvoinnin ja terveyden toimialan tilatarpeista on tuotu Tilapalvelut-liikelaitoksen tietoon.

 

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen johdosta merkittävien ja pitkäaikaisten investointipäätösten tekeminen ei ole tässä hetkessä tarkoituksen mukaista. On kuitenkin jatkossakin tärkeää, että espoolaisten palvelut sijoittuvat jatkossakin hyvin liikeyhteyksien varteen.

 

 

 

 

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa