Dynasty tietopalvelu Haku RSS Espoon kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://espoo.oncloudos.com:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 03.05.2021/Pykälä 151

Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa


759/10.02.03/2021

 

 

 

Kaupunginhallitus 03.05.2021 § 151

 

 

§ 151

Niittysillankorva, asemakaavan muutoksen sekä maankäyttösopimuksen ja esisopimuksen hyväksyminen, alue 212219, 15. kaupunginosa Niittykumpu (osittain Kv-asia)

 

Valmistelijat / lisätiedot:

Sikiö Sampo

Hanttu Marno
Asanti Jenny

 etunimi.sukunimi@espoo.fi

 Vaihde 09 816 21

 

Päätösehdotus Teknisen toimen johtaja Isotalo Olli

 

Kaupunginhallitus

1
hyväksyy liitteenä olevan Kiinteistö Oy Espoon Niittyportti 6:n ja Espoon kaupungin välillä 16.4.2021 allekirjoitetun maankäyttösopimuksen ja alueiden luovutusta koskevan esisopimuksen,

2
oikeuttaa teknisen toimen johtajan allekirjoittamaan liitteenä olevan esisopimuksen mukaisen alueiden luovutusta koskevan sopimuksen ja päättämään siihen mahdollisesti tarvittavista vähäisistä ja teknisistä muutoksista,

3
ehdottaa, että valtuusto hyväksyy 27.11.2019 päivätyn ja 17.3.2021 muutetun Niittysillankorva - Ängsbroliden asemakaavan muutoksen, piirustusnumero 7245, 15. kaupunginosassa (Niittykumpu), alue 212219.

 

 

 

 

 

Käsittely 

Kauma Guzeninan kannattamana ehdotti, että asia palautetaan.

 

Keskustelun palautuksesta päätyttyä puheenjohtaja totesi, että on tehty esittelijän esityksestä poikkeava kannatettu ehdotus, jonka johdosta on äänestettävä.

 

Puheenjohtaja totesi kaupunginhallituksen 10 äänellä 4 ääntä vastaan 1 äänestäessä tyhjää hylänneen palautusehdotuksen. Äänestyslista on pöytäkirjan liitteenä.

 

Partanen puheenjohtajan ym. kannattamana teki seuraavan lisäysehdotuksen:

 

Kaupunginhallitus päättää, että Niittykummun kehittämisestä tehdään kokonaistarkastelu, joka ohjaa Niittykummun kaavoitusta ja jolla varmistetaan alueen rakentuminen viihtyisänä kokonaisuutena. Erityistä huomiota kiinnitetään jatkossa Niittykummun asuntokannan moninaisuuteen, riittäviin virkistysalueisiin ja elävien, viihtyisien katutilojen muodostumiseen.

 

Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja tiedusteli, voidaanko Partasen lisäysehdotus yksimielisesti hyväksyä. Koska lisäysehdotusta ei vastustettu, puheenjohtaja totesi kaupunginhallituksen hyväksyneen sen.

 

Päätös

Kaupunginhallitus:
1

hyväksyy liitteenä olevan Kiinteistö Oy Espoon Niittyportti 6:n ja Espoon kaupungin välillä 16.4.2021 allekirjoitetun maankäyttösopimuksen ja alueiden luovutusta koskevan esisopimuksen,

2
oikeuttaa teknisen toimen johtajan allekirjoittamaan liitteenä olevan esisopimuksen mukaisen alueiden luovutusta koskevan sopimuksen ja päättämään siihen mahdollisesti tarvittavista vähäisistä ja teknisistä muutoksista,

3
ehdottaa, että valtuusto hyväksyy 27.11.2019 päivätyn ja 17.3.2021 muutetun Niittysillankorva - Ängsbroliden asemakaavan muutoksen, piirustusnumero 7245, 15. kaupunginosassa (Niittykumpu), alue 212219.

4
päättää, että Niittykummun kehittämisestä tehdään kokonaistarkastelu, joka ohjaa Niittykummun kaavoitusta ja jolla varmistetaan alueen rakentuminen viihtyisänä kokonaisuutena. Erityistä huomiota kiinnitetään jatkossa Niittykummun asuntokannan moninaisuuteen, riittäviin virkistysalueisiin ja elävien, viihtyisien katutilojen muodostumiseen.

 

 

Selostus Asemakaavan muutoksen tavoitteena on muuttaa toimistorakennusten korttelialue asuinkerrostalojen korttelialueeksi sekä autopaikkojen korttelialueeksi. Muutos mahdollistaa asuntojen rakentumisen hyvän saavutettavuuden alueella Niittykummun metroaseman läheisyydessä.

 

Suunnittelualueen likimääräinen sijainti Espoon opaskartalla:

 

Niittysillankorva - Ängsbroliden, asemakaavan muutosehdotus, piirustusnumero 7245, käsittää osan korttelia 15052, 15. kaupunginosassa (Niittykumpu), alue 212219.

 

Aloite ja vireilletulo

 

Aloite asemakaavan laatimiseksi on tullut alueen maanomistajalta Kiinteistö Oy Espoon Niittyportti 6:lta. Kaavan vireilletulosta on tiedotettu 1.12.2018.

 

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

 

Asemakaavaan ja asemakaavan muutokseen on laadittu osallistumis- ja

arviointisuunnitelma, joka on päivätty 1.11.2018.

 

Alueen nykytila

 

Kaava-alue on rakentamatonta toimistorakennusten korttelialuetta, jonka pohjoisosaa käytetään pysäköintialueena. Kaava-alue on muilta osin lehtipuuvaltaista kaupunkimetsää.

 

Alueelta laadittiin vuonna 2020 liito-oravaselvitys. Havaintojen perusteella alueelle rajattiin liito-oravan ydinalue. Suunnitteluprosessin aikana tutkittiin vaihtoehtoja liito-oravan ja rakentamisen yhteensovittamiseksi, mutta ratkaisua ei löytynyt. Maanomistaja haki ELY-keskukselta luonnonsuojelulain mukaista poikkeamislupaa liito-oravan suojelusta. Poikkeamislupa myönnettiin 11.11.2020 ja se mahdollistaa kaavan mukaisen rakentamisen ilman liito-oravasta johtuvia rajoitteita. Poikkeaminen sai lainvoiman 22.1.2021.

 

Voimassa oleva maakuntakaava-, yleiskaava- ja asemakaavatilanne

 

Maakuntakaava

 

Voimassa olevassa maakuntakaavojen yhdistelmässä kaava-alue on osoitettu tiivistettäväksi taajamatoimintojen alueeksi.

 

Yleiskaava

 

Alueella on voimassa Espoon eteläosien yleiskaava. Kaava-alue on varattu kehitettäväksi työpaikka-alueeksi, joka on ensisijaisesti yksityisille palveluille, hallinnolle ja liiketoiminnalle. Nyt laadittu asemakaavan muutos poikkeaa yleiskaavasta.

 

Tontille on kaavoitettu 2000-luvun alussa toimistorakennusten korttelialue. Länsiväylän läheisyydestä huolimatta tontin sijainti ei ole ollut tarpeeksi houkutteleva ja tontti on jäänyt rakentamatta.

 

Niittykummun alueella on työpaikkavarantoa, vaikka työpaikka-alueita on muutettu asuinalueiksi. Myös tilojen tehostaminen nykypäivänä on johtanut siihen, että samoissa tiloissa työskentelee enemmän ihmisiä kuin aikaisemmin. Länsiväylän varsi kaava-alueesta itään säilyy työpaikka-alueena sekä Merituulentien pohjoispuolella suunnitteilla olevalla Vuoritontun kaava-alueella säilyy noin 34 000 kerrosneliötä toimitilaa. Osa Vuoritontun kaava-alueen olemassa olevista toimistorakennuksista säilyy, mutta myös uutta toimitilaa rakennetaan asuinrakentamisen ympärille.

 

Asemakaava

 

Alueella on voimassa kaksi asemakaavaa: Niittymaa 212214 sekä Niittykummun keskus 212306.Niittymaan asemakaavassa korttelialue on osoitettu toimistorakennusten korttelialueeksi (KT). Tontille saa sijoittaa kuusikerroksisia toimistorakennuksia sekä seitsemänkerroksisen pysäköintilaitoksen. Voimassa oleva asemakaava mahdollistaa myös koko tontin laajuisen maanalaisen pysäköintilaitoksen. Kaava-alueella sijaitseva Niittyportin katualue on osa Niittykummun keskuksen asemakaavaa.

 

Kaavaehdotuksen nähtävilläolo

 

Asemakaavaehdotus oli nähtävillä MRA 27 §:n mukaisesti 16.12.2019 -20.12.2020. Nähtävilläoloaikana saatiin yksi muistutus sekä kuusi lausuntoa ja yksi kannanotto.

 

Muistutuksen jätti naapurikiinteistön omistaja, joka näki alueen kehittymisen positiivisena, mutta pyysi huomioimaan naapurikiinteistön pysäköintitilanteen ja mahdolliset kehityssuunnitelmat kaavassa.

 

Lausunnoissa ja kannanotoissa ei ollut huomioitavaa Caruna Espoon ja ELY-keskuksen lausuntojen lisäksi. Caruna Espoon pyynnöstä kaavaan lisättiin lisääntyvän sähköntarpeen myötä varaus puistomuuntamolle tontin länsiosaan. ELY-keskuksen lausunnossa otettiin pääasiassa kantaa kaava-alueen hankaliin meluolosuhteisiin. Kaavaehdotusta on täydennetty ELY-keskuksen lausunnon pohjalta ja korttelisuunnitelmaa on tarkistettu niin, että asuinkerrostalot on mahdollista toteuttaa niin, että asuntokohtaiset melun ohjearvot eivät ylity. Asunnot, joihin kohdistuu yli 65 dB:n meluarvo, saadaan avautumaan myös sellaiselle julkisivun osalle, jossa melun ohjearvot eivät ylity.

 

Kaavaehdotusta on lisäksi päivitetty korttelialueiden osalta. Pysäköintilaitos sekä ajoyhteys on sijoitettu omalle LPA-korttelialueelle, joka mahdollistaa selkeämmän tonttien järjestelyn ja mahdollistaa tulevaisuudessa esimerkiksi ajoyhteyden kehittämisen katualueeksi, jos tarvetta on. Lisäksi pysäköintilaitoksen Haukilahdenkadun, Länsiväylän sekä Niittysillankäytävän puoleisille julkisivuille on osoitettu vähimmäiskorkeusasema melujen takia. Näiden muutosten lisäksi kaavamääräyksiä on täydennetty ja jäsennelty. Kaavaehdotuksen perusratkaisu on kuitenkin säilynyt samana.

 

Ehdotus asemakaavan muutokseksi

 

Asemakaavan muutos koostuu asuinkerrostalojen korttelialueesta (AK) sekä autopaikkojen korttelialueesta (LPA-1). Asemakaavan muutoksen myötä korttelialue kapenee ja Niittyportin katualue levenee. Niittyportin varteen rakennetaan jalkakäytävä sekä pyörätie.

 

Kaava-alueen kokonaisrakennusoikeus on 26 000 k-m2 ja tonttitehokkuus e=2,2. Asemakaavan muutoksen myötä tontin rakennusoikeus kasvaa

7 250 k-m2.

 

AK-korttelialueelle saa rakentaa kuusi asuinkerrostaloa, joiden kerrosten lukumäärä vaihtelee 6 ja 16 kerroksen välillä. Haukilahdenkadun varteen lähemmäksi Länsiväylää sijoittuu kaksi 10-kerroksista kerrostaloa. Muut matalammat asuinrakennukset ovat 6-8-kerroksisia. Korttelialueen pohjoisosaan sijoittuu 14-16-kerroksinen asuinkerrostalo, joka toimii vastinparina metrokeskuksen 24-kerroksiselle Niittyhuipulle sekä Niittytaipaleella olevalle 16-kerroksiselle Hujopille. Korttelialueen eteläosaan autopaikkojen korttelialueelle on osoitettu rakennusala pysäköintilaitokselle. Pysäköintilaitokseen saa tarvittaessa sijoittaa myös naapurikiinteistön, tontin 8, autopaikkoja.

 

Kaava-alue sijaitsee melualueella. Rakennukset on massoiteltu niin, että pihalle saadaan suotuisat ääniolosuhteet. Parvekelasitukset eivät saa avautua Haukilahdenkadun suuntaan. Haukilahdenkadun varren 10-kerroksiset asuinrakennukset sekä pysäköintilaitos toimivat melumuurina korttelin muille rakennuksille. Länsiväylästä aiheutuvan melun johdosta Haukilahdenkadun varren asuinrakennukset sekä Länsiväylän varrella oleva pysäköintilaitos on rakennettava ensimmäisessä vaiheessa. Korkeimmassa rakennuksessa parvekkeita on melun johdosta tarvittaessa ratkaistava osittain viherhuonein.

 

Asuinkerrostalojen korttelialueen piha on maanvarainen. Pihan tulee olla vehreä ja sinne tulee istuttaa puita ja pensaita. Olemassa olevaa kookasta puustoa tulee mahdollisuuksien mukaan säilyttää. Alueelle on esitetty tavanomainen hulevesien hallinnan määräys ja osoitettu ohjeelliset alueet hulevesien hallinnalle.

 

Auto- ja polkupyöräpaikkoja tulee rakentaa asuinkerrostaloille 1 autopaikka / 110 k-m2, kuitenkin vähintään 0,5 autopaikkaa / asunto. Yleistä pysäköintiä tulee rakentaa 1 autopaikka / 1 500 k-m2, jotka tulee sijoittaa pysäköintilaitokseen. Pyöräpaikkoja tulee rakentaa vähintään 2 pyöräpaikkaa / asunto. Kaikki vähimmäisvaatimuksen mukaiset pyöräpaikat on sijoitettava katettuun ja lukittavissa olevaan tilaan. Lisäksi tulee osoittaa tilaa lyhytaikaiseen pyöräpysäköintiin.

 

Autopaikkoja voi vähentää seuraavien määräysten mukaisesti: Jos tontille rakennetaan valtion tukemia opiskelija-asuntoja, voidaan autopaikkoja vähentää 40 prosenttia. Jos tontille rakennetaan valtion tukemaa 40 vuoden korkotukimallilla toteutettavaa vuokra-asuntotuotantoa, voidaan autopaikkoja näiden osalta vähentää 20 prosenttia. Vähimmäisautopaikkamäärästä voidaan edelleen vähentää 10 prosenttia, jos pysäköinti järjestetään nimeämättömänä ja sijoitetaan keskitettyyn pysäköintilaitokseen.

 

Kunnallistekniikan yleissuunnittelua ei ole tehty, mutta pieniä muutostarpeita joudutaan tekemään hiljattain rakennetuille Niittysillankulma ja Niittyportti-kaduille. Muutostarpeet liittyvät suojateiden, jalkakäytävien ja pyöräteiden rakentamiseen.

 

Yleistä pysäköintiä ei rakennettuun ympäristöön saada, joten ne on ehdotuksessa esitetty osoitettavaksi pysäköintitaloon (1 ap / 1 500 k-m2). Asemakaavamääräys mahdollistaa myös vuorottaispysäköinnin (toimistot / asuminen) mikäli pysäköintipaikat toteutetaan nimeämättöminä. Pysäköintitalo on kaavamääräyksessä määrätty rakennettavaksi ensimmäisessä vaiheessa. Ajo pysäköintitaloon on osoitettu korttelin sisäisellä yhteydellä. Ajoyhteys on esitetty yleisen pysäköinnin ja naapurikiinteistön tarpeiden vuoksi yleiseen käyttöön.

 

Sitova tonttijako

 

Ei sitovaa tonttijakoa.

 

Sopimusneuvottelut

 

Kaupungin ja Kiinteistö Oy Espoon Niittyportti 6:n kesken on neuvoteltu maankäyttösopimus ja esisopimus, joka on allekirjoitettu 16.4.2021.

 

Selvitykset ja suunnitelmat

 

Kaavaehdotuksen valmistelun yhteydessä on laadittu korttelisuunnitelma, meluselvitys, liikenteen toimivuustarkastelu sekä liito-oravaselvitys.

 

Lähiympäristö- ja korttelisuunnitelma

 

Asemakaavan yhteydessä on laadittu kaavamerkintöjä ja -määräyksiä täydentävä korttelisuunnitelma.

 

Perittävät maksut

 

Hakija on maksanut MRL 59 §:n mukaisen asemakaavan laatimiskulujen loppuosan 15.4.2021.

 

Hyväksyminen

 

Maankäyttö- ja rakennuslain 52 §:n mukaan asemakaavanmuutoksen hyväksyy valtuusto.

 

Päätöshistoria

 

Kaupunkisuunnittelulautakunta 27.11.2019 § 180

 

Päätösehdotus Kaupunkisuunnittelujohtaja Torsti Hokkanen

 

Kaupunkisuunnittelulautakunta

 

1

yhtyy vastineisiin, jotka ilmenevät asian liitteistä. Mielipiteet on annettu

Niittysillankorvan osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta, alue 212219,

 

2

hyväksyy MRA 27 §:n mukaisesti nähtäville 27.11.2019 päivätyn Niittysillankorva - Ängsbroliden asemakaavan muutosehdotuksen, piirustusnumero 7245, 15. kaupunginosassa (Niittykumpu), alue 212219,

 

3

pyytää asemakaavan muutoksesta tarvittavat lausunnot sekä toimialojen kannanotot.

 

Päätös 

Kaupunkisuunnittelulautakunta:

Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 

Kaupunkisuunnittelulautakunta 17.03.2021 § 52

 

Päätösehdotus Kaupunkisuunnittelujohtaja Hokkanen Torsti

 

Kaupunkisuunnittelulautakunta

1
yhtyy vastineisiin, jotka ilmenevät asian liitteistä. Lausunnot, kannanotot ja muistutukset on annettu Niittysillankorvan asemakaavan ja siihen liitettyjen kaavamuutosten ehdotuksesta, alue 212219,

2
hyväksyy esitettäväksi kaupunginhallitukselle 27.11.2019 päivätyn ja 17.3.2021 muutetun Niittysillankorva - Ängsbroliden asemakaavan muutosehdotuksen, piirustusnumero 7245, 15. kaupunginosassa (Niittykumpu), alue 212219,

3
ilmoittaa asemakaavan muutoksen hakijalle, että kaupunki tulee MRL 59 §:n mukaisesti perimään asemakaavan muutoksen laatimiskulujen loppuosan, 6 000 euroa sekä 1/3 kuulutuskustannuksista, 766,66 euroa, eli yhteensä 6 766,66 euroa tämän päätöksen yhteydessä.

 

Päätös

Kaupunkisuunnittelulautakunta
Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

 


Edellinen asia | Seuraava asia Muutoksenhakuohje Kokousasia PDF-muodossa